agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administración General Ayuntamiento Sant Feliu Llobregat 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 29/05/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administración General Ayuntamiento Sant Feliu Llobregat 2019

(29/05/2019) Se ha convocado 2 plazas por concurso-oposición de Administración General para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 15 de mayo e 2019.


TEMARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 2019)


1. L'ordenament jurídic administratiu: el dret comunitari. La Constitució. La llei. Classes de lleis. Els tractats internacionals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

2. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.

3. Les formes d'organització territorial de l'Estat. Les Comunitats Autònomes. Organització política i administrativa. Els sistema de distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Les relacions entre l'Estat i les Comunitats Autònomes

4. L’autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

5. Relacions entre les Administracions estatal, autonòmica i local: relacions de control i de conflicte. Règim d'impugnació i suspensió dels actes i acords locals en cas de conflicte amb l'Administració de l'Estat i amb les Comunitats autònomes. La dissolució de les Entitats locals. La impugnació per les Entitats locals de les disposicions i actes d'altres Administracions públiques que lesionin la seva autonomia.

6. Entitats locals territorials. El municipi: concepte. Creació, modificació i extinció. Població. Padró municipal. L'elecció dels Regidors.

7. Òrgans de govern dels municipis de règim comú. El Ple:composició i funcions. La Junta de Govern Local. L'Alcalde. Elecció. Competències. Moció de censura i qüestió de confiança. Els Tinents d'Alcalde.

8. La potestat normativa de les Entitats locals: Posicionament de la normativa local dins del sistema de fonts. Òrgans titulars. Les ordenances i reglaments: especial referència a les Ordenances fiscals. Distinció. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. La publicació de les normes locals. Límits a la potestat normativa local. Impugnació davant els Tribunals. Els bans de l'Alcalde. Especial referència al Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

9. El concepte de dret administratiu. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Potestats reglades i potestats discrecionals. Tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

10. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia d'entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics. La ciutadania com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

11. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.

12. L'acte administratiu. Tipus d'actes. El silenci administratiu. Les notificacions i publicacions. Nul·litat, anul·labilitat i irregularitat dels actes administratius. Límits de la invalidesa. Conversió, conservació i convalidació dels actes administratius. La revisió d'ofici.

13. El procediment administratiu comú: iniciació, instrucció i finalització. L'ordenació. La tramitació simplificada del procediment. Especial referència a l’Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

14. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs ordinari i el recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.

15. Els convenis administratius. Definició, tipus i contingut. Requisits de validesa i eficàcia.

16. El personal al servei de les Entitats locals: Els plans d'ocupació. Oferta d'ocupació pública. Les relacions de llocs de treball. El Registre de Personal. Classes. Selecció. Provisió de llocs de treball. La carrera administrativa. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives.

17. El personal al servei de les Entitats locals (II): Drets i deures. Incompatibilitats. Responsabilitat civil i penal de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques. Règim disciplinari. Drets econòmics i sistema retributiu. Avaluació de l'acompliment. El personal laboral al servei de les Administracions públiques: singularitats del règim jurídic del personal laboral en l'àmbit públic.

18. Relacions laborals en l'Administració pública: òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions públiques. El procés de negociació col·lectiva. Els drets de sindicació i vaga en l'àmbit del sector públic.

19. Delictes contra l'Administració Pública. Delictes dels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.

20. Persones jurídiques públiques i privades: Criteris de distinció. Classificació de les persones jurídiques públiques. Les persones jurídiques públiques en el Dret espanyol: règim jurídic. Especial referència a la capacitat.

21. Les potestats administratives: L'activitat administrativa discrecional i els seus límits. Vies de control de la discrecionalitat. Els conceptes jurídics indeterminats. Dret subjectiu. Interès legítim.

22. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu: subjecte, objecte, causa, fi i forma. Motivació, notificació i publicació.

23. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat i executorietat de l'acte administratiu. Procediments d'execució. Termes i terminis.

24. L'activitat de policia o de limitació: manifestacions més importants. Llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables. Normativa vigent en matèria  de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica. Les entitats col·laboradores. Els procediments de gestió i control d'activitats. Règim sancionador.

