agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Garriguella 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 21/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Garriguella 2019

21 de marzo de 2019, Convocada 1 plaza por el sistema de concurso-oposición libre de Técnico en Administración General para el Ayuntamiento de Garriguella (Girona). 

Se han publicado el temario y las bases íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 13 de marzo de 2019


TEMARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE GARRIGUELLA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Garriguella, 2019)


 Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La reforma constitucional.

 Tema 2. Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals.

 Tema 3. Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les Cambres: Els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

 Tema 4. El Govern en el sistema constitucional espanyol. El President del Govern. El control parlamentari del Govern. La Llei de Govern: Composició, organització i funcions.

 Tema 5. El Tribunal Constitucional a la Constitució i a la seva Llei Orgànica. Funcions del Tribunal Constitucional.

 Tema 6. L’Administració Pública a la Constitució. La regulació de l’Administració a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 Tema 7. L’Administració General de l’Estat. Organització administrativa de l’AGE. Els Ministeris i la seva organització interna. Els òrgans territorials de l’Administració General de l’Estat.

 Tema 8. Les formes d’organització territorial de l’Estat. L’Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia en la Constitució espanyola.

 Tema 9. El procés estatutari: Els Estatuts d’Autonomia. L’organització política i administrativa de les Comunitats Autònomes. La reforma dels Estatuts d’Autonomia.

 Tema 10. El sistema de distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Les relacions entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

 Tema 11. L’ordenament jurídic-administratiu: La Constitució. Les Lleis estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els Tractats Internacionals.

 Tema 12. El Dret de la Unió Europea. Tractats i Dret derivat. Dret Europeu i Dret dels països membres.

 Tema 13. L’Administració Local a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de Bases de Règim Local. Entitats que la integren. Règim Local: Significat i evolució història. El marc competencial de les Entitats Locals. L’autonomia local a la LRBRL i a la CEAL.

 Tema 14. L’Administració Pública: Concepte. El Dret Administratiu: Concepte i continguts. L’Administració Pública i el Dret. El principi de la legalitat en l’Administració. Potestats reglades i discrecionals: Discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat.

 Tema 15. El Sector Públic Institucional (I). Disposicions generals. Organismes públics estatals. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials.

 Tema 16. El Sector Públic Institucional (II). Autoritats administratives independents. Societats mercantils i fundacions públiques. Consorcis. Fundacions del sector públic

 Tema 17. El patrimoni de les Administracions Públiques. Les propietats públiques: Tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Regim jurídic del domini públic. Regim de les autoritzacions i concessions demanials.

 Tema 18. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Regim jurídic. Potestats de l’Administració i regim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

 Tema 19. Dominis públics especials. Aspectes essencials de la regularització relativa a les aigües, muntanyes, mines, carreteres i costes.

 Tema 20. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: La motivació i forma.

 Tema 21. L’eficàcia dels actes administratius. El principi d’autotutela declarativa. Condicions. La notificació: Contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La notificació electrònica: mitjans electrònics de notificació. La publicació. L’aprovació per altra Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia.

 Tema 22. L’executivitat dels actes administratius: El principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: Els seus medis i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

 Tema 23. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa Administració: Supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

 Tema 24. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Regulació del procediment administratiu a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP.

 Tema 25. La iniciació del procediment: Classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: Còmput, ampliació i terminació d’urgència. Ordenació. Instrucció: Intervenció dels interessats, prova i informes.

 Tema 26. Terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: Principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: El règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

 Tema 27. Recursos administratius: Principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos administratius: Conciliació. Mediació i arbitratge.

 Tema 28. La Jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: Legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat.

 Tema 29. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentencia: Recursos contra sentencies. L’execució de la sentencia. Procediments especials.

 Tema 30. La potestat sancionadora: Concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

 Tema 31. La responsabilitat de l’Administració pública: Caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat: Procediment general i procediment abreujat. La responsabilitat patrimonial de els autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.

 Tema 32. L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics. El servei públic. Concepte. Evolució i crisis. Les formes de gestió dels serveis públics.

 Tema 33. Altres formes d’activitat administrativa. L’activitat de policia: L’autorització administrativa. Activitat de foment: les seves tècniques. Regulació de les subvencions a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i Reglament de desenvolupament.

