agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Secretaría-Servicios Jurídicos Diputación Tarragona 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/05/2019
Plazas: 3
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Secretaría-Servicios Jurídicos Diputación Tarragona 2019

(08/05/2019) Ha sido publicada la convocatoria en el BOE para la Diputación Provincial de Tarragona, que incluye 3 plazas libres de Técnico Superior, escala Área de Secretaría-Servicios Jurídicos mediante concurso-oposición.

En elBoletín oficial de Tarragona del 15 de abril de 2019, se han publicado el temario y las bases.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR, ÁREA DE SECRETARÍA-SERVICIOS JURÍDICOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA

 (último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. Constitució espanyola de 1978. Estructura. Contingut. Principis generals.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols i les seves garanties.

Tema 3. El Tribunal Constitucional: composició i competències. El recurs d’inconstitucionalitat. La qüestió d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. El conflicte de competències. El conflicte en defensa de l’autonomia local. El compliment de les resolucions del Tribunal Constitucional.

Tema 4. La Corona. Les Corts Generals: composició, organització i competències. El defensor del poble. El Tribunal de comptes.

Tema 5. La potestat legislativa: la iniciativa legislativa. Classes de lleis estatals a la Constitució. La delegació legislativa en favor del Govern.

Tema 6. El Govern: composició i organització. Competències. Les relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 7. El poder judicial: principis constitucionals. Organització judicial espanyola: anàlisi dels òrgans jurisdiccionals espanyols i la seva competència. El Consell General del Poder Judicial. La planta judicial.

Tema 8. Organització i funcionament de l’Administració de l’Estat. L’organització central, l’organització territorial i l’Administració General de l’Estat a l’exterior. Òrgans superiors i directius. Competències. El sector públic institucional estatal.

Tema 9. Les Comunitats Autònomes: vies d’accés a les autonomies. Règim de competències. Els Estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut.

Tema 10. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya. Les institucions de la Generalitat: El Parlament, el President/a i el Govern. Altres institucions de la Generalitat.

Tema 11. El règim local espanyol: evolució històrica. Principis constitucionals i regulació jurídica. Principal normativa en matèria de règim local.

Tema 12. La Unió Europea: els Tractats constitutius. Les institucions de la Unió: el Parlament europeu, el Tribunal de Justícia, el Tribunal de Comptes, el Consell i la Comissió. El Banc Central Europeu.

Tema 13. L’Administració pública: concepte, principis d’actuació i organització. L’òrgan administratiu: concepte i classes. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte. Les relacions interorgàniques. Diferències entre descentralització i desconcentració. La delegació, l’avocació, l’encàrrec de gestió, la delegació de signatura i la suplència.

Tema 14. La submissió de l’Administració a la Llei i al Dret. Els principis de reserva de llei, de jerarquia normativa i de competència. Les fonts del Dret públic: enumeració i ordenació.

Tema 15. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals. La revisió en via administrativa dels actes dictats per l’Administració tributària.

Tema 16. La Llei general pressupostària: estructura, contingut i principis generals. Exigibilitat i extinció de les obligacions de la Hisenda Pública. Prescripció dels drets i obligacions.

Tema 17. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals. Els recursos de les hisendes locals.

Tema 18. El pressupost local: contingut i principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El procediment d’elaboració i aprovació. L’execució i liquidació del pressupost.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SPERIOR ÁREA DE SECRETARÍA-SERVICIOS JURÍDICOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TARRAGONA

(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. El sistema normatiu de la Unió Europea. Principals tipus de normes jurídiques i característiques del sistema: primacia, efecte directe i responsabilitat dels Estats membres per incompliment del Dret de la Unió.

Tema 2. El Reglament: concepte i naturalesa. Fonament de la potestat reglamentària. Classes de reglaments. Límits de la potestat reglamentària. La defensa contra els reglaments il·legals i la seva impugnació. Els actes administratius generals, les instruccions i les circulars.

Tema 3. La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació

Tema 4. La persona interessada en el procediment administratiu: concepte, legitimació i drets. La capacitat de la persona administrada i les seves causes modificatives. La representació. L’exercici de l’acció pública. Drets i deures de les persones envers l’Administració pública.

Tema 5. L’acte administratiu. Concepte. Classes d’actes administratius. Elements de l’acte administratiu. La motivació dels actes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i publicació.

Tema 6. L’executivitat i l’executorietat dels actes administratius. L’execució forçosa: mitjans. La via de fet i les seves conseqüències.

Tema 7. La teoria de la invalidesa de l’acte administratiu. Actes nuls i anul·lables. La convalidació de l’acte administratiu. La revisió d’ofici i la declaració de lesivitat.

Tema 8. Els recursos administratius: concepte i principis generals. Classes. El recurs d’alçada. El recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió. Referència al recurs de reposició en matèria tributària.

