agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento de Manlleu 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 18/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento de Manlleu 2019

(18/05/2019): Convocada 1 plaza por concurso-oposición libre de Trabajador Social para el Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona).

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 2 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Manlleu, 2019)


Tema 1. La Constitució de 1978. Principis Generals, amb referència especial als drets i deures fonamentals de la persona.

Tema 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 3. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 4. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències del òrgans municipals. Organització i funcionament de l’Ajuntament de Manlleu.

Tema 5. Els principis generals, els interessats, la identificació i signatura i les normes generals d’actuació de l’activitat de les AAPP en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Tema 6. L’acte administratiu a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: requisits, eficàcia i nul·litat i anul·labilitat.

Tema 7. Les disposicions generals, els principis d’actuació i el funcionament del sector públic a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tema 8. La contractació administrativa en l’àmbit local. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Els procediments d’adjudicació i les formes d’adjudicació. Drets i deures del contractista i de l’Administració.

Tema 9. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de l’Ajuntament de Manlleu. L’Ordenança d’Administració Electrònica i Transparència de l’Ajuntament de Manlleu.

Tema 10. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya. Concepte i principis generals.

Tema 11. La protecció de dades de caràcter personal: Marc normatiu en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Obligacions de l’Ajuntament en matèria de protecció de dades

Tema 12. El capítol VI del Títol III de l’Estatut bàsic de l’empleat públic: Drets i deures dels empleats públics i Codi de Conducta.


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE MANLLEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Manlleu, 2019)


Tema 13. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: Definició dels Serveis socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes.

Tema 14. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials (I). Principals innovacions respecte a la llei anterior, finalitat dels serveis socials, objectius i principis rectors de sistema públic de serveis socials.

Tema 15. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials (II). Titulars del dret a accedir als serveis socials. Situacions amb necessitat d’atenció especial.

Tema 16. La intervenció social en l’àmbit de l’exclusió social i residencial: Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social residencial.

Tema 17. La mutilació genital femenina: protocol d’actuacions per prevenir la MGF de la Generalitat de Catalunya de 2007. Circuit d’intervenció a Manlleu.

Tema 18. L’atur i la inserció laboral dels joves. Recursos. El rol de l’administració local. Treball transversal entre els serveis socials i els serveis d’inserció sociolaboral.

Tema 19. L’atenció social primària a Catalunya en la normativa legal vigent. Concepte, àmbit, principis, competències de les diferents administracions. Àrees d’intervenció i tipologia de serveis.

Tema 20. El voluntariat. Tipologia i àmbits d’actuació. Els drets i deures de les persones voluntàries. Gestió del voluntariat dels serveis socials bàsics.

Tema 21. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (I): principis rectors i drets dels infants i adolescents.

Tema 22. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i els oportunitats en la infància i l’adolescència (II): la protecció dels infants en situació de desemparament. La intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc. La xarxa XIAM de Manlleu.

Tema 23. El tercer sector: aspectes bàsics. El treball del tercer sector en els serveis socials. Fórmules i treball conjunt entre l’administració local i el tercer sector.

Tema 24. L’ètica en els serveis socials. Codis d’ètica en el treballador, en relació a l’usuari, les institucions i d’altres professionals.

Tema 25. Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a la família, la infància i l’adolescència en la normativa vigent. Tipus de serveis. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos.

Tema 26. Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a la gent gran en la normativa legal vigent. Tipus de serveis. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos.

Tema 27. Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a les persones amb discapacitat en la normativa legal vigent. Tipus de serveis. Descripció. Funcions dels serveis i destinataris dels mateixos.

Tema 28. Actuacions municipals per a la gent gran de Manlleu. Les polítiques per a la gent gran: àmbits d’acció. Transversalitat i àrees implicades. Tipus de serveis.

Tema 29. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar al violència masclista.

Tema 30. El treball grupal en els serveis socials bàsics. Concepte, tipologia i característiques. Metodologies d’intervenció: elements, fases i avaluació.

Tema 31. Indicadors i eines de detecció de necessitats socials. Elements de priorització de necessitats i respostes. Aspectes bàsics d’elaboració de propostes i metodologia del treball d’equip.

Tema 32. Competències socials bàsiques de les persones. Concepte i tipologies. Eines d’intervenció per afavorir la seva millora i desenvolupament.