25. L'activitat de foment i les seves principals manifestacions. Especial referència a l'acció subvencionada.

26. Pressupost públic: Característiques del pressupost i cicle pressupostari. Principis pressupostaris. Tècniques pressupostàries per a l'eficiència. Estructura i contingut del Pressupost. Pacte d'Estabilitat i Creixement i la Política Pressupostària. Les regles de disciplina pressupostària. Dèficit públic. Deute públic.

27. La relació jurídica tributària: Concepte i elements. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: Extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La transmissió del deute.La base imposable: Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: Concepte i classes. La quota tributària. El deute tributari: contingut.

28. Ingressos públics: Concepte, delimitació i classificació. Característiques dels principals tipus d'impostos. Principis impositius. Estructura de sistema tributari espanyol, estatal, autonòmic i local

29. El sistema de gestió documental i les eines arxivístiques (quadre de classificació documental, tipologia de documents...) L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic.

30. Instruments per a l'accés electrònic a les Administracions Públiques: seus electròniques, canals i punts d'accés, identificació i autenticació.

31. El deure de col·laboració entre les administracions. Transmissions de dades entre administracions La interoperabilitat com a principi d’administració electrònica. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) i les normes tècniques.

32. Govern obert. Dades obertes, participació i col·laboració ciutadana. Reutilització de la informació pública: Dades massives (big data). Mineria de dades. (data mining).

33. Transparència: principis generals. Regulació de la transparència en l’activitat pública. Accés a la informació pública. Obligacions en matèria de transparència. Sistema i òrgans de garantia de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. Bon Govern i retiment de comptes

34. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i eliminació de les dades personals a l’Administració. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions. Garantia dels drets digitals

35. La seguretat de la informació: l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

36. L’accés electrònic de la ciutadania a l’Administració. L’atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre. Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

37. Gestió del coneixement en les Administracions Públiques. L'impacte de les noves tecnologies. L'administració digital. Govern en xarxa. Gestió intel·ligent de les ciutats. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

38. La planificació de la gestió pública. La planificació estratègica i operativa. La seva aplicació als governs locals. Les polítiques públiques com a enfocament d'anàlisi: Classificació i comparació de les polítiques públiques. Actors i xarxes actors. La formulació clàssica del cicle de les polítiques públiques. Disseny, execució i avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

39. La racionalització d'estructures i processos per a l'orientació a resultats en suport a la millora contínua. La gestió de la qualitat en les administracions públiques.

40. Compliance en el sector públic. Mesures d’autocorreció. Què és i quan exigir un pla de prevenció de delictes (PDD). La detecció de riscos al sector públic

41. Sexe i gènere. El procés de socialització de gènere: corrents teòriques. El patriarcat i la teoria feminista. Les desigualtats de gènere en la família, el treball i la vida pública. Estructura per sexes a Espanya: ocupació, educació i ubicació social.


TEMARIO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 2019)


1. La gestió tributària: Delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La liquidació dels tributs. La declaració tributària. Els actes de liquidació: Classes i règim jurídic. La consulta tributària. La prova en els procediments de gestió tributària.

2. L'extinció de l'obligació tributària: El pagament: Requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüència de la falta de pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

3. La recaptació dels tributs: Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: Iniciació, títols per a l'execució i providència de constrenyiment. Ajornament i fraccionament del pagament. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació. Aplicació i imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l'Estat. Terminació del procediment. Impugnació del procediment.>

4. Les garanties tributàries: Concepte i classes. Les garanties reals. Dret de prelació. Hipoteca legal tàcita. Hipoteca especial. Afecció de béns. Dret de retenció. Les mesures cautelars.

5. La inspecció dels tributs: Actuacions inspectores per a la gestió dels tributs: Comprovació i recerca, obtenció d'informació, la comprovació de valors i informe i assessorament. Règim jurídic de les funcions inspectores. El procediment d'inspecció tributària. Potestats de la Inspecció dels Tributs. Documentació de les actuacions inspectores. Les actes d'inspecció. La inspecció dels recursos no tributaris.

