agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Letrados Ayuntamiento Amposta 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/09/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Letrados Ayuntamiento Amposta 2019

Convocada 1 plaza por el sistema de concurso-oposición libre de Técnico Administración Especial, Letrado para el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 26 de julio de 2019.  (BOE 26/09/2019)

(20/03/2019) Convocada 1 plaza por el sistema de concurso-oposición libre de Técnico Administración Especial, Letrado para el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 12 de febrero de 2019. (BOE 20/03/2019)


TEMARIO GENERAL LETRADOS
AYUNTAMIENTO AMPOSTA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Amposta, 2019)


PRIMERA PART

1. La Teoria General de les fons del dret. Les fonts del Dret en l’ordenament espanyol: enumeració i ordenació jeràrquica. Referència a la Constitució i al Dret Comunitari en el sistema de fonts del Dret. Els tractats internacionals. La Llei: classes. La costum: classes i prova. Els principis generals del Dret. La Jurisprudència: el seu valor. Les llacunes de la llei i l’analogia. L’equitat.

2. la norma jurídica: la seva naturalesa. Caràcters i estructura de la norma. Classes. Aplicació i interpretació de les normes jurídiques. La integració del principi d’igualtat com informador de l’ordenament jurídic en la interpretació i aplicació de les normes jurídiques. Conflictes de Lleis. Efectes essencials de les normes. Inexcusabilitat del compliment i error del Dret. La nul·litat com sanció general. Exclusió voluntària de la Llei.

3.La Constitució Espanyola de 1978. Principis: l’Estat social i democràtic de Dret. Valors superiors. Els principis constitucionals. El Títol I de la Constitució Espanyola. El singular criteri d’interpretació dels drets fonamentals de l’article 10.2CE. Els drets fonamentals, les llibertats públiques i els drets socials i econòmics en la Constitució espanyola. El Bloc de constitucionalitat. La Constitució i el sistema de fonts.

4. Eficàcia dels drets fonamentals. Límits als drets fonamentals. Sistema constitucional de garanties. La suspensió dels drets. El Tribunal Constitucional:origen i sistemes comparats. Organització, composició i funcions. L’eficàcia de les seves sentències. El control previ de la constitucionalitat dels tractats internacionals, Recurs d'empara constitucional. Casos en què procedeix i requisits processals. Tramitació del recurs. La sentència d'empara i els seus efectes. La suspensió de l'acte impugnat.

5. L’Estat Espanyol com estat compost. La Monarquia Parlamentària com a forma política de l’Estat. La reforma constitucional. La Monarquia. Teoria general. La Corona en la Constitució Espanyola.

6. El poder legislatiu. Teoria general. Les Corts Generals. El defensor del poble i el Tribunal de comptes.

7. El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial. La planta i l’organització judicial a Espanya.

8. El govern, composició i funcions. La designació i remoció del President del govern. Relacions entre el govern i el poder legislatiu. El control polític del govern. El Govern i l’Administració.

9. Organització territorial de l’Estat Espanyol. Els estatuts d’autonomia: el seu significat. Les relacions entre l’Estat, les Comunitats autònomes i els ens locals. Control de l’Estat sobre les CCAA. Criteris relatius a la distribució de competències entre l’Estat i les CCAA: el article 149 CE. Classes de competències. La modificació extraestatutària de competències: Lleis marc, lleis orgàniques de transferència i delegació, lleis d’harmonització. Transferència de competències. Disposicions del Govern amb rang de llei: decrets legislatius; decrets-lleis. Conflictes constitucionals. Conflictes positius i negatius entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o d'aquestes entre si. Impugnació de disposicions i resolucions de les Comunitats Autònomes. Conflictes entre òrgans constitucionals de l'Estat.

 10. Les Comunitats Autònomes: la seva naturalesa. L’Estatut d'Autonomia de Catalunya: naturalesa i contingut. La Generalitat de Catalunya: potestat legislativa, potestat reglamentària i funció executiva. Òrgans legislatius i executius. Les seves competències. Competències exclusives i compartides de la Generalitat de Catalunya. Competències delegades. Relacions entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

11. Administració pública. Govern i administració. Principis constitucionals de l’Administració pública. Principis d’organització administrativa. Submissió de l’Administració a la llei i al dret. Les fonts del dret administratiu.

