agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Servicios Económicos Diputación Girona 2019

Especialidad: Licenciados en Económicas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 28/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Servicios Económicos Diputación Girona 2019

14/06/2019 El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de la convocatoria  de 1 plaza por concurso-oposición libre de Técnicos de Servicios Econoómicos para la Diputación de Girona. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la provincia de Girona del 30 de mayo de 2019.

TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUBRUPO A2
DIPUTACIÓN DE GIRONA (último temario oficial, 2019)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.

4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

5. Actes administratius i recursos administratius. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics.

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

7. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

8. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

9. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

10. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.

11. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.

12. La protecció de dades a l’Administració Pública. Aspectes generals de la Protecció de Dades.

TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SERVICIOS ECONÓMICOS
DIPUTACIÓN DE GIRONA (último temario oficial, 2019)

Tema 1. La Tresoreria de les entitats locals. Definició, règim jurídic i organització. El principi d’unitat de caixa.

Tema 2. Les funcions de la Tresoreria de les entitats locals.

Tema 3. La planificació de la Tresoreria a les entitats locals. Principals instruments a curt i mitjà termini.

Tema 4. El Pla de disposició de fons. Normativa aplicable. Informació necessària per la seva elaboració. Objectius.

Tema 5. L’ordenació de pagaments. Definició, competència i requisits.

Tema 6. El pagament material: formes i mitjans de pagament. La compensació. Les cessions de crèdit. Els reintegraments de pagaments. Les diligències d’embargament de crèdits dictades per l’agència tributària.

Tema 7. La situació dels fons de la tresoreria. Tipus de comptes corrents. La caixa d’efectiu de la corporació. La valoració i liquidació dels saldos dipositats en comptes corrents. L’arqueig i la conciliació bancària: concepte i finalitat.

Tema 8. Pagaments a justificar. Bestretes de caixa fixa. Funcionament: caixes pagadores, tipus d’operacions, provisions i reposicions de fons, control de la situació de tresoreria.

Tema 9. La caixa general de dipòsits a l’entitat local. La constitució de garanties davant l’entitat local. Modalitats. Requisits. La devolució de garanties dipositades.

Tema 10. Estats i comptes de tresoreria. Principals indicadors econòmics en l’àmbit de la tresoreria.

Tema 11. El xec. Elements, contingut i modalitats. Terminis de presentació i de cobrament.

Tema 12. El tipus d’interès. Capitalització simple i composta. El descompte. Els tipus d’interès nominal i efectiu. La taxa anual equivalent (TAE). El tipus d’interès legal i el tipus d’interès de demora.

Tema 13. Operacions d’endeutament financer. Concepte i modalitats. Naturalesa jurídica dels contractes. Modalitats d’amortització. Valoració d’operacions.

Tema 14. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat, competència, límits i requisits per la concertació de les operacions. Les operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals per les entitats locals.

Tema 15. L’estalvi net. Definició i càlcul. El percentatge de deute viu. Concepte i càlcul.

Tema 16. La sostenibilitat financera. El principi de prudència financera en les operacions d’endeutament.

Tema 17. La sostenibilitat del deute comercial. El termini legal de pagament de les obligacions econòmiques. El període mig de pagament. Les obligacions de subministrament d’informació.

Tema 18. L’Impost sobre la renda de les persones físiques. Naturalesa, objecte, fet imposable i rendes exemptes. Obligació de retenció, d’autoliquidació i de declaració a càrrec de les entitats locals. Tipus de retenció. Procediments tributaris per via telemàtica.

Tema 19. L’Impost sobre el valor afegit. Naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius responsables: les seves obligacions. Base imposable. Tipus de gravamen. El model de declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347).

Tema 20. Els recursos de les hisendes locals. Classificació

Tema 21. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs.

Tema 22. Els tributs locals: principis reguladors de la imposició i ordenació de tributs. Subvencions i altres ingressos de dret públic. Ingressos de dret privat

Tema 23. Taxes. Règim Jurídic. Concepte, fet imposable, gestió i meritament. Quota tributària. Els preus públics. Concepte, quantia i obligació de pagament. Gestió i meritament.

Tema 24. Impostos locals obligatoris: L’impost sobre béns immobles. Impost sobre vehicles de tracció mecànica Naturalesa. Naturalesa, fet imposable, meritament i període impositiu. L’impost sobre activitats econòmiques; especial referència al recàrrec provincial.

Tema 25. Impostos locals potestatius: L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa, fet imposable i meritament.

Tema 26. La relació jurídic-tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritament del tribut. Exempcions. Subjecte passiu.

Tema 27. Les bases imposable i liquidable. El tipus de gravamen. La quota i el deute tributari.

Tema 28. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. Justificants i certificacions de pagament. Conseqüències de la falta de pagament.

Tema 29. Altres formes d’extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

Tema 30. Recaptació en període voluntari. La recaptació pròpia i la recaptació delegada. Terminis d’ingrés. Informació al contribuent: col·lectiva i individual. Entitats col·laboradores de recaptació.

Tema 31. La recaptació en període executiu: definició i inici. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: definició, requisits i inici del procediment.

Tema 32. La providència de constrenyiment. La seva notificació: pràctica i efectes legals. Motius d’impugnació. Desenvolupament del procediment de constrenyiment: terminis de pagament, recàrrecs i interessos de demora. Suspensió del procediment de constrenyiment. Motius.

Tema 33. Fraccionament i ajornament del deute, en període voluntari i en període executiu.

Tema 34. La recaptació en període voluntari i en període executiu de pagament dels ingressos no tributaris. Diferències i coincidències amb els ingressos de caràcter tributari. Tema 35. Estabilitat pressupostària. Principis generals. Objectius de l’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa per les entitats locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment.

Tema 36. Els plans econòmic-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les Entitats Locals.

Tema 37. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms. Principis generals. Finalitat de la comptabilitat. La instrucció de comptabilitat per a l’Administració local: estructura i contingut. Documents comptables. Llibres de comptabilitat.

Tema 38. El Pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut i aprovació. La pròrroga pressupostària. Les bases d’execució del pressupost.

Tema 39. L’estructura pressupostària de les entitats locals. Els crèdits del pressupost de despesa: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit.

Tema 40. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos. Fases. Competència.

Tema 41. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 42. La liquidació del pressupost. Tramitació i aprovació.

Tema 43. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Tema 44. El Resultat pressupostari. Concepte, càlcul i ajustaments.

Tema 45. El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals i annexos de l’entitat local i els seus organismes autònoms: contingut i justificació. Tramitació i aprovació del compte general.

Tema 46. El control intern de l’activitat econòmic-financera de les entitats locals i els seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Els reparaments.

Tema 47. Els controls financer, d’eficàcia i eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes. L’auditoria com a forma d’exercici del control financer. Les normes d’auditoria del sector públic.

Tema 48. El control extern de l’activitat econòmic-financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes.”

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.