agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Berga 2019

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Berga 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 02/02/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Berga 2019

El 02/02/2019, se publica el anuncio de la convocatoria en el BOE por el sistema de concurso de oposición, 1 plaza libre de Arquitecto para el Ayuntamiento de Berga, Barcelona. Íntegramente, se publica en el Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona de 15 de enero de 2019 las bases y el temario.


TEMARIO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO BERGA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Berga 2019)


1) El Dret de la Unió Europea (I). Formació i característiques. Tractats i Dret derivat. Les Directives i els Reglaments comunitaris, les Decisions, Recomanacions i Dictàmens.

2) El Dret de la Unió Europea (II). Dret Europeu i Dret dels països membres. Relacions amb Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

3) L’Administració pública en la Constitució. L’organització territorial de l’Estat: comunitats autònomes, municipis i províncies.

4) El govern local en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Organització. Competències locals. Les finances dels governs locals. La Carta Europea d’Autonomia Local. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits. Fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa catalana en matèria de règim local.

5) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 7) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

8) La jurisdicció contenciosa administrativa (I). Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: capacitat processal, legitimació i representació i defensa. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència.

9) El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals.

10) L’organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.

11) La intervenció administrativa local en l’activitat privada: ordenances i bans, llicències i altres actes de control preventiu. Comunicacions prèvies i declaracions responsables, control posterior a l’inici d’activitats i ordres individuals. L’activitat de foment en l’esfera local.

12) La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals.

13) Les formes de gestió dels serveis públics locals i les diferents modalitats.

14) Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L’inventari.

15) Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. La imposició i l’ordenació de tributs i l’establiment de recursos no tributaris. Règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs.

16) El pressupost municipal. Definició, contingut, tramitació, modificació i liquidació.

17) La contractació del sector públic (I). Principis generals. Les parts dels contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. Contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d’adjudicació, Plec de prescripcions tècniques. Càlcul del cost de la vida en la contractació.

18) La contractació del sector públic (II.) Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Perfecció i forma del contracte. Prohibicions de contractar. Capacitat, solvència i classificació de les empreses.

19) La contractació del sector públic (III). Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’administració. La revisió de preus. L’extinció dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Tramitació ordinària, tramitació urgent i tramitació d’emergència.

20) La contractació del sector públic (IV). Contractes menors. Procediment negociat, amb i sense publicitat. Procediment obert.

21) La contractació del servei públic (V). El contracte de concessió d’obra pública, El contracte de subministraments. El contracte de serveis. El contracte de gestió de servei públic.

22) La contractació del servei públic (VI). El contracte d’obres. Procediment i formes d’adjudicació. Direcció d’obra, recepció i liquidació del contracte d’obra. Actuacions preparatòries. Càlcul preu del pressupost i el preu estimat del contracte. La modificació del contracte d’obres. 23) La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme. La legislació urbanística a Catalunya. 24) El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

23. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

25) El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

26) Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27) Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

28) Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

29) Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

30) Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

31) Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

32) Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

33) Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

34) Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

35) L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

36) El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

37) El visat col·legial.

38) L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

39) Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

40) L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

41) El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

42) La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

43) El sistema d’expropiació. Concepte i procediments. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

44) Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

45) La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

46) El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

47) Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

48) Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edifici car i d’urbanitzar i conseqüències de l’ incompliment d’aquesta obligació.

49) El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

50) La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

51) Valoració del sòl urbanitzat. Valoració del sòl rural. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

52) Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

53) Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

54) Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament

 55) La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

56) Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

57) El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

58) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

59) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

60) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

61) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

62) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.