agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Vivienda Diputación Girona 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 28/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Vivienda Diputación Girona 2019

14/06/2019: El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza perteneciente al turno libre y por concurso-oposición de Técnico de Vivienda (Arquitecto Técnico) para la Diputación de Girona. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la provincia de Girona del 30 de mayo de 2019.

TEMARIO GENERAL TECNICO SUBGRUPO A2
DIPUTACIÓN DE GIRONA, (último temario oficial, 2019)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.

3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.

4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.

5. Actes administratius i recursos administratius. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics.

6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.

7. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.

8. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

9. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.

10. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.

11. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.

12. La protecció de dades a l’Administració Pública. Aspectes generals de la Protecció de Dades.

TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO DE VIVIENDA (ARQUITECTO TÉCNICO)
DIPUTACIÓN DE GIRONA (último temario oficial, 2019)

1. La Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. Disposicions generals: objecte, finalitats, definicions.

2. La distribució de competències entre les administracions públiques en matèria d’habitatge.

3. Planificació territorial i programació en matèria d’habitatge. Instruments de planificació i programació.

4. Les polítiques d’habitatge a Catalunya. El Pla territorial sectorial d’habitatge i els programes supralocals.

5. Els Plans Locals d’habitatge (I). Definició. Finalitat. Fases i continguts. Participació.

6. Els Plans Locals d’habitatge (II) Memòria social. Vigència. Tramitació i aprovació. Finançament.

7. L’habitatge en el planejament urbanístic. Directrius per al planejament. Destinació de l’habitatge amb protecció social. Els habitatges dotacionals públics. Habitatges amb activitats econòmiques. La memòria social. Administració Local

8. Qualitat del parc immobiliari i requisits exigibles als habitatges.

9. Conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial.

10. Utilització anòmala dels habitatges. Detecció i actuacions.

11. La protecció dels consumidors i els usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari. Disposicions generals.

12. L’oferta de l’habitatge. Oferta per a la venda i per a l’arrendament. Requisits i documentació per a la transmissió i per a l’arrendament.

13. La política de protecció pública de l’habitatge: àmbits i formes de l’actuació pública i solidaritat urbana.

14. L’Habitatge amb Protecció Oficial. Règim general.

15. Adjudicació i transmissió dels habitatges amb protecció oficial. El control públic. Drets d’adquisició a favor de l’Administració. Exercici del dret de retracte.

16. El registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

17. Els procediments d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial.

18. Règim de control i règim sancionador en matèria d’habitatge. Inspecció i mesures aplicables. Mesures provisionals.

19. Règim de control i règim sancionador. Mesures sancionadores.

20. Tipificació de les infraccions en matèria d’habitatge.

21. El Decret 75/2014 del Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Els programes socials d’habitatge: disposicions generals, finalitats i condicions dels habitatges i de les persones o entitats destinatàries.

22. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Els ajuts per al pagament de l’habitatge.

23. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. La mediació per al lloguer social.

24. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Els habitatges d’inserció.

25. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Accions socials en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana.

26. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Programa de foment de la rehabilitació.

27. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. La col·laboració de les oficines locals d’habitatge i de les borses de mediació per al lloguer social.

28. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges.

29. El Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya. Meses de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials.

30. Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió i Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

31. Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

32. Llei 39/1999 d’Ordenació de l’edificació.

33. Llei 29/1994 d’arrendaments urbans. Dels arrendaments d’habitatge: normes generals i durada del contracte.

34. Llei 29/1994 d’arrendaments urbans. Dels arrendaments d’habitatge: renda, drets i obligacions de les parts i suspensió, resolució i extinció del contracte.

35. Decret Legislatiu 1/2010, text refós de la Llei d’urbanisme. Objecte i principis generals. Administracions amb competències urbanístiques.

36. Decret Legislatiu 1/2010, text refós de la Llei d’urbanisme. Drets i deures de les persones propietàries.

37. Decret Legislatiu 1/2010, text refós de la Llei d’urbanisme Dels instruments de la política del sòl i d’habitatge.

38. La certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

39. L’Agenda Urbana i els objectius de desenvolupament sostenible. La seva implantació a Catalunya

40. Les oficines locals d’habitatge. Concepte, criteris orientadors, organització i recursos.

41. L’habitatge buit. Detecció, seguiment i polítiques de dinamització del parc d’habitatges desocupat.

42. Les ocupacions irregulars d’habitatges. Problemàtica i mecanismes d’actuació.

43. Els habitatges d’ús turístic. La seva afectació al mercat de l’habitatge. Actuacions de les administracions.

44. La pobresa energètica. El programa d’estalvi i pobresa energètica de la Diputació de Girona

45. La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social. Finalitat i funcionament. Suport de la Diputació de Girona.

46. Els Serveis d’Intermediació en Habitatge. Els Serveis d’Intermediació i la Diputació de Girona.

47. Competències municipals en matèria d’habitatge. Actuacions municipals.

48. El servei d’habitatge de la Diputació de Girona.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.