agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Boi de Llobregat 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/03/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administraciones Generales Ayuntamiento Sant Boi de Llobregat 2019

En el BOE (20/03/2019), ha sido publicado el anuncio de la convocatoria, que incluye 2 plazas de Técnico Superior en Administración General para el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat en Barcelona, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 20 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 2019)


1. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.

2. Les Institucions estatals. El cap de l'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern.

3. Les estructures administratives a Espanya. L'Administració General de l'Estat. Organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Delegats de Govern a les Comunitats Autònomes.

4. La potestat legislativa. Procediment d'elaboració i aprovació de les lleis. Classes de lleis.

5. El poder judicial. Regulació constitucional del poder judicial. El Consell General de Poder Judicial. Organització de la justícia a Espanya.

6. La Unió Europea. Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Les institucions de la Unió Europea: Parlament, Consell Europeu, Consell i Comissió. El dret comunitari.

7. Ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Llibertats bàsiques comunitàries.

8. Les Comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: estructura i principis. Les competències de la Generalitat de Catalunya. El Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes.

9. Les institucions de la Generalitat de Catalunya. Parlament de Catalunya. President. Govern.

10. L'Administració local. El municipi. La província. La comarca. Els ens supramunicipals. El règim jurídic de l'administració local.

11. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament.

12. L'organització municipal. Alcaldia. Ple. Junta de Govern Local. Competències municipals: concepte i classes. El Reglament Orgànic Municipal (ROM). El Síndic Municipal de Greuges.

13. L'ordenament jurídic. Les fons de l'ordenament jurídic. La llei. El reglament. Les ordenances municipals.

14. L'activitat de l'administració pública. Potestats de l'administració. L'activitat de policia. L'autorització administrativa. Les subvencions. Els serveis públics i les formes de gestió.

15. La contractació del sector públic. Marc jurídic. Introducció. Tipologia de contractes. Els procediments de contractació. Els contractes menors. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes. Els plecs de clàusules.

16. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa.

17. Els béns de les entitats locals. Classes. Els béns de domini públic i el seu règim jurídic. La concessió demanial. L'adquisició i alienació dels béns patrimonials.

18. Els recursos de les hisendes locals. Classificació dels ingressos i despeses. Les ordenances fiscals. Les taxes. Els preus públics. Els impostos municipals.

19. El pressupost general de les entitats locals. Principis, integració i documentació. Aprovació, execució i liquidació del pressupost.

20. El sistema tributari espanyol. L'impost: concepte, classes, principis i efectes.

21. Control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic.

22. El concepte de dret administratiu. L'Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte i fonts. Els òrgans administratius: concepte i classes.

23. La relació jurídicoadministrativa. La relació juridicoadministrativa: concepte i subjectes. L'Administració Pública i l'administrat.

24. La competència administrativa. Principis de l'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El principi de la jerarquia.

25. L'acte administratiu. Concepte, elements i classes. Motivació i forma. La notificació dels actes administratius. La invalidesa dels actes administratius. La conservació, conversió i convalidació de l'acte administratiu.

26. La revisió del actes administratius. Classes. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions economicoadministratives. La reclamació per responsabilitat patrimonial. El recurs contenciós administratiu.

27. El procediment administratiu. Concepte i principis. Fases. Terminis. El desistiment, renúncia i caducitat. La terminació convencional. Els mitjans d'execució forçosa.

28. El servei públic. Els usuaris dels serveis públics: drets i deures. Formes de gestió dels serveis públics: gestió directa i indirecta.

29. Administració pública i ciutadania. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

30. La transparència en l'activitat pública. Disposicions generals i obligacions de transparència. El dret d'accés a la informació pública: principis generals i límits. Codis de conducta dels alts càrrecs: principis d'actuació. 

31. El personal al servei de les administracions públiques. Classes. La plantilla de personal i la relació de llocs de treball. Situacions administratives. Règim disciplinari.

32. L'accés a l'ocupació pública. Oferta d'ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna.

33. Drets i deures dels empleats/ades públics. Retribucions i nòmina. Vacances, llicències i permisos. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

34. Les administracions públiques i la societat de la informació. Adaptació de les administracions als nous conceptes de serveis i ciutadania.

35. Règim jurídic de l'administració electrònica. L'administració electrònica. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu. Drets i obligacions de la ciutadania en l'àmbit de l'Administració electrònica. Funcionament electrònic del sector públic.

36. La protecció de dades de caràcter personal. Antecedents legals. Previsions de la LOPD (Llei Orgànica 15/1999). Dret dels ciutadans. Organismes responsables de la protecció de dades.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 2019)


37. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció d’Alcaldes/ses i regidors/es. La moció de censura.

38. El règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents

39. Els recursos administratius. Principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius.

40. L’urbanisme a Catalunya. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.

41. Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans d’ordenació urbanística municipal

42. Gestió urbanística. Polígons d’actuació urbanística municipal. Sistemes de gestió urbanística.

43. El patrimoni de les entitats locals. Béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació als seus béns.

44. L'expropiació forçosa. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. Procediment general.

45. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despesa: delimitació i nivells de vinculació jurídica. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica.

