agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Agentes Trabajador Social Ayuntamiento Sant Boi Llobregat 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 29/05/2019
Plazas: 8
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Agentes Trabajador Social Ayuntamiento Sant Boi Llobregat 2019

29/05/2019 , Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para cubrir 8 plazas por concurso-oposición de Agente de Trabajador Social para el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 23 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL AGENTE DE TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT
 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 2019)


1. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.

2. Les Institucions estatals. El cap de l'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern.

3. La Unió Europea. La configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Les institucions de la Unió Europea: el Parlament, el Consell Europeu, la Comissió. El dret comunitari.

4. Les Comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Estructura i principis. Les competències de la Generalitat de Catalunya. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes.

5. L'Administració local. El municipi. La província. La comarca. Els ens supramunicipals. El règim jurídic de l'administració local.

6. L'organització municipal. L'alcalde/essa. El Ple. La Junta de Govern. Les competències municipals: concepte i classes. El Reglament Orgànic Municipal (ROM): concepte i estructura. El síndic municipal de Greuges.

7. La contractació del sector públic. Tipologia de contractes. Els procediments de contractació. Els contractes menors. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes. Els plecs de clàusules.

8. Els recursos de les hisendes locals. Classificació dels ingressos i despeses. Les ordenances fiscals. Les taxes. Els preus públics. Els impostos municipals.

9. El pressupost general de les entitats locals: principis, integració i documentació. L'aprovació, execució i liquidació del pressupost.

10. L'acte administratiu. Concepte, elements i classes. La motivació i la forma. La notificació dels actes administratius. La invalidesa dels actes administratius. La conservació, conversió i convalidació de l'acte administratiu.

11. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la renúncia. La terminació convencional. Els mitjans d'execució forçosa. 

12. El personal al servei de les administracions públiques: classes. La plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Drets i deures dels empleats públics. Situacions administratives. Règim disciplinari.  


TEMARIO ESPECÍFICO AGENTE DE TRABABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 2019)


1. Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya.

2. Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a persones en situació de dependència.

4. Llei 14/2017, del 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania de Catalunya.

5. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de desplegament.

6. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya.

7. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

8. Llei 11/2014, de 10 d'octubre per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

9. Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

10. Els serveis socials al municipi de Sant Boi de Llobregat. Organització. Competències municipals. Serveis que presta.

11. Funcions del/de la Treballador/a Social en l'atenció primària en serveis socials.

12. Tècniques i recursos de treball social. El paper dels Serveis Socials bàsics.

13. La prevenció: importància en el treball social.

14. Nous riscos socials. Conseqüències i sectors afectats. Recursos existents. Papers dels Serveis Socials.

15. Característiques socio-demogràfiques i econòmiques del municipi de Sant Boi de Llobregat. Recursos i serveis. Factors d'exclusió i accions i recursos per la inclusió i la cohesió social.

16. Competències en l’àmbit dels Serveis Socials de les diferents administracions públiques de Catalunya.

17. Deontologia i ètica del treballador/a social. Codis d’ètica en relació a persones ateses, a les institucions i altres professionals.

18. El pla de treball com a instrument tècnic per a la intervenció social individual i familiar.

19. Tècniques de treball social. L’entrevista, pla de treball, informe social. Bases conceptuals. Documentació pròpia de la professió.

20. L’estudi i seguiment de casos de serveis socials. Criteris per al diagnòstic i seguiment. Metodologia i aplicació.

21. El Servei d’ajut a domicili. Definició i objectius. Diferents models. Professionals que hi intervenen. Sectors de la població als que va adreçats.

22. Els serveis socials especialitzats adreçats a gent gran en la normativa vigent. Tipus de serveis. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos. Professionals que hi intervenen.

23. Subjectes d’intervenció del Treballador/a Social en l’àmbit de l’Atenció Social Bàsica.

24. Tipologia i classificació de recursos, prestacions i ajuts en l’àmbit de serveis socials. Definició, criteris d’aplicació i avaluació.

25. Els Serveis Socials Bàsics. Organització i funcionament. Professionals que els composen.

26. Prestacions del sistema públic de serveis socials. Definició.

27. Prestacions econòmiques d'emergència, ocasionals i periòdiques. Tipologia i objectius.

28. Els projectes d’intervenció grupal i comunitària. Elaboració, implementació i avaluació.

29. Urgències socials. Concepte. Situació d’alt risc social. Característiques. El paper del Serveis Socials Bàsics.

30. El treball amb famílies. La globalitat del context sociofamiliar. Metodologia d’intervenció en situacions de risc.

31. El treball en equip. Plans de treball conjunt. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de membres de l’equip.

32. Metodologia especifica de treball en equip. Requisits per a un treball productiu en equip interprofessional. Resistències i dificultats. La negociació i l’establiment d’acords.

33. La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de violències masclistes.

34. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències

35. La coordinació i derivació amb els serveis relacionats amb la infància i adolescència des del treball dels equips de serveis socials bàsics.

36. Els serveis socials especialitzats. Concepte. Competències. Referències legals. La xarxa de serveis i equipaments especialitzats.

37. Els serveis socials especialitzats adreçats a les persones amb malaltia mental en la normativa vigent. Tipus de servei. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos. Professionals que hi intervenen. 

38. Violència masclista. Abordatge davant la víctima. Coordinacions bàsiques per atendre un cas de violència masclista en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics .

39. La coordinació dels equips de serveis socials bàsics amb la Policia Local. Objectius.

40. La inserció social i laboral. Diferents programes. La coordinació entre els serveis socials i d'inserció laboral.

41. Els serveis socials especialitzats adreçats a les persones amb diversitat funcional en la normativa vigent. Tipus de servei. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos. Professionals que hi intervenen.

42. Xarxa d'atenció a les drogodependències a Catalunya.

43. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC, TICs o bé NTIC) en els Serveis Socials Bàsics.

44. Protocol d'infància den risc de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

45. Pla de serveis socials de l'ajuntament 2018-2023 .

46. El servei local de teleassistència. Concepte i persones beneficiàries.

47. El servei local de teleassistència. Circuit i funcionament.

48. Gestió d’expedients als serveis socials bàsics.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.