agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Informáticos Ayuntamiento Palafolls 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Informática
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Informáticos Ayuntamiento Palafolls 2019

07/06/2019: Ha sido publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza de Técnico Medio en Informática para el Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona) por concurso-oposición libre.

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 3 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO EN INFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Palafolls, 2019)


Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 3.- La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’amortització.

Tema 4.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament. L’organització territorial de l’Estat en la Constitució

Tema 5.- L’organització territorial de l’Estat en la Constitució: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, contingut i valor normatiu. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control. L’Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 6.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d’actuació de l’administració pública. Submissió de l’Administració a la Llei i al Dret. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 7.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 8.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d’adjudicació de contractes.

Tema 9.- El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

Tema 10.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques .

Tema 11.- La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del funcionariat.

Tema 12.- Les hisendes locals i els seus pressupostos. Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d’elaboració i aprovació


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO EN INFORMÁTICA
AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Palafolls, 2019)


1. Organització i funcionament d'un Centre de Sistemes d'Informació. Funcions de: desenvolupament, manteniment, sistemes, bases de dades, comunicacions, seguretat, qualitat, microinformàtica i atenció als usuaris.

2. Objectius d'un departament de sistemes d'informació. Rol a desenvolupar a l'Ajuntament. Lligams amb la resta de l'estructura orgànica.

3. Dades Obertes: Definició. El valor de les Dades Obertes a l’Administració. Plataformes, formats.

4. Administració electrònica: Descripció, objectius i plantejament general del procés de transició cap a l'administració electrònica. Marc legal, arquitectura i aspectes més importants del procés de canvi.

5. Les carteres de serveis: contingut i característiques.

6. La Finestreta Única empresarial: concepte, característiques i funcionament.

7. Infraestructures, serveis comuns i compartits per a la interoperabilitat entre Administracions Públiques de l’Estat: Cl@ve, la Carpeta Ciutadana, el Sistema  d’Interconnexió de Registres, la Plataforma d’Intermediació de Dades i altres serveis.

8. Infraestructures, serveis comuns i compartits per a la interoperabilitat entre Administracions Públiques del Consorci Administració Oberta de Catalunya: idCAT, tCAT, iArxiu, EACAT, eFACT, Valid, i altres serveis .

9. Infraestructures, serveis comuns i compartits per a la interoperabilitat entre Administracions Públiques del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

10. Criptografia simètrica i asimètrica. Algorismes d’encriptació. Classificació i característiques. Sistemes de xifrat. Aplicacions de la criptografía.

11. Identificació digital i signatura electrònica. Marc europeu i estatal. Certificats digitals. Tipus de certificats. Entitats certificadores. Usos dels certificats digitals dins les xarxes privades i les xarxes públiques. Infraestructura de clau pública (PKI).

12. Signatura electrònica: Definició, característiques, procés de generació, verificació i seguretat. Component per la integració de la signatura en els fluxos de treball organitzatius: Portafirmes.

13. Interoperabilitat de sistemes. L'esquema Nacional d'Interoperabilitat.

14. Seguretat de sistemes. L'Esquema Nacional de Seguretat. Adequació a l’Esquema Nacional de Seguretat. Estrategia Nacional de Seguretat. CCN-STIC

15. La protecció de dades de caràcter personal. La “Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal” i normativa de desenvolupament. L’Agència de Protecció de Dades i l’Autoritat Catalana de protecció de dades: competències i funcions.

16. La protecció de dades de caràcter personal. Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). Canvis respecte a la LOPD. El Delegat de Protecció de Dades (DPD): funcions i responsabilitats.

17. Sistemes d'emmagatzematge de la informació. Sistemes DAS, SAN,NAS. Avantatges i inconvenients de cada sistema.

18. Programari lliure. Definició i descripció. Avantatges i inconvenients. GNU i Free Software. Avantatges, problemàtica específica i perspectives de futur.

19. Programari corporatiu. Arquitectura client servidor versus arquitectures web. Descripció i característiques tècniques. Avantatges i Inconvenients.

20. La protecció jurídica dels programes d'ordinador. Els mitjans de comprovació de la legalitat i control de programari.