 Tema 34. L’administrat: Concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seves causes modificatives. L’Estatut del ciutadà: Drets subjectius i interessos legítims, diferències entre tots dos conceptes i obligacions.

 Tema 35. L’Administració electrònica I. El Registre electrònic general. El registre electrònic d’apoderaments. L’arxiu electrònic únic. La seu electrònica i el Portal d’Internet.

 Tema 36. L’Administració electrònica II. Protecció de dades de caràcter personal. L’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La gestió de qualitat dels serveis públics. Règim jurídic: Regulació estatal i regulació autonòmica. Obligacions de publicitat derivades de la Llei 19/2013 i Llei 19/2014, de transparència , accés a la informació pública i bon govern.

 Tema 37. Legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern: El Portal de Transparència. La transparència i l’accés a la informació en les entitats locals. Bon govern. Govern obert. Registre de grups d’interès. Sistemes de garantia.

 Tema 38. Les fonts del Dret Local. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglaments i Ordenances. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Límits. El control de la potestat reglamentària. Els bans.

 Tema 39. El reglament (II). Camp d’actuació del reglament. La reserva de llei. L’exercici de la potestat reglamentària. Reglaments independents. Procediment d’elaboració. El control de la legalitat dels reglaments. Els reglaments il·legals.

 Tema 40. El Municipi: Concepte i elements. El terme municipal. El problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El Padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers

 Tema 41. L’organització municipal. Òrgans necessaris: Alcalde, Tinent d’Alcalde, Ple i Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: Comissions Informatives i altres òrgans.

 Tema 42. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres règims especials. Especialitats del règim orgànic funcional en els municipis de gran població.

 Tema 43. Les competències municipals: Sistema de determinació. Competències pròpies i competències delegades. Les competències distintes de les pròpies o atribuïdes per delegació. Serveis mínims obligatoris. Activitat econòmica de les entitats locals.

 Tema 44. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les Comunitats Autònomes i les Diputacions Provincials. Règims especials. Les Illes: Els Consells i Cabiles Insulars.

 Tema 45. Les comarques: organització i competències. Àrees metropolitanes. Entitats Locals de caràcter associatiu. Mancomunitats i consorcis. Entitats municipals descentralitzades.

 Tema 46. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat e incompatibilitat. Elecció dels Regidors i Alcaldes. Elecció de Diputats Provincials i President de les Diputacions provincials. La moció de censura i la qüestió de confiança en l’àmbit local. El recurs contenciós-electoral.

 Tema 47. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern municipal. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords.

 Tema 48. Els recursos en el marc de la legislació de les Hisendes Locals: Dels municipis, les províncies i altres entitats locals. La imposició i ordenació de tributs i l’establiment de recursos no tributaris. Ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics.

 Tema 49. El Pressupost General de les entitats Local. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: Especial referència a les Bases d’execució del Pressupost. La pròrroga del Pressupost. L’execució i liquidació del Pressupost.

 Tema 50. Règim jurídic de la Tresoreria. Concepte i funcions. Organització. La comptabilitat de les entitats locals: principis i competències. El Compte General.

 Tema 51. Les relacions interadministratives. Principis. col·laboració, cooperació i coordinació. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte d’atribucions. La potestat organitzadora de l’administració: creació, modificació i supressió d’òrgans administratius. Classes d’òrgans i especial referència als òrgans col·legiats municipals necessaris. Els convenis administratius i interadministratius: regulació jurídica.

 Tema 52. El personal al servei de l’Administració local. Classes i règim jurídic. Normativa estatal i autonòmica aplicable a l’Administració Local de Catalunya. Prelació de fonts.

 Tema 53. El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. La col·laboració en la gestió: les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals i les empreses.

 Tema 54. Drets, deures i situacions administratives. Drets econòmics i Seguretat Social. Negociació col·lectiva. Règim d’incompatibilitats.


TEMARIO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE GARRIGUELLA 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Garriguella, 2019)


 Tema 55. Els contractes del sector públic: Les Directives Europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contracte del Sector Públic. Règim jurídic dels contractes administratius i dels contractes privats: els actes separables. Els principis general de la contractació del sector públic: Racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma.

