agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Jurídicos Tributarios Consejo Comarcal Baix Empordá 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 14/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Jurídicos Tributarios Consejo Comarcal Baix Empordá 2019

(14/05/2019) Convocada en el BOE 1 plaza de Técnicos Jurídicos Tributarios mediante concurso-oposición por el turno libre para el Consejo Comarcal Baix Empordá. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 10 de abril de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICOS JURÍDICOS TRIBUTARIOS
CONSEJO COMARLCAL BAIX EMPORDÁ

(último temario publicado por el Consejo Comarcal Baix Empordá, 2019)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats publiques. El Tribunal Constitucional.

2. L’organització de l’estat en la Constitució. La Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El Govern: funcions i potestats.

3. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció jurisdiccional. El Ministeri Fiscal.

4. L’organització territorial de l’estat. Les Comunitats autònomes i els seus estatuts. El finançament de les comunitats autònomes.

5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura i principis fonamentals. Institucions. Competències de la Generalitat de Catalunya.

6. Fonts del dret comunitari. Les llibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de la Unió Europea.

7. L’administració local: principis generals. El Municipi: concepte, elements, organització i competències. Les comarques: organització comarcal de Catalunya. La província: concepte, elements, organització i competències. Les vegueries

8. La Província: La Diputació Provincial Estructura, Organització, Funcions i Competències.

9. La Comarca: Els Consells Comarcals. Estructura, Organització, Funcions i Competències.

10. El Municipi: EL terme municipal. La Població, l’empadronament. 

11. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències. Accés dels regidors a la documentació municipal. La moció de censura i la qüestió de confiança.

12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.

13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els interessats en el procediment: la capacitat d’obrar i el concepte d’interessat; identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. L’activitat de les Administracions Públiques; normes generals d’actuació i terminis.

14. Els actes administratius: requisits i eficàcia dels actes administratius; nul·litat i anul·labilitat; execució dels actes administratius.

15. Fases del procediment administratiu comú: iniciació, Ordenació, instrucció i finalització del procediment. 16. Especialitats del procediment administratiu comú en matèria sancionadora i de responsabilitat patrimonial.

17. Recursos administratius: recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.

18. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. La competència dels òrgans administratius. Delegació de competències. Avocació de competències. Encomanes de gestió. Delegació de signatura. Principis de la potestat sancionadora i de la responsabilitat de les Administracions Públiques.

19. Els convenis: definició dels convenis; distinció amb els protocols generals d’actuació; requisits de validesa i eficàcia; contingut; extinció dels convenis; efectes de la resolució dels convenis i tramesa al Tribunal de Comptes.

20. La jurisdicció contenciosa administrativa (I). Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: capacitat processal, legitimació i representació i defensa.

21. La jurisdicció contenciosa administrativa. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment en primera o única instancia. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència.

22. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.

23. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (I): ordenances i bans, llicències i altres actes de control preventiu.

24. La intervenció administrativa local en l’activitat privada (II): comunicacions prèvies i declaracions responsables, control posterior a l’inici d’activitats i ordres individuals. L’activitat de foment en l’esfera local.

25. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals.

26. L’expropiació forçosa: principis generals. El Procediment general.

27. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: principis i normes específiques de contractació en les entitats locals. Òrgans de contractació.

28. Tipus de contractes d’acord amb la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

29. Activitat subvencional de les Administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de les subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

30. Les Hisendes locals a Espanya: principis constitucionals. Règim jurídic de les hisendes locals. Incidència estatal i autonòmica en l’autonomia local.

31. Els recursos de les hisendes locals. Principis dels tributs locals. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació dels tributs. L’establiment de recursos no tributaris.

32. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les hisendes locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.

33. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

34. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

35. L’execució del pressupost. Tramitació. El Resultat pressupostari. El Romanent de tresoreria. La Consolidació pressupostària.

36. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de la despesa per les corporacions locals. Els plans econòmic-financers.

37. El Compte General de les entitats locals i els seus organismes autònoms: contingut, formació, aprovació i retiment.

38. Concepte de control intern de l’activitat econòmica de les entitats locals. Funció interventora i control financer: Àmbit, formes, modalitats i principis de la funció de control intern.

39. El personal al servei de les administracions públiques, classes de personal i règim jurídic. Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, personal directiu i personal eventual.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO JURÍDICO TRIBUTARIO
CONSEJO COMARCAL BAIX EMPORDÁ

(último temario publicado por el Consejo Comarcal Baix Empordá, 2019)


40. Disposicions generals de l’ordenament tributari. Concepte, fins i classes dels tributs. Principis d’ordenació i aplicació del sistema tributari. Potestat tributària.

41. Normes tributàries. Fonts normatives. Les obligacions tributàries principals i accessòries.

42. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en període voluntari. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: iniciació, títols per a l’execució i providència de constrenyiment.

43. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L’embargament de bens. Alienació. Aplicació i imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns a l’entitat local. Finalització procediment. Impugnació del procediment.

44. Interès de demora i interès legal. Els recàrrecs per presentació extemporània. Els recàrrecs del període executiu.

45. Devolucions derivades de la normativa de cada tribut i devolucions d’ingressos indeguts. Especial referència als tributs locals.

