agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Manlleu 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Sociales Ayuntamiento Manlleu 2019

(07/06/2019) Se ha publicado en el anuncio de la convocatoria 1 plaza por concurso-oposición libre de Educadores Sociales para el Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 16 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL EDUCADORES SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Manlleu, 2019)


Tema 1. La Constitució de 1978. Principis Generals, amb referència especial als drets i deures fonamentals de la persona.

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 3. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 4. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències del òrgans municipals. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Manlleu.

Tema 5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (I): disposicions generals. La capacitat d’obrar i el concepte d’interessat. Identificació i firma dels interessats al procediment administratiu.

Tema 6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (II): requisits i eficàcia dels actes administratius.

Tema 7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: disposicions generals. Abstenció i recusació.

Tema 8. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: objecte i finalitat. Tipus de contractes del sector públic.

Tema 9. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de l’Ajuntament de Manlleu. L’Ordenança d’Administració Electrònica i Transparència de l’Ajuntament de Manlleu.

Tema 10. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya. Concepte i principis generals.

Tema 11. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tema 12. Estatut bàsic de l’empleat públic: Drets i deures dels empleats públics i Codi de Conducta.


TEMARIO ESPECÍFICO EDUCADORES SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Manlleu, 2019)


Tema 13. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: Títol II. Dels drets dels infants i els adolescents. Capítol I,II,III i IV.

Tema 14. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: Títol V. De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament. Disposicions generals. Les situacions de risc. Protecció dels infants i dels adolescents desemparats; El desemparament i les Mesures de protecció . La xarxa XIAM de Manlleu.

Tema 15. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: Definició dels Serveis socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes

Tema 16. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials (I). Principals innovacions respecte a la llei anterior, finalitat dels serveis socials, objectius i principis rectors de sistema públic de serveis socials.

Tema 17. La intervenció social en l’àmbit de l’exclusió social i residencial: Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social residencial.

Tema 18. L’atur i la inserció laboral dels joves. Recursos. El rol de l’administració local. Treball transversal entre els serveis socials i els serveis d’inserció sociolaboral.

Tema 19. L’atenció social primària a Catalunya en la normativa legal vigent. Concepte, àmbit, principis, competències de les diferents administracions. Àrees d’intervenció i tipologia de serveis.

Tema 20. El tercer sector: aspectes bàsics. El treball del tercer sector en els serveis socials. Fórmules i treball conjunt entre l’administració local i el tercer sector.

Tema 21. El treball grupal en els serveis socials bàsics. Concepte, tipologia i característiques. Metodologies d’intervenció: elements, fases i avaluació.

Tema 22. Competències socials bàsiques de les persones. Concepte i tipologies. Eines d’intervenció per afavorir la seva millora i desenvolupament.

Tema 23. L’informe social. Concepte, tipologia i usos. Elements principals. Metodologia bàsica per la seva elaboració.

Tema 24. Llei 14/2007, de 20 de juliol, de la renta garantida a la ciutadania. Requisits d’accés, perfil dels destinataris. Rol dels serveis socials bàsics. El pla d’intervenció.

Tema 25. L’atenció a la població immigrant nouvinguda a Manlleu. Criteris i agents que intervenen. La funció dels serveis socials en l’acollida i integració de persones nouvingudes.

Tema 26. Xarxes socials i l’educació social. El rol del community manager. La fractura digital. Possibles actuacions des de l’administració local.

Tema 27. El marc municipal per a l’acció comunitària. Els projectes de desenvolupament comunitari. La intervenció comunitària en el context dels serveis socials.

Tema 28. Gestió de projectes: concepte i principis bàsics dels projectes d’intervenció social. Planificació, control i avaluació.

Tema 29. La figura de l’educador socials dins dels serveis socials d’atenció primària. tècniques d’intervenció socioeducatives. Planificació i avaluació de la intervenció socioeducativa.

Tema 30. L’impacte de la immigració en la societat catalana. La societat multicultural i la pluralitat religiosa i de creences. La integració social de les persones immigrades. Immigració i mercat laboral. Immigració i educació. La immigració des de la perspectiva de gènere.

Tema 31. Ètica i deontologia en la professió d’educació social. Principis deontològics. Normes deontològiques.

Tema 32. Les famílies: concepte i funció. Necessitats bàsiques. La protecció a les famílies.

Tema 33. Models familiars. La parentalitat i les conseqüències en el desenvolupament dels infants i adolescents; estructures, patrons relacionals i relacions conjugals.