12. L’Administració de l’Estat. Òrgans centrals. Consell d’Estat. Administració perifèrica. L’Administració institucional. Origen, tipologia i règim jurídic.

13. La garantia de l’autonomia local. Distribució constitucional de competències entre l’Estat i les CCAA en matèria de règim local. Competències constitucionals dels ens locals. Jurisprudència constitucional sobre canon de constitucionalitat de la legislació sobre règim local. La Carta Europea de Autonomia Local. Els principis de descentralització, subsidiarietat, proporcionalitat i inexistència de duplicitats. Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera a l’Administració Local. El conflicte en defensa de l'autonomia local: Casos en què procedeix i requisits processals. Tramitació del recurs.

14. El Reglament: concepte i classes. Les Ordenances Municipals: concepte i classes. Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. Procediment d’elaboració. Límits de la potestat reglamentària i defensa contra els Reglaments il·legals. Instruccions i circulars. El Reglament Orgànic Municipal: concepte, contingut, posició jurídica dins del sistema de fonts del dret i relació amb els reglaments estatals de desenvolupament de règim local. Els Bans dels Alcaldes

15. Relació entre Llei i Reglament: els principis de reserva de llei, jerarquia normativa i de competència. Nul·litat de ple dret de les disposicions administratives per infracció de tals principis. Altres supòsits d’invalidesa dels reglaments. La inderogabilitat singular de les disposicions generals.

16. Concepte d’Administració pública i Dret administratiu. La relació jurídica – administrativa. Les persones jurídiques públiques. Classes. La capacitat de les persones jurídiques públiques. Les associacions. Les fundacions.

17. Potestat administratives. Potestat discrecional i reglada. Discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits i fiscalització de la discrecionalitat.

18. Organització administrativa. La potestat organitzadora. Els òrgans administratius. Concepte i classes. Òrgans col·legiats. La competència: naturalesa, classes i criteris de delimitació. Les relacions interorgàniques. Coordinació i jerarquia. Descentralització i desconcentració. Delegació de competències, avocació, encàrrec de gestió, delegació de signatura i suplència.

19. La Administració i els Tribunals de Justícia. Conflictes de jurisdicció entre els Tribunals i la Administració. Altres conflictes de jurisdicció. Els interdictes i la Administració. Concurrència d’embargs administratius i judicials.

20. El ciutadà. Concepte i classes. La capacitat del ciutadà i les seves causes modificaves; teoria dels estats civils. Les situacions jurídiques, en especial els drets subjectius i els interessos. Col·laboració i participació dels ciutadans a l’Administració. L’interessat i la seva representació. L’edat: la majoria d’edat, capacitat dels menors d’edat. L’emancipació i l’habilitació d’edat. La incapacitació. Efectes. La prodigalitat. Capacitat del Concursat

21. Els actes jurídics de l’Administració: públics i privats. Els actes administratius. Concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits: motivació i forma. Obligació de resoldre. El silenci administratiu. Els actes tàcits La inactivitat de l’Administració.

22. Eficàcia dels actes administratius. Executivitat i executorietat. Efectes: demora i retroactivitat. Notificació de resolucions i actes administratius: contingut, terminis i pràctica de les notificacions. La notificació defectuosa. La publicació de les disposicions generals i dels actes administratius. L’execució forçosa per l’Administració dels actes administratius: mitjans al nostre Dret. Examen de la via de fet: les seves conseqüències processals.

23. La invalidesa de l’acte administratiu i de les disposicions generals. Supòsits de nul·litat de ple dret i de anul·labilitat. Els actes administratius irregulars. El principi de conservació de l’acte administratiu: transmisibilitat, conversió, conservació i convalidació. Els errors materials o de fet: concepte i tractament.

24. El procediment administratiu ( I ). Concepte i classes. Principis. La seva regulació en el Dret positiu. El procediment general: naturalesa i fins. Regulació legal. Els principis generals del procediment  administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Dret d’accés a la informació pública. La nomenada Administració electrònica.

