agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Municipales Ayuntamiento de Selva 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Illes Balears
Fecha Convocatoria: 13/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Municipales Ayuntamiento de Selva 2019

(13/05/2019)  Ha sido publicada la convocatoria para proveer, 1 plaza por concurso-oposición libre de Arquitectos Municipales para el Ayuntamiento de Selva (Islas Baleares).

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares del 4 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE SELVA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Selva, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Els drets fonamentals dels espanyols. Garantia dels drets i llibertats. La reforma de la Constitució. Poder legislatiu, executiu i judicial. L'organització de l'Estat a la Constitució. La Corona: funcions.

Tema 2. L'Administració Pública: concepte. El dret administratiu: concepte i continguts. L'Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l'Administració. Potestats reglades i discrecionals. Límits a la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 3. L'ordenament jurídic administratiu. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentaria de l'Administració Local. Procediments d'elaboració. Límits al control de la potestat reglamentària.

Tema 4. L'organització administrativa: concepte. Principis d'actuació de les administracions públiques. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret, formes de submissió. Fonts del dret públic: enumeració, jerarquia, fonts escrites: lleis, ordenances, reglaments i bans.

Tema 5. Els interessats en el procediment: concepte, capacitat i representació. Drets de les persones en les seves relacions amb l'Administració. Identificació i firma dels interessats.

Tema 6. L'acte administratiu: contingut, motivació, forma i eficàcia. La notificació, pràctica de notificacions. Notificacions en paper i electròniques. Notificacions infructuoses i publicació.

Tema 7. El procediment administratiu: garanties, formes d'inici, fases del procediment. Formes de terminació del procediment administratiu. La resolució: forma i contingut.

Tema 8. Procediments administratius amb especialitats. Còmput de terminis. Desistiment i renúncia. Caducitat. Tramitació simplificada del procediment administratiu comú. Obligacions i responsabilitats de l'Administració en la tramitació del procediment.

Tema 9. Revisió dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. Revisió d'ofici per la pròpia Administració: revisió de disposicions i actes nuls. Procediment de declaració de lesivitat dels actes anul·lables. Revocació d'actes i rectificació d'errors.

Tema 10. Recursos administratius: principis generals. Recurs extraordinari de revisió. Recurs d'alçada. Recurs potestatiu de reposició. Recurs extraordinari de revisió.

Tema 11. La responsabilitat patrimonial de l'Administració local: principis. Danys indemnitzables. El procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques.

Tema 12. El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relació entre ens territorials. L'autonomia local. La tutela administrativa de les entitats locals.

Tema 13. El municipi: concepte i elements. Les competències municipals. El terme municipal: concepte i característiques. La població i l'empadronament. L'organització municipal.

Tema 14. Els contractes del sector públic: la Llei de contractes del sector públic: objecte i àmbit de la Llei. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret privat; els actes separables.

Tema 15. Els principis generals de la contractació del sector públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, el règim d’invalidesa dels contractes. Directives Europees d’aplicació. Normes específiques de contractació administrativa en l’Administració local.

Tema 16. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació. La capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió del contractista.

Tema 17. Preparació dels contractes per les administracions públiques. El preu i el valor estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes d’expedients de contractació. Procediments i formes d’adjudicació dels contractes. Criteris d’ adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.

Tema 18. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 19. Els contractes d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Execució d’obres per la pròpia Administració. El contracte de subministraments. El contracte de serveis.

Tema 20. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor de les entitats locals. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa. Gestió indirecta: la concessió de serveis públics. Concepte i naturalesa.

Tema 21. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seves classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari.

Tema 22. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Els instruments d’organització del personal: plantilles i relacions llocs de treball. Selecció, formació i avaluació de recursos humans. Drets, deures i situacions administratives dels empleats públics. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. Els delictes comesos pels funcionaris públics.

