agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento A Coruña 2023/2024

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 31/05/2023
Plazas: 11
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento A Coruña 2023/2024

31/05/2023. Publicado en el BOE el anuncio de la convocatoria de 11 plazas de Arquitecto para el Ayuntamiento de A Coruña.

12/05/2023. Publicada la convocatoria de 11 plazas libres de Arquitecto para el Ayuntamiento de A Coruña. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de A Coruña.


20/02/2019, Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para el Ayuntamiento de A Coruña (Galicia), que incluye 2 plazas libres por concurso-oposición de Arquitecto. Las bases y el temario han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 31 de julio de 2018.


Consulte las preguntes frecuentes y las condiciones de compra.

TEMARIO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA (último temario publicado)

TEMARIO PARTE COMÚN:

TEMA 1.- A Constitución Española. Estrutura. Os principios constitucionais: o estado social e democrático de Dereito. Os valores superiores na Constitución española. Título preliminar. Os dereitos e deberes fundamentais, as súas garantías e suspensión. As Cortes Xerais. A reforma constitucional.

TEMA 2.- O Goberno: Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A organización territorial do Estado. Réxime de competencias: sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas: competencias exclusivas, compartidas, concorrentes, de desenvolvemento e de execución. O Estado das Autonomías. Relación entre o Estado e as Comunidades Autónomas.

TEMA 3.- O Estatuto de autonomía de Galicia. Título preliminar. O poder galego: o Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración de Xustiza en Galicia. As competencias de Galicia.

TEMA 4.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Disposicións xerais. Dos interesados no procedemento. Da actividade das Administracións Públicas: normas xerais de actuación. Termos e prazos.

TEMA 5.- Lei 39/2015, de 1 do outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. A revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio. Recursos administrativos.

TEMA 6.- Lei 39/2015, de 1 do outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Das disposicións sobre o procedemento administrativo común: Garantías do procedemento. Iniciación do procedemento. Ordenación do procedemento. Instrución do procedemento.

TEMA 7.- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. Das disposicións sobre o procedemento administrativo común: Finalización do procedemento. Tramitación simplificada do procedemento administrativo común. Execución.

TEMA 8.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do sector público. Disposicións xerais. Dos órganos das Administracións Públicas. Os convenios. Principios da potestade sancionadora. Da responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas. O funcionamento electrónico do sector público.

TEMA 9.- O réxime local. Regulación xurídica. O municipio: concepto e elementos: Territorio e poboación. Organización. Competencias. Réxime de organización dos municipios de gran poboación.

TEMA 10.- O persoal ao servizo das Administracións Públicas: Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo. Dereitos individuais. Deberes e código de conducta. Xornada de traballo permisos, licenzas e vacacións. Dereitos retributivos.

TEMA 11.- O persoal ao servizo das Administracións Públicas: Réxime disciplinario. Situacións administrativas. Incompatibilidades.

TEMA 12.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais. Recursos das facendas locais. Recursos dos municipios: Tributos propios: enumeración, natureza e feito impoñible, cesión e recadación de impostos do Estado, participación dos municipios nos tributos do Estado, prezos públicos, prestación persoal e de transporte.

TEMA 13.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais e RD 500/1990, do 20 de abril. Os orzamentos: Contido e aprobación, modificacións, execución e liquidación.

TEMA 14.- Contratos do Sector Público. Obxecto e ámbito de aplicación. Delimitación dos tipos contractuais. Partes do contrato: Órgano de contratación. Obxecto, orzamento base de licitación, valor estimado, precio e a súa revisión.

TEMA 15.- Contratos do Sector Público. Contratos das Administracións Públicas: preparación, adxudicación, formalización, execución, modificación e extinción. Competencia e normas específicas de contratación nas entidades locais.

TEMA 16.- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Transparencia da actividade pública.

TEMA 17.- Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. Disposicións xerais. Principios da protección de datos. Dereitos das persoas. Responsable e encargado do tratamento de datos. Réxime sancionador.

TEMA 18.- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: Obxecto e ámbito da lei. O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación. Políticas públicas para a igualdade. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade autónoma de Galicia en materia de igualdade: As condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega.

PARTE ESPECÍFICA:

TEMA 1.- Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana (I). Estatuto básico do cidadán. Estatuto básico da iniciativa e a participación na actividade urbanística.

TEMA 2.- Lei 2/2016, do 10 febreiro, do Solo de Galicia (I). Principios xerais. Competencias e organización administrativa.

TEMA 3.- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (I).

TEMA 4.- Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia (I). Regulación integrada do exercicio de actividades.

