agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Recursos Humanos Ayuntamiento Tarragona 2019

Especialidad: Relaciones Laborales, Diplomatura
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Recursos Humanos Ayuntamiento Tarragona 2019

20/03/2019, Para el Ayuntamiento de Tarragona se ha publicado en el anuncio de la convocatoria en el BOE, 1 plaza de Técnico de Recursos Humanos por el sistema de concurso-oposición libre. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 22 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 2019)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Drets i deures

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament.

4. L’organització municipal. Competències municipals.

5. L’activitat de les administracions públiques. Principis de l’actuació administrativa. Mesures de simplificació administrativa. Les disposicions i els actes administratius. El procediment administratiu. Els registres administratius.

6. Drets i deures de la ciutadania en front l'Administració. 7. Serveis públics locals. Formes de gestió.

8. Els contractes del sector públic. Règim jurídic dels contractes del sector públic. Característiques, elements, formalització, efectes, execució i modificació.

9. Els contractes del sector públic. Els plecs de clàusules tècniques. Potestats i prerrogatives de l’administració en l’execució del contracte.

10. Les hisendes locals. El pressupost general de les entitats locals. Les modificacions de crèdit.

11. Els recursos de les hisendes locals.

12. Les hisendes locals. La gestió de la despesa. Les fases de la despesa. Execució i liquidació del pressupost.

13. El control intern de l'activitat econòmic-financera de les Entitats Locals i els seus ens dependents. La funció interventora

14. Els bens de les entitats locals. Classes de bens. 15. La responsabilitat patrimonial. El concepte de lesió i les seves notes característiques. Els requisis d’imputació.

16. La Igualtat d’oportunitats. Principis d’igualtat. Estratègies per a desenvolupar la Igualtat d’oportunitats. Accions positives.

17. La Llei de Política Lingüística a Catalunya.

18. El Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Tarragona.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Tarragona, 2019)


1. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques.

2. El personal al servei de l’Administració Pública Local. Tipologia. Classes d’empleats públics locals.

3. El personal eventual a l’Administració local.

4. Planificació: Plaça, plantilla de personal, lloc de treball i l'oferta pública d'ocupació.

5. Registres administratius de personal.

6. Drets i deures del personal al servei de l’Administració Local.

7. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Local.

8. Situacions administratives del personal al servei de l’Administració Local.

9. Política retributiva de les corporacions locals. Els sistemes de retribució del personal al servei de l’Administració Local.

10. L'accés a la funció pública.

11. Sistemes de selecció del personal funcionari.

12. Sistemes de selecció del personal laboral. 

 13. Carrera administrativa i promoció professional.

14. Promoció interna.

15. Mobilitat i transferència

16. Provisió de llocs de treball.

17. Règim disciplinari del personal funcionari al servei de l’Administració Local

18. Règim disciplinari del personal laboral al servei de l’Administració Local 19. Responsabilitat disciplinaria, civil i penal.

20. Pla de formació. Tipus d' avaluació. La gestió de la formació a l'Administració local.

21. Valoració de llocs de treball. Sistemes de valoració i mètodes de classificació.

22. L’estructura de representació del personal en el sector públic i les seves funcions.

23. Representació sindical del personal funcionari.

24. La representació sindical del personal laboral.

25. La negociació col·lectiva del personal funcionari.

26. La negociació col·lectiva del personal laboral.

27. La negociació col·lectiva conjunta de personal funcionari i laboral en l’EBEP. La naturalesa dels pactes i acords comuns al personal funcionari i laboral. La impugnació dels pactes i acords comuns al personal funcionari i laboral.

28. Sistemes de seguretat social. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques.

29. La Seguretat Social de les persones membres de les corporacions locals.

30. La prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions.

31. La prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitat i sancions

32. Pèrdua de la condició de personal funcionari.

33. Causes d’extinció de la relació laboral a l’administració local.

34. El frau de llei en la contractació laboral. El personal laboral indefinit no fix.

35. Extinció del contracte de treball.

36. Acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, i de producció en el sector públic. Procediment d’acomiadament col·lectiu aplicable a les Administracions Públiques.

37. Personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Regulació. Normativa estatal i autonòmica. Funcions reservades.

38. Sistemes de selecció i sistemes de provisió de llocs de treball del personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

39. Policia local. Règim jurídic. Funcions. Principis bàsics d’actuació.

40. Policia local. Accés i selecció.

41. Policia local. Promoció interna.

42. Policia local. Mobilitat.

43. Règim disciplinari de la policia local.

44. Política de compensació.

45. Gestió per competències.

46. L’avaluació del mèrit i de l’acompliment. Concepte i objectius. Requisits del procés d’avaluació. El paper del superior immediat i del departament de recursos humans en l’avaluació. Mètodes d’avaluació basats en l’acompliment aconseguit en el passat. Mètodes d’avaluació orientats al futur. 

47. L'organització municipal. Classes d’òrgans. Competències.

48. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat.

49. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

50. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa.

51. Organismes autònoms municipals. 

52. El personal dels organismes autònoms municipals.

53. Empreses municipals.

54. El personal de les empreses municipals.

55. Consorcis i fundacions.

56. El personal de consorcis i fundacions

57. La gestió indirecta.

58. Els canvis en la forma de gestió dels serveis públics.

59. Subrogació del personal.

60. La informació per a la presa de decisions i gestió: Instruments d’informació per a entitats locals.

61. La planificació de la gestió pública.

62. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost.

63. La planificació dels serveis públics. Finalitat. Aspectes rellevants per al disseny de la planificació.

64. Disseny de plans, programes i projectes, i la seva relació.

65. Tècniques de disseny i control de plans, programes i projectes.

66. Organització i recursos necessaris per al desenvolupament de plans, programes i projectes.

67. Organització i coordinació d'equips de treball. Motivació dels equips. Resolució de conflictes.

68. La societat de la informació i del coneixement. Concepte. La perspectiva de l’Administració local.

69. Avaluació de plans, programes i projectes: metodologia i indicadors. Memòria i resultats.

70. Indicadors i Quadre de Comandament. Dificultats i utilitats de la seva implantació en les Administracions Públiques.

71. Anàlisi de la desigualtat mitjançant indicadors de disparitat. Conceptes, indicadors i representació gràfica.

72. Models de qualitat. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.