agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Brunyola i Sant Marti Sapresa 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 05/12/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Brunyola i Sant Marti Sapresa 2019

(05/12/2018) Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 1 plaza de arquitecto perteneciente al sistema de concurso-oposición del Brunyola i Sant Martí Sapresa, Girona​. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona de 15 de noviembre de 2018.


TEMARIO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO BRUNYOLA I SANT MARTI SAPRESA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Brunyola i Sant Marti Sapresa)


Tema 1 La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis informadors i finalitats.

Tema 2 Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals.

Tema 3 Òrgans urbanístics de la Generalitat.

Tema 4 Règim urbanístic del sòl: classificació, conceptes i sistema.

Tema 5 Sòl urbà: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.

Tema 6 Sòl urbanitzable: concepte, desenvolupament, obligacions i drets dels propietaris.

Tema 7 Sòl no urbanitzable: concepte, actuacions d’ús específic i drets dels propietaris.

Tema 8 El planejament urbanístic: tipus de plans.

Tema 9 Formulació i tramitació del planejament.

Tema 10 Vigència i revisió del planejament.

Tema 11 Planificació urbanística del territori: plans directors; plans d’ordenació urbanística municipal; normes de planejament urbanístic; els programes d’actuació urbanística municipal.

Tema 12 Planejament derivat en sòl urbanitzable. Plans parcials de delimitació.

Tema 13 Planejament derivat en sòl urbà. Plans especials urbanístics i plans de millora urbana.

Tema 14 Efectes de l’aprovació de figures de planejament, publicitat i informació. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions; legitimació d’expropiacions per raons urbanístiques.

Tema 15 La gestió urbanística: concepte, polígons, sistemes i tramitació.

Tema 16 Sistema de reparcel·lació.

Tema 17 Sistema d’expropiació.

Tema 18 Sectors d’urbanització prioritària.

Tema 19 Instruments de política de sòl: habitatge, patrimoni públic de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte.

Tema 20 L’obligació d’urbanitzar i edificar i registre de solars.

Tema 21 La intervenció del sòl en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl, llicències i parcel·lacions urbanístiques.

Tema 22 Protecció de la legalitat urbanística. Procediment de protecció de la legalitat urbanística. Òrgans competents i legitimació. Inspecció urbanística. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Infraccions urbanístiques: classificació. Restauració voluntària de la realitat física o jurídica alterada. Persones responsables als efectes del règim sancionador. Multes coercitives. Actuacions coercitives d’infracció a l’empara de llicències o d’ordre d’execució. Prescripció d’infraccions i de sancions urbanístiques.

Tema 23 Valoració del sòl. Sistemes de valoració. Causes de depreciació.

Tema 24 El pla territorial general de Catalunya. Plans territorials parcials i plans territorials sectorials. Estructura i contingut. Definició del model territorial.

Tema 25 Model territorial de Catalunya. Consideracions de caràcter general. Factors determinants i anàlisi del sistema de ciutats. La funcionalitat del territori. Els àmbits territorials.

Tema 26 La intervenció administrativa en les activitats amb incidència ambiental: objectius, tipus d’activitats, règims d’intervenció, control, inspecció i sanció. La Ponència Ambiental. Adequació de les activitats existents.

Tema 27 Espais naturals protegits. Legislació de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Instruments de planificació i gestió. El pla d’espais d’interès natural. Espais naturals de protecció especial. La connectivitat biològica.

Tema 28 El paisatge: concepte. El Conveni Europeu del Paisatge. La regulació a Catalunya. Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge. Intervencions en sòl no urbanitzable i en àmbits sotmesos a protecció específica.

Tema 29 La conservació de la biodiversitat a Europa. La directiva Hàbitats. La directiva d’aus. Xarxa Natura 2000: definició i aplicació al territori de Catalunya. El finançament comunitari del medi ambient.

Tema 30 L’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Objectius. Projectes que s’hi han de sotmetre segons legislació d’avaluació d’impacte i segons legislació sectorial. Contingut dels estudis d’impacte ambiental. Òrgan ambiental i òrgan substantiu. Procediment d’avaluació. Seguiment.

