agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Servicios Personales Ayuntamiento Barberá del Vallés 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 17/05/2019
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Servicios Personales Ayuntamiento Barberá del Vallés 2019

(17/05/2019) Se han convocado 2 plazas por concurso-oposición libre de Técnicos Medios de Servicios Personales para el Ayuntamiento de Barberá del Vallès (Barcelona). Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de Barcelona del 29 de abril de 2019.


TEMARIO TÉCNICO MEDIO SERVICIOS PERSONALES
AYUNTAMIENTO BARBERÁ DEL VALLÉS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barberá del Vallès, 2019)


Tema 1 Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’ Educació. Ensenyament. Sistema educatiu.

Tema 2 Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació de Catalunya. Principals característiques. Estructura i etapes del sistema educatiu.

Tema 3 Polítiques públiques educatives. Què han de garantir. Què han de protegir. Competències locals en matèria d’ensenyament a Catalunya.

Tema 4 Els Consells escolars municipals i els consells escolars dels centres educatius: composició, funcionament i funcions.

Tema 5 Els ajuntaments i els processos d’admissió d’alumnes als centres docents que reben finançament de fons públic.

Tema 6 La planificació i gestió educativa des de l’àmbit local.

Tema 7 Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Tema 8 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

Tema 9 L’educació infantil en l’etapa 0-3 anys, en el marc legislatiu vigent. Especial referència a Catalunya.

Tema 10 Novetats que aporta la LOE a l’etapa de l’educació infantil 0-3.

Tema 11 Serveis educatius per a la petita infància. Visió des de l’òptica municipal.

Tema 12 Funcions de l’escola bressol. Requisits dels centres d’educació infantil per a ser un servei de qualitat. Organització i funcionament.

Tema 13 L’escola bressol com a institució socialitzadora. El sistema en una societat canviant i plural.

Tema 14 Òrgans de gestió i participació a l’escola bressol. Equip directiu a les escoles bressol municipals. Composició i funcions.

Tema 15 Avaluació i control de la gestió de l’escola bressol. Indicadors de qualitat per a l'avaluació dels centres d'educació infantil 0-3. Indicadors de qualitat per a l'avaluació dels centres educatius.

Tema 16 Recursos per a la gestió de l’escola bressol. Documents de gestió.

Tema 17 Documentació bàsica d’un centre educatiu: projecte educatiu de centre, projecte curricular del centre, pla anual del centre, normes d’organització i funcionament del centre i pla de gestió. Criteris d’elaboració, característiques bàsiques, seguiment i avaluació.

Tema 18 Les Llars d'infants municipals. Preinscripció i criteris d'admissió.

Tema 19 Activitats extraescolars i altres serveis educatius. Tipologia i models de gestió d’activitats extraescolars.

Tema 20 El paper de la família en els processos educatius. Associacions de famílies. Diferents tipologia de famílies.

Tema 21 Educació i participació. Principis i programes per a fomentar la participació.

Tema 22 Gestió i tramitació de les subvencions. Concepte. Transferències. Principis generals. Elements objectius i subjectius. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació. El procediment pressupostari. El reintegrament. Les infraccions i les sancions.

Tema 23 Gestió de les beques i ajuts: beques menjador, extraescolars, etc.

Tema 24 Atenció a l’alumnat de Necessitats Educatives Especials.

Tema 25 El fracàs escolar versus l’èxit escolar. L’abandonament. L’absentisme. Concepte, conseqüències. Què hi podem fer des de l’Ajuntament.

Tema 26 L’educació més enllà de l’escola i l’educació al llarg de la vida.

Tema 27 El Programa Municipal d'Educació.

Tema 28 El Programa Municipal d'atenció a la petita infància i família.

Tema 29 RECE, Red Estatal de Ciutats Educadores. Estructura, principis, àmbits temàtics, xarxa d’intercanvis d’experiències.

Tema 30 El servei de consergeria als centres educatius públics. Marc normatiu de referència i funcions.

Tema 31 La Declaració Universal dels Drets dels Infants.

Tema 32 Els Drets dels infants: la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

Tema 34 La qualitat de l’educació. Els informes PISA. Anàlisi i valoració.

Tema 35 L'Educació Permanent com a possibilitat per aprendre al llarg de tota la vida. Transformacions econòmiques i socials que influeixen en el context de l'Educació Permanent. Objectius de l'Educació Permanent.

Tema 36 Pla d'Emergència als centres educatius. Seguretat dels centres.

Tema 37 Multiculturalitat i Educació. L'educació intercultural. L'escolarització d'alumnes immigrants. Serveis i recursos específics.

Tema 38 Resolució de conflictes i mediació escolar.

Tema 39 El treball transversal a nivell municipal en polítiques locals relacionades amb l'Educació. Especial referència a les polítiques d'igualtat de gènere. La coeducació.

Tema 40 El Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Objectius, finalitats, accions i organització.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.