agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Barcelona 2021

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Barcelona 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 10/03/2021
Plazas: 40
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Barcelona 2021

10/03/2021. El DOGC publica el anuncio de la convocatoria de 40 plazas de Arquitectos mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

09/03/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 40 plazas de Arquitectos mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona del 24 de febrero de 2021.

13/01/2020. Publicada la OPE de 2020 del Ayuntamiento de Barcelona en el BOPB que incluye 15 plazas libres de Arquitecto.

El anuncio de las convocatorias publicado en el BOE el 23 de enero de 2019, corresponde a 29 plazas libres arquitectos por el sistema de concurso-oposición para Barcelona. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 de enero de 2019.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A1
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.


TEMARO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona)


1. Història de Barcelona: Els fets més rellevants des de la seva fundació fins avui. Evolució històrica urbana de la ciutat.

2. Abans de l'Eixample: Desenvolupament urbà en la ciutat emmurallada. Evolució urbana fins el segle XVIII.

3. L'Eixample de Barcelona. Concurs de plans de l'Eixample. El model de ciutat en les diferents propostes.

4. El Pla Cerdà. Eixos bàsics del projecte. Límits geogràfics. Descripció general.

5. Desvirtuacions del Pla Cerdà. Les ordenances en el procés de construcció de l'Eixample.

6. Santa Maria de Sants, Sant Martí de Provençals, Sarrià, Horta, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Vallvidrera i Gràcia abans de l'annexió a Barcelona. L'enllaç del nucli central de la ciutat amb els municipis annexionats. El Pla Jaussely. Pla general d'enllaços i espais lliures de 1917.

 7. El Pla Comarcal del 1953 i el seu desplegament. La urbanística de la ciutat en aquest període.

8. El Pla General Metropolità de 1976. Antecedents. Proposta d'ordenació. 9. Les transformacions de la ciutat durant els Jocs Olímpics.

10. Les transformacions de la ciutat després dels Jocs Olímpics: La Sagrera, el Fòrum, les transformacions urbanístiques de barris industrials, el barri 22@, la Marina del Prat Vermell, les Superilles.

11. Rehabilitació de barris al segle XXI. La perifèria de la ciutat. El Pla de Barris.

12. Configuració geològica i hidrogràfica del terme municipal de Barcelona.

13. El verd estratègic a la ciutat de Barcelona. Els grans parcs: Ciutadella, Montjuïc, Tres Turons i Collserola. Les platges.

14. Les Ordenances Metropolitanes d'Edificació.

15. La Ordenança Metropolitana de Rehabilitació.

16. El Paisatge Urbà. L'Ordenança dels usos del paisatge i la seva gestió. Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. Criteris d'intervenció paisatgística. Estudis de Paisatge. Actuacions especials de promoció del Paisatge Urbà de Barcelona.

17. Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions.

18. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística.

19. Règim urbanístic del sòl. Sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. Reglamentació detallada. Drets i deures dels propietaris en sòl urbà i urbanitzable.

20. Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals. L'Àrea Metropolitana: Origen, composició, funció i competències i el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).

21. Les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità (PGM) de 1976. Disposicions de caràcter general, règim urbanístic del sòl i sistemes.

22. El planejament territorial a Catalunya.

23. El Planejament Urbanístic: tipus de plans i determinacions bàsiques. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic.

24. Els Plans Directors Urbanístics. Els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal: determinacions i documentació. Planejaments derivats. Tipus i contingut.

25. El Programa d'Actuació Urbanística Municipal. Les normes de planejament urbanístic.

26. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions. Edificis i usos fora d'ordenació o amb volum disconforme. Legitimació d'expropiacions per raons urbanístiques.

27. La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació.

28. Sistemes d'actuació urbanística: reparcel·lació i expropiació.

29. Les valoracions urbanístiques.

30. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

31. Les llicències urbanístiques. Tipologies. Tràmits. Pròrrogues. Drets i deures.

32. L'habitatge: La Llei d'Habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l'habitatge. L'ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l'habitatge. Foment públic de l'habitatge. Règim disciplinari.

33. L'habitatge: La política d'habitatge de la ciutat de Barcelona: El Pla pel Dret a l'Habitatge. Nous models d'habitatge públic. L'habitatge cooperatiu. L'habitatge dotacional.

