agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Cee 2019

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Cee 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 05/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Cee 2019

Se ha publicado, el 05 de marzo de 2019, el anuncio de la convocatoria de 1 plaza por oposición libre para el Ayuntamiento de Cee en A Coruña de Arquitecto. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 19 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTOS
AYUNTAMIENTO DE CEE

(último temario publicado por la Provincia de A Coruña 2019)


Tema 1.–A Constitución Española de 1978. Principios xerais e estrutura. Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

Tema 2.–O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma. O Parlamento. O Consello da Xunta. O presidente.

Tema 3.–A Lei: concepto e clases. Disposicións normativas con forza de lei. O Regulamento: concepto. Clasificación dos regulamentos.

Tema 4.–O acto administrativo: concepto e clases. Elementos do acto. A eficacia dos actos administrativos. Nulidade e anulabilidade.

Tema 5.–O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación.

Tema 6.–Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo. Os recursos administrativos. Conceptos e clases, requisitos xerais. Os recursos ordinarios.

Tema 7.–A responsabilidade patrimonial da administración pública. Os procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial: procedemento xeral e procedemento abreviado.

Tema 8.–O municipio. Elementos. Territorio e poboación.

Tema 9.–A organización municipal. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Competencias municipais.

Tema 10.–O real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público. clases de funcionarios. situacións administrativas. Réxime disciplinario.

Tema 11.–Dereitos e deberes do funcionariado local. Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

Tema 12.–A Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público: a contratación administrativa. Clases de contratos. Elementos dos contratos. Os suxeitos. Obxecto e causa dos contratos públicos. A forma de contratación administrativa e os sistemas de selección do contratista. A formalización dos contratos. Os contratos menores.

Tema 13.–Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. Extinción.

Tema 14.–A cesión dos contratos e a subcontratación.

Tema 15.–Execución de obras pola propia Administración.

Tema 16.–Prevención de Riscos Laborais. Lexislación básica.

Tema 17.–Delitos relativos á ordenación do territorio e o urbanismo, a protección do patrimonio histórico e o medio ambiente. Protección penal da flora e da fauna.

Tema 18.–Facendas locais: A Lei reguladora das Facendas Locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

Tema 19.–O Orzamento xeral das Entidades Locais. Elaboración e aprobación. Referencia ás Bases de execución do orzamento.

Tema 20.–Os bens das Entidades Locais. Dominio público e bens patrimoniais.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTOS
AYUNTAMIENTO DE CEE

(último temario publicado por la Provincia de A Coruña 2019)


Tema 1.–Evolución histórica do Dereito Urbanístico español.

Tema 2.–Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana.

Tema 3.–Lei 8/2013, do 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.

Tema 4.–Costas e portos: lexislación estatal e autonómica. O dominio público marítimo terrestre e a súa protección .Planificación urbanística da franxa litoral e dos portos. Distribución de competencias entre as administracións estatal, autonómica e local.

Tema 5.–Normativa urbanística aplicable na Comunidade de Galicia: Lei 2/2016, do 10 de Febreiro, do Solo de Galicia. O Regulamento da Lei do Solo de Galicia aprobado por Decreto 143/2016, do 22 de setembro.

Tema 6.–Normativa galega de protección da paisaxe. Estratexia Galega da Paisaxe. Catálogos da Paisaxe.

Tema 7.–Directrices de Ordenación do Territorio.

Tema 8.–Plan de ordenación do Litoral.

Tema 9.–Planeamento urbanístico municipal. Determinacións legais e regulamentarias. Ordenanzas Municipais. Determinación sobre redes públicas.

Tema 10.–Réxime urbanístico do solo. Clasificación do Solo. Dereitos e deberes.

Tema 11.–O plan básico autonómico e os plans básicos municipais.

Tema 12.–Planeamento de desenvolvemento dos plans xerais. Os Plans parciais: Disposicións xerais. Obxecto. Determinacións e documentación. Plans especiais: Finalidades e clases.

Tema 13.–Delimitacións do solo de núcleo rural. Estudos de detalle. Catálogo de bens e espazos protexidos.

Tema 14.–Os Plans xerais de ordenación municipal. Formulación e contido. Determinacións. Documentación.

Procedemento para a súa aprobación.

Tema 15.–Vixencia, modificación e revisións dos plans.

Tema 16.–Execución dos plans. Requisitos previos á actuación. Ámbito de actuación.

Tema 17.–Delimitación de polígonos de execución. Sistemas de actuación. Principios xerais da execución dos plans. Substitución do sistema.

Tema 18.–Distribución equitativa de beneficios e cargas. Áreas de repartición. Aproveitamento tipo.

