agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Archiveros Ayuntamiento Barcelona 2019

Especialidad: Fac. de Archivos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 23/01/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Archiveros Ayuntamiento Barcelona 2019

El 23 de enero de 2019 fue publicado el anuncio de las convocatorias del BOE de 2 plazas libres de archiveros para Ayuntamiento de Barcelona. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 16 de enero de 2019.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A1
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona 2019)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política i l'organització executiva. Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d'entitats públiques per a la gestió dels serveis públics.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. El segon Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l'Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. El model d'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona. Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública. El cas de l'Ajuntament de Barcelona: La Bústia Ètica i el Codi ètic de conducta.


TEMARIO ESPECÍFICO ARCHIVEROS
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barcelona 2019)


1. Barcelona de la dominació romana al Consell de Cent: primeres formes d'organització municipal.

2. Del Consell de Cent al Decret de Nova Planta: principals característiques de l'organització política de la ciutat entre els segles XIII i XVIII.

3. El Decret de Nova Planta i la nova organització político-administrativa de Catalunya. La configuració del municipi barceloní després de 1715.

4. La Constitució de 1812 i la definició del concepte liberal-burgès de l'organització político-territorial. Els municipis i les províncies. Principals transformacions al llarg del segle XIX.

5. Evolució de l'Ajuntament de Barcelona durant el segle XIX. Organització i competències.

6. Agricultura, industrialització i creixement urbà a Barcelona i el Pla durant el segle XIX. Característiques i periodificació.

7. Els diferents models de ciutat (segles XIX i XX). El debat sobre l'Eixample. Les agregacions dels municipis del Pla. El Pla Macià.

8. Creixement urbanístic durant el franquisme. La creació dels nous barris.

9. Evolució de l'Ajuntament de Barcelona durant el segle XX. Organització i competències.

10. El sistema arxivístic de Catalunya: organització, funcions i centres que l’integren.

11. El sistema arxivístic de l’Estat espanyol: organització, funcions i centres que l’integren.

12. El sistema municipal d'arxius de l'Ajuntament de Barcelona: organització, funcions i centres que el conformen.

13. Organismes nacionals, estatals i internacionals relacionats amb els arxius.

14. Principals arxius i fonts documentals per a la història de Barcelona.

15. Evolució històrica de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Formació i fons documentals que l’integren.

16. La legislació i la normativa sobre arxius i patrimoni documental a l'Estat espanyol i a Catalunya.

17. La normativa arxivística del Sistema Municipal d'Arxius de Barcelona.

18. La planificació estratègica del Sistema Municipal d'Arxius. Característiques principals dels plans directors d’arxius i la seva implantació.

19. L’exercici de la transparència i la gestió documental a l’administració pública. Marc legal i aplicació pràctica

20. L'accés i la protecció de dades personals. Marc jurídic català i europeu. Estratègies d’aplicació.

21. L'arxiu: concepte, funcions i tipologies. L’evolució històrica dels arxius i l’arxivística.

22. El cicle vital dels documents. Definició i nous paradigmes.

23. El quadre de classificació. Metodologia, elaboració i aplicació.

24. El Quadre de Classificació dels fons documentals dels pobles agregats a Barcelona: concepte i característiques.

25. El Quadre de Classificació dels fons medievals i moderns a l'Ajuntament de Barcelona: concepte i característiques.

26. El Quadre de Classificació Uniforme de documents administratius a l'Ajuntament de Barcelona: concepte i característiques.

27. Processos d'arxivament: ordenació, senyalització i instal·lació.

28. L'expedient: tramitació i tractament en suport paper i electrònic.

29. Característiques i principals tipologies documentals municipals.

30. La gestió documental: concepte i objectius. Desenvolupament de les polítiques de gestió documental.

31. Principis i processos per a la implantació d'un sistema de gestió documental. La norma ISO 15489 i la ISO 30300.

32. El sistema d'Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA) de l'Ajuntament de Barcelona: concepte i instruments bàsics.

33. L’administració electrònica i la gestió documental a l’Ajuntament de Barcelona. Marc normatiu i afectacions pràctiques.

34. L'arxiu electrònic a la legislació vigent. Concepte, característiques i pautes per a la seva implementació.

35. L’Esquema nacional d’interoperabilitat: les normes tècniques i les guies d’aplicació.

36. Normes internacionals de descripció arxivística: la General International Standard Archival Description – ISAD (G), International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families– ISAAR (CPF) i altres normes de descripció arxivística.

37. El mètode de descripció documental de l'Ajuntament de Barcelona.

38. La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).

39. Els instruments de descripció i recuperació de la informació: guies, inventaris, catàlegs i índexs.

40. L'ingrés de documents a l'arxiu: les transferències i els diferents tipus d’ingressos extraordinaris.

41. El mètodes d’indexació de la documentació: Els tesaurus i els vocabularis controlats.

42. L'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona: organització, funcions i principals sèries documentals.

43. L'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona: organització, funcions i principals sèries documentals.

44. L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona: organització, funcions i principals fons i col·leccions.

45. Els Arxius Municipals de Districte a Barcelona i els Arxius Centrals: organització, funcions i principals sèries documentals.

46. La Comissió d’Avaluació i accés a la Documentació Municipal de l'Ajuntament de Barcelona: objectius, funcions i composició.

47. L'avaluació documental: concepte, normativa i valors dels documents.

48. Els calendaris de conservació i d’accés a la documentació. L’elaboració de les propostes d’avaluació i la seva aplicació a l’Ajuntament de Barcelona.

49. Requeriments funcionals i específics per a la gestió dels documents electrònics.

50. La gestió informatitzada dels processos documentals i dels centres d'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona.

51. Planificació de les instal·lacions i dels equipaments d'un centre d'arxiu. Requeriments de construcció i condicions de conservació fonamentals.

52. El processos de conservació i restauració dels suports documentals.

53. Sistemes de protecció del fons: causes de degradació i mesures de prevenció.

54. La planificació i l’organització dels serveis als usuaris: sistemes d’accés, consulta i préstec de la documentació. Tipologies d’usuaris.

55. Els diferents tipus i característiques dels suports dels documents d'arxiu.

56. Característiques, organització i tractament dels fons fotogràfics.

57. Característiques, organització i tractament dels fons gràfics.

58. Característiques, organització i tractament del fons oral.

59. Característiques, tractament i preservació dels documents electrònics.

60. Els documents de gran format: característiques i tractament arxivístic.

61. Tècniques de reprografia i la seva aplicació als arxius.

62. La digitalització de documents d'arxiu: requeriments, tipus i manuals d’aplicació.

63. Principals productes de difusió i activitats per fer accessibles els fons documentals als diversos públics.

64. La funció pedagògica de l'arxiu. Productes i principals activitats adreçades al món educatiu.

65. Polítiques de difusió dels arxius: màrqueting, comunicació i segmentació de públics.

 66. La qualitat del servei als arxius en el context del grup de les normes ISO 9000.

67. La formació en arxivística. Propostes i entitats formatives.

68. Els fons personals i familiars: definició, característiques i tractament arxivístic.

69. Els fons d'empresa: definició, característiques i tractament arxivístic.

70. El paper dels arxius i de l'arxivística en la societat de la informació.

71. Els portals web i les xarxes socials: les possibilitats que ofereixen a un centre d'arxiu.

72. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.