agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Bibliotecarios Ayuntamiento Llagostera 2019

Especialidad: Ay. de Bibliotecas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 01/03/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Bibliotecarios Ayuntamiento Llagostera 2019

Se ha convocado en el BOE, el 1 de marzo de 2019, 1 plaza por concurso-oposición libre de Técnicos Medios Bibliotecarios para el Ayuntamiento de Llagostera. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 19 de febrero de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECARIO
AYUNTAMIENTO DE LLAGOSTERA

(último temario publicado por la Provincia de Girona, 2019)


1. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització. Competències i serveis mínims municipals.

2. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària. L’elaboració de les disposicions administratives de caràcter general. Normes reglamentaries en l’àmbit local: ordenances, reglaments interns, ordenances fiscals i reglament d’organització municipal.

3. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. La notificació i la publicació.

4. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i còmput.

5. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. 6. La selecció del contractista: formes i procediments d’adjudicació. Contingut i efectes dels contractes administratius. Especial estudi dels contractes menors.

7. Prerrogatives de l’Administració en l’àmbit contractual. L’extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució. Els convenis administratius: concepte i règim jurídic.

8. L’activitat de foment en l’esfera local. La subvenció administrativa: règim jurídic. Procediments de concessió: concurrència competitiva i concessió directa. Reintegrament de subvencions.

9. L’administració electrònica: pilars i principis. El deure i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’administració.

10. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els impostos: concepte i principis. Els impostos locals: obligatoris i voluntaris. Taxes i preus públics.

11. El pressupost municipal: Formació i aprovació. Estructura pressupostària.

12. Drets i deures del personal al servei de l’Administració Pública . El sistema retributiu, Situacions administratives.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO BIBLIOTECARIO
AYUNTAMIENTO DE LLAGOSTERA

(último temario publicado por la Provincia de Girona, 2019)


1. El Sistema Bibliotecari de Catalunya. Marc competencial i estructura. Legislació vigent.

2. Tipologia de les biblioteques segons la seva funció, col·lecció, usuaris i serveis.

3. Les biblioteques en la societat de la informació. La gestió de la informació i del coneixement.

4. L’evolució del concepte de la biblioteca pública en els últims anys a nivell general. Canvis en la concepció de l’espai, els recursos i els serveis.

5. La planificació territorial de la biblioteca pública a Catalunya. El Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Estàndards d’equipaments i serveis.

6. L’activitat de la biblioteca pública en el marc de les polítiques culturals al municipi.

7. La biblioteca pública i el treball en xarxa en l’àmbit municipal. La cooperació amb altres agents del territori. 8. Els serveis de la biblioteca pública. Situació actual i tendències. Serveis en línia i serveis presencials.

9. El servei d’informació a la biblioteca pública. La informació local. Informació a les empreses. Informació a col·lectius específics (immigrants, gent gran…).

10. El servei de préstec en una biblioteca pública. El préstec interbibliotecari. Cooperació amb altres centres.

11. Avaluació de serveis: concepte. Metodologia de recollida de dades: els indicadors. Anàlisi de resultats. 

12. L’equipament de biblioteca pública. Organització i distribució d’àrees i espais, en funció dels serveis, els recursos i els usuaris.

13. Els usuaris de la biblioteca. Tipologia i detecció de necessitats: estudis d’usuaris. Programes de formació d’usuaris.

14. La qualitat dels serveis a l’usuari: el factor humà en l’atenció al públic, resolució de conflictes, suggeriments i queixes, etc.

15. La biblioteca pública i les polítiques de foment de la lectura.

16. La funció social de la biblioteca pública: paper dins el conjunt de l’activitat del barri o municipi, relacions amb entitats.

17. La planificació i la gestió de la biblioteca pública. Planificació per objectius. Plans anuals d’actuació. Organització del treball i administració del pressupost.

18. La política de col·lecció en una biblioteca pública. Evolució: del concepte de col·lecció: del material documental disponible a la biblioteca a l’accés a altres recursos d’informació. Organització i ordenació del fons (CDU i centres d’interès).

19. El procés tècnic de la informació: selecció i adquisició dels fons.

20. Formació de seccions en una biblioteca pública: fons generals, fons de reserva, col·leccions locals i comarcals, col·leccions sobre temes especials.

21. Serveis bibliotecaris per a infants. L’àrea infantil de la biblioteca pública. Serveis, recursos i activitats.

22. Serveis especials de les biblioteques públiques per a usuaris amb necessitats específiques: minories lingüístiques, persones amb discapacitats, o altres col·lectius que per alguna raó no poden utilitzar els serveis o materials habituals de la biblioteca.

23. Màrqueting aplicat a biblioteques. Definició d’objectius. Comunicació, imatge i relacions públiques.

24. Activitats culturals a la biblioteca per a petits i grans: animació, exposicions, reunions, conferències, etc. Organització i objectius.

25. El finançament de les biblioteques públiques. Fonts de finançament de les biblioteques públiques catalanes. Els preus públics i el patrocini.

26. Internet a les biblioteques públiques. Història de la seva implantació, modificacions que ha suposat en tots els aspectes, normatives d’ús, idees per a gestionar i millorar el servei. 27. La biblioteca digital: continguts i serveis. 28. La pàgina web de la biblioteca: disseny de continguts i serveis.

29. Els catàlegs col·lectius com a eines de cooperació. Situació actual a Catalunya. La catalogació cooperativa.

30. Principals programaris de gestió bibliotecària integral: descripció i característiques. Nivell d’implantació a Catalunya.

31. Els formats bibliogràfics i intercanvi de registres. El format MARC

21. Estat de la qüestió en general i a Catalunya en particular.

32. El perfil del professional de la informació. Present i futur. La formació del professional.

33. La planificació en l’àmbit municipal. Les xarxes locals de biblioteques públiques. La biblioteca central i les biblioteques de districte i/o barri. Funcions i serveis.

34. Els centres d’interès a la biblioteca de lectura pública de Llagostera.

35. Les biblioteques nacionals. Missió, objectius i serveis. Funcions de les biblioteques nacionals europees. 

36. Les biblioteques especialitzades o centres de documentació a Catalunya.

37. Els drets d’autor i la biblioteca pública. El context de la nova directiva europea.

38. Els projectes europeus vigents pel que fa a l’impuls de la biblioteca pública: línies prioritàries d’acció, en especial els projectes PULLS i CALIMERA.

39. L’accés a la informació: concepte i funció del control d’autoritats i de les normes de descripció, indexació i classificació.

40. La programació d’una biblioteca pública. Objectius, estructura i agents implicats.

41. Animació i dinamització dels diversos serveis que ofereix la biblioteca de lectura pública.

42. Eines de difusió dels serveis que ofereix la biblioteca de lectura pública a la seva ciutat, barri o comarca.

43. La gestió del canvi a la biblioteca. Circumstàncies que el motiven i circumstàncies que el frenen. Fases.

44. Personal d’una biblioteca pública: categories i funcions.

45. Les memòries o informes anuals sobre la gestió de la biblioteca: eines de valoració i eines de planificació.

46. Preservació i conservació. Programes internacionals. Organització i funcions del servei de preservació i conservació d’una biblioteca nacional.

47. Publicacions periòdiques. Tractament i seguiment. Importància d’aquest material en la biblioteca pública. Conservació i gestió de l’hemeroteca.

48. Tractament i conservació del fons: criteris per a la selecció i eliminació del material obsolet. Documents donats de baixa. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.