25. El procediment administratiu ( II ). Còmputs i terminis. Fases. La prova. Participació dels interessats. Els informes en el procediment administratiu. Obligació de resoldre. Acabament del procediment: la resolució. Acabament convencional. Altres formes d’acabament: Desestiment, renúncia i caducitat. El silenci administratiu. El procediment d’execució: títol i mitjans.

26. Els procediments de revisió. Revisió d’ofici d’actes nuls i anul·lables; l’acció de nul·litat; la suspensió de l’execució de l’acte subjecte a revisió. La revisió d’actes en via jurisdiccional a instància de l’Administració: declaració prèvia de lesivitat; requisits i procediment. Revocació dels actes no declaratius de drets i de gravamen. Rectificació d’errors materials o de fet. 

27. Els recursos administratius: Principis generals, conceptes i classes. Actes susceptibles de recursos administratius;disposicions generals i actes administratius impugnables directament en la seu jurisdiccional: la comunicació prèvia. La suspensió de l’acte recorregut. Resolució del recurs: Expressa, per silenci i pel procediment de conciliació, mediació i arbitratge. Els recursos ordinaris. El recurs extraordinari de revisió. El recurs econòmic administratiu. La prohibició de reformatio in peius.

28. La potestat sancionadora dels ens locals. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora i del procediment sancionador. Normativa aplicable: estatal i autonòmica i jurisprudència constitucional. El procediment sancionador. Tipificació d’infraccions i sancions. Límits legals. Òrgans competents. Procés Contenciós Administratiu:

29. El Procés Contenciós-Administratiu. La Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Naturalesa, extensió i límits d'aquest ordre jurisdiccional. Concepte d'Administració Pública a aquests efectes. Qüestions a les quals s'estén el coneixement i qüestions excloses d'aquest ordre jurisdiccional. Qüestions prejudicials.

30. Els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu: Tribunal Suprem, Audiència Nacional, Tribunals Superiors de Justícia, Jutjats Centrals del Contenciós- Administratiu i Jutjats del ContenciósAdministratiu. Regles determinants de les respectives competències. Referència a la competència en relació als actes i disposicions de l'Ajuntament d’Amposta. Objecte del recurs contenciós-administratiu: Activitat administrativa impugnable.

31. Les parts: Capacitat i legitimació. Jurisprudència sobre acreditació requisits de capacitat de les persones jurídiques i sobre legitimació processal, segons el tipus d'acció exercitada. Pèrdua sobrevinguda de la capacitat i de la legitimació. Representació i defensa de les parts. Representació i defensa de l'Ajuntament d’Amposta, de la societat municipal i de la fundació de la societat municipal. Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs.

32. Procediment contenciós-administratiu (I). Disposicions generals sobre terminis: l'article 128 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Mesures cautelars. Requisits. Jurisprudència sobre aplicació de la tutela cautelar. Diligències preliminars en el procediment en primera o única instància: declaració de lesivitat i requeriment previ en litigis entre Administracions Públiques. Especialitats de la Llei de Bases de Règim Local. Interposició del recurs contenciós-administratiu. Anunci del recurs i reclamació de l'expedient.

33. Procediment contenciós-administratiu (II). Emplaçament i personació. Demanda i contestació. Requisits, contingut i efectes. Aportació de documents. Reclamació d'antecedents per completar l'expedient administratiu. Tràmits d'inadmissió i d'al·legacions prèvies. Especialitats de la prova en el procés contenciós-administratiu. 34. Procediment contenciós-administratiu (III). Vista i conclusions: el plantejament de qüestions noves. La sentència: contingut. Altres maneres de terminació del procediment: desistiment, aplanament, transacció, satisfacció extraprocessal, manca sobrevinguda d'objecte. Requisits. Costes processals.

35. Procediment abreujat. Especialitats per als ens locals. Procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona. Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d'acords. Qüestió d'il·legalitat. Procediment contenciós-electoral.