TEMA 5.- Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia (II). Espectáculos públicos e actividades recreativas. Réxime sancionador.

TEMA 6.- Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Réxime de comunicación previa. Avaliación de incidencia ambiental.

TEMA 7.- Ordenanza municipal reguladora das condicións de implantación dos usos vinculados coa hostalaría, ocio e comercio (BOP do 11/08/2014).

TEMA 8.- Ordenación do territorio e ordenación urbanística. Principios do desenvolvemento territorial e urbano sostible.

TEMA 9.- Actuacións de transformación urbanística e actuacións edificatorias. Deberes vinculados á promoción das actuacións de transformación urbanística e actuacións edificatorias.

TEMA 10.- Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación urbana (II): Estatuto básico da promoción das actuacións urbanísticas. Criterios básicos de utilización do solo. Situacións básicas do solo. Réxime urbanístico do dereito de propiedade do solo. Contido do dereito de propiedade do solo: en situación rural e en situación urbanizado, facultades, deberes e cargas.

TEMA 11.- Lei 2/2016 e decreto 143/2016 (II): A clasificación urbanística do solo. Solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico. Réxime das distintas clases e categorías do solo: dereitos e deberes dos propietarios do solo.

TEMA 12.- O planeamento urbanístico. Límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. Normas de calidade ambiental e paisaxística. Normas de aplicación directa.

TEMA 13.- Instrumentos de planeamento urbanístico. Avaliación ambiental estratéxica. Vixencia e efectos da súa aprobación. Vixencia, revisión e modificación. Efectos da aprobación Réxime transitorio.

TEMA 14.- O Plan Básico autonómico. O Plan Xeral de Ordenación Municipal. Determinacións.

TEMA 15.- Procedemento para a aprobación do plan básico autonómico. Procedemento para a aprobación do plan xeral.

TEMA 16.- O planeamento de desenvolvemento: plans parciais e plans especiais. Contido, determinacións e documentación. Procedemento de elaboración e aprobación.

TEMA 17.- Outros instrumentos: Os estudos de detalle. Os catálogos. Contido, determinacións e documentación. Procedemento de elaboración e aprobación.

TEMA 18.- Execución do planeamento: disposicións xerais. Áreas de Repartición. Aproveitamento Tipo. Polígonos de execución.

TEMA 19.- Execución do planeamento: Regras xerais para a distribución de cargas e beneficios. Instrumento de equidistribución: contido, procedemento de aprobación, efectos e liquidación.

TEMA 20.- Proxectos de Urbanización. Execución e conservación das obras de urbanización. Gastos de urbanización.

TEMA 21.- Sistemas de actuación. Elección do sistema. O cumprimento dos prazos de equidistribución e urbanización.

TEMA 22.- Sistema de compensación: estatutos e bases. Xunta de compensación. Sistema de concerto.

TEMA 23.- Sistema de cooperación. Sistema de expropiación.

TEMA 24.- Obtención de solo de sistemas xerais e locais.

TEMA 25.- Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo e no Regulamento de valoracións (Real decreto 1492/2011).

TEMA 26.- Títulos habilitantes de natureza urbanística: Licenzas Urbanísticas, definición, obxecto, actos suxeitos a licenza. Documentación e procedemento. Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.

TEMA 27.- Prazos de edificación. Caducidade das licenzas. As licenzas de ocupación dos inmobles. Revisión e suspensión das licenzas.

TEMA 28.- Comunicacións previas. Definición, obxecto e procedemento para a tramitación. Prazos.

TEMA 29.- Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. Actos promovidos por administracións públicas.

TEMA 30.- Parcelacións urbanísticas, segregacións e división de terreos.

TEMA 31.- Deberes dos propietarios de terreos, construcións e Instalacións. As ordes de execución. Execución forzosa e subsidiaria.

TEMA 32.- A situación de ruína. Supostos. Procedemento. Consecuencias da súa declaración. A ruína inminente.

TEMA 33.- Ordenanza municipal de conservación e rehabilitación de inmobles (BOP núm. 54 do 21/03/2022).

TEMA 34.- Inspección urbanística. A protección da legalidade urbanística.

TEMA 35.- Infraccións urbanísticas e as súas sancións.

TEMA 36.- Ordenación do territorio: principios xerais. Normativa autonómica de ordenación do territorio. As directrices de ordenación do territorio (Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de ordenación do territorio).

TEMA 37.- O Plan de ordenación do litoral (Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia).

TEMA 38.- O PXOM do 2013: Disposicións Xerais. Instrumentos de desenvolvemento e intervención na edificación e uso do solo. Réxime urbanístico do solo.