6. Les infraccions tributaries: Concepte i classes. Les sancions tributàries: Classes i criteris de graduació. Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per infraccions.

7. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions econòmicadministratives.

8. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L'Impost de Societats. L'impost sobre la Renda de No Residents. L'Impost sobre Successions i Donacions. L'Impost sobre el Valor Afegit

9. Les Hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les Hisendes locals. L'autonomia financera local. Diferència entre els principis d’autonomia financera i suficiència financera. La tutela financera. La coordinació de les hisendes estatal, autonòmica i local.

10. El Pressupost General de les Entitats locals: Concepte, contingut, elaboració i aprovació. Les Bases d'execució. La pròrroga pressupostària. L'estructura pressupostària: classificacions. Els crèdits del pressupost de despeses. Situació i nivells de vinculació jurídica.

11. El principi d'equilibri pressupostari: L'estabilitat pressupostària en les entitats locals. Els plans econòmics financers. L'estalvi net i el Pla de sanejament financer. El Pla d'Inversions i el Programa financer de les Entitats Locals, i els Programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les seves Societats mercantils.

12. El Sistema d'Informació comptable per a l'Administració Local (SICAL). El sistema de comptabilitat de l'Administració Local: Principis generals. Competències. Finalitats de la comptabilitat. La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local: estructura i contingut. Documents comptables. Llibres de comptabilitat.

13. Execució del Pressupost (I): Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació

14. Execució del Pressupost (II): Despeses i ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

15. La Tresoreria de les Entitats locals: Funcions. El principi d'unitat de caixa. La realització dels pagaments: prelació. Procediments i mitjans de pagament. El pla de disposició de fons. L'estat de conciliació. El compliment del termini en els pagaments: el període mitjà de pagament.

16. La liquidació del Pressupost: Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals.  

17. El Compte general de les Entitats locals: Els estats i comptes anuals i annexos de l'Entitat local i els seus Organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les Societats mercantils. Tramitació del Compte General. Una altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a altres Administracions públiques.

18. El control intern de l'activitat economicofinancera i pressupostària local (I): La funció interventora o de fiscalització: àmbit subjectiu, objectiu i modalitats. Les objeccions. Els informes preceptius d'Intervenció. El control financer: àmbit subjectiu, objectiu, procediments i informes. Les Normes de Auditoria del Sector Públic. Els controls d'eficàcia i eficiència.

19. El control extern de l'activitat economicofinancera del Sector Públic local: :La fiscalització de les Entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. La responsabilitat comptable: concepte, supòsits i procediments. La competència del Tribunal de Comptes i la dels òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. Naturalesa, àmbit d'actuació i funcions. La funció fiscalitzadora. Organització. Relacions institucionals.

20. Els recursos de les Hisendes Locals: enumeració. Recursos dels municipis. Recursos de les províncies. Recursos d'altres Entitats Locals. Règims especials. Els ingressos de dret privat. Les subvencions i altres ingressos de dret públic.

21. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.

22. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d'altres ens públic.

23. L'Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable: Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.

24. L'Impost sobre Activitats Econòmiques: Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal. Gestió tributària. Inspecció censal.

25. L'Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica: Naturalesa i fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable, quota i meritació. Gestió.

26. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: Naturalesa i fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Quota i meritació. Gestió. L'Impost sobre l'increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Naturalesa i fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Base imposable. Quota. Meritació. Gestió.  

27. El règim jurídic de les taxes i els preus públics: Les taxes. Concepte. Fet imposable. Subjectes passius. Meritació. Base imposable. Tipus de gravamen i deute tributari. Els preus públics. Concepte. Obligats al pagament. Quantia. Meritació.

28. Les contribucions especials: Concepte. Fet imposable. Subjecte passiu. Meritació. Base imposable. Criteris de repartiment. Quota. Beneficis fiscals. Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana. Les quotes d'urbanització.

29. La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les Comunitats Autònomes a la inversió de les entitats locals. Els Fons de la Unió Europea per a entitats locals.

30. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: Tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d'avals per les entitats locals. Les operacions de tresoreria.