36. Recursos en el procés contenciós-administratiu. Recursos de reposició i súplica. Recurs ordinari d'apel·lació. Resolucions contra les quals procedeix. Procediment. Sentència. Recurs de cassació: comú i autonòmic. Resolucions contra les quals procedeix i motius del recurs. Fases. Interès cassacional objectiu. Execució provisional de la sentència recorreguda. Recurs de revisió. El Procés Civil 

37. El Procés Civil. La Llei d'Enjudiciament Civil: antecedents i principis inspiradors. El seu títol preliminar. La jurisdicció dels tribunals civils: extensió i límits. Qüestions prejudicials. Competència dels tribunals civils i mercantils. Classes: Objectiva, funcional i territorial. Fur territorial de les Administracions Públiques. Les parts en el procés civil. Capacitat per ser part i capacitat processal. Legitimació processal. El litisconsorcio: classes; règim jurídic. La intervenció processal. Intervenció forçosa i intervenció adhesiva. La rebel·lia.

38. L'objecte del procés civil. Teoria de l'acció processal: acció, pretensió i demanda. Acumulació d'accions. Acumulació de processos. Ampliació de la demanda. Reconvenció. Actes previs al procés: Diligències preliminars, reclamació administrativa prèvia, conciliació preprocesal. L'audiència prèvia al judici. Les mesures cautelars. Procediment per a l'adopció de la tutela cautelar. Modificació i alçament de les mesures cautelars.

39. Actes d'iniciació del procés civil. La demanda: els seus efectes. La litispendència. Actes de desenvolupament del procés civil. L'actuació del demandat. Contestació a la demanda. Excepcions. La càrrega de comparèixer i la rebel·lia. La prova: Objecte i valoració. Les afirmacions fàctiques com a objecte de la prova; afirmacions fàctiques exemptes de prova: admeses i notòries. La prova del Dret. Càrrega de la prova. Proposició i admissió de la prova: licitud de la prova; pertinència i utilitat. Anticipació i assegurament de la prova. Valoració de la prova. Disposicions generals en matèria de prova.

40. Mitjans de prova. La prova documental: El reconeixement judicial. L'interrogatori de les parts. L'interrogatori de testimonis. Especialitats aplicables a les Administracions Públiques. El dictamen de pèrits. Reconeixement judicial. Les presumpcions: Concepte, naturalesa i classes de presumpcions. Diligències finals.

41. La sentència. Els seus efectes jurídics: Cosa jutjada formal i cosa jutjada material. Naturalesa i efectes de la cosa jutjada material (funció positiva i funció negativa de la cosa jutjada). Límits subjectius, objectius i temporals de la cosa jutjada. Altres formes de terminació del procés: Renúncia, desistiment, aplanament, transacció, satisfacció extraprocessal i manca sobrevinguda d'objecte. Admissió de fets. La suspensió del procés; la suspensió del curs de les actuacions per elevar consulta. La caducitat.

42. Tipus de processos de coneixement: ordinaris i especials. El judici ordinari. Caràcters i Procediment. Protecció jurisdiccional civil del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Procediment civil per a exercici del dret de rectificació davant notícies inexactes i perjudicials, Impugnació d'acords societaris. Competència deslleial.

43. El judici verbal. Caràcters i procediment. Classes de demandes. Reconvenció i acumulació d'accions. Regles de postulació i competència. Inassistència de les parts a la vista. Desenvolupament de la vista. La resolució sobre els defectes processals i la seva esmena. Recursos enfront de les resolucions interlocutòries. Problemes que es plantegen en matèria de prova


TEMARIO ESPECÍFICO LETRADOS
AYUNTAMIENTO AMPOSTA
 
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Amposta, 2019)


SEGONA PART

1. La Legislació reguladora dels contractes de les Administracions Públiques: normativa aplicable als ens locals de Catalunya. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats de l’Administració en l’ordenament vigent; els actes separables. Disposicions comuns als contractes del sector públic; especial referència al règim d’invalidesa dels contractes i al recurs especial en matèria de contractació. La impugnació dels contractes públics. Jurisdicció competent. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El valor dels informes de les Junts Consultives de Contractació. Prerrogatives de dret públic en la contractació administrativa.

