agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Palafolls 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Palafolls 2019

07/06/2019 Ha sido convocada 1 plaza en el BOE de Técnico en Administración General por oposición libre para el Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona).

El temario y las bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 3 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Palafolls, 2019)


Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4.- La potestat legislativa. La delegació legislativa a favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’amortització.

Tema 5.- L’organització territorial de l’Estat en la Constitució: l’Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 6.- L’organització territorial de l’Estat en la Constitució: les Comunitats Autònomes. Constitució i competències. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

Tema 7.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

Tema 8.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d’actuació de l’administració pública. Submissió de l’Administració a la Llei i al Dret.

Tema 9.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

Tema 10.- Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 11.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 12.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d’adjudicació de contractes.

Tema 13.- El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

Tema 14.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques .

Tema 15.- La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del funcionariat.

Tema 16.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 17.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

Tema 18.- Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d’elaboració i aprovació.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Palafolls, 2019)


Tema 19.- La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic: objecte, àmbit d’aplicació, negocis i contractes exclosos

Tema 20.- Delimitació i qualificació dels tipus contractuals previstos a la Llei 9/2017. Els contractes administratius i els contractes privats

Tema 21.- Els contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Tema 22.- La racionalitat de la contractació en el sector públic. Llibertat de pactes i contingut mínim del contracte. Perfecció i forma del contracte.

Tema 23.- El recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles, òrgans competents per a la seva tramitació, tramitació del procediment. Regim d’invalidesa del contracte.

Tema 24.- Les parts en el contracte: L’òrgan de contractació i l’empresari. Capacitat i solvència de l’empresari. Prohibicions per a contractar. La classificació empresarial.

Tema 25.- L’objecte del contracte. Pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, preu del contracte. La revisió de preus.

Tema 26.- Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Tipus i responsabilitats a les que estan afectes.

Tema 27. De la preparació dels contractes. Els plecs de clàusules i els plecs de prescripcions tècniques. La subrogació en els contractes de treball.

Tema 28.- L’adjudicació dels contractes. Tipologia de procediments de licitació.

Tema 29.- L’execució dels contractes. Règim de modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió i subcontractació.

Tema 30.- El contracte d’obres.

Tema 31.- El contracte de concessió d’obres.

Tema 32.- El contracte de concessió de serveis.

Tema 33.- El contracte de serveis i el contracte de subministrament

Tema 34.- Delimitació de les funcions necessàries i llocs reservats a l’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional

Tema 35.- La funció pública de secretaria

Tema 36.- La funció de control i fiscalització interna de la gestió economico-financera i pressupostària i la funció de comptabilitat

Tema 37.- La responsabilitat patrimonial dels ens locals: Concepte i principis rectors. El procediment per exigir responsabilitat patrimonial a l’administració pública.

Tema 38.- La responsabilitat patrimonial del contractista al servei de l’administració pública.

Tema 39.- La potestat sancionadora dels ens locals. Principis i tipologies de procediments sancionadors.

Tema 40.- L’autonomia local en la Constitució espanyola. Les previsions de l’estatut d’autonomia de Catalunya vers l’administració local.

Tema 41.- El municipi, concepte i elements.

Tema 42.- El territori del municipi. Concepte, naturalesa. La creació i supressió de municipis. La alteració del terme municipal.

Tema 43.- La població del municipi. Altes i baixes del padró municipal. El padró municipal. El manteniment i actualització del padró municipal. La inscripció dels estrangers no comunitaris al padró municipal.

Tema 44.- La potestat reglamentària dels ens locals. Les ordenances municipals. Procediment d’elaboració, aprovació i modificació. L’entrada en vigor de les ordenances municipals.

Tema 45.- Les competències municipals. Tipologia i forma de determinació.

Tema 46.- L’Alcalde. Competències. L’elecció de l’Alcalde. El cessament de l’Alcalde. La delegació de les competències de l’Alcalde.

Tema 47.- El ple municipal. Competències. La sessió constitutiva. Règim de sessions

Tema 48.- Els regidors municipals. L’estatut del regidor. Règim de dedicació i règim retributiu. Règim d’incompatibilitats

Tema 49.- La Junta de Govern Local. Composició. Competències. Règim de Sessions

Tema 50.- Les Comissions informatives. Composició. Classes. Competències i Règim de sessions.

Tema 51.- La publicitat activa a l’administració. Concepte i matèries afectades.

Tema 52.- El dret d’accés a la informació pública. Concepte, límits i procediment

Tema 53. La protecció de dades en l’administració local. Especial referència al delegat de protecció de dades.

Tema 54.- Del bon govern a l’administració municipal. Codi de conducta dels alts càrrecs.

Tema 55.- L'acte administratiu. Concepte. Elements: subjecte, objecte, causa i finalitat. Classes. Requisits: la motivació i forma.

Tema 56.- L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia

Tema 57.- La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu: no transmissió de la invalidesa, conversió, conservació i convalidació. La revisió d'actes i disposicions per l'administració pròpia: supòsits. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema 58.- Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

Tema 59.-La finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La finalització convencional. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 60.- Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius: interposició, inadmissió a tràmit, suspensió de l’execució, instrucció i resolució. Classes de recursos: objecte del recurs, terminis, òrgans competents. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 61.- L'executivitat dels actes administratius: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els seus mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet

Tema 62.- La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió, i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós-administratiu. Causes d'inadmissibilitat. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència.