21. El model de referència d'interconnexió de sistemes oberts (OSI) de ISO: arquitectura, capes, interfícies, protocols, adreçament i encaminament

22. Xarxes de telecomunicacions. Conceptes. Mitjans de transmissió. Commutació de circuits i paquets. Protocols d'encaminament. Infraestructures d'accés. Interconnexió de xarxes. Qualitat del servei.

23. Xarxes LAN. Descripció, avaluació i normes internacionals. Compatibilitat i estàndards. Elements que la composen. Definició i funció que ocupen a la xarxa.

24. Xarxes IP: Arquitectura de xarxes, encaminament i qualitat del servei. Transició i convivència IPv4- IPv6. Funcionalitats específiques de IPv6. 

25. Telefonia IP: Definició i arquitectura. Convergència de veu i dades sobre IP. Tendència, funcionalitats, avantatges i inconvenients.

26. EI padró municipal d’habitants. Conceptes generals. Normativa. Gestió i explotació. Fitxers d’intercanvi. L’INE i el Consell Nacional de Empadronament. El cens electoral.

27. Sistemes de gestió documental. Concepte. Funcions. Cicle de vida dels documents. Digitalització. Tipus. Infraestructures necessàries .

28. Bases de dades: Model relacional. Normalització. SQL. Llenguatge de definició de dades (DDL), llenguatge de manipulació de dades (DML) i llenguatge de control de dades (DCL).

29. La base de dades ORACLE: Conceptes. Estructura lògica i física. El Diccionari de Dades. El llenguatge PL/SQL. Fonaments. Estructures de control. Procediments emmagatzemats. Disparadors.

30. Sistemes d’informació geogràfica SIG a l’entorn municipal. Àmbits d’aplicació i funcionalitats.

31. Big Data. Concepte, captura, anàlisi, transformació, emmagatzematge i explotació de conjunts massius de dades.

32. Direcció i gestió de projectes de tecnologies de la informació. Tipus de projectes. Responsabilitats del Cap de projecte. Metodologies (PMBOK, Scrum...).

33. Gestió de projectes. Cicle de vida i fases. Models i eines.

34. Gestió de la qualitat al cicle de vida d’un projecte. Processos. Eines i tècniques.

35. Especificació i requeriments. Estratègies de determinació i recollida de requeriments. Documents d’especificacions. Documents d’aplicacions.

36. Anàlisi d’un Sistema d’Informació. Anàlisi estructurada. Anàlisi orientada a objectes. Llenguatge unificat de modelatge (UML)

37. Disseny d’un Sistema d’Informació. Disseny estructurat. Disseny de dades. Disseny de la interfície d’usuari. Disseny procedural. Disseny orientat a objectes.

38. Implantació i manteniment d’un Sistema d’Informació. Instruccions i normes. Documentació.

39. Programació orientada a objectes. Objectes. Classes. Herència. Polimorfisme

40. Arquitectura del desenvolupament Web. Desenvolupament web front-end/backend. Scripts de client. Frameworks, desenvolupament en servidor, connexió a base de dades i interconnexió amb sistemes i serveis.

41. Aplicacions client-servidor. Arquitectures de tres capes. Model-Vista-Controlador (MVC). Model- Vista-Presentador (MVP). Model-Vista-Vista Model (MVVM).

42. Arquitectura de Serveis Web. Standard W3C. El model REST.

43. Cloud Computing. Tipus de servei al núvol: IaaS, PaaS, SaaS. Tipus de núvol: núvol privat, públic i híbrid.

44. La seguretat en el nivell aplicació. Protecció de serveis web, bases de dades i interfícies d'usuari.

45. Llenguatges de marca o etiqueta. Característiques i funcionalitats. HTML5, XHTML, XML i els seus derivats. Llenguatges de script. CSS . 

46. Sistemes operatius Windows Server. Sistemes operatius de servidor Windows Server, Linux i sistemes operatius client Windows.

47. Directori Actiu (DA), DNS, DHCP, GPOs 48. Llenguatges de programació JAVA, PHP, Javascript, C, .NET

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.