Tema 31 L’avaluació ambiental de plans i programes. Objectius. Plans i programes que s’hi han de sotmetre. Contingut de l’informe de sostenibilitat. Memòria ambiental. Òrgan ambiental i òrgan promotor. Procediment de l’avaluació.

Tema 32 La directiva marc de l’aigua. Legislació d’aigües d’aplicació a Catalunya.

Tema 33 La normativa tècnica sobre edificació. Els diversos tipus de normes. Estructuració del marc normatiu espanyol. Les competències normatives d’àmbit estatal, autonòmic i local. Competències de la Generalitat de Catalunya. Normes d’obligat compliment. Normes de no obligat compliment.

Tema 34 Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació d’aquests. Tipus d’aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.

Tema 35 Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en el planejament urbanístic i en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en el laboratori.

Tema 36 Protecció contra incendis. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim d’aplicació. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i elements de construcció. Instal·lacions generals i locals de risc especial. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis pels serveis d’extinció. Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Tema 37 El control de qualitat de l’edificació. Control de recepció de materials. La realització d’assaigs. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

Tema 38 Subministrament d’aigua als edificis. Esquema general de les instal·lacions. Elements de la xarxa. Execució de la xarxa de canonades. Posada en servei. Normativa vigent en la matèria.

Tema 39 Instal·lacions d’electricitat: reglament electrotècnic de baixa tensió. Parts de la instal·lació. Execució i posada en servei de les instal·lacions. Inspeccions. Graus d’electrificació i previsió de la potència en habitatges. Instal·lacions interiors en habitatges. Instal·lacions en locals de pública concurrència.

Tema 40 Normes bàsiques per a instal·lacions de subministrament de gas en edificis habitats. Materials. Instal·lació de canonades. Comptadors. Instal·lació d’aparells. Entrada d’aire de combustió i evacuació de fums.

Tema 41 La Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. El codi d’accessibilitat. Persones amb limitacions o mobilitat reduïda. L’itinerari practicable, l’adaptat i el convertible. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat. Concepte i característiques de l’habitatge adaptat.

Tema 42 La legislació civil de l’edificació. La incidència del codi civil i la compilació catalana en el camp de l’edificació. Propietat, drets i servituds. La responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés constructiu.

Tema 43 La realització i la supervisió del projecte d’edificació. Fases i documentació. La memòria. El plec de condicions. El pressupost. La documentació gràfica. Bases legals de la supervisió. Les oficines de supervisió: control intern i control extern. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

Tema 44 La direcció d’obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

Tema 45 El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. El contracte d’obres. L’expedient de contractació. Desenvolupament de les obres. Recepcions i liquidacions.

Tema 46 La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge. Règim disciplinari.

Tema 47 El llibre de l’edifici per a habitatges de nova planta o resultants d’una gran rehabilitació. Quadern de registre. Documents d’especificacions tècniques. Arxiu de documents. Llibre de l’edifici per a habitatges existents i programa per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges.

Tema 48 Habitatges de promoció pública. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda. L’organisme autònom Institut Català del Sòl. L’empresa pública Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA).

Tema 49 Els habitatges amb protecció pública: habitatge amb protecció oficial (HPO). Concepte. Classes i característiques. Qualificació provisional i qualificació definitiva. Preu i qualitat. Habitatges protegits: concepte i classes. Superfície i requisits. Ajuts per a l’adquisició.

Tema 50 Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges: mínims d’habitabilitat. El certificat d’habitabilitat per a habitatges nous i per a habitatges usats. Control previ de les condicions d’habitabilitat. Inspeccions per a l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat. Atorgament de la cèdula d’habitabilitat.

Tema 51 La rehabilitació. Conceptes: pressupost protegit. Rehabilitació estructural, funcional i d’habitabilitat. Normes aplicables. Supòsits especials: programes de rehabilitació i conservació del parc d’habitatges. Ajuts per a rehabilitació d’habitatges afectats per patologies estructurals.

