agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Administradores Generales Ayuntamiento Reus 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 19/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Administradores Generales Ayuntamiento Reus 2019

(19/03/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 1 plaza de Técnico en Administración General para el Ayuntamiento de Reus en Tarragona, por el sistema de concurso-oposición libre. 

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 26 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
AYUNTAMIENTO DE REUS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Reus, 2019)


Dret constitucional espanyol.

 Tema 1. L'Estat: concepte i elements. La divisió de poders. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques, principis generals, estructura i contingut. La reforma constitucional.

 Tema 2. Drets i deures fonamentals. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

 Tema 3. La Corona. Atribucions segons la constitució. Les funcions constitucionals del Cap de l'Estat. Successió i regència.

 Tema 4. El poder legislatiu. Les Corts Generals: composició i funcions. Regulació i funcionament de les càmeres. Òrgans constitucionals de control: el defensor del poble i el tribunal de comptes.

 Tema 5. El poder executiu. El Govern: composició, organització i funcions. Relacions del govern executiu amb els altres poders.

 Tema 6. El poder judicial i la seva regulació constitucional. Principis informadors. La Llei Orgànica del Poder Judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L’organització de l’administració de justícia a l'Estat espanyol: ordres jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seves funcions. El Ministeri Fiscal.

 Tema 7. El Tribunal Constitucional: composició, designació, organització i funcions. El recurs d’inconstitucionalitat. El sistema espanyol de control de la constitucionalitat de les lleis. El recurs d’empara. Conflictes de competències. El valor de les sentències del Tribunal Constitucional.

 Tema 8. L'organització territorial de l’Estat: principis generals. El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes: organització i competències. Els estatuts d'autonomia. El finançament de les comunitats autònomes.

Dret autonòmic català. 

 Tema 9. L'Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura i contingut. La reforma de l’Estatut. La Generalitat de Catalunya. Potestat normativa de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 10. Institucions d'autogovern de Catalunya. El Parlament de Catalunya: composició, elecció, dissolució i atribucions. Òrgans de control: Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. El Consell de Garanties Estatutàries. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El consell de Governs Locals.

 Tema 11. El Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Estatut d'Autonomia. El president de la Generalitat: designació, remoció i funcions. El Govern: composició i funcions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 Tema 12. L'Administració de la Generalitat de Catalunya: estructura i organització. Els òrgans actius i consultius.

Dret Administratiu i Administració Pública.

 Tema 13. Dret Administratiu: concepte i contingut. L'Administració Pública i el Dret: la submissió de l’administració pública al dret. El principi de legalitat a l'Administració. Les potestats administratives. L'activitat discrecional de l'Administració, límits i control: la desviació de poder.

 Tema 14. L'ordenament jurídicoadministratiu. Les fonts del dret administratiu. La jerarquia normativa. La Constitució. La llei: classes de lleis. Les disposicions normatives amb força de llei. El Reglament: concepte i classes. La potestat reglamentaria: procediment d'elaboració i límits. La participació ciutadana en l'elaboració de disposicions generals. El control de la potestat reglamentària.

 Tema 15. L'Administració pública: concepte i principis constitucionals. Els principis generals d'actuació de les Administracions Públiques. La regulació de l'Administració Pública a la Llei de règim jurídic del sector públic de les administracions públiques i a la Llei del Procediment administratiu comú. Les relacions interadministrativistes: principis generals, deures i relacions de cooperació.

 Tema 16. Els òrgans administratius: concepte, creació, classes i competència dels òrgans administratius. Abstenció i recusació. El funcionament electrònic del sector públic. Règim jurídic dels convenis en el sector públic. Els actes administratius generals, instruccions, circulars i ordres de servei. Els bans.

 Tema 17. L’Administració central i perifèrica de l'Estat. L'Administració general de l'Estat. L'Administració territorial de l'Estat. El sector públic institucional: l'administració institucional. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. El consorci.

 Tema 18. L'Administració consultiva. La Comissió Jurídica Assessora: organització i funcions.

Dret local.

 Tema 19. L'Administració local: aspectes generals i entitats que la integren. El principi d'autonomia local a la Constitució i a l'Estatut. El marc competencial de les entitats locals. Normativa bàsica de caràcter local.