TEMA 39.- O PXOM do 2013 da Coruña: Condicións dos usos.

TEMA 40.- O PXOM do 2013 da Coruña: Condicións xerais da edificación.

TEMA 41.- O PXOM do 2013 da Coruña: Condicións particulares da edificación no solo urbano. Normas Zonais e Dotacionais.

TEMA 42.- Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixería (PEPRI). Normativa urbanística: disposicións xerais e condiciones de protección do patrimonio. Medidas para a protección e regulación.

TEMA 43.- Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixería (PEPRI). Normativa urbanística: tipificacións das actuacións. Obras na edificación. Agrupación de parcelas. Normas xerais de uso. Condicións xerais de estética. Condicións hixiénico- sanitarias e de habitabilidade.

TEMA 44.- Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e Garantías.

TEMA 45.- Disposicións relacionadas coa edificación. Normas, regulamentos e instrucións.

TEMA 46.- Disposicións sobre redacción de proxectos e dirección de obras. O libro de ordes e visitas. O certificado final de obras. Responsabilidade profesional do arquitecto. Intervencións dos colexios profesionais de arquitectos. O visado colexial.

TEMA 47.- Código técnico de edificación. Ámbito de aplicación. Partes y contidos. Xeralidades e esixencias básicas.

TEMA 48.- Seguridade estrutural na edificación. DB-SE. Resistencia e estabilidade. Aptitude ao servizo. Relación con outras normativas estruturais. Normativa de accións na edificación. DB-SE-AE. Cimentacións na edificación. DB-SE-C.

TEMA 49.- Estruturas DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, e EHE.

TEMA 50.- Seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI.

TEMA 51.- Condicións acústicas na edificación Normativa técnica. DB-HR.

TEMA 52.- Seguridade de utilización na edificación. Exixencias básicas SUA1 a SUA 8.

TEMA 53.- Accesibilidade. Exixencia básica SUA 9. Seguridade de utilización e accesibilidade.

TEMA 54.- Normativa estatal vixente en materia de accesibilidade. Aspectos básicos de la Lei 51/2003, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Real decreto 505/2007.

TEMA 55.- Orde TMA/851/2021, de 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados.

TEMA 56.- Lei 10/2014, de 3 de decembro de accesibilidade e Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro. Conceptos básicos. Niveles de accesibilidade. Código accesibilidade.

TEMA 57.- Normas de habitabilidade de vivendas en Galicia.

TEMA 58.- Certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 59.- Seguridade e saúde nas obras de construción. Real decreto 1627/1997. Disposicións mínimas. Disposicións específicas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador. Estudio de seguridade e saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de seguridade e saúde. Principios xerais aplicables ao proxecto e á execución.

TEMA 60.- Organización de obras: técnicas de programación. Plan de obra. Control do proceso construtivo.

TEMA 61.- O control de calidade na edificación. As entidades e laboratorios de control de calidade na edificación. Normativa autonómica. Esixencias de control de recepción e execución no Código técnico da edificación.

TEMA 62.- Residuos de construción e demolición. Normativa aplicable e Plan Nacional. Principais aplicacións destes residuos na edificación e obras públicas.

TEMA 63.- O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Actuacións preparatorias. Formas de adxudicación. Formalización do contrato. Comprobación da implantación.

TEMA 64.- Execución do contrato de obras. Dereitos o deberes dos contratistas. Abonos ao contratista. Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.

TEMA 65.- Lexislación de Estradas: estatal e autonómica. Lexislación do sector ferroviario.

TEMA 66.- Lexislación de Costas e Portos: estatal e autonómica. O dominio público marítimo terrestre e a súa protección. Planificación urbanística da franxa litoral e dos portos. Distribución de competencias entre as administracións estatal, autonómica e local.

TEMA 67.- Lexislación estatal e autonómica de protección do patrimonio cultural. Clasificación, declaración e catalogación dos bens do Patrimonio cultural de Galicia.

TEMA 68.- Réxime de protección e conservación na Lei 5/2016, de 4 de maio do Patrimonio cultural de Galicia.

TEMA 69.- Réxime específico de protección dos bens de interese cultural. Réxime específico de protección dos bens catalogados.

TEMA 70.- Instrumentos específicos de protección das paisaxes culturais e dos territorios históricos. Os Camiños de Santiago. Bens culturais específicos.

TEMA 71.- Criterios de intervención nos conxuntos histórico-artísticos e nos edificios históricos. Materiais e sistemas construtivos tradicionais aplicados á conservación e restauración.

TEMA 72.- Actuacións protexidas en materia de rehabilitación. Lexislación estatal e autonómica.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.