2. Requisits dels contractes. Òrgans de contractació. El contractista: Capacitat, solvència, prohibicions, classificació. Registres dels empresaris i contractes. La selecció del contractista. Actuacions prèvies a la contractació. Procediments, formes i criteris d’adjudicació. Criteris de valoració de les ofertes. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. Els contractes menors

3. Execució, modificació i extinció dels contractes administratius. Les prerrogatives de l’Administració. L’equilibri financer dels contractes. La revisió de preus. La cessió dels contractes i la subcontractació. L’extinció dels contractes administratius: causes, modalitats i efectes. Classes de contractes administratius. La subrogació. Especial referència als procediments de contractació en els sector de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions.

4. Règim jurídic dels contractes d’obres; actuacions preparatòries i formes d’adjudicació. Execució i modificació. Extinció. Execució d’obres per la pròpia Administració. Els encàrrecs de gestió. La doctrina in house providing. El contracte de concessió d’obra pública. 

5. Els règim dels contractes de gestió de serveis públics. Contractes de subministraments. Els contractes de serveis. Especialitats del contracte per l’elaboració del projecte d’obres. El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Les centrals de compres. Els acords marc.

6. L’expropiació forçosa. Teories sobre la seva justificació i naturalesa. Legislació vigent. Concepte i elements. Procediment general. Tramitació d’urgència. Referència als procediments especials. Garanties jurisdiccionals. El Jurat d’Expropiació de Catalunya i de Terres de l’Ebre. Impugnació per l’Administració dels acords dels Jurats. L’autorització judicial d’entrada per l’ocupació.

7. Procediments especials d’expropiació. Especial consideració de les expropiacions urbanístiques: determinació del justipreu; especial consideració de la fixació de l’aprofitament. Reversió dels béns expropiats. Limitacions administratives de la propietat privada i servituds administratives. Estudi de l’ocupació temporal i la requisa.

8. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. Fonament i elements que la integren. Legislació vigent. Procediment ordinari. Procediment abreujat. La responsabilitat de les autoritats i personal. Responsabilitat de l’Administració per actes dels seus contractistes i concessionaris. La responsabilitat per actes legislatius. La responsabilitat civil i penal.

9. Les formes de l’acció administrativa. El foment i els seus mitjans, en especial les subvencions. La policia administrativa i les seves classes. El servei públic. Evolució del concepte. Servei públic i prestacions administratives. Fórmules específiques de cooperació de les Administracions de l’Estat i de les Comunitats autònomes a la gestió dels serveis de les entitats locals. Assistència i cooperació de les Diputacions Provincials amb els Municipis, en especial en matèria d’obres i serveis.

10. El domini públic. Concepte i naturalesa. Béns que l’integren. El règim jurídic del domini públic. Utilització dels béns de domini públic: règim general d’autoritzacions i concessions demanials. La competència. La reserva demanial. Les mutacions demanials. El patrimoni privat de l’Administració. Règim jurídic, potestats de l’Administració i règim d’adquisició, ús, cessió i alienació de béns i drets patrimonials.

11. Els bens de domini públic marítim terrestre. règim legal i la seva incidència en l’exercici de les competències municipals. Les carreteres: règim legal i la seva incidència en l’exercici de competències municipals. Incidència en les competències municipals del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

12. La legislació urbanística espanyola vigent. Antecedents. Marc constitucional de l'Urbanisme. Textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística: principis de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Les administracions amb competència urbanística a Catalunya. Òrgans urbanístics de la Generalitat. Entitats urbanístiques especials i condició d’administració actuant.

13. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals. L’aprofitament urbanístic. Drets i deures dels propietaris del sòl.

14. El sistema de Planejament en la legislació urbanística catalana vigent. Diferències i analogies amb el sistema de planejament anterior al Decret Legislatiu 1/2010. Figures del planejament urbanístic. Els Convenis Urbanístics.

15. Formulació i tramitació de les figures del planejament urbanístic. Actes preparatoris. Competències. Terminis de formulació i procediment de tramitació. Vigència i revisió. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Programes d’actuació urbanística municipal. Determinacions. Documentació.

