agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingeniero Técnico Forestal Diputación Girona 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Forestales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 28/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingeniero Técnico Forestal Diputación Girona 2019

14/06/2019. El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza perteneciente al turno libre y por concurso-oposición de Ingeniero Técnico Forestal (adscrito al Parc Natural del Montseny) para la Diputación de Girona. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la provincia de Girona del 30 de mayo de 2019.

TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUBGRUPO A2
DIPUTACIÓN DE GIRONA, (último temario oficial, 2019)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.

4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

5. Actes administratius i recursos administratius. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics.

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

7. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

8. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

9. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

10. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.

11. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.

12. La protecció de dades a l’Administració Pública. Aspectes generals de la Protecció de Dades.

TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO FORESTAL
DIPUTACIÓN DE GIRONA, (último temario oficial, 2019)

1. Organització administrativa del medi ambient a Catalunya, òrgans i competències.

2. Els boscos catalans. Principals espècies i comunitats forestals.

3. Els hàbitats forestals a la demarcació de Girona.

4. La llei forestal de Catalunya i la normativa bàsica estatal. L’administració forestal a Catalunya.

5. Aplicació de criteris de sostenibilitat i millora de la biodiversitat en la planificació i gestió forestal.

6. Boscos madurs. Característiques que els defineixen, dinàmica, espècies associades. Situació a les comarques gironines.

7. Instruments financers de la Unió Europea amb especial incidència en el medi ambient i en el sector forestal: objectius, criteris, aplicacions i principals programes.

8. Redacció de projectes. Memòria. Plànols. Plecs de Condicions. Pressupostos i annexos. Consideració de l’impacte ambiental i estudis de seguretat i salut. 9. Direcció i execució d’obres: seguiment i control. Certificacions. Modificacions del projecte.

10. Canvi global. Causes del canvi climàtic, efectes i perspectives. Percepció social i sensibilització.

11. Adaptació al canvi climàtic. Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic. Indicadors d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Vulnerabilitat al canvi climàtic dels boscos de la demarcació de Girona.

12. Canvi climàtic al Montseny. Efectes i perspectives. Actuacions de mitigació i adaptació.

13. Estratègies mundials per a la conservació de la natura. Principals convenis internacionals sobre la protecció de la biodiversitat: Washington, Berna, Bonn, Ramsar, Rio. Pla estratègic per la biodiversitat 2011-2020 i objectius d’Aichi 2010.

14. Xarxa Natura 2000: els Llocs d’Interès Comunitari, les Zones Especials de Conservació i les Zones d’Especial Protecció d’Aus. Definicions, normativa de referència i situació actual a Catalunya.

15. Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030.

16. El programa MAB de la UNESCO. Les Reserves de la biosfera. Estratègies i plans d’acció. Reserves de la Biosfera de Catalunya.

17. Foment del silvopastoralisme. Multifuncionalitat i beneficis.

18. Camins rurals. Tipologia, usos i restriccions.

19. La Llei estatal 42/2007, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

20. Els espais naturals. Legislació d’espais naturals a Catalunya. Modalitats de protecció en la legislació d’espais naturals: els espais del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i els espais naturals de protecció especial.

21. Els espais naturals protegits de comarques gironines.

22. Directrius per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000: els espais marins, els aiguamolls litorals, les aigües continentals, la muntanya litoral, la plana agrícola, la muntanya interior, el Prepirineu i el Pirineu.

23. Instrument de gestió de les Zones Especials de Conservació declarades a la regió mediterrània de Catalunya

24. Espècies de la flora protegida i regulada. Normativa comunitària, estatal i catalana. Plans de recuperació. Arbres monumentals.

25. Espècies de la fauna protegida. Normativa comunitària, estatal i catalana. Plans de recuperació.

26. Legislació europea i espanyola que regula les espècies invasores. Obligacions de les comunitats autònomes, dels ens locals, i de la ciutadania.

27. Flora exòtica invasora. Problemàtica a les comarques gironines. Afectacions sobre els hàbitats naturals, la biodiversitat, l’economia i la salut humana.

28. Protocols de la diputació de Girona de control d’espècies invasores.

29. El Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

30. La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

31. Els plans de prevenció d’incendis forestals. Tipus, metodologia i contingut.

32. Instruments d’Ordenació Forestal. Directrius de gestió ORGEST.

33. Criteris d’intervenció en espais fluvials per a la restauració de marges, ocupació i activitats en zones inundables i explotacions forestals de ribera.

34. Actuacions preventives per a l’extinció d’incendis forestals. Infraestructures: pistes, faixes, franges i punts d’aigua. Vigilància per mitjans humans (guaites) i tecnològics. Tipologies forestals i densitats. Plans de manteniment. Plans de crema. Gestió del foc: finestres de prescripció. Permisos i reglamentació. Patrons de crema.

35. Tipus d’incendis forestals. Els règims d’incendi a Catalunya. Les circumstàncies de risc. Els incendis tipus. Patrons de propagació. Sectorització de focs forestals. Relació entre el tipus de vegetació i el tipus d’incendi. Els grans incendis forestals

36. Regeneració de les àrees afectades pels incendis forestals. Ajut a la regeneració natural. Tècniques. La funció del matollar. Dinàmica de la vegetació

37. La biomassa a les comarques gironines. Potencial, circuits de producció i consum local.

38. La gestió forestal conjunta. Figures, reptes i aplicacions a comarques gironines. Els projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal.

39. L’ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

40. Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals i Pla de Serveis per a la promoció de la biomassa a les comarques Gironines de la Diputació de Girona.

41. Subvencions de la diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc del Montseny.

42. Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Òrgans de govern. Plans de gestió i conservació. Competències de les Diputacions de Girona i Barcelona.

43. El pla especial del Parc del Montseny.

44. Principals valors del Parc del Montseny: el patrimoni natural i cultural.

45. Els principals hàbitats forestals al PN del Montseny. La gestió forestal al Montseny.

46. Boscos vells al Montseny. Inventaris i rodals de referència.

47. Pla d’Igualtat de gènere i desenvolupament sostenible de la RB del Montseny .

48. Els sistemes d’informació geogràfica (SIG) i sistemes de posicionament geogràfic (GPS). Fonaments i aplicacions. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.