agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Viladecans 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 12/04/2021
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Viladecans 2021

13/04/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de trabajadores sociales mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre para el Ayuntamiento de Viladecans. Las bases y el temario se pueden consultar en el BOP de Barcelona del 25 de marzo de 2021.

(15/01/2019) Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de incluye 4 plazas de trabajadores sociales correspondientes al sistema de concurso-oposición del Ayuntamiento de Viladecans. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 19 de diciembre de 2018.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Viladecans)


BLOCI: TEMARI GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, principis generals, drets i deures fonamentals.

2. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura, continguts essencials i principis fonamentals.

3. Organització territorial de l’Estat: el municipi i la seva regulació jurídica. Organització i competències. Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Viladecans.

4. Principis d’actuació de l’administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.

5. Fonts de dret públic. La Llei: classes. El Reglament: concepte i classes.

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements.

7. El procediment administratiu: principis generals i fases.

8. La revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici i els recursos administratius. El recurs contenciós administratiu.

9. La contractació al sector públic: principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.

10. La contractació al sector públic: classificació dels contractes. Execució i extinció.

11. El pressupost municipal: concepte i estructura.

12. Personal al Servei de les entitats locals: classes.

13. Pla local de Viladecans per la igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI 2017 -2021. Pla d’accions.


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE VILADECANS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Viladecans)


1. El Sistema Català de Serveis Socials.

2. Els serveis socials bàsics.

3. Els serveis socials especialitzats.

4. Estructura organitzativa de l’Ajuntament de Viladecans: competències bàsiques de les diferents àrees de gestió en que s’organitza

5. Coneixements generals de la ciutat de Viladecans: Nuclis urbans. Equipaments públics, centres d’interès socials i sanitaris.

6. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials de Catalunya

7. Decret 142/2010, d’11 d’octubre: Cartera de Serveis Socials.

8. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

9. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista de Catalunya

10. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de gènere

11. Llei orgànica 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets LGBTI per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

12. Llei 4/2016 del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

13. 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

14. Llei 10/2010. Del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 15. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic

16. Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies: Destinataris de les mesures de suport a les famílies.

17. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAAD).

18. Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de Viladecans

19. Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de Viladecans

20. La renda garantida de ciutadania

21. Evolució socio-demogràfica de la Població de Viladecans (2010-2020)

22. Funció del/a educador/a social dels serveis bàsics d’atenció social.

23. L’atenció individualitzada/familiar, el treball grupal i la intervenció comunitària.

24. El treball en equip als serveis bàsics d’atenció social.

25. La intervenció social i els plans de treball amb els ciutadans i ciutadanes.

26. La mediació com a eina d’intervenció social.

27. El treball en xarxa en l’educació social.

28. El treball amb el sistema escolar: comissions socials

29. Pla de suport a l’escolarització i prevenció a l’absentisme a Viladecans

30. Pla Local per a la millora de l’èxit educatiu a Viladecans

31. Funció de l’educador/a social en l’acollida i integració de persones nouvingudes.

32. Conceptes i indicadors de vulnerabilitat social.

33. Conceptes i indicadors d’exclusió social.

34. Processos d’intervenció amb l’EAIA

35. Protocol d’actuació vers la infància i l’adolescència en situació de risc de Viladecans

36. Els Centres Oberts a Viladecans

37. L’actuació municipal en les situacions de violència de gènere: serveis i circuits d’atenció a l’Ajuntament de Viladecans.

38. Pla Local per la Igualtat de Gènere i els drets del col·lectiu LGTBI

39. La inserció sociolaboral: xarxa de recursos públics i entitats del tercer sector a la comarca del Baix Llobregat.

40. La inserció sociolaboral: paper dels professionals dels serveis socials municipals.

41. Catàleg de recursos municipals per a la gent gran de Viladecans

42. Guia local de Viladecans per fer front als maltractaments de la gent gran

43. La cartera de recursos, serveis i prestacions de la llei de dependència.

44. Pla de Prevenció de Drogodependències a Viladecans.

45. La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta.

46. La xarxa de Salut Mental: Serveis d’assistència a infants i joves.

47. Serveis i recursos per a persones amb diversitat funcional a Viladecans.

48. Pla Local d’Habitatge de Viladecans

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.