agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Familiares Ayuntamiento Santa Comba 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 09/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Familiares Ayuntamiento Santa Comba 2019

(09/03/2019) En el BOE ha sido publicado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de educador de familia mediante consolidación de empleo por concurso oposición para el Ayuntamiento de Santa Comba en Coruña. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 20 de febrero de 2019.


TEMARIO EDUCADOR DE FAMILIA
AYUNTAMIENTO DE SANTA COMBA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Santa Comba, 2019)


TEMA 1.–A Constitución Española de 1978. Estrutura. Título Preliminar. Dereitos e deberes fundamentais. Reforma constitucional.

TEMA 2.–A Coroa: A sucesión. O Rei: funcións. O refrendo.

TEMA 3.–As Cortes Xerais: composición. Funcións. Funcionamento.

TEMA 4.–O Goberno. Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 5.–O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións dá Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias.

TEMA 6.–Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Línguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. Responsabilidade da tramitación.

TEMA 7.–Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade. O procedemento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción e terminación. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

TEMA 8.–Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.

TEMA 9.–Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Órganos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

TEMA 10.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local. O municipio: Elementos, territorio, poboación e organización. A Provincia: Principios constitucionais, elementos, organización e competencias. O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: Composición e atribucións. O Pleno: Composición e competencias. As Comisións Informativas.

TEMA 11.–Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno.

TEMA 12.–Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia: Clases de funcionarias/os. Situacións administrativas. Réxime disciplinario. Dereitos e deberes dúas funcionarias/os locais. Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

TEMA 13.–Real decreto lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

TEMA 14.–Lei 9/2017, do 9 de novembro, Lei de Contratos do Sector Público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.

TEMA 15.–Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

TEMA 16.–Normativa estatal e galega en materia de igualdade: principais medidas contempladas polo Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

TEMA 17.–A responsabilidade patrimonial da Administración Pública. Principios. O procedemento administrativo en materia de responsabilidade patrimonial.

TEMA 18.–Marco legal dos servicios sociais. Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

TEMA 19. Lei 8/2016, do 8 de xullo, por la que se modifica la Lei 13/2008, do 3 de decembro,

de servizos sociais de Galicia.

TEMA 20. Os servicios sociais de Atención Primaria. Funcións e perfís dos distintos profesionais.

TEMA 21. Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia de Galicia.

TEMA 22. Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor. Lei de responsabilidade penal do menor.

TEMA 23. Lei galega de familia, infancia e adolescencia.

TEMA 24. Competencias e funcións do/a educador/a familiar.

TEMA 25. A figura do educador familiar.

TEMA 26. Servizo de educación e apoio familiar: natureza e obxectivos, persoas destinatarias e forma de prestación de servizo.

TEMA 27. Maltrato infantil: manifestacións, indicadores, detección, notificación e Intervención, situación de risco e desamparo.

TEMA 28. Tipoloxía de familias: intervención familiar. A exclusión e inclusión social. A mediación familiar.

TEMA 29. Medidas de aloxamento de menores. Alternativas de aloxamento.

TEMA 30. O acollemento familiar. Regulación xurídica e protocolos de actuación.

TEMA 31. Inadaptación social e conducta delictiva na adolescencia. Tutoría de adolescentes en situacións de risco.

TEMA 32. Coñecemento do termo municipal. Bases para unha política sociofamiliar no Concello de Santa Comba. Aspectos poblacionais, territoriais, económicos e sociais do municipio a ter en conta.

TEMA 33.–Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal.

TEMA 34.–As minorías étnicas: características, recursos e necesidades.

TEMA 35.–Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.

TEMA 36.–Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.