Tema 63.- L'expropiació forçosa. Naturalesa i justificació de la potestat expropiadora. Els subjectes de la potestat expropiadora: expropiant, expropiat, beneficiari. L'objecte de l'expropiació. La causa expropiandi. Procediment expropiador general: la declaració de necessitat d'ocupació dels béns o drets objecte d'expropiació i la determinació de la indemnització. La garantia de la indemnització enfront de demores i depreciació monetària. El pagament. La declaració d'urgència de l'ocupació dels béns afectats per expropiació.

Tema 64.- Les propietats públiques: tipologia. El domini públic: concepte, naturalesa, elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El patrimoni privat de les AAPP. Règim jurídic. Potestats de l'Administració. Règim d'adquisició, ús i alienació .

Tema 65.- Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola. El marc constitucional de l'urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals. Principis generals de l'actuació urbanística.

Tema 66.- Règim urbanístic de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat: situacions bàsiques del sòl i la seva classificació. L’estatut legal de la propietat del sòl: drets i deures de les persones propietàries. Criteris de valoració.

Tema 67.- Les actuacions de transformació urbanística i edificatòria: tipus i fonament. Deures vinculats a la promoció de les actuacions de transformació urbanístiques i de les actuacions edificatòries.

Tema 68.- L’ordenació del territori. El planejament urbanístic general i de desenvolupament a la llum de la normativa autonòmica. Figures. Actes preparatoris. Atribució de competències. Terminis de formulació. Procediment de tramitació.

Tema 69.- Elaboració i aprovació de plans a la llum de la normativa autonòmica. Competència i procediment. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Efectes de l'aprovació de figures de planejament urbanístic. Vigència i modificacions del planejament. Revisió del planejament.

Tema 70.- Gestió urbanística. Pressupostos de l'execució. Els diversos sistemes d'actuació: elecció del sistema. El principi d'equidistribució. Classes de gestió. Polígons d’actuació urbanística. Aprofitament mitjà i tipus. El programa d'actuació. El projecte d'urbanització.

Tema 71.- Sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació: modalitat de compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i sectors d'urbanització prioritària. Estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació. Sistema d'actuació urbanística per expropiació. Ocupació directa.

Tema 72.- Expropiacions urbanístiques: classes. La determinació del preu just i els criteris de valoració. Procediment general. Taxació individual i conjunta. L’expropiació per ministeri de la Llei.

Tema 73.- Intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl. Licències urbanístiques: règim jurídic amb especial referència al silenci administratiu. Altres tècniques autoritzatòries: la comunicació prèvia o declaració responsable. Deures de conservació, ordres d’execució i supòsits de ruïna.

Tema 74.- La inspecció urbanística. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense la preceptiva autorització administrativa o contràries a les seves condicions. Autoritzacions il·legals. Restauració de la legalitat urbanística, ordres de suspensió d'obres i llicències. Infraccions i sancions urbanístiques.

Tema 75.- Instruments d'intervenció en el mercat del sòl. Patrimonis públics de sòl: concepte, finalitats, destí. Transmissió de béns del patrimoni públic de sòl. Obligació d'edificar i urbanitzar i conseqüències del seu incompliment. Àrees de reserva. Dret de tempteig i retracte. Dret de superfície. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.

Tema 76.- Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. El foment: estudi especial de les subvencions. L'activitat de policia: intervenció administrativa local en l’activitat privada. Prohibicions i autoritzacions. El règim jurídic de les llicències. Altres tècniques de control preventiu: comunicació prèvia i declaració responsable.

Tema 77.- La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals: formes de gestió, especialment la concessió.

Tema 78.- Les societats mercantils públiques. La seva constitució. Control. Rendició de comptes. Diferenciació entre societats prestadores de serveis i en règim d'activitat econòmica.

Tema 79.- Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere en les administracions públiques. Polítiques adreçades a l'atenció a persones amb discapacitat i / o dependents.

Tema 80.- El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Els instruments d'organització del personal: plantilla i relació de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l'oferta d'ocupació. L'accés a les ocupacions locals: sistemes de selecció i provisió.

Tema 81.- Els drets individuals dels funcionaris locals. Drets econòmics i retributius dels funcionaris. El règim de Seguretat Social. Deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats.

Tema 82.- Dret del treball. El contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. Garanties per canvi d’empresari: subcontractació, cessió de treballadors, i successió d’empresa. El salari.

Tema 83.- Modalitats de la contractació laboral. Sindicació i representació. Els convenis col·lectius. Conflictes col·lectius. El dret de vaga i el seu exercici.

Tema 84.- L'activitat subvencional de les administracions públiques.

Tema 85.- Les competències municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. La regulació municipal d'usos de les vies urbanes.

Tema 86.- Seguretat ciutadana i policia local. Els cossos de policies locals. Funcions. La coordinació de les policies locals. Protecció civil i les competències municipals en la legislació sectorial estatal: funcions, drets i deures dels ciutadans. Els serveis de prevenció i extinció d'incendis: funcions.

Tema 87.- Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà (I). Parcs i jardins públics. La protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. El control ambiental d'activitats a la normativa sectorial d'aplicació. Especial referència a la unitat de mercat en l'exercici d'activitats econòmiques. La inspecció municipal.

Tema 88.- Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà (II). La gestió dels residus urbans en la legislació sectorial d'aplicació. El proveïment d'aigua i l'evacuació i tractament de les aigües residuals.

Tema 89.- Protecció de la salubritat pública: les competències atribuïdes per la legislació de règim local. Les competències sanitàries de les entitats locals en la legislació sectorial estatal. Cementiris i activitats funeràries. Policia sanitària mortuòria.

Tema 90.- Les fires i mercats. La venda ambulant. Intervenció municipal en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. Intervenció municipal en el comerç i determinats serveis en els termes de la legislació sectorial.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.