agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Informáticos Ayuntamiento Barcelona 2019

Especialidad: Ingenieros Informática
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 23/01/2019
Plazas: 28
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Informáticos Ayuntamiento Barcelona 2019

El anuncio de las convocatorias publicado en el BOE, el 23 de enero de 2019, corresponde a 28 plazas libres ingenieros informáticos para Barcelona. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 de enero de 2019.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A1
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona 2019)

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO INFORMÁTICO
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona 2019)


1. Arquitectura principal del programari: Model-Vista-Controlador (MVC), aplicacions de mobilitat, microserveis.

2. Serveis digitals geogràfics: definició, funcions i tipus d’informació. Cartografia, georeferenciació i bases de dades geoespacials. Diferències entre dades vectorials i raster. Projeccions i sistemes de coordenades: Projeccions esfèriques i planes, latitud/longitud i UTM.

3. Entorns SAP a la Administració Pública. Principals solucions: SAP Financials EAPS, SAP TRM, SAP BPC, SAP HCM i HCM Pse, SAP SRM, SAP HANA, SAP FIORI, SAP BASIS, SAP PROCESS INTEGRATION.

4. Programari lliure: definició, descripció, avantatges i inconvenients. Organitzacions internacionals: GNU "GNU's Not Unix" i Free Software Foundation (FSF).

5. Metodologia Agile vs metodologia waterfall.

6. Metodologia SCRUM: cicle de vida de un projecte TIC , desenvolupament de projectes TIC en scrum, principals rols i les seves funcions, descripció de les reunions principals de treball.

7. Infraestructura àgil i desplegament d'aplicacions amb Docker i DevOps

8. App Mòbils: Aplicacions natives vs WebApps. Avantatges, inconvenients i tendències d’aquestes dues alternatives.

9. Paquets integrats. Solucions de mercat (ERP, CRM, BPM, BI) Definició, descripció i característiques més rellevants.

10. Gestió documental i arxiu electrònic: solucions i productes de mercat.

11. Ofimàtica: Solucions obertes, privatives i al núvol.

12. Models de computació On-premises i al Núvol: PaaS , SaaS, IaaS, Cloud privat, públic i híbrid.

13. BigData: eines i sistemes de suport a l'analítica de dades.

14. Xarxes Socials: eines i aplicació a la gestió pública.

15. Tecnologies de virtualització: objectius, diferencies, components i implementació. Virtualització de servidors i llocs de treball. Virtualització d’aplicacions.

16. Serveis de directori: disseny, infraestructura, implementació, gestió i manteniment. Autenticació SSO (Single sign on) i gestió d’ identitats.

17. Arquitectura de sistemes orientada a serveis: API Manager (application programming interface).

18. Seguretat TIC: Continuïtat del negoci, Disaster Recovery. Sistemes de Backup. Estratègia, Disseny i Operació.

19. Distribució remota d'aplicacions. Solucions de mercat.

20. Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: identificació i signatura electrònica.

21. Interoperabilitat: Convenis entre Administracions Públiques. El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

22. La gestió basada en processos. Definició. Tipologia dels processos d’una organització. Processos de negoci. Identificació dels processos d’una organització, el mapa de processos. Seguiment i mesurament de processos.

23. La qualitat percebuda i les cartes de serveis: les dimensions o atributs principals de la qualitat percebuda. Les cartes de serveis al ciutadà. Índexs de mesura.

24. La planificació estratègia dels Sistemes de Informació i Comunicació. Elaboració del pla de sistemes de informació.

25. Anàlisi d’impacte en la gestió del canvi de projectes TIC: processos, tecnologia, organització i persones.

26. El quadre de comandament TIC com a eina de control i gestió. Conceptes generals i exemple de aplicació.

27. Serveis d'autenticació electrònica. El rol dels certificats digitals. Les claus públiques i privades. "Smart Cards". DNI electrònic.

28. Administració Electrònica: Objectius i aplicació a l’Administració Pública. Serveis que s’ofereixen. Exemples a l’Ajuntament de Barcelona.

29. Sistemes de comunicació interna: intranet, gestió de continguts i portal de l’empleat. Intranet com a eina de gestió i comunicació interna a les organitzacions. Exemples de continguts.

30. Impacte de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la societat. La escletxa digital a la ciutat de Barcelona.

31. Serveis digitals d’una Entitat, privada o pública. Sistemes corporatius, departamentals i personals. Exemples a l’Ajuntament de Barcelona. 32. La informàtica al servei del ciutadà. Exemples que faciliten la relació entre l’administració i les persones.