16. Efectes de l’aprovació de les figures de planejament urbanístic. Publicitat, executivitat i obligatorietat del planejament urbanístic. Inactivitat municipal. Silenci administratiu en l’aprovació dels plans urbanístics. Efectes sobre les construccions i els usos preexistents. Legitimació de les expropiacions urbanístiques. Valoracions i supòsits indemnitzatoris.

17.Vigència i revisió del planejament urbanístic. Modificació de les figures de planejament. Justificació de la modificació de les figures de planejament. Modificació dels sistemes urbanístics d’espais verds, zones verdes o d’equipaments esportius.

18. La gestió urbanística. Disposicions generals. Sistemes d’actuació urbanística. Sistemes d’actuació urbanística per reparcel·lació: La reparcel·lació. La compensació bàsica. La compensació per concertació. Modalitats de cooperació. Sectors d’urbanització prioritària. L’expropiació i l’ocupació directa.

19. Dels instruments de la política de sòl i d’habitatge. Programació. Patrimoni públic de sòl i habitatge. Alienació de béns immobles per les entitats urbanístiques especials. Drets de tanteig i retracte. Obligacions d’edificar i urbanitzar.

20. De la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl. Les llicències urbanístiques. Actes subjectes a llicència urbanística. Parcel·lacions urbanístiques. Naturalesa i règim jurídic de les llicències. La llicència a precari. La llicència d’obres en sòl no urbanitzables. Les llicències i el silenci administratiu: efectes. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. L’execució subsidiària. Revisió de llicències atorgades: procediments, competència.

21. De la protecció de la legalitat urbanística. Disposicions generals. Ordres de suspensió d’obres i llicències. Restauració de la realitat física alterada. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i, sancions.

22. Intervenció administrativa en defensa del medi ambient. Principis i disposicions generals de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats i la seva modificació per la Llei 9/2011 (Llei 20/2009, de 4 de desembre). L’autorització ambiental. Règim de declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva. La llicència ambiental. El règim de comunicació d’inici d’activitats. Règim d’Intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació. Revisió de l’autorització, la llicència ambiental o autorització substantiva. Control de les activitats sotmeses al règim de comunicació. Sistemes de control, inspecció,sanció i execució forçosa. Simultaneïtat de tramitacions.

23. La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats administratives. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Àmbit d’aplicació. Competència municipal. Els horaris d’obertura al públic. Incidència i efectes de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

24. Procediment per la tramitació d’actes festius tradicionals amb bous. Responsabilitats.

TERCERA PART

1.La Legislació estatal sobre règim local. Legislació bàsica i reglaments de desenvolupament. Especial referència a la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local. Relacions entre l’Estat, les CCAA i els Ens Locals. El Pacte Local. Les lleis sobre Administració Local de la Comunitat de Autònoma de Catalunya.

2.La província en el règim local. La regulació constitucional de la província a Espanya. Organització i competències.

3. El municipi: concepte doctrinal i legal. Creació modificació i extinció. El terme municipal. La població. Alteració de termes municipals. Fusió de municipis. Canvi de denominació. Organització territorial del municipi.

4. La població municipal. El Padró Municipal. Drets i Deures dels Veïns. Drets dels estrangers. Informació i Participació ciutadana. Iniciativa popular. El sistema electoral local. L’elecció de regidors: procediment electoral.

5. Organització i competències municipals. Règim general: òrgans bàsics i complementaris. L’Estatut dels membres de la Corporació Local. Els regidors i regidores no adscrites. Moció de censura i la qüestió de confiança. Règim específic dels municipis de gran població. Règim municipals especials.

6. Les competències dels ens locals: evolució dels sistemes de determinació de les competències locals. Doctrina constitucional sobre la garantia de l’autonomia local i atribució de competències. La competència general dels municipis. Principis generals. Classes de competències: competències pròpies; competències delegades; competències distintes. Els serveis obligatoris. Assumpció de competències locals per les CCAA.

7. Règim de funcionament dels òrgans col·legiats. Classes de sessions. Requisits de constitució i celebració. Els acords de les entitats locals. Classes i formes d’adopció. Còmputs de majories. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicacions dels acords. El Registre de documents. Singularitats del procediment administratiu i de l’acte administratiu a l’esfera local. Òrgans complementaris.

