agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Urbanismos Ayuntamiento Lleida 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 31/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Urbanismos Ayuntamiento Lleida 2019

31/05/2019: Ha sido convocada 1 plaza de Técnico Medio de Urbanismo por concurso-oposición mediante el turno de acceso libre para el Ayuntamiento de Lleida (Cataluña).

El temario y las bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida del 7 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Lleida, 2019)


1. La Constitució Espanyola I: Característiques. Estructura. Principis constitucionals. Organització territorial de l’Estat: l’Estat de les autonomies i l’autonomia local

2. Institucions estatals: el Cap de l’Estat. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Característiques i estructura. Institucions de la Generalitat: el Parlament, el President, el Govern. Altres Institucions de la Generalitat. Competències de la Generalitat.

4. El Règim Local. Marc Constitucional i Autonòmic. Els ens locals: classes, potestats competències i relacions entre els ens. Fons de l’ordenament local.

5. El Municipi. Concepte. Elements: Territori, població i organització. El terme municipal. El Padró Municipal: definició, dades obligatòries, gestió del Padró. Drets i deures dels veïns.

6. L’Organització Municipal: normativa, principis, sistemes d’organització municipal i classificació. Els òrgans municipals: L’Alcalde: elecció i atribucions.

7. Els Tinents d’Alcalde. El Ple: concepte, atribucions i funcionament. La Junta de govern Local. Òrgans complementaris.

8. El Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: concepte i elements fonamentals. Els Grups Municipals, els Tinents d’ Alcalde, els membres de la Junta de govern Local; la Junta de Portaveus. Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple i de les Comissions Informatives. Organització municipal: Comissions Informatives i àmbits.

9. La Potestat Reglamentaria en l’Administració Local. Concepte. Límits i controls. Ordenances, Reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. Els Bans. Règim de les infraccions i de les sancions.

10. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Objecte. Àmbit d’aplicació. Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.

11. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Situacions administratives. Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.

12. El Procediment Administratiu: Marc Normatiu. Concepte d’administració pública. Principis d’actuació administrativa. Competències. Imparcialitat.

13. El Procediment Administratiu: Llengua en el procediment. Funcionament electrònic. Els sistemes d’identificació i la signatura electrònica. 

14. L’activitat administrativa: Obligació de resoldre. El silenci administratiu. Termes i terminis. Còmput. Els documents administratius. Els arxius: l’arxiu electrònic únic. Els registres: el registre electrònic.

15. L’ordenació en el procediment administratiu: Tramitació electrònica. L’expedient administratiu i la seva ordenació. L’instructor en el procediment. Iniciació del procediment. Instrucció. Finalització. Resolució. Desestiment. Renuncia. Caducitat.

16. L’execució dels actes administratius: Execució i Suspensió.

17. El Dret a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Marc Normatiu. Novetats introduïdes pel Reglament europeu. Definicions. Àmbit d’aplicació. Principis de la Protecció de Dades. Dret de les persones.

18. La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu de referència. Conceptes bàsics. Definicions. Drets dels treballadors/es davant dels riscos laborals (avaluació de riscos, formació, informació, consulta i participació, mesures d’emergència, vigilància de la salut.

19. Obligacions dels treballadors/res en matèria de prevenció. Coordinació d’activitats empresarials. Recurs preventiu. Integració de la prevenció. Institucions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. Reglamentació i altres publicacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

20. Pautes bàsiques per saber redactar documents administratius: informes (estructura i tipus d’informe), propostes de resolució, decrets, notificacions.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO DE URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Lleida, 2019)


21. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

22. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.

23. Revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes.

24. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.

25. Contractació pública: classificació dels contractes, la selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

26. La racionalització de la despesa pública. El pressupost municipal. Concepte i tècnica.

27. L’estructura pressupostaria: classificació dels components del pressupost. Estructura del pressupost de despeses. Estructura del pressupost d’ingressos. Els nivells de vinculació jurídica.

28. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa. L’execució del pressupost d’ingressos

29. El control pressupostari. El control intern de l’activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats.

30. L’activitat subvencional: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius 

31. Ingressos tributaris: La imposició municipal. Les ordenances fiscals.

32. Els tributs locals. Impost de vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles i Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i impost sobre instal·lacions, construccions i obres.

33. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. La participació ciutadana. Òrgans de participació.

34. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.

35. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves característiques. Els requisits d’imputació. La responsabilitat patrimonial de l’administració local per danys causats per contractistes i concessionaris

36. Situacions administratives dels empleats públics. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

37. Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, l’abandó de destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d’influències i la malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

38. Les propietats publiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Els béns patrimonials. Protecció de les propietats publiques. L’inventari.

39. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d’un projecte. Planificació. Control i avaluació.

40. Indicadors. Construcció i anàlisi d’indicadors. Tipologia d’indicadors i mesures. L’indicador com a eina de planificació.

41. L’anàlisi de problemes i la presa de decisions. Anàlisi de les causes. Tècniques de decisió. Anàlisi d’alternatives, prioritats, oportunitats i riscos. Anàlisi de solucions. Desenvolupament del pla d’acció

42. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.

43. Normativa de transparència, accés a la informació i bon govern. Aplicació als ens locals. Drets dels ciutadans. Procediment administratiu i sistema de recursos. La seu electrònica de l’ajuntament.

44. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

45. Tècniques bàsiques de redacció de documents. El procés d’elaboració d’un document. Els documents administratius. L’informe tècnic, les propostes i les resolucions. Gestió i tractament de la informació. Fases de la comunicació escrita

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.