33. Organització d’un Departament TIC. Funcions bàsiques: Estratègia i planificació de projectes, Àrea de desenvolupament de S.I., Àrea de Sistemes, operació i explotació, Àrea de comunicacions i infrastructures, Àrea de seguretat.

34. Ordenança reguladora d'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

35. La tramitació electrònica: Evolució i estat dels serveis de tramitació electrònica.

36. La contractació de serveis TIC. Gestió, reptes i tendències en compra pública de serveis TIC.

37. Adquisició de sistemes TIC: estudi d'alternatives, avaluació de viabilitat i presa de decisions.

38. La rendibilitat de les inversions en els projectes de tecnologies d'informació a l’Administració Pública. Valorar aspectes més enllà dels econòmics.

39. Reutilització de la informació en el sector públic: Implantació de polítiques de dades obertes i transparència.

40. La Transformació Digital i l'impacte en les organitzacions: aplicació a l'Ajuntament de Barcelona.

41. Qualitat en els serveis digitals: models per a la millora de Serveis i Processos. ITIL ( Information Technology Infrastructure Library), CMMI (capability maturity model Integration).

42. Implantació del sistema de informació. Gestió de la configuració. Estàndards de documentació: manuals de usuari i manuals tècnics. Posta en producció. Formació dels usuaris.

43. El cicle de vida dels serveis digitals. Models de cicle de vida.

44. Llicències d'us de programari. Tipologia de Llicències. Codi obert i codi lliure.

45. Mesura de Govern: Estratègia d’impuls als serveis digitals.

46. Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons.

47. Plataforma participativa Ajuntament de Barcelona: DECIDIM BARCELONA.

48. Ciutats intel·ligents (smart cities) i la gestió de l'entorn urbà. Aspectes a considerar en un entorn d'integració de serveis.

49. Gestió de projectes TIC. Conceptes bàsics. Cicle de vida. Factors claus d’èxit.

50. Criteris de pressupostació i control del cost d'un projecte TIC. Aspectes a tenir en compte.

51. Planificació del projecte TIC: definició, planificació orientada a objectius, planificació a llarg i curt termini, planificació d'accions davant de riscos.

52. Organització del projecte TIC. Lideratge i treball en equip. Comunicació. Gestió d'implicats. Gestió del canvi.

53. Execució de projectes TIC. El llançament. Mecanismes de seguiment. Gestió eficaç de problemes i oportunitats i presa de decisions. Gestió del canvi.

54. Tancament i avaluació del projecte TIC. Lliçons apreses. Mecanisme de suport post-implantació.

55. Gestió per objectius. Conceptes, mesures, beneficis, riscos i altres aspectes a considerar.

56. Gestió dels sistemes en entorn productiu : gestió de la capacitat i la disponibilitat. Proves de càrrega.

57. La contractació pública social a l´Ajuntament de Barcelona.

58. Qualitat dels Serveis Digitals: Normes ISO’s 20000 i 9001. Aplicació, estructura, processos i rols.

59. Gestió de la Comunicació en Serveis Digitals. Plans de Comunicació: missatges i continguts comunicatius, destinataris, canals, temporalitat. Tècniques de Comunicació Digital.

60. Catàleg de serveis TIC: definició, organització del catàleg. Imputació de costos per serveis.

61. Planificació estratègica de serveis digitals. Pla de serveis digitals.

62. L’Esquema Nacional de Seguretat (E.N.S).

63. Reglament (UE) Seguretat i protecció de la informació 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes.

64. Riscos i males pràctiques a la xarxa d’ Internet (virus, hackers, espies, pop-up, i altres possibles atacs malintencionats, perillosos o molestos): descripció, nivells de risc i sistemes de protecció.

65. Criptografia: definició i descripció. Certificats digitals i Entitats certificadores. Aplicacions de la infraestructura de clau pública. Signatura electrònica.

66. Aplicació de la protecció de dades a l'Ajuntament de Barcelona.

67. Govern de la Seguretat: conceptes, política, processos i procediments.

68. Principals serveis de xarxes: sistemes de directoris/LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Serveis de fitxers i impressió. Funcionalitats bàsiques, regles de disseny, mètodes d’organització, control i accés. Principals sistemes comercials: comparativa.

69. Internet i els seus components: Arquitectura, protocols, domini, DNS (Domain Name System), sistema d’adreces, certificats, CDN (Content Delivery Network).

70. Protecció i seguretat en les xarxes d’ordinadors: elements de disseny d'una xarxa protegida (sistemes firewall, sistemes de xifratge, antivíric). Solucions de mercat.

71. Les xarxes de sensors: protocols, nivells d’estandardització, arquitectures possibles de desplegament.

72. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.