8. Recursos administratius i jurisdiccionals. Revisió d’actes en via administrativa. Règim d’impugnació i suspensió dels actes i acords locals en cas de conflicte amb l’Administració de l’Estat i amb les CCAA. Supòsits. Legitimació general i especial. Exercici d’accions. La impugnació per les entitats locals de les disposicions i actes d’altres Administracions Públiques que lesionen la seva autonomia. Impugnació davant del Tribunal Constitucional de les lleis que lesionen l’autonomia local. La dissolució dels òrgans de les entitats locals.

9. Mancomunitats. Agrupacions. Altres estructures supramunicipals. Especial consideració de la comarca.

10. La potestat normativa dels ens locals. Posició dins del sistema de fonts. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració, aprovació i publicació. Els Reglaments Orgànics Municipals. Límits. Els Bans dels Alcaldes.

11. Relacions interadministratives. Principis generals. Fórmules de cooperació, col·laboració i coordinació. Especial referència als convenis administratius i a la clàusula de garantia. Conferència sectorial i Conferència de Ciutats. Tècniques de Control. La Comissió Nacional d’Administració Local.

12. El personal al servei de les Entitats Locals: classes i règim jurídic. Plantilles i relacions de llocs de treball: naturalesa, procediment d’aprovació, modificació i competència. L’oferta pública de treball i la taxa de reposició d’efectius. La funció pública local: fonts. Naturalesa de la relació jurídica entre el funcionari i l’Administració. Concepte i classes de funcionaris. Funcionaris de carrera. Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional i les seves funcions. Eventuals. Funcionaris interins. Personal contractat en règim laboral. Massa salarial. Personal directiu local. El Personal indefinit no fix de l’Administració.

13. Accés i pèrdua de la condició de treballador al servei de l’Administració pública. Sistemes de selecció i provisió de llocs de treball a l’Administració. Drets i deures dels funcionaris locals. La carrera administrativa. La formació i el desenvolupament professional dels empleats públics. Els plans de treball. El registre de personal. Les relacions laborals: òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques. Règim d’incompatibilitats: normativa aplicable, procediment per autoritzar segones activitats, i responsabilitats. La responsabilitat administrativa dels funcionaris locals. Règim disciplinari. Responsabilitat civil i penal de les autoritats i funcionaris locals.

14. El conveni col·lectiu: concepte, eficàcia i tipologia. El conveni col·lectiu d'eficàcia general: Parts, contingut, elaboració, registre, dipòsit i publicació, eficàcia, adhesió, extensió i concurrència. El conveni col·lectiu d'eficàcia limitada. Els Pactes de Funcionaris. Els acords marc interprofessionals. La negociació col·lectiva en les Administracions Públiques. Acords d'adhesió i actes d'extensió.

15. El conflicte col·lectiu: Concepte. Conflictes Individuals i col·lectius. Conflictes jurídics i d'interessos. Els sistemes no jurisdiccionals de solució de conflictes de treball: La seva regulació a Espanya. La mediació. Arbitratge. Maneres d'exteriorització del conflicte col·lectiu: La vaga i el tancament patronal. Garanties de prestació dels serveis essencials en les entitats públiques.

16. El contracte de treball. Modalitats del contracte de treball. Contractes per a la formació i en pràctiques. Contracte de treball a temps parcial, contracte fix discontinu i de relleu; jubilació parcial. Contracte per a obra o servei determinat. Contractes eventuals. Contracte d'interinitat. Contracte d'inserció. Contracte de posada a disposició. Foment de la contractació indefinida. Les relacions de treball de caràcter especial. El dret al treball en igualtat d'oportunitats,segons la Llei Orgànica per a la igualtat de dones i homes i normativa comunitària. Mesures laborals en la Llei Orgànica de protecció integral contra la violència de gènere. Regulació vigent del treball dels estrangers a Espanya. Treballadors comunitaris i extracomunitaris.

