agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Feliu de Llobregat 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/04/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Feliu de Llobregat 2019

(08/04/2019) Se ha publicado en el BOE, el anuncio de la convocatoria de 1 plaza por con concurso-oposición libre de Administración General para el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). 

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 14 de marzo de 2019.


TEMARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO SANT FELIU DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis.

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. L’educació a la constitució espanyola.

Tema 3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.

Tema 4. El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El Síndic de Greuges.

Tema 5.La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.

Tema 6. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris.

Tema 7.Línies generals de l’organització i competències municipals. Règims municipals especials. L’organització comarcal de Catalunya. La província. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi

Tema 8. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. La relació jurídicoadministrativa: concepte i elements. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració.

Tema 9. L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.

Tema 10.- El personal al servei de les corporacions locals: concepte i classes. Drets, deure i incompatibilitats.

Tema 11.- Funcionament i competència dels òrgans col·legiats locals.

Tema 12.- Organització i funcionament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  


TEMARIO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO SANT FELIU DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 2019)


1. Marc legal, reglamentari i convencional de la funció pública local catalana. Prelació de normes aplicables.

2. Classes de personal local: el personal funcionari. Grups, escales i sotsescales. Escala d’administració especial. El personal laboral: grups i categories professionals.

3. Planificació dels recursos humans: plantilla de personal. Definició. Naturalesa jurídica. Contingut.

4. Procediment de planificació de la plantilla de personal, negociació i aprovació. Modificació.

5. Planificació: el concepte de lloc de treball. Plaça i lloc de treball. Catàlegs de llocs de treball. Finalitat i naturalesa.

6. Relacions de lloc de treball. El anàlisis i descripció del lloc de treball. Concepte, fases i avaluació del compliment.

7. La valoració del lloc de treball. Concepte, finalitats i aplicació. Mètodes de valoració.

8. L’oferta pública d’ocupació. Abast, contingut i tramitació. Naturalesa jurídica.

9. Connexió de l’oferta pública d’ocupació amb altres instruments de planificació. Negociació, publicació i efectes.

10. Selecció: principis constitucionals. Requisits d’accés. Apreciació dels requisits. La publicitat.

11. Procediments selectius. Sistemes de selecció. 12. Procediment selectiu: competències, les bases, els exercicis i els programes.

13. Òrgans selectius: classes, composició i funcionament. Especialitat i idoneïtat. Discrecionalitat i control judicial.

14. Altres formes d’ingrés: promoció interna i funcionarització.

15. Provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Mobilitat i permuta. Remoció del lloc de treball.

16. Procediments basats en la voluntat de l’Administració: readscripció, reassignació i redistribució d’efectius.

17. La carrera administrativa. Concepte, significat i modalitats.

18. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives. Supòsits i efectes de cadascuna d’elles. 19. Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. Condicions de treball.

20. Drets econòmics del personal al servei de les entitats locals: conceptes retributius.

21. La Gestió de nòmines.

22. L’estructura de representació del personal en el sector públic i les seves funcions. Negociació col·lectiva.

23. Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

24. Règim disciplinari dels funcionaris: faltes, sancions i procediment. Òrgans competents per a la imposició de sancions a funcionaris locals.

25. Règim General de la Seguretat Social. Els drets de Seguretat Social i règim de cotitzacions i liquidacions.

26. Incapacitat temporal i maternitat del personal al servei de les entitats locals.

27. Règim de contractacions laborals en l’àmbit d’una Administració Local. 

28. Causes d’extinció de la relació funcionarial i laboral en una Administració Local.

29. Llei 7/07, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. L’Estatut dels Treballadors. Règim laboral.

30. Llei de Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Disposicions generals: objecte i àmbit d’aplicació. El règim de reduccions de jornada establert pel personal al servei de les entitats locals.

31. La motivació a l’entorn laboral. Aspectes facilitadors.

32. Pla de comunicació interna: definició i fases.

33. El màrqueting intern i la comunicació com a eina per a la gestió dels recursos humans.

34. La planificació de la formació. Fases per a l’elaboració d’un pla de formació.

35. La formació com a instrument facilitador de canvis organitzacionals i/o individuals.

36. La Llei de prevenció de riscos laborals: objecte i caràcter de la norma. Àmbit d’aplicació i definicions.

37. Danys derivats del treball i principis de l’acció preventiva.

38. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l’Administració local. Aspectes a considerar.

39. El Pla de prevenció de riscos laborals.

40. Participació dels empleats públics i dels seus representants en la seguretat i salut laboral a les entitats locals.

41. Ergonomia: concepte i objectius.

42. La protecció de dades personals. Regulació i obligació del seu compliment. Repercussió en l’àmbit local.

43. La normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especial referència a les qüestions relacionades amb la gestió de personal. La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: obligacions de publicitat activa en matèria de personal i el dret d’accés a la informació pública.

44. El Bon Govern i la Bona Administració: codis de conducta, cartes de serveis, avaluació i rendiments de comptes, etc.

45. L’estructura retributiva en l’Administració Pública. 46. La política salarial. Concepte. Principis generals.

47. La Llei General de Pressupostos de l’Estat.

48. El calendari laboral. La jornada i règim de compensacions. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.