agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Barcelona 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 120
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria 120 plazas de Técnicos medios en Trabajo Social mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

09/03/2021. El Ayuntamiento de Barcelona convoca 120 plazas de Técnicos medios en Trabajo Social mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. 4 plazas quedan reservadas para personas con discapacidad. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Barcelona del 24 de febrero de 2021.

13/01/2021. Publicada la oferta de empleo público de 2020 del Ayuntamiento de Barcelona en el Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona, que incluye 51 plazas de Trabajadores Sociales de acceso libre.

(23/01/2019) Han sido publicadas, en el anuncio de las convocatorias del BOE, 36 plazas de Trabajadores Sociales para el Ayuntamiento de Barcelona,  mediante concurso oposición libre. El temario junto con las bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 de enero de 2019.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament

6. Organització territorial de l'Estat :L'Administració Pública a l'Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.

7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.

8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.

13. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADORES SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


1. Llei 12/2007 d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya.

2. Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

3. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a persones en situació de dependència.

4. Llei 14/2017, del 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania de Catalunya.

5. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència. Normativa de desplegament.

6. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya.

7. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

 8. Llei 11/2014, de 10 d'octubre per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

 9. Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç. Decret 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

10. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

11. La Convenció de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006.

12. El Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019. Eix 1: Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure.

13. Pla de Lluita contra el Sensellarisme de Barcelona 2016-2020.

14. Pla pel Dret a l´Habitatge de Barcelona 2016-2025.

15. Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026.

16. Pla municipal per a la Infància 2013-2016. Foco Infància i Ciutadania 2017-2020.

17. Pla municipal de Família 2013-2016.

18. Pla municipal per a les Persones Grans 2013-2016. Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: 2018- 2030.

19. Pla d'adolescència i Joventut 2017-2021.

20. Pla de salut mental de Barcelona 2016- 2022.

21. El Programa BCN Interculturalitat 2016.

22. El Model de Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona. Circuit d'atenció social bàsica.

23. L'Institut de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Missió, visió i valors. Estructura organitzativa.

24. El model municipal d'atenció a les emergències i urgències socials. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

25. El marc municipal per a l'acció comunitària. Cap a una política pública d'acció comunitària. Marc conceptual, estratègic i operatiu (octubre 2016). L'acció Comunitària als Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona.

26. Evolució sòcio-demogràfica de la població de Barcelona 2010-2017.

27. Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017 2027. Les 12 fites.

28. La pobresa energètica. Concepte. Mesures i recursos per combatre-la.

29. Els serveis i recursos municipals en l'àmbit de la gent gran.

30. El maltractament de la gent gran: tipus de maltractament, factors de risc i protecció, mesures de protecció i procediment d'actuació.

31. Els serveis municipals per a persones amb discapacitat: atenció al públic, transport especial, centres d'atenció precoç, assistència personal, promoció i suport a l'accessibilitat i la inclusió, serveis complementaris.

32. Inclusió laboral per a persones amb discapacitat.: la inclusió al mercat ordinari i el mercat protegit. L'Agència d'Ocupació: Equip d'Assessorament Laboral (EAL).

33. Procés d'intervenció de l'EAIA en els casos. Relació amb els altres serveis. Processos tècnics en la fase d'estudi dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència.

34. Funcions del Treballador/a Social, del Psicòleg/oga, del Pedagog/a i de l'Educador/a. Interdisciplinarietat dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència.

35. Indicadors, factors de risc i factors de protecció per la valoració de les situacions de desprotecció dels infants i adolescents.

36. Els serveis i recursos municipals en matèria d'habitatge.

37. Els serveis i recursos municipals en matèria de l'atenció a persones en situació de sensellarisme.

38. Models d'intervenció individual i grupal amb dones en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella. El model municipal de fases en els processos de recuperació de les dones. 39. La intervenció amb infants i adolescents, com a fills i filles de dones que viuen situacions de violències masclistes.

40. La detecció i intervenció amb homes que exerceixin violència masclista en l'àmbit de la parella.

41. Els serveis i recursos municipals en matèria d'acollida i atenció a la immigració.

42. L'atenció domiciliaria a Barcelona. Serveis que en formen part i requisits d'accés.

43. L´atenció individual i familiar en el marc dels Serveis Socials Bàsics.

44. Bases del Model d'Atenció Grupal en els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Barcelona.

45. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats de l'Ajuntament de Barcelona.

46. El treball en xarxa amb els serveis de salut: atenció primària, salut mental i drogodependències

47. Ètica i deontologia professional en la professió del treballador/a social. Principis deontològics.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.