Tema 34. Factors de risc en l’entorn personal, familiar i social de l’infant o adolescent. Factors de protecció. Factors de resiliència en la infància, adolescència i família.

Tema 35. L’atenció precoç. Serveis existents i tipologies d’intervenció. Normativa reguladora. Els trastorns en el desenvolupament de l’infant i de l’adolescent.

Tema 36. L’abús sexual en els infants i en els adolescents. Conductes constitutives d’abús sexual. Diagnòstic i detecció. Intervenció i prevenció.

Tema 37. El menor en el conflicte social. El menor d’edat amb conductes antisocials o disruptives. Marc legal. Actuacions previstes dins l’ordenament jurídic. Catàleg de mesures de la llei orgànica reguladors de la responsabilitat penal dels menors.

Tema 38. El consum de substancies additives i els seus efectes sobre la salut i benestar en la infància i adolescència. Tipologia de substàncies i efectes. Prevenció i assistència en matèria de drogodependències. El Pla de prevenció de drogodependències ATERRA de Manlleu.

Tema 39. Delinqüència: conceptes bàsics i models explicatius. Intervenció i prevenció des dels serveis socials bàsics

Tema 40. Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Manlleu. L’aplicació de mesures alternatives en els joves. Pla de civisme de Manlleu.

Tema 41. El PASA. Mesures alternatives a la sanció administrativa en matèria de consum de drogues . Intervenció a la comarca d’Osona

Tema 42. Els serveis d’intervenció socioeducativa. Model de la Generalitat de Catalunya. El PEI (Pla educatiu individualitzat). Interrelació amb els serveis socials bàsics.

Tema 43. Les habilitats socials. Tècniques de foment de les habilitats socials. Models. Assaig conductual. Reforç. Generalització de les habilitats socials. Retroalimentació positiva. Jocs de rol. Tècniques de reestructuració cognitiva.

Tema 44. Avaluació d’habilitats parentals. Estratègies de promoció de les habilitats parentals i les competències parentals. Metodologia per el desenvolupament de models adequats per a la infància i adolescència.

Tema 45. La violència domèstica. La violència masclista: àmbits i avaluació del risc i intervenció amb les víctimes a nivell individual, familiar i social. La intervenció amb els fills i filles en situació de violència masclista. Elements i mesures de prevenció.

Tema 46. Família i vincle afectiu: la teoria de l’aferrament. Tipus de vincle. Factors que incideixen en la formació del vincle. Vincle i desenvolupament. Les figures del vincle subsidiari. El vincle afectiu entre germans. Vincle i parentalitat. Estils del vincle.

Tema 47. L’entrevista motivacional. Principis generals. Metodologia. Estratégies. Aplicació des de l’educació social.

Tema 48. Les habilitats comunicatives. Tipología de la comunicació. Assertivitat. Comunicació assertiva; estratègies per el seu foment. Escolta activa: fases, recursos i nivells.

Tema 49. La xarxa comunitària. La intervenció socioeducativa amb infants i adolescents. Recursos socioeducatius i agents de salut del territori.

Tema 50. Els reptes de l’educació social en la societat globalitzada de la informació i la comunicació. Contradiccions i oportunitats. La gestió del risc en la construcció del projecte vital individual i familiar.

Tema 51. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats. Principis i actuació dels poders públics

Tema 52. L’absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. Competències. Protocols d’actuació. El paper dels serveis socials. El Pla de prevenció de l’absentisme escolar de Manlleu.

Tema 53. Situació de la pobresa alimentaria a Catalunya. Conceptualització. Causes. Mesures per a fer-hi front. Models d’actuació. El paper dels serveis socials basics.

Tema 54. L’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials basics. L’Informe de derivació

Tema 55. La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per combatre-la. Paper dels serveis socials.

Tema 56. El Pla educatiu d’entorn de la ciutat de Manlleu. Eixos principals. Projectes rellevants. El rol dels serveis socials en aquest marc.

Tema 57. La discapacitat. Definició i classificació. L’atenció a les discapacitats. Activitats i recursos.

Tema 58. Indicadors i eines de detecció de necessitats socials. Elements de priorització de necessitats i respostes. Aspectes bàsics d’elaboració de propostes i metodologia del treball d’equip.

Tema 59. El Servei d’atenció domiciliària dins dels serveis socials bàsics. Població destinatària. El SAD dirigit a infància, adolescència i família. Trets principals i perfil dels usuaris. Objectius del servei i Pla d’intervenció. Professionals implicats i avaluació del servei.

Tema 60. La salut i la malaltia mental. Conceptes i dimensions. Factors desencadenants.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.