agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Calaf 2019

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Calaf 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 28/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Calaf 2019

28/03/2019: En el BOE se ha convocado 1 plaza mediante concurso-oposición para el Ayuntamiento de Calaf en Barcelona de Técnico Superior en Arquitectura. El temario y las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 19 de marzo de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUITECTURA 
AYUNTAMIENTO DE CALAF

(último temario oficial publicado por el Ayuntamiento de Calaf, 2019)


Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Tema 2.- El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l’organització i competències municipals.

Tema 3.- L’Administració pública: concepte i principis.

Tema 4.- El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria.

Tema 5.- L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.

Tema 6.- El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.

Tema 7.- Els recursos administratius: objecte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 8.- La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions publiques.

Tema 9.- Patrimoni de les administracions publiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogatives de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Us i explotació; els negocis jurídics patrimonials.

Tema 10.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. Classificació dels contractes i regim jurídic. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 11.- Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: regim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

Tema 12.- El regim jurídic de la funció pública catalana. La funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures del personal al servei de l’Administració publica. El sistema retributiu. Situacions administratives. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració publica.

Tema 13.- La transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern.

Tema 14.- La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 15.- La igualtat de gènere entre homes i dones. La conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Tema 16.- La prevenció de riscos laborals.

Tema 17.- El govern electrònic. L’administració electrònica. Tràmits i aplicacions del Consorci AOC. Principals gestors d’expedients emprats als ajuntaments.

Tema 18.- L’ètica pública. Codis ètics i de conducta. La resistència al canvi. Smart cities.

Tema 19.- La gestió d’equips en el marc de la gestió pública local. Lideratge motivacional. Tècniques de mediació i arbitratge.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SUPERIOR EN ARQUITECTURA
AYUNTAMIENTO DE CALAF 
(último temario oficial publicado por el Ayuntamiento de Calaf, 2019)


Tema 1.- La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística.

Tema 2.- Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.

Tema 3.- Òrgans urbanístics de la Generalitat. Tipus i competències

Tema 4.- Règim urbanístic i classificació del sòl: conceptes.

Tema 5.- Drets i deures deis propietaris en sòl urbà i urbanitzable.

Tema 6.- Règim d'ús del sòl no urbanitzable

Tema 7.- Procediment per l'aprovació de projectes de noves activitats en sòl no urbanitzable.

Tema 8.- Usos i obres de caràcter provisional i procediment d'aprovació.

Tema 9.- El planejament urbanístic: tipus de plans i determinacions bàsiques.

Tema 10.- Formulació i tramitació del planejament. Aprovació definitiva de les figures de planejament

Tema 11.- Vigència i revisió del planejament urbanístic.

Tema 12.- Plans d'ordenació urbanística municipal. Determinacions.

Tema 13.- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calaf. Descripció i diferències entre els diferents tipus d'ordenació.

Tema 14.- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calaf. Regulació del Sol Urbà. Qualificacions urbanístiques.

Tema 15.- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calaf. Regulació deis sistemes.

Tema 16.- Planejament derivat en sòl urbanitzable. Tipus i contingut

Tema 17.- Planejament derivat en sòl urbà. Tipus i Contingut.

Tema 18.- Efectes de l'aprovació de figures de planejament, publicitat , informació i executivitat.

Tema 19.- Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions; edificis 1 usos fora d'ordenació o amb volum disconforme. Legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques.

Tema 20.- La gestió urbanística concepte: polígons, sistemes i tramitació.

Tema 21.- Sistema de reparcel·lació.

Tema 22.- Sistema d'expropiació.

Tema 23.- Instruments de política de sòl: habitatge, patrimoni públic de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte.

Tema 24.- L'obligació d'urbanitzar i edificar i registre de solars.

Tema 25.- Valoració del sòl. Sistemes de valoració. Causes de depreciació.

Tema 26.- La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl. Llicències urbanístiques.

Tema 27.- La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl. Comunicació prèvia.

Tema 28.- La intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl. Ordres d'execució i supòsits de ruïna

Tema 29.- La intervenció per restablir la legalitat urbanística vulnerada. Règim sancionador

Tema 30.- Plans territorial metropolità de Barcelona. Estructura i contingut.

Tema 31.- La intervenció administrativa en les activitats. Activitats amb incidència ambiental. Relació entre l'autorització d'obres i la d'activitats.

Tema 32.- Espais naturals protegits. Legislació de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria.