46. Classes d’obligats tributaris. Subjecte passiu. Contribuent i substitut del contribuent. Drets i garanties dels obligats tributaris.

47. Successors de persones físiques, de persones jurídiques i d’entitats sense personalitat. 48. Responsabilitat tributària. Responsables solidaris. Procediment per a declarar i exigir la responsabilitat solidària.

49. Responsabilitat tributària. Responsables subsidiaris. Procediment per a declarar i exigir la responsabilitat subsidiària.

50. Domicili fiscal. El domicili de les persones naturals. El domicili de les persones jurídiques. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

51. El deute tributari: composició. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüències de la manca de pagament i consignació

52. Base imposable. Mètodes de determinació. Base liquidable. Tipus de gravamen: concepte i classes. La quota tributària. Ajornament i fraccionament del deute tributari. Garanties.

53. Altres formes d’extinció del deute tributari: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

54. Garanties del deute tributari. El dret de prelació. L’hipoteca legal tàcita. L’afecció de béns. El dret de retenció. Les mesures cautelars.

55. L’obligació d’informació i col·laboració. Les consultes tributàries i els seus efectes.

56. Els procediments administratius en matèria tributària. Prova, notificació, obligació de resolució i terminis. Les liquidacions tributàries.

57. Actuacions i procediments de gestió tributària. Iniciació. Declaracions. Autoliquidacions. Comunicació de dades. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació. Procediment iniciat mitjançant declaració. Procediment de comprovació limitada, de verificació de dades i de comprovació de valors

58. Obligació de resoldre, terminis i efectes de la manca de resolució en els recursos presentats en matèria tributària.

59. Notificacions en matèria tributària. Lloc, legitimació, notificació per compareixença. Les notificacions a la Llei 39/2015.

60. Diligències d’embargament. Pràctica dels embargaments. Concurrència d’embargaments.

61. Embargament de béns immobles i de drets sobre aquests. Anotació en el Registre de la Propietat dels embargaments sobre béns immobles i de drets sobre aquests.

62. Alienació de béns embargats. Valoració i fixació del tipus. Títols de propietat. Formació de lots.

63. Subhasta de béns. Acord. Licitadors. Dipòsit. Desenvolupament de la subhasta. Liquidació i pagament.

64. La recaptació tributària. Recaptació en període executiu. Facultats de la recaptació tributària.

65. Les terceries. Classes. Accions i procediments. Caràcter. Competències en matèria de terceries. Forma, termini i efectes de la interposició de la terceria.

66. Diligència d’embargament i anotació preventiva. Requisits del manaments. Presentació en el Registre de la Propietat.

67. Procediments per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària.

68. La potestat sancionadora en matèria tributària. Subjectes infractors. Responsables i successors de les sancions tributàries.

69. Devolució d’ingressos indeguts. Reemborsament de les costes de les garanties. Drets i garanties del obligats tributaris.

70. Procediment de revisió dels actes administratius. Nul·litat, anul·labilitat i revocació i correcció d’errors materials, de fet i aritmètics.

71. Imposició i ordenació dels tributs locals. Ordenances fiscals: contingut, elaboració, publicació i publicitat. Interessats als efectes de reclamació contra acords provisionals. Recursos.

72. Les taxes en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals: concepte i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Subjectes passius i responsables. Meritació i liquidació. Els preus públics.

73. Les contribucions especials. Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana.

74. L’impost sobre béns immobles.- Subjecte passiu. Afecció. Base imposable i base liquidable. Reducció a la base imposable per procediments de valoració cadastral.

75. L’impost sobre béns immobles. Meritació i període impositiu. Tipus de gravamen. Bonificacions obligatòries i obligacions potestatives.

76. L’impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. El recàrrec provincial.

77. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quotes.

78. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Situació actual. 

79. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Tipus impositiu.

80. Còmput de terminis a la Llei 39/2015.Còmput. Còmput en els registres. Ampliació. Tramitació d’urgència.

81. Requisits i eficàcia dels actes administratius. La notificació.

82. El concurs de creditors, La classificació dels crèdits. La comunicació als administradors concursals.

83. Prescripció i caducitat en els procediments sancionadors en matèria de trànsit. Anotació i cancel·lació.

84. El dret real de propietat. La possessió. L’usdefruit. La servitud. La comunitat de béns.

85. La inspecció dels tributs. Actuacions inspectores per a la gestió dels tributs: comprovació i investigació, obtenció de la informació, comprovació de valors, informe i assessorament. Règim jurídic de les funcions inspectores.

86. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i criteris de graduació. Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per infraccions.

87. Procediments sancionadors en matèria de trànsit. Competència en l’àmbit municipal. La delegació. L’encàrrec de gestió.

88. Procediments sancionadors en matèria de trànsit. El procediment. Els terminis. Els mitjans d’impugnació.

89. Procediments sancionadors en matèria d’infracció d’ordenances. La competència. La prescripció. La caducitat.

90. Procediments sancionadors en matèria d’infracció d’ordenances. El procediment. Les impugnacions. La fermesa. L’executivitat.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.