agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Barcelona 2021

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 30
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayuntamiento Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria de 30 plazas de Arquitectos Técnicos de acceso libre a través del sistema de concurso-oposición.

09/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 30 plazas de Arquitectos Técnicos de acceso libre a través del sistema de concurso-oposición. Puedes consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Barcelona del 24 de febrero de 2021.

13/01/2021. Publicada en el BOPB la oferta de empleo público del ayuntamiento de Barcelona, que incluye 10 plazas de Arquitectos técnicos de acceso libre.

En el BOE se ha publicado el anuncio de las convocatorias, el 23 de enero de 2019, de 31 plazas libres arquitectos técnicos por el sistema de concurso-oposición para Barcelona. En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 de enero de 2019 se han publicado las bases y temarios.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

 2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament

6. Organització territorial de l'Estat :L'Administració Pública a l'Ordenament jurídics espanyol. Tipologia d'Administracions Públiques.

7. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l'Estatut.

8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

9. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal.

13. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


Annex II B - TEMARI ESPECÍFIC – TM ARQUITECTURA

1. El Sistema Legal d'Ordenació Urbanística. Disposicions bàsiques legals reguladores de l'Urbanisme.

2. El Planejament Urbanístic. Classes de Plans i relació entre ells. La classificació del sòl.

3. El Pla General Metropolità i les principals modificacions d'aplicació a Barcelona. Les Normes Urbanístiques del Pla, les zones i els sistemes.

4. Les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, objecte, contingut i vigència. L'Ordenança Metropolitana de Rehabilitació: objecte, contingut i vigència.

5. Les actuacions urbanístiques en sòl urbà, Plans Especials Urbanístics. Plans de Millora Urbana. Sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació. Compensació bàsica. Compensació per concertació. Cooperació. Sistemes d'actuació urbanística per expropiació. Ocupació directa. Conceptes.

6. Concepte i contingut de l'estudi de seguretat i salut i de l'estudi bàsic de seguretat i salut.

7. Procediment administratiu pels Enderrocs, tramitació electrònica i gestió de residus. Normativa.

8. Els supòsits d'aplicació de les expropiacions urbanístiques. Les actuacions aïllades. L'expropiació urbanística com a sistema d'actuació.

9. La llicència urbanística, concepte i naturalesa jurídica, tipus de llicències.

10. Procediment i competència per a l'atorgament de les llicències urbanístiques.

11. Llicències i/o comunicacions: Requisits mínims per l'habitabilitat en els habitatges nous i en habitatges usats. Principals modificacions incorporades en l'últim Decret d'habitabilitat (annexes del Decret).

12. Les llicències i comunicacions d'obres, tipus i normativa d'aplicació. Tramitació electrònica i vigència.

13. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment.

14. Mesures de foment per la rehabilitació d'edificis, motivació i objectiu. Procediment per la valoració (Inspecció tècnica d'edificis). La Regulació legal bàsica.

15. Energies renovables aplicades en les llicències o comunicats, conceptes i tipus de tràmits.

16. El Paisatge Urbà, metodologies d'intervenció. L'Ordenança Municipal dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona.

17. El Projecte d'edificació. Tipus de projectes, les seves fases, el pressupost (costos directes i indirectes) i l'auditoria de projectes.

18. L'Obra: La planificació, la certificació i la seva liquidació, el control de qualitat i la seguretat a l'obra. Normativa aplicada.

19. L'Explotació (Conservació i Manteniment) d'edificis: tipus de manteniments, el pla de manteniment, el seu Inventari i les revisions o gammes de manteniment.

20. L'Explotació (Conservació i Manteniment) d'edificis: Les Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), els softwares de manteniment o de gestió d'actius, els sistemes de monitoratge i els Supervisory Control and Data Acquisition o Control supervisor i adquisició de dades (SCADA). Avantatges tecnològiques i econòmiques.

21. El Facility Management (FM). Fases on intervé i funcions associades.

22. La Metodologia Building Information Modeling (BIM). El BIM dins del cicle de vida de l'edifici (Disseny, Construcció i Operació). Agents que intervenen, costos associats a cada fase i en global.

23. Energies renovables i estalvi energètic. Normativa tècnica d'aplicació.

24. La Sostenibilitat i els sistemes de certificacions; segells locals, autonòmics i a nivell global.

25. La intervenció en el patrimoni històric-artístic, regulació legal. Els Plans de Protecció. El Catàleg del patrimoni històric-artístic.

26. L'enderroc i desconstrucció, normativa existent. Mètodes d'enderroc.

27. La Construcció. L'evolvent (façanes i cobertes) i els aïllaments tèrmics i acústics. Normativa aplicada i solucions constructives.

28. Les Instal·lacions dels edificis. Tipus d'instal·lacions, les fonts d'energia associades i la seva normativa d'aplicació.

29. Protecció contra incendis als edificis. Tipus d'instal·lacions associades, sistemes constructius i normativa d'aplicació.

30. Patologies de les estructures de suport de les edificacions. Classificació, metodologia i mètodes de reparació.

31. Patologies dels elements de tancament de les edificacions, cobertes i façanes. Classificació, metodologia i mètodes de reparació.

32. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

33. La supressió de barreres arquitectòniques. La llei d'accessibilitat, condicions per a l'edificació i els espais públics.

34. El subsòl, descripció de les característiques geològiques del Pla de Barcelona. Determinacions i paràmetres dels estudis geotècnics..La intervenció en subsòl. Aprofitament i mètodes constructius. Incidència del nivell freàtic.

35. L'Ordenança General de Medi Ambient Urbà. Contaminació acústica.

36. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació. Sistemes constructius pels diferents tipus de canalitzacions.

37. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals. Pla director del clavegueram de Barcelona.

38. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació.

39. Pavimentació de carrers per vianants i de places. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació.

40. Instal·lacions d'enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes d'enllumenat i nivell d'il·luminació segons l'espai públic. Normativa vigent relativa a estalvi energètic i contaminació lumínica.

41. Sistemes de neteja d'espais públics. Sistemes de recollida d'escombraries.

42. L'arbrat a Barcelona. Característiques dels tipus d'arbres més utilitzats. Sistemes de plantació i manteniment.

43. Els espais lúdics: les àrees de jocs i de gossos.

44. El mobiliari urbà, característiques i funcionalitat. Definició dels diferents elements i criteris per a la seva implantació.

45. Referenciació espaial. Geocodificació urbana. Unitats de referència per parcel·la, edificis i locals.

46. Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona (OMAIIA).

47. Espais públics. Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.