Tema 9. El procediment administratiu. Normativa aplicable. Especial referència a la tramitació electrònica dels procediments administratius. Inici, ordenació i instrucció del procediment administratiu.

Tema 10. Les formes d’acabament del procediment administratiu. Especial referència al silenci administratiu. Còmput de termes i terminis.

Tema 11. Transparència de l’activitat pública: publicitat activa, dret a la informació pública i bon govern.

Tema 12. El municipi I: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals. La població. El Padró d’habitants.

Tema 13. El municipi II: l’organització municipal. Competències i règim de funcionament dels òrgans que integren l’organització municipal. Referència al règim d’organització i funcionament dels municipis de gran població.

Tema 14. Les competències municipals: competències pròpies, competències delegades i competències distintes. Els serveis mínims. Els convenis sobre l’exercici de competències i serveis municipals.

Tema 15. La província en el règim local espanyol: evolució històrica i concepte. La regulació constitucional de la província a Espanya. Les vegueries.

Tema 16. Organització i competències de la província. Règim d’elecció i de funcionament dels seus òrgans. La funció de les Diputacions en la prestació dels serveis municipals.

Tema 17. La comarca: concepte. L’organització comarcal. Competències de les comarques. Les Mancomunitats i les Àrees Metropolitanes. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. Els consorcis.

Tema 18. L’activitat de foment i les seves manifestacions. Les subvencions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de les subvencions. Control financer.

Tema 19. Els serveis públics locals. Formes de gestió dels serveis públics locals. La gestió directa i la gestió indirecta: modalitats.

Tema 20. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Ordenances i bans. Les autoritzacions administratives: classes. El règim de les llicències. La declaració responsable i la comunicació. Les ordres individuals de manament.

Tema 21. La potestat sancionadora: principis generals. Les especialitats dels procediments sancionadors.

Tema 22. La responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques: concepte i elements. El contingut del deure indemnitzatori. Les especialitats del procediment administratiu d’exigència de responsabilitat. La responsabilitat de l’Estat legislador. L’exigència de responsabilitat patrimonial pel funcionament de l’Administració de Justícia.

Tema 23. L’expropiació forçosa: concepte i elements. Procediment general. Referència al procediment d’urgent ocupació i a l’ocupació temporal.

Tema 24. El preu just de l’expropiació forçosa. Criteris i normes de valoració. La reversió. La retaxació.

Tema 25. Els contractes del sector públic I: àmbit subjectiu de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes del sector públic. Règim jurídic aplicable als contractes administratius i als de Dret privat; actes separables. Jurisdicció competent.

Tema 26. Els contractes del sector públic II: les parts en els contractes. Òrgans competents en matèria de contractació. Capacitat i solvència del contractista. Prohibicions. El registre de licitadors.

Tema 27. Els contractes del sector públic III: la selecció del contractista. L’expedient de contractació. Gestió de la publicitat contractual. Els procediments i les formes d’adjudicació.

Tema 28. Els contractes del sector públic IV. Execució i modificació dels contractes. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 29. Els contractes del sector públic V. Règim d’invalidesa dels contractes i la seva revisió. El règim de recursos en matèria de contractació pública.

Tema 30. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic: concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim de les concessions i autoritzacions demanials.

Tema 31. El béns patrimonials de les entitats locals. Règim jurídic. Potestats administratives i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

Tema 32. La defensa dels béns de les Administracions públiques: Règim de facultats i prerrogatives dels ens locals per a la protecció i defensa dels seus béns. Especial referència a la investigació, atermenament i desnonament administratiu.

Tema 33. El personal al servei de les Entitats Locals: classes i règim jurídic. Drets i deures del personal al servei de les administracions públiques. Codi de conducta. Permisos i llicències.

Tema 34. La planificació dels recursos humans: l’oferta pública d’ocupació. La plantilla i la relació de llocs de treball. Els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.

Tema 35. L’accés a l’ocupació pública: principis, requisits i sistemes selectius. El règim de provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió.

Tema 36. Les situacions administratives del personal al servei d’una administració pública. El règim d’incompatibilitats. El règim disciplinari.

Tema 37. El personal laboral al servei d’una administració pública. El contracte de treball: regulació jurídica i modalitats contractuals. L’extinció de la relació laboral.

Tema 38. La Seguretat Social del personal al servei de l’Administració local: el règim general. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.

Tema 39. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu: normativa reguladora. Òrgans i competències. Les parts: capacitat processal. Legitimació. Representació i defensa.

Tema 40. L’objecte del recurs contenciós administratiu: activitat administrativa impugnable. Les pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs.

Tema 41. El procés contenciós administratiu I: El procés ordinari.

Tema 42. El procés contenciós administratiu II: El procediment abreujat i els procediments especials. Les mesures cautelars.

