agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Lleida 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 31/05/2019
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Lleida 2019

(31/05/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para cubrir 2 plazas de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Lleida (Cataluña) por concurso-oposición mediante el turno de acceso libre. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida del 7 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Lleida, 2019)


1. La Constitució Espanyola I: Característiques. Estructura. Principis constitucionals. Organització territorial de l’Estat: l’Estat de les autonomies i l’autonomia local. Institucions estatals: el Cap de l’Estat. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Característiques i estructura. Institucions de la Generalitat: el Parlament, el President, el Govern. Altres Institucions de la Generalitat. Competències de la Generalitat.

3. El Règim Local. Marc Constitucional i Autonòmic. Els ens locals: classes, potestats competències i relacions entre els ens. Fons de l’ordenament local.

4. El Municipi. Concepte. Elements: Territori, població i organització. El terme municipal. El Padró Municipal: definició, dades obligatòries, gestió del Padró. Drets i deures dels veïns.

5. L’Organització Municipal: normativa, principis, sistemes d’organització municipal i classificació. Els òrgans municipals: L’Alcalde: elecció i atribucions. Els Tinents d’Alcalde. El Ple: concepte, atribucions i funcionament. La Junta de govern Local. Òrgans complementaris.

6. El Cartipàs de l’Ajuntament de Lleida: concepte i elements fonamentals. Els Grups Municipals, els Tinents d’Alcalde, els membres de la Junta de govern Local; la Junta de Portaveus. Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple i de les Comissions Informatives. Organització municipal: Comissions Informatives i àmbits.

7. La Potestat Reglamentaria en l’Administració Local. Concepte. Límits i controls. Ordenances, Reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. Els Bans. Règim de les infraccions i de les sancions.

8. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Objecte. Àmbit d’aplicació. Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.

9. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Situacions administratives. Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.

10. El Procediment Administratiu: Marc Normatiu. Concepte d’administració pública. Principis d’actuació administrativa. Competències. Imparcialitat. Llengua en el procediment. Funcionament electrònic. Els sistemes d’identificació i la signatura electrònica.

11. L’activitat administrativa: Obligació de resoldre. El silenci administratiu. Termes i terminis. Còmput. Els documents administratius. Els arxius: l’arxiu electrònic únic. Els registres: el registre electrònic.

12. L’ordenació en el procediment administratiu: Tramitació electrònica. L’expedient administratiu i la seva ordenació. L’instructor en el procediment. Iniciació del procediment. Instrucció. Finalització. Resolució. Desestimen. Renuncia. Caducitat. 

 13. L’execució dels actes administratius: Execució i Suspensió. Invalidesa. Revisió. Recursos.

14. Marc normatiu: la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del parlament europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. la tipologia dels contractes

15. Procediment d’adjudicació dels contractes: obert, obert simplificat, obert simplificat abreujat. negociat. diàleg competitiu. restringit. associació per la innovació. contracte menor. 16. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. selecció del contractista, criteris de valoració. Divisió del contracte en lots. Termini dels contractes. recursos. L’execució dels contractes.

17. El pressupost de les entitats locals. Marc normatiu. Definició. Documents que integren el pressupost. Aprovació del pressupost. Estructura pressupostària. Parts del pressupost. Partida pressupostària de despesa y la seva aplicació. Classificació orgànica de l’Ajuntament de Lleida. Ingressos.

18. El Dret a la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Marc Normatiu. Novetats introduïdes pel Reglament europeu. Definicions. Àmbit d’aplicació. Principis de la Protecció de Dades. Dret de les persones.

19. La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu de referència. Conceptes bàsics. Definicions. Drets dels treballadors/es davant dels riscos laborals (avaluació de riscos, formació, informació, consulta i participació, mesures d’emergència, vigilància de la salut. Obligacions dels treballadors/res en matèria de prevenció. Coordinació d’activitats empresarials. Recurs preventiu. Integració de la prevenció. Institucions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. Reglamentació i altres publicacions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

20. Pautes bàsiques per saber redactar documents administratius: informes (estructura i tipus d’informe), propostes de resolució, decrets, notificacions.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Lleida, 2019)


21. Atribucions professionals, obligacions i responsabilitats de l’arquitecte tècnic.

22. Agents de l’edificació, responsabilitats i garanties

23. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

24. Protecció de la legalitat urbanística i règim sancionador.

25. Intervenció administrativa en l’ús del sòl i edificacions.

26. Requisits dels establiments de pública concurrència del municipi de Lleida.

27. El deure de conservació, llibre de l’edifici i inspecció tècnica del edifici (ITE).

28. Condicions de manteniment de la seguretat dels edificis del Centre Històric de Lleida.

29. Edificis i usos fora d’ordenació i disconformes.

30. Manteniment dels edificis d’ús públics i de les seves instal·lacions.

31. Manteniment de piscines d’ús públic. 

32. Exigències bàsiques de seguretat estructural de l’edificació.

33. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia de l’edificació.

34. Exigències bàsiques de protecció davant el soroll de l’edificació.

35. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi de l’edificació

. 36. Exigències bàsiques de salubritat de l’edificació.

37. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització de l’edificació.

38. El projecte d’edificació i la seva supervisió en el sector públic.

39. Els contractes d’obres.

40. Els contractes de subministraments.

41. Els contractes de serveis.

42. Desenvolupament i control de l’execució material de l’obra.

43. Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

44. Regulació d’elements que configuren els paisatge del terme municipal de Lleida: edificacions, instal·lacions i elements complementaris.

45. Bens arquitectònics protegits del municipi de Lleida; categories i nivells de protecció.

46. Les comissions tècniques del patrimoni cultural de Catalunya. Composició i competències.

47. Gestió de residus de la construcció i enderroc. Classificació de residus. Gestió de residus d’amiant.

48. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’eficiència relatius a l’aigua, l’energia, materials, sistemes constructius i residus.

49. Sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics al municipi de Lleida.

50. Procediment per la certificació de la eficiència energètica dels edificis.

51. Accessibilitat a l’edificació de nova construcció o gran rehabilitació.

52. Accessibilitat a l’edificació existent.

53. Plans d’autoprotecció als edificis.

54. Principis de l’acció preventiva en construcció.

55. L’avaluació de riscos laborals.

56. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

57. L’estudi i estudi bàsic de seguretat i salut, obligatorietat i contingut.

58. Pla de seguretat i salut. Comunicació obertura centre de treball. Llibre d’incidències. Paralització dels treballs.

59. El coordinador de seguretat i salut durant la redacció del projecte i a l’execució d’obra.

60. Obligacions directes i indirectes amb incidència del promotor en matèria preventiva.” 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.