 Tema 20. La Llei municipal i de règim local de Catalunya. El decret regulador de la constitució i la demarcació territorial dels municipis. Les mancomunitats de Catalunya.

 Tema 21. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

 Tema 22. Els municipis de règim comú. L'organització municipal: òrgans necessaris, òrgans complementaris i altres òrgans. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal.

 Tema 23. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com a pressupòsit de l’exercici de las competències. Els convenis sobre exercici de competències i serveis municipals. Els serveis mínims.

 Tema 24. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les comunitats autònomes i les diputacions provincials.

 Tema 25. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les Àrees metropolitanes. Els consorcis. Les vegueries. 

 Tema 26. El sistema electoral local. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. La moció de censura a l'àmbit local. La qüestió de confiança. El recurs contenciós electoral. L'Estatut dels càrrecs polítics representatius locals.

 Tema 27. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents.

 Tema 28. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

 Tema 29. El reglament de patrimoni dels ens locals.

Administració electrònica, transparència, informació pública i protecció de dades.

 Tema 30. L'Administració electrònica: concepte, evolució i marc legal. Els registres electrònics i les oficines en matèria de registres: marc legal i situació actual. Administració electrònica i serveis al ciutadà: els sistemes d'identificació i firma electrònica. L'assistència en l'ús de mitjans electrònics al ciutadà. L'Administració electrònica en el procediment administratiu i la relació per mitjans electrònics amb l'Administració. El Punt d'Accés General electrònic.

 Tema 31. Participació ciutadana. Transparència i publicitat activa. Informació pública: concepte. El Dret d'accés a la informació pública: règim jurídic, exercici i garanties. El Bon govern: els principis i règim sancionador. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública: règim jurídic, composició, organització, competències i procediments de reclamacions. El govern obert. La llei catalana de transparència, informació pública i bon govern. Valors ètics en les administracions. El registre de grups d'interès.

 Tema 32. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Personal i garantia dels drets digitals.

Igualtat, violència de gènere i prevenció de riscos laborals.

 Tema 33. Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El Pla d'igualtat entre homes i dones a l'empresa.

 Tema 34. Polítiques contra la Violència de gènere. La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Discapacitat i dependència.

 Tema 35. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Normativa derivada de la Llei de prevenció de riscos laborals.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE REUS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Reus, 2019)


Els actes administratius.

 Tema 36. La relacions juridicoadministratives: concepte. El subjectes: administració i administrat. Capacitat i representació. Drets del ciutadà en les relacions davant les administracions públiques. Els actes jurídics de l'administrat.

 Tema 37. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. L’eficàcia dels actes administratius: executivitat i execució forçosa. La suspensió. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació electrònica: condicions i restriccions. La notificació defectuosa. La publicació. L’aprovació per una altra administració. La demora i la retroactivitat de l’eficàcia.

 Tema 38. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat i els seus límits. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa Administració: supòsits. L’acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Procediment administratiu.

 Tema 39. El procediment administratiu: concepte i marc jurídic. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Classes d’interessats en el procediment. Drets dels administrats i dels ciutadans en el procediment: especial referència als drets electrònics i de transparència.

 Tema 40. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació i instrucció del procediment administratiu. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La finalització convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. L'execució de les resolucions administratives: principi d'executorietat i el règim jurídic d'execució forçosa. La suspensió de l'execució.

 Tema 41. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

 Tema 42. Singularitat del procediment administratiu de les entitats locals. La revisió i revocació dels actes dels ens locals. Tramitació d’expedients. Els interessats. Abstencions i recusacions. Recursos administratius i jurisdiccionals contra els actes locals.

Justícia administrativa.

 Tema 43. La justícia administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa. naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i les seves competències. Les parts: capacitat, legitimació i postulació processal.

 Tema 44. El recurs contenciós administratiu: objecte, terminis, acumulació d'accions i quantia. El procediment contenciós administratiu: terminis i fases. Les mesures cautelars i les qüestions incidentals. Els procediments especials. La impugnació de resolucions processals i l'execució de sentències.