17. Els béns de les entitats locals. Règim legal: legislació estatal i autonòmica; sistema de fonts. Classes de bens locals. Els bens de domini públic local: règim jurídic. Utilització dels béns de domini públic. La desafectació de béns de domini públic. Els béns comunals. Mitjans de protecció del domini públic local. L’inventari. Problemàtica dels béns comunals.

18. El Patrimoni de les entitats locals: adquisició, conservació i tutela. Alienació dels béns propis. Administració, ús i aprofitament del béns patrimonials. Cessió gratuïta.

19. Intervenció dels ens locals en l’activitat dels ciutadans. Límits. Mitjans d’intervenció. Les llicències, autoritzacions i permisos. Caducitat i revocació. Comunicacions prèvies i declaracions responsables. L’acció de foment. La iniciativa municipal en l’exercici d’activitats econòmiques. Règim de lliure competència i règim de monopoli.

20. El servei públic a l’esfera local. Les formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa i la gestió indirecta. Municipalització i provincialització de serveis. Organismes Autònoms Locals. Entitats Públiques Empresarials Locals. Societats Mercantils Locals. Gestió per empresa mixta. Consorcis. Fundacions d’Iniciativa Pública Local. L’arrendament. El concert. La gestió interessada. Consideració especial de la concessió.

21. Competències municipals en matèria de salubritat: sanejament, recollida i tractament de residus sòlids. Abocaments i contaminació de les aigües. Defensa del medi ambient.

22. Competències en matèria de vies de comunicació, circulació i transports urbans. Estacions d’autobusos. La reglamentació del servei de taxis.

23. Competències en matèria de serveis socials i dependència, educació, cultura, protecció civil, seguretat, turisme i esports.

24. Serveis públics de subministrament: Competències de les entitats locals. Especial consideració del subministrament d’aigua potable: taxa; tarifa. Procediment per aprovar les tarifes de l’aigua 

25. La Llei Reguladora de les Hisendes locals: principis inspiradors, contingut,desenvolupament normatiu. La coordinació de les hisendes territorials. Delegació per les entitats locals de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació.

26. La potestat tributària local. Recursos de les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Imposició i ordenació dels tributs locals. Les ordenances fiscals: contingut i procediment d’elaboració. Reclamacions en matèria tributaria. Ingressos locals no impositius. Ingressos de dret privat. Subvencions i altres ingressos de dret públic. La Tresoreria municipal: caràcter i funcions

27. Els principis de la potestat sancionadora en matèria tributària. Les infraccions tributàries: concepte, naturalesa i classes. Les Sancions tributàries. Gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs. La condonació de sancions.

28. La revisió dels actes en via administrativa. Procediments especials de revisió: revisió d’actes nuls de ple dret; declaració de lesivitat d’actes anul·lables; revocació; rectificació d’errors; devolució d’ingressos indeguts. El recurs de reposició en matèria de reclamacions tributàries de competència local. La seva relació amb les reclamacions econòmico-administratives.

29. Les reclamacions econòmico-administratives: procediment. Òrgan municipal per la resolució; composició; competència; organització i funcionament. Els interessats en el procediment econòmicoadministratiu: capacitat, legitimació i representació. Actes impugnables en aquesta via. Procediment en única o primera instància. Procediment abreujat davant d’òrgans unipersonals. Especialitats a l’àmbit local. Recursos contra les resolucions dels Tribunals econòmico-administratius.

30. La relació jurídica tributària: concepte, naturalesa i elements. Les obligacions tributàries: classes. El fet imposable: concepte i classes. Drets i garanties dels obligats tributaris. Els obligats tributaris: concepte i classes; el subjecte passiu; els responsables del tribut. La capacitat d’obra a l’ordre tributari. El domicili fiscal. L’exempció tributària.

31. Els pressupostos locals. Principis pressupostaris clàssics. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d’execució del pressupost. Limitació dels crèdits pressupostaris per a despeses. La pròrroga. Les modificacions. L’execució del Pressupost de despeses i ingressos. Fases. Pagaments a justificar. Les bestretes de caixa. Les despeses de caràcter plurianual. La liquidació del Pressupost. Règim pressupostari de les empreses dependents dels Ens Locals. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.