Tema 43. La sentència en el procediment contenciós administratiu: contingut i efectes. L’execució de les sentències. Els efectes econòmics de la sentència: costes i taxes judicials.

Tema 44. El règim de recursos en el procediment contenciós administratiu.

Tema 45. El procés civil: normativa reguladora. La jurisdicció i competència dels òrgans jurisdiccionals civils i mercantils: extensió i límits. Les qüestions prejudicials.

Tema 46. Les parts en el procés civil. Capacitat i legitimació. La successió processal. Absència de parts: la rebel·lia. Pluralitat de parts: el litisconsorci. Representació i defensa de les parts.

Tema 47. L’acció processal a la jurisdicció civil. Acció, pretensió i demanda. Classes de pretensions. Pluralitat de pretensions. Acumulació d’accions i de processos. Ampliació de demanda i reconvenció. La determinació de la quantia del plet.

Tema 48. Tipus de processos civils: el judici ordinari i el judici verbal. La jurisdicció voluntària.

Tema 49. Les formes d’acabament del procés civil. La sentència: concepte, classes i efectes. Els requisits interns i externs de la sentència.

Tema 50. L’execució de sentències en el procés civil. El règim d’impugnació del procés civil: classes de recursos.

Tema 51. El dret penal: concepte i normativa. El Codi penal vigent: estructura, contingut i principis que l’informen. Aplicació de les lleis penals en el temps i en l’espai. Interpretació de les lleis penals.

Tema 52. La responsabilitat civil derivada dels il·lícits penals. Persones civilment responsables. Extensió de la responsabilitat civil i la seva aplicació a l’Administració pública. Les conseqüències accessòries de les penes.

Tema 53. Delictes contra l’Administració pública. Examen especial de la prevaricació, de l’abandonament de destí i de l’omissió del deure de perseguir delictes, de la desobediència i la denegació d’auxili, de la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets, del suborn, del tràfic d’influències, de la malversació de cabals públics, els fraus i exaccions il·legals i les negociacions i activitats prohibides al personal funcionari i abusos en l’exercici de la seva funció.

Tema 54. El procés penal I: normativa reguladora. Les parts en el procés penal. Representació i defensa de les parts. Formes d’inici del procés penal: denúncia, querella i iniciació d’ofici. Les diligències prèvies.

Tema 55. El procés penal II: el procediment abreujat i el procediment ordinari. L’enjudiciament ràpid.

Tema 56. El procediment per a l’enjudiciament dels delictes lleus. Referència al procés davant el Tribunal del Jurat i als processos penals especials.

Tema 57. La sentència al procés penal. La cosa jutjada penal i el seu tractament processal. El principi non bis in idem. Règim general de recursos en el procés penal.

Tema 58. L’orde jurisdiccional social: normativa reguladora. Òrgans i competència. Les parts. Compareixença en judici, representació i defensa. La conciliació obligatòria, l’esgotament de la via administrativa prèvia i la reclamació administrativa prèvia en matèria de Seguretat Social.

Tema 59. El procés laboral ordinari: tramitació. Les modalitats processals.

Tema 60. Règim de recursos en el procés laboral. Execució de sentències en el procés laboral.

Tema 61. La propietat intel·lectual: règim jurídic aplicable. Subjecte, objecte i contingut. La transmissió de drets. Les entitats de gestió de drets.

Tema 62. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades i garantia dels drets digitals. Els tractaments de les dades. L’Agència de protecció de dades.

Tema 63. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Tema 64. El règim urbanístic del sòl: classificació del sòl. Drets i deures dels propietaris. L’administració actuant.

Tema 65. El planejament urbanístic: classes de plans. Planejament general i planejament derivat: procediment d’elaboració.

Tema 66. Execució del planejament urbanístic I. Els sistemes d’actuació urbanística per reparcel·lació: modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les entitats urbanístiques col·laboradores.

Tema 67. Execució del planejament urbanístic II: el sistema d’actuació urbanística per expropiació. L’ocupació directa. Patrimonis públics de sòl i habitatge. Els convenis urbanístics.

Tema 68. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl. Llicències i parcel·lacions urbanístiques. Altres tècniques d’autorització: la comunicació prèvia i la declaració responsable. El deure de conservació. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

Tema 69. La protecció de la legalitat urbanística. Règim d’infraccions urbanístiques i sancions. La restauració de la legalitat urbanística. La revisió de llicències.

Tema 70. El règim jurídic aplicable a la prevenció i control de les activitats: objecte i àmbit d’aplicació. Els règims d’autorització, llicència i comunicació. El règim de control.

Tema 71. Règim jurídic aplicable als espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 72. El model EFQM d’excel·lència en la gestió del sector públic local. Norma UNE-EN ISO 9001:2015 – Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits. El Pla estratègic de la Diputació de Tarragona.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.