Tema 23. El domini públic local. Béns que l’integren i el seu règim jurídic. Els béns patrimonials de l’Administració Local.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Selva, 2019)


Tema 1. Principals trets i característiques de la Llei del sòl de 1956, del text refós de 1976, de la llei, i de la Llei del sòl de 1992.

Tema 2. La legislació urbanística actual: la situació de la legislació urbanística després de la sentència del Tribunal Constitucional de 1997. El Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Tema 3. Autonomia local i urbanisme. Incidència de l’autonomia local en el planejament urbanístic, a la gestió urbanística i a la disciplina urbanística.

Tema 4. L’organització administrativa de l’urbanisme. Competències de l’Administració de l’Estat, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l’Administració local.

Tema 5. Incardinació de la potestat de planificació urbanística en el marc de l’ordenació territorial de la CAIB i de la legislació sectorial.

Tema 6. Règim urbanístic i classificació del sòl a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 7. Règim urbanístic i drets i deures de les persones propietàries de sòl urbà, urbanitzable i rústic a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’ urbanisme de les Illes Balears.

Tema 8. Instruments de planejament urbanístic a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 9. Determinacions, documentació, formació i aprovació dels plans generals i dels plans d’ordenació detallada a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 10. Determinacions, documentació, formulació i aprovació dels plans parcials a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 11. Determinacions, documentació, formulació i aprovació dels estudis de detall i plans especials a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears .

Tema 12. Situacions bàsiques del sòl al Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre que aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

Tema 13. La forma urbana i l’espai públic. Trames urbanes i la seva evolució històrica en el nostre entorn.

Tema 14. El sòl rústic: règim jurídic a la legislació estatal i autonòmica.

Tema 15. Efectes de l’aprovació dels plans urbanístics a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 16. Execució del planejament urbanístic a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 17. Sistemes d’actuació a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. Sistema de reparcel·lació.

Tema 18. Modalitat de compensació a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 19. Modalitat de cooperació i sistema d’expropiació a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 20. L’equidistribució de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, instruments de distribució dels beneficis i càrregues, reparcel·lació i gestió.

Tema 21. El projecte d’urbanització. Obres que han d’incloure. Relació entre les obres d’urbanització i el planejament urbanístic que executa.

Tema 22. La recepció de les obres d’urbanització.

Tema 23. La llicència urbanística i la comunicació prèvia d’obra. Naturalesa jurídica. Acte reglat. Actes subjectes a llicència i actes subjectes a comunicació prèvia a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 24. La regulació de la llicència urbanística a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears i al Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl per a l’Illa de Mallorca (RLOUSM): competència, procediment, determinacions dels projectes tècnics.

Tema 25. Efectes generals, vigència i caducitat de les llicències urbanístiques. La normativa a aplicar en la concessió de llicències, la normativa aplicable a les modificacions en el transcurs de les obres. Regulació a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears i al RLOUSM.

Tema 26. El deure d’ús, conservació i rehabilitació. L’ordre d’execució. L’avaluació d’edificis i inspeccions de construccions i edificacions a la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.

Tema 27. La ruïna. Concepte. Classes de ruïna i els requisits de cada una d’elles.

Tema 28. La protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de l’ordre jurídic pertorbat.

Tema 29. Les infraccions urbanístiques: concepte i tipus generals i específics. Les sancions. La prescripció.

Tema 30. Els sistemes generals i locals: definició i distinció. La forma d’adquisició dels sistemes generals i locals.

Tema 31. Valoració dels terrenys al RDL 7/2015, 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl. Valoració de terrenys en situació de sòl rural i en situació de sòl urbanitzat.

Tema 32. L’expropiació forçosa a l’àmbit urbanístic.

Tema 33. La segregació de terrenys en el sòl urbà, urbanitzable i en el sòl rústic; supòsits en que procedeix i requisits.

Tema 34. La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial de les Illes Balears.

Tema 35. La Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears.

Tema 36. La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears. Incidència del règim jurídic de la declaració com a conjunt històric-artístic dins l’urbanisme, amb o sense Pla Especial de protecció. Els catàlegs.