34. L'habitatge: Condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

35. Deures legals d'ús, conservació i rehabilitació i ordres d'execució. El deure de conservació.

36. La declaració de ruïna d'un immoble. Concepte i classes. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d'un immoble.

37. La intervenció en el patrimoni històric-artístic. Regulació legal. Els Plans especials de Protecció. La protecció del patrimoni històrico-artístic a la Ciutat de Barcelona. Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. El Catàleg de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona.

38. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

39. Protecció contra incendis. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis.

40. Llei de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.

41. Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència pública de Barcelona.

42. Norma bàsica sobre condicions acústiques de l'edificació. Protecció davant el soroll. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en el planejament urbanístic i en l'edificació.

43. Norma bàsica sobre aïllament tèrmic dels edificis. Estalvi d'energia. Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació d'aquests.

44. La Llei de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. El codi d'accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L'itinerari practicable, l'adaptat i el convertible. Ajustos raonables. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d'ús públic i en els edificis d'ús privat. Concepte i característiques de l'habitatge adaptat i espai públic adaptat.

45. El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Documents bàsics, documents reconeguts i solucions alternatives.

46. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.

47. Classes de contractes, procediments de contractació i formes d'adjudicació. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració.

48. El projecte d'edificació. Documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica.

49. La direcció d'obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d'obres. Modificacions d'obra i projectes reformats. Revisió de preus.

50. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d'obres. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.

51. Equipaments municipals: tipologies. Criteris de disseny i criteris constructius: seguretat, funcionalitat, habitabilitat, confort, manteniment, eficiència energètica i medi ambient. Noves tecnologies. Programa de necessitats.

52. Manteniment en edificis municipals i les seves instal·lacions. Conceptes de manteniment, preventiu, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció.

53. La Rehabilitació. Rehabilitació estructural, funcional i d'habitabilitat. Normes aplicables. Tipologies constructives i les seves cronologies. Criteris de rehabilitació i tècniques de rehabilitació. Rehabilitació energètica d'edificis existents. Compatibilitat amb les solucions constructives i compositives tradicionals.

54. Desconstrucció i enderroc. Normativa vigent. Mètodes.

55. Cobertes, tipus de materials i consideracions constructives. La durabilitat.

56. Façanes, tipus de materials i consideracions constructives. La durabilitat.

57. L'estructura dels edificis. Tipologies constructives i materials. Mètodes de càlcul i criteris de dimensionat.

58. Planificació d'obres. Sistemes de planificació i seguiment del compliment.

59. El control de qualitat de les obres. Normativa d'aplicació i tipus d'assaig.

60. Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l'obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d'incidències. La seguretat dins la construcció. Normativa d'aplicació. Descripció del contingut de l'Estudi de Seguretat i Salut.

61. Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els projectes i la construcció de l'espai públic. Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua, l'energia, els materials, els sistemes constructius i els residus.

62. Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els projectes i la construcció de nous equipaments. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua, l'energia, els materials, els sistemes constructius i els residus.

63. El disseny dels espais urbans. Tipologia dels espais urbans. Urbanisme de gènere. El Pla de Mobilitat Urbana.

64. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions.

65. El clavegueram de la ciutat de Barcelona.

66. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els ferms. Sistemes constructius i seccions tipus. Pavimentació de carrers per vianants, plataformes úniques i places. Sistemes constructius i seccions tipus.

67. Instal·lacions d'enllumenat públic. Consideracions generals sobre els sistemes i disposicions de l'enllumenat. Nivells d'il·luminació segons l'espai públic.

68. L'arbrat a Barcelona. Arbrat d'alineació, arbrat per a jardins i parcs. Característiques de les espècies més freqüents a Barcelona. Sistemes i tècniques de plantació. Sistemes i tècniques de reg i de drenatge.

69. El mobiliari urbà, característiques i funcionalitat. Criteris per la seva implantació i definició dels diferents elements.

70. L'ús de les noves tecnologies a l'espai públic.

71. Cartografia urbana. Tipologia. Procediments per la seva realització.

72. La imposició fiscal sobre terrenys, solars i edificis. El cadastre de l'urbà.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.