Tema 52 Patrimoni arquitectònic. Conceptes i definicions legals. Legislació específica de catalogació i protecció. Els catàlegs. Expedient d’inclusió. Normatives de protecció d’edificis i ambients.

Tema 53 L’evolució del concepte de patrimoni en el planejament urbanístic, dels catàlegs d’elements singulars a la consideració dels teixits i les tipologies en els planejaments generals i especials.

Tema 54 Concepte de patrimoni arquitectònic com a valor cultural d’un país. Corrents dominants.

Tema 55 Concepte d’entorn d’un monument urbà: criteris d’anàlisi i metodologia de treball per a la seva delimitació.

Tema 56 Metodologia d’anàlisi arquitectònica d’un monument abans de la seva restauració: dades arqueològiques i històriques mínimes.

Tema 57 Les comissions tècniques del patrimoni cultural de Catalunya. Composició i competències.

Tema 58 Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Divisió analítica per a camps d’actuació de les operacions de manteniment.

Tema 59 Tècniques de seguretat. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte. Organització de la seguretat en l’obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències.

Tema 60 Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

Tema 61 Les àrees bàsiques de salut. Els centres d’atenció primària (CAP) i la seva estructura funcional. Les àrees dels CAP i els programes funcionals. Els factors de disseny.

Tema 62 El sistema català de serveis socials. Equipament d’atenció especialitzada i àrees d’actuació. Establiments residencials i serveis d’atenció de dia. El cas de les persones disminuïdes: llars i residències, centres ocupacionals i centres de dia. El cas de la gent gran: la residència assistida, l’habitatge tutelat i el centre de dia. Canals per a persones grans i altres col·lectius.

Tema 63 Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Accions tèrmiques i reològiques. Pressions al terreny de cimentació.

Tema 64 Murs resistents de fàbrica de totxo. Plec general de condicions per a la recepció de totxos ceràmics.

Tema 65 Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat. Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres.

Tema 66 Control de qualitat del formigó I. Control de la resistència i docilitat. Assaig de control del formigó. Dosificació. Col·locació d’armadures. Fabricació i transport a obra del formigó. Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques. Durabilitat. Normativa vigent en la matèria.

Tema 67 Control de qualitat del formigó II. Control de la resistència i de la consistència. Assaig de control del formigó. Control de qualitat de l’acer. Control de l’execució. Assaig d’informació de l’estructura. Normativa vigent en la matèria.

Tema 68 Les humitats en la construcció. Diversos tipus de patologies. Humitats de capilaritat, condensacions i filtracions. Tècniques de reparació.

Tema 69 Prevenció i protecció de riscos en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscos i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscos i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscos i mesures preventives.

Tema 70 Telecomunicacions en els edificis: infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions. Canalitzacions per a la xarxa de telefonia i altres serveis per cable en edificis de nova construcció.

Tema 71 Sostenibilitat a la construcció. Materials de construcció sostenible. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’aigua. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a l’energia. Paràmetres d’ecoeficiència relatius a materials i sistemes constructius. Paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus.

Tema 72 La declaració de ruïna d’un immoble. Conceptes de ruïna tècnica i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.

Tema 73 Arquitectura escolar. Criteris generals. Criteris de disseny. Criteris constructius. Programa de necessitats d’un centre d’educació infantil i primària CEIP. Programa de necessitats d’un institut d’educació de secundària IES. Esquemes d’organització.

Tema 74 Pla directiu d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya: normativa tècnica d’equipaments esportius. Criteris per a la construcció d’equipaments esportius: seguretat, funcionalitat, habitabilitat, confort, manteniment i medi ambient.

Tema 75 Mòduls de la xarxa bàsica d’instal·lacions i equipaments esportius: pista poliesportiva, sala esportiva, pavelló poliesportiu, piscina coberta i camp d’atletisme.

Tema 76 El mètode de treball e-set. Els gestors d’expedients.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.