Tema 33.- El paisatge: concepte. El Conveni Europeu del Paisatge. La regulació a Catalunya. Els plans especials

Tema 34.- L'avaluació ambiental de plans i programes. Objectius. Plans i programes que s'hi han de sotmetre. Contingut de l'informe de sostenibilitat. Memòria ambiental. Òrgan ambiental i òrgan promotor. Procediment de l'avaluació.

Tema 35.- Legislació de carreteres i ferrocarrils: incidència en el planejament i en l'edificació:

Tema 36.- Legislació d'equipaments comercials vigent a Catalunya. Tipologies i condicions urbanístiques per a la seva implantació.

Tema 37.- Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. Els catàlegs. Expedient d'inclusió. Normatives de protecció d'edificis i ambients.

Tema 38.- L'evolució del concepte de patrimoni en el planejament urbanístic, deis catàlegs d'elements singulars a la consideració deis teixits i les tipologies en els planejaments generals i especials.

Tema 39.- El patrimoni arquitectònic de Calaf. El patrimoni arquitectònic de l’Alta Segarra.

Tema 40.- Conceptes de manteniment, conservació I reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció.

Tema 41.- Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d'ús per a edificis públics historicoartístics. Divisió analítica per a camps d'actuació de les operacions de manteniment.

Tema 42.- La Llei de l'habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l'habitatge. L'ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l'habitatge. Foment públic de l'habitatge.

Tema 43.- Els habitatges amb protecció pública: habitatge amb protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques. Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat. Superfície i requisits.

Tema 44.- La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes.

Tema 45.- Principis del Codi Tècnic de I'Edificació. Documents bàsics, documents reconeguts i solucions alternatives.

Tema 46.- Protecció contra incendis. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim d'aplicació. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc deis materials i elements de construcció. Instal·lacions generals i locals de risc especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entom dels edificis pels serveis d'extinció.

Tema 47.- Protecció contra incendis. Control preventiu de l'Administració de la Generalitat.

Tema 48.- El control de qualitat de l'edificació. Control de recepció de materials.

Tema 49.- Accessibilitat. Evolució normativa. Principis inspiradors.

Tema 50.- Normativa tècnica d'accessibilitat vigent. El codi d'accessibilitat i el codi tècnic de l'edificació.

Tema 51.- Accessibilitat en l'edificació. Paràmetres. Ajustos raonables.

Tema 52.- Accessibilitat a l'espai públic. Criteris d'urbanització i activitats extraordinàries.

Tema 53.- Plans d'accessibilitat. Objectius i contingut.

Tema 54.- Plans de mobilitat. Objectius i contingut. La mobilitat al municipi de Calaf.

Tema 55.- Condicions mínimes d'habitabilitat deis habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Tema 56.- El projecte d'edificació. Documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

Tema 57.- La direcció d'obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

Tema 58.- El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d'obres. L'expedient de contractació. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.

Tema 59.- Diferències entre obres promogudes per l'administració local i les promogudes per particulars, empreses o d'altres administracions. Tramitació i supervisió deis projectes.

Tema 60.- La rehabilitació. Conceptes: pressupost protegit. Rehabilitació estructura!, funcional i d'habitabilitat. Normes aplicables.

Tema 61.- Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l'obra. Estudis i pians de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d'incidències.

Tema 62.- Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l'execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus.

Tema 63.- Les humitats en la construcció. Diversos tipus de patologies. Humitats de capilaritat, condensacions i filtracions. Tècniques de reparació.

Tema 64.- Prevenció i protecció de riscos en la construcció: demolicions i enderrocs.

Tema 65.- Sostenibilitat a la construcció i estalvi energètic. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua, l'energia, materials i sistemes constructius i residus. Certificat d'eficiència energètica.

Tema 66.- La declaració d'estat ruïnós d'un immoble. Conceptes de ruïna tècnica, ruïna econòmica i ruina urbanística. Procediment per a la declaració de ruïna d'un immoble.

Tema 67.- Accions en l'edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecarregues d'ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Accions tèrmiques i geològiques. Pressions al terreny de cimentació.

Tema 68.- Murs resistents de fàbrica de totxo. Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics

Tema 69.- La instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat. Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres.

Tema 70.- Control de qualitat del formigó. Control de la resistència i docilitat. Assaig de control del formigó. Dosificació. Col·locació d'armadures. Fabricació i transport a obra del formigó. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. Durabilitat. Normativa vigent en la matèria

Tema 71.- El subministrament d'aigua als edificis. Esquema general de les instal·lacions. Elements de la xarxa. Les instal·lacions d'electricitat: reglament electrotècnic de baixa tensió. Parts de la instal·lació

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.