agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Recursos Humanos Ayuntamiento Tarragona 2019

Especialidad: Relaciones Laborales, Diplomatura
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/03/2019
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Recursos Humanos Ayuntamiento Tarragona 2019

20/03/2019 Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para el Ayuntamiento de Tarragona, que incluye 2 plazas de Técnico Medio de Recursos Humanos por el sistema de concurso-oposición libre. El temario y las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 22 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO DE RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 2019)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Drets i deures.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Competències municipals.

4. L’activitat de les administracions públiques. Principis de l’actuació administrativa. Mesures de simplificació administrativa. Les disposicions i els actes administratius. El procediment administratiu. Els registres administratius.

5. Drets i deures de la ciutadania en front l'Administració.

6. Els contractes del sector públic. Règim jurídic dels contractes del sector públic. Característiques, elements, formalització, efectes, execució i modificació. Els plecs de clàusules tècniques. Potestats i prerrogatives de l’administració en l’execució del contracte.

7. Les hisendes locals. El pressupost general de les entitats locals. Les modificacions de crèdit. 8. Els recursos de les hisendes locals.

9. La gestió de la despesa. Les fases de la despesa. Execució i liquidació del pressupost

10. El control intern de l'activitat econòmic-financera de les Entitats Locals i els seus ens dependents. La funció interventora

11. Els bens de les entitats locals. Classes de bens.

12. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves notes característiques. Els requisis d’imputació.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO RECURSOS HUMANOS 
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 2019)


1. Personal al servei del sector públic. Classes de personal.

2. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques.

3. El personal al servei de l’Administració Pública Local. Tipologia. Classes d’empleats públics locals.

4. Planificació: Plaça, plantilla de personal, lloc de treball i l'oferta pública d'ocupació.

5. Registres administratius de personal.

6. L'accés a la funció pública.

7. Sistemes de selecció del personal funcionari.

8. Sistemes de selecció del personal laboral.

9. Carrera administrativa i promoció professional.

10. Promoció interna, mobilitat i transferència

11. Provisió de llocs de treball.

12. Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Regulació. Normativa estatal i autonòmica. Funcions reservades. Sistemes de selecció i sistemes de provisió de llocs de treball.

13. Policia local. Règim jurídic. Funcions. Selecció. Principis bàsics d’actuació. Règim disciplinari de la policia local.  

14. Pla de formació. Tipus d' avaluació. La gestió de la formació a l'Administració local.

15. Política retributiva de les corporacions locals. Els sistemes de retribució del personal al servei de l’Administració Local.

16. Valoració de llocs de treball. Sistemes de valoració i mètodes de classificació.

17. Política de compensació. Gestió per competències. L’avaluació del mèrit i de l’acompliment. Concepte i objectius. Requisits del procés d’avaluació. El paper del superior immediat i del departament de recursos humans en l’avaluació. Mètodes d’avaluació basats en l’acompliment aconseguit en el passat. Mètodes d’avaluació orientats al futur.

18. Drets i deures del personal al servei de l’Administració Local.

19. Règim disciplinari del personal al servei de l’Administració Local

20. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.

21. Situacions administratives del personal al servei de l’Administració Local.

22. Pèrdua de la condició de personal funcionari.

23. El frau de llei en la contractació laboral. El personal laboral indefinit no fix.

24. Causes d’extinció de la relació laboral a l’administració local. Extinció del contracte de treball. Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, i de producció en el sector públic. Procediment d’acomiadament col·lectiu aplicable a les Administracions Públiques.

25. L’estructura de representació del personal en el sector públic i les seves funcions.

26. Representació sindical del personal funcionari.

27. La representació sindical del personal laboral.

28. La negociació col·lectiva.

29. La negociació col·lectiva conjunta de personal funcionari i laboral en l’EBEP. La naturalesa dels pactes i acords comuns al personal funcionari i laboral. La impugnació dels pactes i acords comuns al personal funcionari i laboral.

30. Sistemes de seguretat social. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques.

31. La prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions.

32. La prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitat i sancions.

33. L’organització municipal. Classes d’òrgans. Competències

34. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

35. Serveis públics locals. Formes de gestió.

36. La informació per a la presa de decisions i gestió: Instruments d’informació per a entitats locals. La planificació de la gestió pública.

37. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost.

38. La planificació dels serveis públics. Finalitat. Aspectes rellevants per al disseny de la planificació.

39. Disseny de plans, programes i projectes, i la seva relació.

40. Tècniques de disseny i control de plans, programes i projectes.  

41. Organització i recursos necessaris per al desenvolupament de plans, programes i projectes.

42. Organització i coordinació d'equips de treball. Motivació dels equips. Resolució de conflictes. La societat de la informació i del coneixement. Concepte. La perspectiva de l’Administració local.

43. Avaluació de plans, programes i projectes: metodologia i indicadors. Memòria i resultats.

44. Indicadors i Quadre de Comandament. Dificultats i utilitats de la seva implantació en les Administracions Públiques.

45. Models de qualitat.

46. La Igualtat d’oportunitats. Principis d’igualtat. Estratègies per a desenvolupar la Igualtat d’oportunitats. Accions positives.

47. Anàlisi de la desigualtat mitjançant indicadors de disparitat. Conceptes, indicadors i representació gràfica.

48. La Llei de Política Lingüística a Catalunya. El Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Tarragona. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.