Responsabilitat patrimonial de l'Administració i la potestat sancionadora.

 Tema 45. La responsabilitat de l’Administració pública: característiques i principis generals. Els pressupòsits de la responsabilitat patrimonial. El dret a indemnització i danys rescabalables. L’acció de responsabilitat i les especialitats del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial.

 Tema 46. La responsabilitat de l'Estat legislador. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les administracions publiques. La responsabilitat de Dret privat i la responsabilitat concurrent entre administracions públiques. La responsabilitat patrimonial en matèria contractual.

 Tema 47. La potestat sancionadora: concepte i significat. Els principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives.

Contractació pública.

 Tema 48. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Els principis generals de la contractació del sector públic. Àmbit d'aplicació subjectiva. Classificació dels contractes i règim jurídic. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. L'especialitat de la contractació en les entitats locals.

 Tema 49. La contractació en el sector públic: subjectes. Objecte. Pressupost base de licitació i valor estimat. Preu. Revisió de preus. Garanties

 Tema 50. Preparació dels contractes: expedients de contractació i plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. L'adjudicació del contracte: normes generals i criteris d'adjudicació. Procediments d'adjudicació dels contractes

 Tema 51. Efectes, execució i modificació dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Extinció dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació

 Tema 52. El contracte d'obres: Actuacions preparatòries. Execució. Modificació. Compliment. Resolució

 Tema 53. El contracte de concessió d'obres: Actuacions preparatòries. Execució: construcció de les obres objecte de la concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració concedent. Règim econòmic-financer de la concessió. Finançament privat. Extinció de les concessions.

 Tema 54. El contracte de concessió de serveis: Actuacions preparatòries. Execució. Modificació. Compliment i efectes. Resolució. Subcontractació i regulació supletòria.

 Tema 55. El contracte de subministrament: Regulació de determinats contractes de subministrament. Execució. Compliment. Resolució 

 Tema 56. El contracte de serveis: Disposicions generals. Execució. Resolució. L'esmena d'errors, indemnitzacions i responsabilitats en el contracte d'elaboració de projectes d'obres. Els contractes mixtos. Els béns de l'Administració Pública.

 Tema 57. El Patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Normes reguladores. Les prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns de domini públic: principis i característiques.

Els béns patrimonials: règim jurídic, ús aprofitament i administració.

 Tema 58. Alteració de la qualificació jurídica dels béns: els diferents tipus d’afectació i desafectació. El procediment i les mutacions demanials.

 Tema 59. El tràfic jurídic dels béns. L’adquisició i l’alienació de béns. El seu règim jurídic. La cessió gratuïta de béns.

 Tema 60. La utilització dels béns de domini públic. La utilització sotmesa al règim d’autorització i la utilització sotmesa al règim de concessió, i el seu règim jurídic.

 Tema 61. L'aprofitament dels béns comunals. La titularitat de l’aprofitament. Les diferents formes de gaudi i aprofitament. Condicions i restriccions.

 Tema 62. La utilització o explotació dels béns patrimonials. Règim jurídic. Classes de negocis jurídics. Les diferents formes d’adjudicació.

 Tema 63. La conservació dels béns dels ens locals. L’inventari de béns en les corporacions locals i la seva inscripció en el registre de la propietat. Formació, aprovació, rectificació i comprovació de l’inventari. Contingut, documentació i la consideració de béns i drets revertibles.

Expropiació forçosa.

 Tema 64. La intervenció administrativa en la propietat privada. L'expropiació forçosa: subjectes, objecte i causa. El procediment expropiatori general. Tramitació d'urgència. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Els procediments especials d'expropiació.

El personal al servei de les Administracions públiques.

 Tema 65. El personal al servei de les administracions públiques: normativa, règim general dels empleats públics i classes de personal. El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. Els instruments de planificació dels recursos humans: la plantilla, la relació de llocs de treball, l’oferta pública d’ocupació i els plans d’ordenació dels recursos humans.

 Tema 66. La selecció del personal: principis reguladors, requisits i sistemes de selecció. Les diferents formes de provisió dels llocs de treball.

