agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Bibliotecarios y Archiveros Ayuntamiento de Sineu 2019 (Prom Interna)

Especialidad: Ay. de Bibliotecas
Área geográfica: Illes Balears
Fecha Convocatoria: 15/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Bibliotecarios y Archiveros Ayuntamiento de Sineu 2019 (Prom Interna)

(15/05/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza mediante concurso-oposición por el turno promoción interna de Técnico Medio Bibliotecario y Archivero para el Ayuntamiento de Sineu (Islas Baleares).

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares del 11 de abril de 2019


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECARIO Y ARCHIVERO
AYUNTAMIENTO DE SINEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sineu, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals. 

Tema 2. La Corona. El Govern i l'Administració. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El Poder Judicial

Tema 3. Organització territorial de l'Estat. L'Administració Local: la Província i el Municipi. L'Administració Autonòmica: els Estatuts d'Autonomia, especial referència al de les Illes Balears.

Tema 4. El municipi. Elements del municipi. Organització municipal i competències. 

Tema 5. Ordenances i reglaments de les entitats locals.

Tema 6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: El procediment administratiu: Concepte, naturalesa i principis generals. Fases del procediment: iniciació, ordenació i instrucció. Silencio administratiu i finalització del procediment. L'acte administratiu: concepte i classes. Eficàcia, notificació i publicació. Els recursos administratius: Concepte i classes.

Tema 7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: La invalidesa de l'acte administratiu. Suposats de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. La convalidació de l'acte administratiu. La revisió d'ofici.

Tema 8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Dret de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. Dret i obligació a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Tema 9. Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim jurídic del sector públic. Funcionament electrònic del sector públic: La Seu electrònica. Portal d'Internet. Sistemes d'identificació de les Administracions Públiques. Actuació administrativa automatitzada. Sistemes de signatura per a l'actuació administrativa automatitzada. Signatura electrònica del personal al servei dels administracions públiques. Arxiu electrònic de documents.

Tema 10. Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals: Àmbit d'aplicació. Drets i deures, Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscos. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Comitès de seguretat i salut. 

Tema 11. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: règim jurídic i els seus àmbits. Vies de protecció de la confidencialitat.

Tema 12. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i àmbit de la llei. El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació. Polítiques públiques per a la igualtat. El principi d'igualtat en l'ocupació pública. Llei 11/2016, de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO DE BIBLIOTECARIO Y ARCHIVERO
AYUNTAMIENTO DE SINEU

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sineu, 2019)


ARXIUS 

Tema 1.- Concepte i definició d'arxiu. Funcions, etapes i tipus. El cicle vital dels documents. 

Tema 2.- Sistemes ordinaris i extraordinaris d'ingrés de documents en els arxius. Transferències. 

Tema 3.- La identificació de sèries i funcions. La classificació dels fons documentals: Concepte i definició. Sistemes de classificació. Tipologia i problemàtica dels quadres de classificació. Principi de procedència i principi de respecte a l'ordre original. BOAM núm. 8.14226 d'abril de 201830Còpia impresa del document l'original del qual pot comprovar en https://sede.madrid.es/csv amb el codi 0901E24081A9362D

Tema 4.- Organització arxivística. La identificació de les agrupacions documentals dels arxius: Fons, secció de fons, sèrie documental, unitat arxivística composta, expedient, unitat arxivística simple i col·lecció de documents. 

Tema 5.- La valoració i selecció de documents: conceptes i definicions. Principis generals per a la valoració i selecció. Les comissions de valoració de documents: Objectius i funcions. 

Tema 6.- L'ordenació dels documents: Tipus d'ordenació. Operacions relacionades amb l'ordenació. 

Tema 7.- La planificació descriptiva: Objectius. La recuperació dels documents i de la informació arxivística: normes d'estructura i normes per a l'anàlisi de continguts. Normes de descripció i normes d'intercanvi d'informació arxivística automatitzada. Norma ISAD (G) i ISAAR (CPF). La Comissió de Normes Espanyoles de Descripció Arxivística (CNEDA). 

Tema 8.- Tipologia dels documents administratius. Documents dels ciutadans. 

Tema 9.- La gestió documental: Models de polítiques de gestió de documents i l'aplicació de normes internacionals i bones pràctiques. La política de gestió de documents administratius en l'àmbit de l'Administració. Sistemes de Gestió documental. 

Tema 10.- Principis i requisits funcionals per a documents electrònics. Directrius i requisits funcionals dels sistemes de gestió de documents i expedients electrònics. Les metadades: Tipologia. 

Tema 11.- L'edifici, els dipòsits i altres instal·lacions de l'arxiu: Característiques arquitectòniques. Àrees, circuits de circulació i mobiliari. Mesures ambientals i de seguretat. 

Tema 12.- Els suports documentals. Tradicionals: Pergamí i paper. Altres suports documentals. Tipus i causes de deterioració del patrimoni bibliogràfic i documental. 