Tema 19.–O sistema de compensación. Execución directa polos propietarios. Disposicións xerais. Xuntas de

compensación. Estatutos e bases. Proxecto de compensación. Execución de obras e cesións.

Tema 20.–O sistema de cooperación. Proxecto de reparcelación. Criterios e procedemento.

Tema 21.–Sistema de expropiación. Disposicións xerais. Procedemento do sistema de expropiación. Pago do xustiprezo. Toma de posesión.

Tema 22.–O sistema de execución forzosa. Características do sistema. Contido e efectos.

Tema 23.–Réxime de valoración do Solo. Criterios xerais de valoracións do solo e demais dereitos.

Tema 24.–Intervención da Comunidade de Galicia en actos de uso do Solo, edificación e construción. Cualificacións urbanísticas.

Tema 25.–A intervención na edificación e no uso do solo. As licenzas: actos suxeitos a licenza, actos promovidos polas administracións públicas. As comunicacións previas: actos suxeitos a comunicacións previas.

Tema 26.–Contido do proxecto técnico de obra, contido da licenza, licenza de primeira ocupación, silencio administrativo na concesión de licenzas. Os informes sectoriais.

Tema 27.–Inspección urbanística. Ordes de execución, en especial as relativas á conservación e rehabilitación.

Tema 28.–Protección da legalidade urbanística. Supostos legais e medidas de protección.

Tema 29.–A declaración legal de ruína. Ruína legal e ruína física. Intervención do arquitecto nos expedientes de ruína. Informes e ditames.

Tema 30.–Instrumentos de incidencia no mercado inmobiliario. Patrimonio público do Solo. Dereito de tanteo e de retracto.

Tema 31.–Infraccións urbanísticas. Tipos. Sancións. Prescricións.

Tema 32.–Normativa urbanística do Concello de Cee.

Tema 33.–Ordenanzas e instrucións municipais en materia de urbanismo do Concello de Cee.

Tema 34.–Infraestruturas xerais viarias, redes arteriais e urbanas. Lei de Estradas da Comunidade de Galicia.

Tema 35.–Lexislación sobre Augas e Regulamentos de desenvolvemento.

Tema 36.–Código Técnico da Edificación: Obxecto. Ámbito de aplicación. Condicións Xerais para o cumprimento do CTE. Esixencias básicas. Condicións do proxecto. Contido do proxecto.

Tema 37.–Obtención de terreos de sistemas xerais e locais.

Tema 38.–Criterios de deseño arquitectónico e urbano en conxuntos históricos. Principios teóricos de restauración e rehabilitación.

Tema 39.–Normativa galega sobre emprendemento e competitividade.

Tema 40.–Normativa vixente en materia de accesibilidade.

Tema 41.–Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción. Disposicións xerais. Disposicións específicas de seguridade e saúde durante as fases do proxecto e execución das obras. Avaliación e prevención de riscos en obras e actividades que non requiran proxecto.

Tema 42.–Normas urbanísticas e culturais na regulación do Patrimonio Arquitectónico.

Tema 43.–Concepto de Patrimonio histórico, o seu marco constitucional e sistema de pertenza ao mesmo.

Tema 44.–Lexislación sobre Patrimonio Cultural de Galicia.

Tema 45.–Pavimentacións especiais en conxuntos históricosartísticos.

Tema 46.–Mobiliario en conxunto históricoartístico.

Tema 47.–Criterios de deseño e adecuación na contorna de edificios históricosartísticos.

Tema 48.–Os Bens de Interese Cultural na lexislación sobre Patrimonio. Ordenación xeral e especial.

Tema 49.–A Lei 38/1999 de Ordenación da Edificación. Ámbito de aplicación e requisitos da edificación.

Tema 50.–O proceso edificatorio na Lei 38/1999 de Ordenación da Edificación.

Tema 51.–Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo e no Regulamento de valoracións.

Tema 52.–Valoracións fiscais. Valor catastral (normativa técnica estatal para o seu cálculo). A comprobación de valores de prezos medios de mercado aplicable a determinados inmobles rústicos e urbanos situados na Comunidade Autónoma de Galicia (normativa técnica autonómica para o seu cálculo).

Tema 53.–Espazos naturais: lexislación estatal e autonómica. Espazos naturais de interese comunitario. Usos permitidos e prohibidos nas zonas de especial conservación. Significado das actividades vinculadas aos usos tradicionais.

Tema 54.–Actuacións protexidas en materia de rehabilitación. Lexislación estatal e autonómica. Rehabilitación de vivendas e edificios no medio rural e en conxuntos históricos. Remate exterior de vivendas rurais. Infravivenda. Requisitos, condicións e tramitación.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.