 Tema 67. Els drets i els deures dels funcionaris locals: drets individuals i drets col·lectius. El règim disciplinari: infraccions i sancions i procediment. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial.

Activitat administrativa i serveis públics.

 Tema 68. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. El foment: estudi especial de les subvencions. L’activitat de policia: la intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. La policia de la seguretat publica.

 Tema 69. El servei públic en les entitats locals. Concepte. Servei públic i prestacions administratives. Les formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa i indirecta. La concessió i els consorcis. Activitat de foment: les seves tècniques.

 Tema 70. Activitat subvencional de les administracions publiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Justificació i reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

 Tema 71. Les altres formes d’activitat administrativa. L’activitat de policia: l’autorització administrativa. La policia de la seguretat publica.

Hisenda i pressupost.

 Tema 72. Les hisendes locals. El finançament dels ens locals. Classes d’ingressos dels ens locals. La gestió recaptatòria Local. Procediments de recaptació: en període voluntari i en període executiu. Ajornaments i fraccionaments de pagaments.

 Tema 73. La relació juridico tributaruia. Elements dels tributs: el fet imposable, el subjecte passiu, la base imposable, el tipus de gravamen i la quota tributària. L'extinció de l'obligació tributària: El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. Altres formes d'extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

 Tema 74. Els Pressuposts de les entitats locals. Principis, integració i documents de què consten. Procés d’aprovació dels pressupost local. Principis generals d’execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. La liquidació del pressupost.

 Tema 75. Els tributs: concepte i naturalesa. Els tributs locals: normes generals i règim d'imposició i ordenació: les ordenances fiscals. Els impostos: concepte, principis i tipologia. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

 Tema 76. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses públiques.

 Tema 77. El control intern de la gestió economicopressupostària Local: la funció interventora. La tresoreria de les entitats locals. El control extern.

Dret urbanístic.

 Tema 78. El marc constitucional de l’urbanisme. Competències de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals. La legislació urbanística vigent a Catalunya.

 Tema 79. Règim urbanístic i classificació del sòl. L’aprofitament urbanístic. Drets i deures dels propietaris del sòl.

 Tema 80. Del planejament urbanístic. Figures de planejament. Formulació i aprovació. Efectes de l’aprovació. Publicitat. Modificació i revisió de plans.

 Tema 81. La gestió urbanística. El principi d’equidistribució i les seves tècniques.

 Tema 82. La gestió indirecta mitjançant sistemes d’execució privada: Sistema de compensació. Sistema de concertació. Especial referència a la figura de l’agent urbanitzador. La parcel·lació. La reparcel·lació.

 Tema 83. La gestió directa mitjançant sistemes d’execució pública: Sistema de cooperació. Sistema d’expropiació.

 Tema 84. Accés al Registre de la propietat de les Actuacions Urbanístiques: Actes inscribibles. Els projectes d’equidistribució. Competències municipals en matèria d'habitatge.

 Tema 85. Cessió i alineació de terrenys. El dret de superfície. Drets de tempteig i retracte. Ordres d'execució i supòsits de ruïna. Declaració de l'estat de ruïna.

 Tema 86. Intervenció administrativa en l’edificació o ús del sòl. La llicència urbanística i la comunicació prèvia; actes subjectes, naturalesa i règim jurídic. Llicències en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.

 Tema 87. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Ordres d’execució i supòsits de ruïna. Deures de conservació i règim de declaració de ruïna. Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística: Règim sancionador.

Competències específiques de l'administració local.

 Tema 88. Les competències de les entitats locals en matèria de protecció de medi ambient. El control d’activitats. Autoritzacions, llicències i comunicacions. La comunicació prèvia i la declaració responsable. Activitats de baix risc i innòcues.

 Tema 89. Les competències sectorials I: competències municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. L'ús de les vies urbanes. El procediment sancionador en matèria de trànsit. Competències municipals en matèria de seguretat ciutadana i protecció civil. Competències municipals en activitats recreatives i espectacles.

 Tema 90. Les competències sectorials II: competències en matèria d'educació. Les obligacions municipals en matèria de protecció del patrimoni històric. Competències municipals en matèria d'esport. Serveis Socials municipals. Actuació de turisme.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.