agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Narón 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 12/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Narón 2019

En el BOE, 12 de marzo de 2019, se ha publicado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Trabajador Social para el Ayuntamiento de Narón en A Coruña, mediante el sistema de oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña de 16 de noviembre de 2018 se ha publicado el temario y las bases.


TEMARIO GENERAL TRABAJADOR SOCIAL 
AYUNTAMIENTO DE NARÓN

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Narón)


Grupo 1

TEMA 1.- A Constitución Española de 1978. Estrutura. Título Preliminar. Dereitos e deberes fundamentais. Reforma constitucional.

TEMA 2.- A Coroa. As Cortes Xerais: composición. Funcións. Funcionamento.

TEMA 3.- O Goberno. Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 4.- O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións dá Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias.

TEMA 5.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

TEMA 6.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

TEMA 7.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. O procedemento administrativo; Iniciación, ordenación, instrución e terminación

Tema 8.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

TEMA 9.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.

TEMA 10.- Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Organos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

TEMA 11.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. Organización.

TEMA 12.- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local Municipios de Gran Poboación: O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: Composición e atribucións. O Pleno: Composición e competencias. As Comisións Informativas.

TEMA 13.- Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Clases de funcionarias/os. Situacións administrativas. Réxime disciplinario.

TEMA 14.- Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia: Dereitos e deberes dúas funcionarias/os locais. Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

TEMA 15.- Lei 9/2017, de 9 de novembro, Lei de Contratos do Sector Público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.

TEMA 16.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

TEMA 17.- Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.

TEMA 18.- Normativa estatal e galega en materia de igualdade: principais medidas contempladas polo Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Plan de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres do Concello de Narón.

TEMA 19- Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal: Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro e regulamento de desenvolvemento (Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro).


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE NARÓN 

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Narón)


Grupo 2

TEMA 1. Marco legal dos servizos sociais na Constitución española, no Estatuto de Autonomía de Galicia e na Lei de bases de réxime local.

TEMA 2. Competencias das administracións locais en materia de servizos sociais. Marco normativo.

TEMA 3. Lei de servizos sociais de Galicia. Definicións, obxectivos, principio e estrutura. Dereitos e deberes das persoas en relación cos servizos sociais.

TEMA 4. Lei de servizos sociais de Galicia. Catálogo de prestacións. O equipo profesional dos servizos sociais. Planificación, calidade e financiamento.

TEMA 5. O decreto 99/2012 polo que se regulan os servizos sociais comunitarios en Galicia e o seu financiamento.

TEMA 6. Servizos sociais especializados. Definición, principios, obxectivos e competencias.

TEMA 7. O Plan concertado. Finalidade, obxectivos, programas e Prestacións.

TEMA 8. O traballo social como disciplina: concepto, funcións, niveis de intervención e principios.

TEMA 9. As técnicas empregadas no traballo social.

TEMA 10. Os instrumentos empregados no traballo social.

TEMA 11. O Código deontolóxico do traballo social.

TEMA 12. O proceso metodolóxico no traballo social.

TEMA 13. As necesidades sociais. Concepto, tipoloxía e características.

TEMA 14. Os sistemas da información ao servizo da atención social. Novas tecnoloxías da información aplicadas ao traballo social.

TEMA 15. O equipo interdisciplinar no Sistema Galego de Servizos Sociais e nas entidades locais.

TEMA 16. A investigación en traballo social. Perspectivas, metodoloxía e técnicas aplicables.

TEMA 17. A avaliación dos servizos sociais. Concepto, niveis e tipos.

TEMA 18. A calidade nos servizos sociais.

TEMA 19. Lei 39/ 2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención a persoas en situación de dependencia.

TEMA 20. A dependencia e a súa valoración. Regulación do procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia.

TEMA 21. O servizo de axuda no fogar. Normativa, contido e funcionamento na Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 22. Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar no Concello de Narón.

TEMA 23. As persoas maiores e o envellecemento: características e aspectos sociais. Prestacións e recursos no concello de Narón.

TEMA 24. Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia.

TEMA 25. Prestacións de inclusión social de Galicia: a Renda de Inclusión Social e as axudas de inclusión.

TEMA 26. Regulamento das axudas financeiras para a atención de necesidades sociais básicas do concello de Narón.

TEMA 27. As pensións non contributivas da Seguridade Social: xubilación e invalidez.

TEMA 28. Prestacións da seguridade social en materia de familia, discapacidade e xubilación.

TEMA 29. Normativa estatal e autonómica (Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo e decreto lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro), para a igualdade efectiva entre homes e mulleres.

TEMA 30. Políticas de igualdade de xénero na Administración pública, o Plan de igualdade do concello de Narón.

TEMA 31. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

TEMA 32. A atención a mulleres vítimas de violencia de xénero en Galicia: programas, servizos e recursos

TEMA 33. Intervención social ante a violencia de xénero.

TEMA 34. As minorías étnicas: características, recursos e necesidades. A situación das minorías étnicas no concello de Narón.

TEMA 35. As persoas con discapacidade. Valoración, necesidades e recursos.

TEMA 36. A intervención municipal nos procedementos de modificación xudicial da capacidade de obrar.

TEMA 37. A poboación inmigrante. Reagrupación familiar e arraigo social.

TEMA 38. Emigrantes retornados, prestacións e recursos.

TEMA 39. A Lei 3/2011 de 30 de xuño de Apoio á Familia e Convivencia. Protección á infancia e á adolescencia.

TEMA 40. Intervención dos servizos sociais con familias e menores en situación de vulnerabilidade social. O programa municipal de educación familiar.

TEMA 41. A mediación familiar en Galicia.

TEMA 42. Servizo público de emprego estatal (SEPE). Prestacións e subsidios.

TEMA 43. A coordinación interinstitucional entre as distintas administracións públicas e entidades de iniciativa social.

TEMA 44. Drogodependencias. Marco legal e programas de actuacións.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.