46. Les modificacions de crèdit. Classes, concepte, finançament i tramitació.

47. Comptabilització i fases d'execució del pressupost. Fases d'execució i comptabilització de despeses i ingressos. Criteri de meritació i de caixa

48. L'agrupació de pressupostos tancats i d'exercicis posteriors: despeses i ingressos. Les despeses de caràcter plurianual.

49. Projectes de despesa i despeses amb finançament afectat. Desviacions de finançament i incidència en els resultats econòmico-financers.

50. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El romanent de tresoreria i el resultat pressupostari.

51. La comptabilitat pública. El Pla General de Comptabilitat Pública. Principis, estructura i desenvolupament. Àrees del balanç. Compte de resultats. Apertura i tancament. La instrucció de comptabilitat per a l'administració local (ICAL)

52. La consolidació pressupostària. Concepte. Obligació i realització de la consolidació.

53. El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals i annexos de l'entitat local i els seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació del compte general.

54. La comptabilitat analítica. Mètodes d’assignació de costos. L’aplicació de la comptabilitat analítica en el sector públic. Cost real i cost efectiu.

55. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals i marc normatiu. Objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa.

56. Els plans econòmico-financers. Contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de sanejament financer.

57. Normativa i mesures de lluita contra la morositat. Terminis legals de pagament. Període mitjà de pagament (PMP). mecanismes de crèdit per garantitzar els pagaments a proveïdors. Retiment d'informació e informes periòdics preceptius.

58. El registre de factures. La factura format i requisits legals. Règim jurídic del registre de factures. Factura electrònica.

59. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. Funcions i organització. El principi d'unitat de caixa. Situació dels fons. La realització dels pagaments.

60. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La rentabilització dels excedents de tresoreria.

61. Règim jurídic dels funcionaris d’habilitació amb caràcter nacional. Els llocs de treball de secretaria, intervenció i tresoreria. Classificació i funcions.

62. El control intern. Exercici de la funció interventora. Reparaments i discrepàncies.

63. El control financer. Formes d’exercici del control financer. Pla anual de control financer.

64. Auditoria del sector públic. L'auditoria com a forma d'exercici del control financer . Les normes d'auditoria del sector públic.

65. El control extern. La fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i òrgans de control extern de les Comunitats autònomes.

66. Les subvencions. Procediments de concessió i gestió. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

67. Els recursos de les hisendes locals. Els recursos de les Hisendes locals. Els tributs locals: principis.

68. Les ordenances fiscals. Contingut, tramitació i règim d'impugnació.

69. La gestió tributària. La gestió, inspecció i recaudació.

70. Tributs locals I. L'impost sobre béns immobles.

71. Tributs locals II. L'impost sobre activitats econòmiques.

72. Tributs locals III. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

73. Tributs locals IV. Les taxes i preus públics.

74. Finançament i deute. El crèdit local. Límits a l'endeutament i tutela financera.

75. Tècniques pressupostàries. El pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.

76. Les Societats mercantils públiques. Constitució. Control i retiment de comptes. Societats prestadores de serveis i en règim d’activitat econòmica. Les Fundacions.

77. La negociació col.lectiva. Convenis col.lectius:concepte, contingut i eficàcia i vigència. Legitimació per negociar. Dret de representació col.lectiva. Regulació legal del dret de vaga.

78. Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. Activitat de limitació o de policia. Modalitats d'intervenció. L'autorització administrativa.

79. La iniciativa econòmica de les entitats locals. La iniciativa econòmica de les Entitats locals i la reserva de serveis a favor de les Entitats locals.

80. L'administració orientada al bé comú. La bona administració orientada al bé comú. La dimensió ètica del personal al servei de l'Administració Pública. Codis de bon govern. 

81. La gestió de la qualitat en les administracions públiques. La racionalització d'estructures i processos per a la orientació a resultats en recolzament a la millora continua.

82. Indicadors de gestió. Implantació de sistemes de control mitjançant la utilització d’indicadors. Limitacions i dificultats.

83. La planificació de la gestió pública. La planificació de la gestió pública. Planificació estratègica i operativa.

84. Requisits per contractar amb el sector públic: capacitat i solvència. La classificació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions de contractar.

85. Preparació dels contractes. L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. Les garanties.

86. Els procediments de selecció dels contractes. L’adjudicació del contracte. Els contractes menors. Els encàrrecs a mitjans propis.

87. Efectes i compliment del contracte. Execució. Modificació.

88. Els tipus de contractes: contracte d’obres i de concessió d’obres, concessió de serveis, subministraments i serveis.

89. Invalidesa dels contractes. Recurs en matèria de contractació. Suspensió i extinció dels contractes.

90. El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.  

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.