Tema 13.- La conservació preventiva: avaluació, determinació de les necessitats i disseny d'un pla específic. Pla Nacional de Conservació Preventiva. Institucions nacionals i internacionals relacionades amb la preservació. Els plans de contingències i desastres. Actuacions d'emergència en cas de desastre. 

Tema 14.- La restauració: Mètodes, tècniques i procediments. Etapes d'un procés de restauració. 

Tema 15.- La reprografia, microfilmació i digitalització de documents en els arxius: Objectius i programes. La planificació arxivística de la reproducció de documents. La digitalització d'imatges. Els formats d'arxius digitals. L'arxiu de seguretat de microformas i la preservació digital.

Tema 16.- Normativa actual de l'Estat espanyol i de la Comunitat Balear. 

Tema 17.- El dret d'accés dels ciutadans a la informació pública. El marc normatiu i el règim d'accés als documents dels diferents tipus d'arxius de l'Administració General de l'Estat: La Llei 19/2013, l'RD 1708/2011 i la Llei 16/1985. Límits al dret d'accés: Normativa en matèria d'accés i protecció a les dades de caràcter personal, secrets oficials, intimitat i honor de les persones, propietat. 

Tema 18.- Els portals de difusió de la informació arxivística: El Portal d'Arxius Espanyols (PARELLS) i el Portal Europeu d'Arxius (APEx)com a proveïdors de continguts arxivístics de EUROPEANA. El Portal del Cens-Guia d'Arxius d'Espanya i Iberoamèrica. La Gestió d'Arxius electrònics a l'Ajuntament de Madrid. L'Administració electrònica i el servei als ciutadans. 

Tema 19.- L'acció i dinamització cultural en els arxius: Arxius i cultura. Imatge, màrqueting i comunicació. Tipologies i activitats. Difusió i Tecnologies. 

BIBLIOTEQUES 

Tema 1.- Història del llibre des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. 

Tema 2.- Planificació, construcció i equipaments de Biblioteques. ISO/TR 11219. Preservació i conservació dels materials bibliogràfics. 

Tema 3.- Gestió de la col·lecció: selecció i adquisició de llibres, publicacions periòdiques i altres materials. Criteris, fonts i mètodes per a la constitució i manteniment de la col·lecció. L'expurgo. 

Tema 4.- Gestió de la col·lecció: tractament tècnic dels fons: Catalogació i classificació. Sistemes de gestió de biblioteques. Normalització. Formats d'intercanvi d'informació bibliogràfica. Els formats MARC. 

Tema 5.- Activitats d'extensió i difusió bibliotecària. Formació d'usuaris. Alfabetització informacional. Foment de la lectura. El préstec Interbibliotecari. 

Tema 6.- Informació bibliogràfica. La secció de referència. Orientació al lector. Principals fonts bibliogràfiques sobre Madrid. 

Tema 7.- Cerca i recuperació de la informació: El OPAC. Les bases de dades. Metacercadors i gestors d'enllaços. Recol·lectors OAI-*PMH. 

Tema 8.- Anàlisi documental. Llenguatges documentals. Indexació. Resums. Els tesaurus. 

Tema 9.- L'accés al document original. Reprografia. Digitalització i preservació digital. Accés obert i llicències Creative Commons. 

Tema 10.- Aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació als serveis bibliotecaris: Intranet. Internet. Protocols i llenguatges d'intercanvi de la informació. Llenguatges de marcat. La web semàntica. Metadades. Xarxes socials. 

Tema 11.- La bibliografia: Definició i objectius. Història. Repertoris. 

Tema 12.- El llibre infantil. Panorama històric, obres de referència i bibliografia. 

Tema 13.- El món del llibre i l'edició en l'actualitat. Llibres electrònics. Nous dispositius i formats de lectura. Plataformes i serveis. 

Tema 14.- Història de les publicacions periòdiques a Espanya. Els recursos de premsa digital. 

Tema 15.- Funció social de les biblioteques: Biblioteca i societat. Noves formes de participació i cooperació dels ciutadans. La biblioteca oberta. Noves tendències i hàbits culturals. La societat de la informació. 

Tema 16.- La lectura a Espanya: panorama històric i situació actual. Lectura i hàbits culturals a Espanya en l'actualitat. Plans i programes de foment lector. Clubs de lectura. Lectura fàcil. 

Tema 17.- L'organització bibliotecària a Espanya. Competències de les diferents administracions públiques i normativa legal en la Comunitat de Balears sobre aquest tema. 

Tema 18- La legislació sobre el llibre i les biblioteques a Espanya. El dipòsit legal. La propietat intel·lectual: Legislació espanyola i convenis internacionals. 

Tema 19.- El patrimoni bibliogràfic espanyol: Panorama històric, normativa legal i accions de preservació i difusió.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.