agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Bibliología Diputación Barcelona 2019

Especialidad: Ay. de Bibliotecas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/03/2019
Plazas: 17
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Bibliología Diputación Barcelona 2019

07/03/2019: Se han convocado en el BOE 17 plazas por concurso-oposición libre de Técnico Medio en Bibliolgía para la Diputación Provincial de Barcelona Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 12 de diciembre de 2018.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPOA A2
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA

(último temario publicado por la Diputación Provincial de Barcelona)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

4. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

5. L’administració local. La Llei de bases del règim local. La província en el règim local: organització provincial i competències. El municipi: organització municipal i competències. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.

6. La funció pública local. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). Classes de personal al servei de l’Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. El personal directiu professional. L’ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.

7. Els actes administratius. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat. El procediment administratiu. Còmput de terminis. Fases del procediment. Revisió dels actes administratius. Recursos administratius.

8. Contractes de les administracions públiques: obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministrament, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l’empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

9. Les hisendes locals i els seus pressupostos. Classificació dels ingressos. Els pressupostos de les entitats locals: concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.

10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.

11. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica. Els principis de transparència i bon govern: legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Transparència de l’activitat pública i accés a la informació. La protecció de dades de caràcter personal: obligació del seu compliment.

12. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona. Objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i assessorament. Actuacions i suport per a la promoció i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals des de la Diputació de Barcelona


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO EN BIBLIOLOGÍA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

(último temario publicado por la Diputación Provincial de Barcelona)


 1. Definició, funcions i objectius de la biblioteca pública segons el Manifest de la Unesco 1994.

2. El Sistema Bibliotecari de Catalunya. Marc competencial i legislació vigent.

3. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Marc competencial i estructura. Els diferents tipus de serveis bibliotecaris i les seves funcions.

4. La planificació territorial de la biblioteca pública a Catalunya: els estàndards bibliotecaris. El mapa de lectura pública a Catalunya.

5. La Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. Organització i treball cooperatiu. El suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques als ajuntaments i les biblioteques.

6. L’evolució del concepte de la biblioteca pública en els últims anys: canvis en la concepció dels recursos, espais i els serveis.

7. Xarxes urbanes de biblioteca pública: directrius i elements principals.

8. Els serveis bibliotecaris en zones amb baixa concentració demogràfica a Catalunya. Els bibliobusos.

9. La biblioteca pública i el treball en xarxa en l’àmbit local. La seva activitat en el marc de les polítiques municipals. Cooperació amb altres agents del territori.

10. L’impacte social de la biblioteca pública des de les perspectives de l’individu i la comunitat.

11. La biblioteca inclusiva: recursos i serveis adaptats per a persones amb capacitats diverses.

12. El paper de la biblioteca pública en favor de la cohesió social.

13. Els serveis bibliotecaris en entorns multiculturals.

14. La difusió de la lectura i la cultura a la biblioteca pública. Planificació, organització i conducció d’activitats.La prescripció lectora a la biblioteca i recursos per a la recomanació de llibres. El mercat editorial a Catalunya. 16. Millorar la comprensió lectora i l’hàbit lector des de la biblioteca. Aproximació a persones amb dificultats lectores. 17. La biblioteca pública com a espai cultural i de creació. Els bibliolabs.

18. El rol de la biblioteca pública com a agent d’aprenentatge i formació.

19. El servei de préstec a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals. El préstec interbibliotecari i les polítiques de préstec a la Xarxa.

20. L’autopréstec amb tecnologia RFID: principals components. Impacte de l’autopréstec en els serveis de les biblioteques.

21. Serveis bibliotecaris per a infants. Espais, recursos i dinamització. Cooperació amb els centres d’ensenyament.

22. Els joves a la biblioteca pública. Espais, recursos i serveis. Comunicació i participació.

23. L’evolució dels serveis a les biblioteques públiques: dels serveis presencials a l’entorn virtual.

24. El servei d’informació a la biblioteca pública: objectius, abast i accés. El rol de la biblioteca com a intermediària en l’ús de la informació. La postveritat, la veracitat de la informació.

25. La informació local a la biblioteca pública: serveis, recursos i difusió. Coordinació amb altres serveis municipals.

26. L’evolució de la col·lecció de la biblioteca pública: del fons bibliogràfic a l’accés a continguts digitals. La incorporació del llibre electrònic.

27. La biblioteca expositiva: promoció de la col·lecció i màrqueting de continguts. La promoció de la col·lecció en els entorns digitals.

28. La Biblioteca Virtual de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona: continguts i serveis. Serveis al mòbil i aplicacions específiques per als usuaris de les biblioteques públiques.

29. La política de desenvolupament de la col·lecció. Criteris i instruments per a la selecció, la conservació i l’esporga.

30. L’especialització de la biblioteca: fons especials i recursos d’interès local. Preservació digital i creació de continguts.

31. L’aplicació de la normativa sobre propietat intel·lectual a la biblioteca pública i el paper de les entitats de gestió. Altres aspectes legals en l’ús de la informació.

32. L’accés a la informació: catalogació, indexació i classificació. Directrius i eines utilitzades a Catalunya. Reptes de futur.

33. Els dipòsits digitals: la gestió de la informació digital. Tipus de documents i formats. Sistemes de descripció i metadades.

34. El lloc web de la biblioteca: disseny, usabilitat i contingut. Optimització per a motors de cerca.

35. L’ús de les xarxes socials i la web 2.0 a les biblioteques públiques. Elements en la interacció amb l’usuari.

36. Màrqueting i comunicació a la biblioteca pública. El pla de màrqueting: definició, objectius i contingut.

37. El coneixement de l’entorn, els públics i els usuaris de la biblioteca pública: mètodes quantitatius i qualitatius. Els estudis d’usuaris.

38. El reglament del servei i les normatives d’ús com a eines de suport a la prestació dels serveis: elaboració, aprovació i difusió.La planificació i gestió a la biblioteca pública. Els plans anuals d’actuació. La gestió per projectes.

40. Les memòries o informes anuals de gestió de la biblioteca: funció, contingut i difusió.

41. L’avaluació de la biblioteca com a servei públic. Estadístiques i indicadors. Quadres de comandament.

42. La gestió de la qualitat a la biblioteca pública. Innovació, millora contínua i cartes de serveis.

43. El finançament de les biblioteques públiques catalanes. Alternatives per a la captació de recursos. La gestió dels recursos econòmics.

44. El valor econòmic i social de la biblioteca pública.

45. Els espais de la biblioteca pública: distribució i organització en funció de la diversitat d’usos. Tendències de futur.

46. El perfil del professional de la informació. Coneixements, competències i habilitats. Recursos per a la formació permanent.

47. L’equip humà a la biblioteca pública: organització i funcions. El treball en equip i la comunicació interna.

48. L’atenció a l’usuari: habilitats de comunicació i resolució de conflictes.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.