agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medioambientales Ayuntamiento Torroella de Montgrí 2019

Especialidad: Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/03/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medioambientales Ayuntamiento Torroella de Montgrí 2019

Se ha publicado el 08 de marzo de 2019, el anuncio de la convocatoria en el BOE de 2 plazas por concurso-oposición libre de Técnico de Mediambiente para el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona). Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 27 de febrero de 2019.


TEMARIO TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE
AYUNTAMIENTO DE TORROELLA DE MONTGRÍ

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, 2019)


1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures.

2. L’organització territorial de l’Estat: l’Administració local. Ens que l’integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.

3. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l’organització i competències municipals. Règims municipals especials.

4. La província en el règim local. Competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

5. L’organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. Constitució i competències. Vies d’accés a l’autonomia.

6. L’Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col·legis professionals.

7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma

8. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.

9. Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. La Constitució Europea.

10. Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

11. L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. Funcionament electrònic de l’administració. Govern electrònic i transparència.

12. La relació jurídic-administrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració.

13. Classes de personal al servei de l’Administració Pública. L’Estatut bàsic de l’empleat públic. El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels empleats públics. L’abstenció i recusació. Codi de conducta. Règim disciplinari. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

14. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

15. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.

16. El dret tributari a l’Administració local: concepte i contingut. Els tributs: concepte, naturalesa. El fet imposable i l’acreditació. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

17. L’acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.

18. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.

19. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

20. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

21. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogratives de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i explotació; els negocis jurídics patrimonials.

22. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

23. Les formes d’activitat administrativa. L’activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions. El servei públic local. Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

24. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

25. Concepte i finalitat de la funció inspectora dins de l’activitat de l’Administració local. Principis generals i característiques de la funció inspectora. Àmbits sectorials de la funció inspectora.

26. Règim urbanístic del sòl; règim jurídic, classificació i usos del sòl, especial referència al sòl no urbanitzable; patrimoni municipal del sòl; parcel·lacions i reparcel·lacions. Pla d’ordenació: classes. La seva formació i aprovació. Efectes. Execucions dels plans d’ordenació: sistemes d’actuació.

27. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l’expropiació forçosa. L’exercici de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.

28. La protecció de dades. Marc normatiu i règim jurídic. Impacte a l’administració local. La llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

29. Aspectes fonamentals de la Cimera de Rio, la carta d’Alborg i la cimera de Johannesburg.

30. El conveni per a la protecció del canvi climàtic i el protocol de Kyoto.

31. L’Agenda 21 Local: fonaments i processos.

32. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Objectius i Funcionament. Indicadors de sostenibilitat de la Xarxa.

33. L’Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSC).

34. L’escola verda i l’escola sostenible. L’Agenda 21 en un centre educatiu. El paper de la ciutadania front el desenvolupament sostenible. Campanyes de participació.

35. La contaminació acústica. Soroll en sistemes urbans. 

36. Mapa de capacitat acústica i zonificació. Marc legal: el Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i les ordenances municipals.

37. La gestió dels residus a Catalunya. El marc legal i l’Agència de Residus de Catalunya.

38. Aspectes bàsics de la proposta del Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya 2007-2012.

39. La incineració de residus i els cànons sobre disposició del rebuig de residus. La Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

40. La fracció vegetal. Els residus orgànics. Sistemes de recollida (PaP i àrees d’aportació). L’autocompostatge. Les plantes de compostatge: pretractament, compostatge, postractament, emmagatzematge i control de la qualitat del compost. Aplicacions.

41. Les deixalleries municipals. Residus admesos. Classificació i destí dels materials a la deixalleria de Torroella de Montgrí .

42. La recollida selectiva del paper/cartró, vidre i envasos. Els Sistemes Integrats de Gestió (SIG). Marc legal. Les tres ‘R’. Proposta i gestió pública en els municipis i conscienciació ciutadana per a la prevenció de residus municipals. Campanyes per al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica als municipis.

43. La gestió dels residus a Torroella de Montgrí: els sistemes de recollida, competències, fiscalitat ambiental, composició general i evolució.

44. La mobilitat i la seva influència sobre el medi ambient. El cost individual del transport, les emissions i el consum d’energia. Mobilitat a peu, transport públic col·lectiu, bicing i compartició de vehicle.

45. Pactes, plans i estudis de mobilitat. Marc legal: La Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada i el Decret 362/2006 pel qual s’aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat. Estudi de mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. (POUM).

46. Dia sense cotxes i Jornades de la Mobilitat Sostenible i Segura.

47. Foment del consum responsable i compres públiques ambientalment correctes. La introducció de criteris ambientals en la contractació pública.

48. El Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, d’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació: qüestions ambientals. La integració de l’energia solar tèrmica en els edificis. Les ordenances solars.

49. L’estalvi energètic a escala municipal. Auditories, compres agregades i serveis de gestió energètica. Les energies renovables en el Pla de l’Energia de Catalunya. El Pacte d’alcaldes i alcaldesses i els plans d’acció d’energia sostenible (PAES).

50. Prevenció de la contaminació lluminosa. Marc legal: la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Competències i obligacions de les administracions locals respecte a la prevenció de la contaminació lluminosa. Els mapes municipals.

51. La Contaminació atmosfèrica. Normativa i valors de referència. La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. L’índex català de la qualitat de l’aire als municipis (ICQA).

52. Marc normatiu i règim jurídic del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram.

53. Les diferents formes de gestió del servei d’abastament d’aigua potable. La privatització del servei. La remunicipalització del servei. La gestió local del recursos hídrics. L’abastament domiciliari d’aigua potable. Els plans directors d’abastament. La recuperació de captacions en desús. Accions per promoure’n l’estalvi i l’ús racional. El preu de l’aigua i el cicle integral de l’aigua. La nova cultura de l’aigua. La directiva marc de l’aigua. L’Agència Catalana de l’Aigua. El manteniment i conservació de rieres i lleres públiques.

54. Competències municipals en matèria de salut pública. Marc normatiu i règim jurídic. Competències municipals en el control sanitari d’aliments i begudes.

55. El pla de salut de Catalunya. Els plans locals de salut. 56. Els plans tècnics de gestió i millora forestal i els plans simples de gestió forestal. Marc legal.

57. Sanitat vegetal i control de plagues i malures. Biomassa i aprofitament forestal. Arbres monumentals i arbres d’interès local i comarcal. Marc legal. L’arbrat viari. L’ordenança d’arbrat, zones verdes i espais naturals. Inventari d’arbrat i catàleg de patrimoni.

58. La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. Els animals de companyia. Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i salut ambiental dels animals de Torroella de Montgrí. Foment de la tinença responsable, control de colònies felines i campanyes de xipatge i esterilització. Els nuclis zoològics.

59. El medi natural a Catalunya. El pla d’espais d’interès natural (PEIN) i altres figures de protecció. La connectivitat biològica.

60. El Conveni europeu del paisatge. La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Els catàlegs i les cartes del paisatge. L’Observatori del Paisatge de Catalunya. La Xarxa de Custòdia del Territori. Estudis d’impacte i integració paisatgística, i estudis de recuperació paisatgística.

61. Vectors ambientals. El sistema d’espais oberts: Regulació i usos.

62. L’avaluació ambiental de plans i programes. Marc normatiu. L’avaluació d’impacte ambiental. Marc legal.

63. El Reglament de la Llei d’urbanisme: l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, l’informe ambiental preliminar i l’informe de Sostenibilitat Ambiental. Determinacions del desenvolupament urbanístic sostenible en el planejament general i derivat. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.