agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Cugat Sesgarrigues 2019

Especialidad: Diplomado Empresariales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 15/04/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Cugat Sesgarrigues 2019

(15/04/2019) Ha sido publicada en el BOE la convocatoria para proveer 1 plaza mediante concurso-oposición libre de Técnico en Adminsitración General para el Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues en Barcelona. 

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 9 de abril de 2019 las bases y el temario íntegramente.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Tema 2. L’Administració local: ens que la integren. El municipi: concepte, organització i competències.

Tema 3. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Terminació del procediment.

Tema 4. La llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu i objectiu de la llei. Delimitació dels tipus contractuals: contractes administratius i privats. Requisits dels contractes. L’òrgan de contractació.

Tema 5. Patrimoni dels ens locals: béns que integren el patrimoni. Alteració de la qualificació jurídica dels béns. Tràfic jurídic dels béns. Adquisició. Alienació i cessió.

Tema 6. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics.

Tema 7. Règim d’incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris. Règim disciplinari dels funcionaris locals.

Tema 8. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació procediment selectiu. La promoció interna. La mobilitat i la provisió de llocs de treball.

Tema 9. La plantilla i la relació de llocs de treball: concepte, naturalesa jurídica i procediment d’aprovació i de modificació. El règim retributiu del personal al servei dels ens locals: característiques i diferències entre el personal funcionari i el personal laboral.

Tema 10. La transparència i l’accés a la informació pública i bon govern. De la transparència. Obligacions, límits i publicitat activa. Accés i límits a la informació pública. Exercici del dret d’accés.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Cugat Sesgarrigues, 2019)


Tema 11. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris. Impostos i taxes.

Tema 12. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics. Operativa en Sicalwin.

Tema 13. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d’avals per les Entitats Locals. 

Tema 14. Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 15. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisis del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectada i del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Tema 16. El control extern de l’activitat econòmic financera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel tribunal de comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.

Tema 17. El pressupost de les corporacions locals (II). Estructura i formació del pressupost en les corporacions locals. Elaboració, tramitació i aprovació. Bases d’execució. Nivells de vinculació. Modificacions de crèdit.

Tema 18. El pressupost de les corporacions locals (IV). Liquidació del pressupost: contingut i aprovació. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria. El finançament afectat.

Tema 19. La Llei d’estabilitat pressupostària i la seva aplicació a l’Administració local. Les obligacions de subministrament d’informació mitjans de remissió de la informació. Plans economicofinancers, pla de reequilibri, pla d’ajustament; obligacions de les corporacions locals.

Tema 20. El compte general: contingut i documents que l’integren. Comptes d’ingressos i despeses i comptes extrapressupostaris. Comptes de tresoreria i endeutament. ”

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.