Tema 33. La intervenció social i la planificació de l’acció. Destinataris de l’acció socioeducativa. Funcions específiques del/la treballador/a social i compartides amb l’equip. El rol de l’educador social en serveis socials bàsics.

Tema 34. Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies.

Tema 35. Els indicadors de risc en la gent gran. El maltractament de la gent gran. Aspectes conceptuals i tipologies.

Tema 36. L’informe social. Concepte, tipologia i usos. Elements principals. Metodologia bàsica per la seva elaboració.

Tema 37. La llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Prestacions econòmiques. Definició del caràcter de la prestació. El dret subjectiu, el dret de concurrència i la urgència social. Procediment per a la concessió de prestacions socials segons la seva tipologia.

Tema 38. Llei 14/2007, de 20 de juliol, de la renta garantida a la ciutadania. Requisits d’accés, perfil dels destinataris. Rol dels serveis socials bàsics. El pla d’intervenció.

Tema 39. Drogodependències. Concepte. Drogues legals i drogues il·legals. Xarxa de serveis d’atenció a les drogodependències a Catalunya. Nivells d’intervenció. El Pla de prevenció de drogodependències de Manlleu.

Tema 40. La salut i la malaltia mental. Conceptes i dimensions. Factors desencadenants. La intervenció dels serveis socials bàsics.

Tema 41. L’atenció a la població immigrant nouvinguda a Manlleu. Criteris i agents que intervenen. La funció dels serveis socials en l’acollida i integració de persones nouvingudes.

Tema 42. Violència de gènere. Marc normatiu d’aplicació. Concepte i indicadors. El protocol d’atenció a la violència de gènere de Manlleu. Serveis i recursos i professionals implicats.

Tema 43. La inserció sociolaboral: xarxa de recursos públics i privats a Manlleu. Paper dels professionals dels serveis socials d’atenció primària.

Tema 44. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) (I). Drets i obligacions de les persones en situació de dependència. Elaboració del PIA. Procés i procediment. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte.

Tema 45. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) (II). Descripció dels Graus i Nivells de Dependència. Serveis i prestacions previstes.

Tema 46. Xarxes socials i treball social. El rol del Community manager. La fractura digital. Possibles actuacions des de l’administració local.

Tema 47. Metodologia específica de treball en equip. Requisits per un treball productiu en equip professionals. La negociació i l’establiment d’acords.

Tema 48. L’atenció a individus i famílies en el context dels servies socials d’atenció primària. Demanda i detecció. Tècniques i mètodes de treball.

Tema 49. Els recursos socials i professionals com a recurs. Interrelacions entre l’atenció individualitzada/familiar, el treball grupal i la intervenció comunitària.

Tema 50. El treball amb grups de tractament de casos en el context dels serveis socials d’atenció primària. En què consistent. Quan cal. Tipologia de grups. L’avaluació de al intervenció grupal.

Tema 51. El marc municipal per a l’acció comunitària. Els projectes de desenvolupament comunitari. La intervenció comunitària en el cotext dels serveis socials.

Tema 52. L’atenció domiciliària en la normativa legal vigent. El SAD municipal: conceptualització, cartera de serveis, perfil dels destinataris i criteri d’accés.

Tema 53. Els serveis socials i l’atenció a les urgències socials en el cotext de l’atenció social primària: concepte i característiques d’una intervenció per urgència social.

Tema 54. Pobresa i exclusió en el context de la societat de la informació. Factors i dimensions de l’exclusió social. Concepte de desigualtat.

Tema 55. L’avaluació dels serveis socials. Criteris i metodologia. Sistema d’indicadors: concepte i requisits.

Tema 56. La xarxa de Salut Mental: serveis d’atenció a la població adulta i xarxa d’assistència psiquiàtrica a infants i joves. Descripció dels serveis, canals d’accés, professionals que intervenen i destinataris.

Tema 57. Gestió de projectes: concepte i principis bàsics dels projectes d’intervenció social. Planificació, control i avaluació.

Tema 58. La comunicació amb els usuaris. Habilitats per una comunicació eficaç. La relació d’ajuda; actituds fonamentals.

Tema 59. El treball social individual. Metodologia i tècniques d’intervenció. La relació d’ajuda. L’entrevista.

Tema 60. Migració. Concepte. Característiques de la immigració estrangera a Manlleu. El Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.