 Tema 56. El règim d’invalidesa dels contractes i el recurs especial en matèria de contractació.

 Tema 57. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació. La capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació.

 Tema 58. Preparació dels contractes per les Administracions Públiques. El preu, el valor estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. Classes d’expedients de contractació. Procediments i formes d’adjudicació dels contractes. Criteris d’adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes administratius.

 Tema 59. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

 Tema 60. El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d’adjudicació. Execució, modificació i extinció. La cessió del contracte i el subcontracte de les obres. Execució de les obres per la pròpia Administració.

 Tema 61. El contracte de concessió d’obra pública. El contracte de concessió de serveis. El risc operacional. El contracte de subministres. El contracte de serveis.

 Tema 62.Execució, modificació i resolució dels contractes.

 Tema 63. La contractació electrònica. Perfil del contractant. Registre de contractes del sector públic.

 Tema 64. Les societats mercantils públiques. La seva constitució. Control. Rendició de Comptes. Diferenciació entre societats prestadores de serveis i en règim d’activitat econòmica. Les fundacions: règim jurídic.

 Tema 65. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

 Tema 66. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.

 Tema 67. El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals annexos de l’entitat local i dels seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació del compte general. Altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a altres administracions públiques.

 Tema 68. El control intern de l’activitat economicofinancera de les entitats locals i dels seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència a les objeccions.

 Tema 69. El control extern de l’activitat economicofinancera del sector públic local. La fiscalització de els entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats.

 Tema 70. Els crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d’avals per les entitats locals.

 Tema 71. Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

 Tema 72. La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. Especial referència a la concessió de serveis i a l’empresa pública local. El consorci.

 Tema 73. La prevenció de riscos laborals. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions.

 Tema 74. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. L’activitat de foment en l’esfera local.

 Tema 75. La comunicació prèvia. La declaració responsable. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d’execució. Règim de la declaració de ruïna.

 Tema 76. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causes. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.

 Tema 77. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.

 Tema 78. L’urbanisme a Catalunya. Regulació. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.

 Tema 79.- Instruments de planejament territorial. Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans d’ordenació urbanística municipal. Programes d’actuació urbanística municipal. Normes de planejament urbanístic.

 Tema 80. Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans parcials de delimitació urbanística. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.

 Tema 81. Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d’execució. Règim de la declaració de ruïna.

 Tema 82. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L’acció pública. Els delictes contra l’ordenació del territori.

 Tema 83. La Llei d’habitatge de Catalunya. Les competències en matèria d’habitatge a Catalunya. La planificació territorial i la programació en matèria d’habitatge. L’habitatge en el planejament urbanístic. La qualitat del parc immobiliari d’habitatges. La protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.

 Tema 84. El règim de la llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 Tema 85. Instruments per facilitar l’activitat econòmica segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 Tema 86. L’accés a la funció pública. Principis rectors. Els sistemes de selecció del personal de les entitats locals: oposició, concurs i concurs-oposició. Òrgans de selecció i regles bàsiques i programes mínims de procediment de selecció dels funcionaris de l’Administració Local. Adquisició de la condició de funcionari de carrera.

 Tema 87. Els instruments d’ordenació dels recursos humans: La plantilla de personal, la relació de llocs de treball, els catàlegs de llocs de treball, i el Registre de personal. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta pública d’ocupació.

 Tema 88. Òrgans de representació. El contingut de la negociació col·lectiva dels funcionaris: Matèries objecte de negociació. Els pactes i acords en la negociació col·lectiva funcionarial: naturalesa i eficàcia jurídica. La interpretació dels pactes i acords.

 Tema 89. Pèrdua de la condició de funcionari de carrera, causes: renúncia, pèrdua de la nacionalitat, sanció disciplinària de separació del servei, inhabilitació absoluta o especial, jubilació.

 Tema 90. Els drets retributius. Estructura de les retribucions dels funcionaris de carrera, retribucions dels funcionaris interins, i retribucions dels funcionaris en pràctiques. Indemnitzacions per raó de servei. Determinació de la quantia i de l’increment retributiu. L’avaluació de l’acompliment.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.