agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Sant Fruitós de Bages 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 03/04/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Sant Fruitós de Bages 2019

(03/04/2019) Se ha convocado en el BOE, 1 plaza de Trabajador Social mediante oposición libre para el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña del 9 de abril de 2018.


TEMARIO GENERAL TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages)


Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1.978. Estructura, contingut i principis generals. El Tribunal Constitucional: composició i competències.

Tema 2.- Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució Espanyola. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. El/la defensor/a del poble.

Tema 3.- L'organització territorial de l'Estat en la Constitució: l'Administració Local. Ens que la integren. La regulació del règim local a Catalunya.

Tema 4.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: contingut i valor normatiu.

Tema 5.- El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. Principis d'actuació de l'administració pública. Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret.

Tema 6.- L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Actes nuls i anul·lables.

Tema 7.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 8.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb l'Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i formes d'adjudicació de contractes.

Tema 9.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 10.- El Municipi en el règim constitucional espanyol. Elements. Organització municipal, competències i funcionament.

Tema 11.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

Tema 12.- Ordenances i reglaments locals. Els bans. Procediment d'elaboració i aprovació.


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE SANT FRUITÓS DE BAGES
 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages)


1. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: Definició dels Serveis Socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes.

2. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Finalitat dels serveis socials, objectius i principis rectors del sistema públic de serveis socials, titulars del dret a accedir als serveis socials, situacions amb necessitat d’atenció especial.

3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Dret d’accés als serveis socials i dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials. Deures dels ciutadans en relació amb els serveis socials.

4. Els Sistema Català de Serveis Socials: Principis, nivells en que s’estructura i competències de les diferents administracions.

5. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Infraccions i sancions dels usuaris o beneficiaris de prestacions.

6. El Decret 202/2009 dels Òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

7. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: Principis rectors i drets dels infants i adolescents.

8. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc.

9. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La Protecció dels infants i adolescents e situació de desemparament.

10. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: tipus.

11. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: Destinataris de les mesures de suport a les famílies.

12. La Llei 39/2006, de Promoció de la Autonomia personal i Atenció a las persones en situació de dependència (LAPAD). Principals modificacions introduïdes pel Real Decret.

13. La Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació a la LAPAD.

14. Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania.

15. La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

16. La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

17. La xarxa de Salut Mental: Descripció dels serveis, canals d’accés, professionals que intervenen i destinataris.

18. La cartera de Serveis Socials. Marc conceptual. 19. Xarxa d'atenció a les drogodependències a Catalunya.

20. La gestió integral de serveis entre l’àmbit salut i social.

21. Protecció de la confidencialitat en l'àmbit dels serveis socials bàsics.

22. El Codi deontològic dels Treballadors/es Socials.

23. Espais de Reflexió Ètica en serveis d’ intervenció social de Catalunya (ERESS).

24. Competències professionals i funcions dels Treballadors/es Socials en els serveis socials bàsics.

25. La exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

26. La tècnica de l’entrevista en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

27. L’informe social: finalitats i continguts.

28. El treball en equip. Interdisciplinarietat. Metodologia. Requisits. La negociació i l’establiment d’acords. 

29. La mediació com a eina d’intervenció social.

30. El voluntariat a Catalunya. El seu paper en el camp social. Funcions i articulació amb els serveis socials.

31. El treball en xarxa a l'àmbit dels serveis socials bàsics.

32. Paper de les entitats del tercer sector en l’àmbit dels serveis socials: Pacte de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el Tercer sector.

33. La Promoció Social. Concepte. Intervenció des del servei socials bàsics en els col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social.

34. Itinerari individual d'inserció com a proposta metodològica. Col·lectius amb dificultats d'integració sociolaboral. Recursos.

35. Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ habitatge i la pobresa energètica

36. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social residencial.

37. Els Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència.

38. El servei d’intervenció socioeducativa no residencial. 39. Descripció del servei d’ajuda a domicili. El SAD municipal.

40. Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA). Procés i procediment. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l’assignació dels recursos segons les necessitats familiars.

41. Els Plans Locals d’Inclusió Social a Catalunya.

42. Intervenció en l’àmbit d’estrangeria: Informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge, d’arrelament social, d’integració social (renovació de residència temporal) i d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupament familiar.

43. Polítiques d’igualtat de gènere. La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

44. Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil.

45. Els indicadors de risc en la gent gran. El maltractament de la gent gran. 46. Els indicadors de risc en les dones víctimes de violència de gènere.

47. Les fundacions tutelars: coordinació dels serveis socials bàsics davant la modificació de la capacitat. 48. La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta. Serveis d’atenció a infants i joves.  

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.