31. La gestió de despeses de transferències (I). La Llei 38/2003 General de Subvencions. Concepte, naturalesa i classificació de les subvencions. Principis generals. Elements personals. Les bases reguladores. El procediment de concessió i pagament. La Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS) i el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Justificació. Reintegrament. Infraccions administratives en matèria de subvencions.

32. La iniciativa municipal en l'exercici d'activitats econòmiques. Règim de lliure competència i règim de monopoli. Procediment de municipalització.

33. El servei públic (I): Formes de gestió dels serveis públics. Especial referència a la gestió directa en l'àmbit local.

34. El servei públic (II): Modalitats de gestió indirecta. La concessió: règim jurídic. Especial referència a la gestió indirecta en l'àmbit local.

35. Les societats mercantils públiques. La seva constitució. Control. Rendició de comptes. Diferenciació entre societats prestadores de serveis i en règim d'activitat econòmica. Les fundacions: règim jurídic.

36. Els contractes del sector públic. Les directives europees en matèria de contractació. Objecte i àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic. Àmbit subjectiu. Poders adjudicadors. Negocis i contractes exclosos.

37. L’organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d’assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

38. Tipus de contractes del Sector Públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat; els actes separables. Els principis generals de la contractació del sector públic:  racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, el règim d'invalidesa dels contractes i el recurs especial en matèria de contractació.

39. Les parts als contractes del sector públic. El perfil del contractant. La capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió del contractista.

40. Preparació dels contractes per les Administracions Públiques. El preu, el valor estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes d'expedients de contractació.

41. Els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Introducció de clàusules socials, mediambientals i d’innovació.

42. Procediments de contractació. Procediment obert i restringit. Procediment simplificat i simplificat sumari. Procediment negociat.

43. Altres procediments de contractació no ordinaris. El diàleg competitiu. L’associació per a la innovació. Els concursos d’idees.

44. Determinació dels criteris d’adjudicació. Criteris objectius i criteris subjectes a judici de valor. Criteris de qualitat.

45. El contracte menor. Particularitats i limitacions. L’expedient del contracte menor. Criteris de les Juntes Consultives respecte a l’aplicació de les limitacions del contracte menor.

46. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

47. El contracte d'obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d'adjudicació. Execució, modificació i extinció. La cessió del contracte i subcontracte d'obres. Execució d'obres per la pròpia Administració. El contracte de concessió d'obra pública.

48. El contracte de concessió de serveis. El concepte de risc operacional en el marc de la Directiva 2014/23/UE i la jurisprudència del TJUE. La contraprestació per part del concessionari. Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

49. El contracte de subministraments. El contracte de serveis.

50. Sistemes dinàmics d’adquisició com a mesura d’eficiència i racionalització en la contractació pública. Els acords marc i altres SDA. La Compra pública innovador

51. Particularitats dels mitjans propis a la Llei de Contractes del Sector Públic.

52. El patrimoni de les Administracions Públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les autoritzacions i concessions demanials. 

53. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Règim jurídic. Potestats de l'Administració i règim d'adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

54. Dominis públics especials. Aspectes essencials de la regulació relativa a aigües, muntanyes, mines, carreteres i costes.

55. Inventari municipal: conceptes inventariables, estructura. Criteris d’amortització. Rectificació i revisió de l’inventari. El compte de patrimoni.

56. L'expropiació forçosa: naturalesa i justificació. El procediment expropiatori. Peculiaritats del procediment d'urgència. La garantia patrimonial: en particular, la reversió de béns expropiats. Les expropiacions especials.

57. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques I. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediments. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i personal al serveis de les administracions públiques. Lesió determinant, subjectes i causes d'imputació. L'extensió de la reparació. L'acció de responsabilitat.

58. Règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística. Instruments de planejament urbanístic. Gestió urbanística i disciplina urbanística.

59. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Comunicacions prèvies i assabentat d’obres. El projecte d’obres locals

60. La jurisdicció contenciosa-administrativa: naturalesa, extensió i límits. Òrgans i competències. El recurs contenciós administratiu. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.