Tema 37. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

Tema 38. El contracte administratiu d’obres. Contingut del projecte tècnic d’obres públiques, segons la seva quantia. La supervisió del projecte tècnic i l’acta prèvia de replanteig.

Tema 39. La certificació administrativa d’obres. El llibre d’ordres. L’acta de comprovació del replanteig. El director d’obres.

Tema 40. La modificació del contracte d’obres. La recepció de les obres i termini de garantia. La liquidació de les obres.

Tema 41. Normativa sobre seguretat i salut en el treball i la seva incardinació en el contracte d’obres.

Tema 42. Mecànica del sòl. Estudi geotècnic i fonaments.

Tema 43. Les normes urbanístiques aplicables al municipi de Selva: la disposició transitòria 16ª de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears.

Tema 44. La Llei 5/1990 de carreteres de la CAIB. Zones de protecció i la seva incidència en els terrenys confrontants i en les obres a executar en les seves immediacions.

Tema 45. La Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals. La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental. El Pla d’ordenació de recursos naturals dels Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, aprovat pel Decret 19/2007 de 16 de març

Tema 46. La normativa sectorial en matèria d’aigües i recursos hídrics; les seves zones de protecció.

Tema 47. La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears i la seva relació amb el planejament urbanístic i les obres municipals. Avaluacions ambientals estratègiques i estudis d’impacte ambiental.

Tema 48. Projectes d’intervenció en el patrimoni. Criteris generals d’intervenció i tècniques especifiques.

Tema 49. La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears i la seva modificació aprovada per la Llei 6/2019, de 16 de febrer, àmbit d’aplicació, classificació de les activitats i competències d’intervenció. Vinculació obres-activitats en activitats permanents. Disposicions relatives a les activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

Tema 50. El Pla Territorial Insular de Mallorca: conceptes generals, normes d’ordenació de les àrees de desenvolupament urbà.

Tema 51. El Pla Territorial Insular de Mallorca: normes d’ordenació de les àrees sostretes al desenvolupament urbà, serra de Tramuntana, medi ambient i patrimoni.

Tema 52. Distints tipus d’usos i autoritzacions en el sòl rústic, amb el seu procediment a la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears. La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears i la seva incidència en la concessió de llicències urbanístiques.

Tema 53. El codi tècnic de l’edificació. Disposicions generals, àmbit d’aplicació i contingut del projecte tècnic.

Tema 54. Exigències bàsiques d’estalvi d’energia en el codi tècnic i certificació energètica.

Tema 55. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi en el codi tècnic de l’edificació.

Tema 56. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i de salubritat en el codi tècnic de l’edificació.

Tema 57. Exigències bàsiques de seguretat estructural en el codi tècnic de l’edificació. La normativa sobre acer i formigó a la edificació.

Tema 58. Instal·lacions a la edificació.

Tema 59. Edificació sostenible i energies alternatives.

Tema 60. El control de qualitat de l’edificació. La realització d’assajos i altres mecanismes de verificació de qualitat

Tema 61. Accessibilitat. Principis generals i normativa vigent.

Tema 62. La Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears.

Tema 63. Autoritzacions urbanístiques per a l’ocupació dels edificis i la contractació de serveis.

Tema 64. Habitabilitat. Cèdules d’habitabilitat. Nivells mínims d’habitabilitat.

Tema 65. La Llei 8/2012, de 24 de març, de turisme de les Illes Balears, i altra normativa en matèria turística d’aplicació.

Tema 66. Hotels d’interior, agroturismes i hotels rurals. Concepte i normativa aplicable.

Tema 67. Normativa en matèria de renou i contaminació acústica. Exigències bàsiques de protecció enfront del renou en el codi tècnic de l’ edificació.

Tema 68. El Pla Director Sectorial de Pedreres. Pla director de residus de la construcció.

Tema 69. El cadastre de béns immobles de naturalesa urbana i rústica: concepte i normes reguladores.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.