agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Badalona 2019

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 21/11/2018
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Ayuntamiento Badalona 2019

21/11/2018: Publicado el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Trabajador Social para el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) en el BOE.

24/11/2018: Publicadas en el BOP de Barcelona las bases específicas y el temario para la convocatoria de 2 plazas de Trabajador Social en el Ayuntamiento de Badalona.


TEMARIO GENERAL TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE BADALONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Badalona)


1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats p úbliques. Els deures.

2. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Govern: funcions, designació i remoció del Govern i del president. El poder judicial: funcions i principis.

3. L’organització territorial de l'Estat. Administració General de l’Estat. Comunitats Autònomes i Administració Local.

4. El municipi. Els òrgans de representació pol ítica i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Organització i competències municipals pròpies, delegades i distintes de les pròpies .

5. La comunitat autònoma de Catalunya. Estatut d’Autonomia i lleis bàsiques.

6. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L’eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.

7. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència.

8. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

9. Funció p ública. Lleis bàsiques estatals i règim jurídic de la funció pública catalana. La funció p ública local: tipus de personal; selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de treballador públic.

10.Drets i deures del personal al servei de l’Administració Pública. El sistema retributiu. Situacions administratives. R ègim d'incompatibilitats del personal al servei de l’Administració Pública.

11.Les hisendes locals. El pressupost general de les entitats locals, ingressos i despeses.

12.El dret tributari a Administració Local: concepte i contingut. Els tributs: concepte, naturalesa. Els impostos: concepte i principis. Taxes i contribucions especials. Els preus públics


TEMARIO ESPECÍFICO TRABAJADOR SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE BADALONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Badalona)


13.Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El Sistema de serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials.

14.Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i estructura del sistema públic de serveis socials.

15.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials, el dret d’accés a serveis socials, dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials.

16.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als serveis socials, destinataris amb necessitat d’atenció especial.

17.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d’organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

18.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials b àsics, definició, organització i funcions.

19.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions.

20.Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions publiques.

21.Decret 202/2009 dels Òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

22.La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitat s en la infància i l’adolescència: Principis rectors i drets dels infants i adolescents.

23.La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc.

24.La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La Protecció dels infants i dels adolescents en situació de desemparament.

25.La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

26.La Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).

27.Principals modificacions introduïdes pel Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació amb la LAPAD.

28.Renda garantida de ciutadania: marc normatiu.

29.Xarxa d’atenció a les drogodependències a Catalunya.

30.Espais de Reflexió Ètica en serveis d’intervenció social de Catalunya (ERESS).

31.Model de Serveis Socials Basics de Catalunya. Desenvolupament del Servei Basic d’Atenció Social.

32.La intervenció social en l’àmbit de la exclusió social residencial: Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

33.Llei 4/2016, 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social residencial.

34.Serveis d’ocupació. Atur i inserció sociolaboral. Recursos. El paper de l’ Administració Local. Coordinació dels serveis socials amb els serveis d’inserció sociolaboral.

35.La problemàtica de l'habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les diferents administracions. Recursos i prestacions.

36.L'habitatge d’emergència social. Les meses de valoració de l’adjudicació d'habitatges d’emergència social. Reglaments. Criteris d’accés. Procediments.

37.Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

38.Els serveis socials i l’atenció a les urgències socials en el context de l’atenció social bàsica. Concepte. Criteris, d’actuació. Dispositius per abordar -la. Recursos.

39.Tipologies de pobresa i d’exclusió social a Catalunya. Conceptualització. Causes. Models d’ actuació, indicadors de població en risc de pobresa o d’exclusió social. Mesures i recursos per abordar -la.

40.La intervenció del/la treballador/a social dels serveis socials basics en relació amb l’àmbit de la salut.

41.Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Serveis i recursos.

42.La gent gran. Competències dels serveis socials b àsics. Programes, serveis i recursos.

43.El maltractament en la gent gran. Definició. Senyals d'alerta. Factors de risc. Mesures preventives. Protocols, d’actuació. El paper dels serveis socials b àsics.

44.Funcions del/de la treballador/a social en l'equip de serveis socials b àsics. Subjectes d’intervenció. Coneixement de l'entorn. Treball en xarxa.

45.L’exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

46.La tècnica de l’entrevista en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

47.L’informe social: finalitats i continguts.

48.El treball social amb famílies. Fonaments teòrics. Objectius de treball social familiar. Metodologia de treball. Funció del/de la treballador/a social.

49.El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords. Interdisciplinarietat.

50.La intervenció social grupal en el marc dels serveis socials bàsics.

51.Dinàmiques socials i territori. La intervenció social en el territori. Característiques. Metodologia i tècniques d’intervenció. Integració de programes i coordinació de serveis. La participació ciutadana.

52.La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. L’elaboració de propostes. Aspectes b àsics de la coordinació amb la resta de professionals.

53.Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació de les prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació.

54.El treball comunitari, principis bàsics, definició de comunitat, metodologia i diagnòstic comunitari.

55.El voluntariat a Catalunya. El seu paper en el camp social. Funcions i articulació amb els serveis socials.

56.Les entitats del tercer sector. El seu paper en el camp social. La cooperació amb l’administració municipal.

57.La immigració. Anàlisi de la situació social a Catalunya. Legislació vigent. Competències. Problemàtiques socials de les persones immigrants. Serveis i recursos.

58.L’ètica en els serveis socials. Codis d’ètica en el treballador, en relació amb l'usuari, a les institucions i altres professionals. La confidencialitat.

59.El mapa de prestacions socials de Catalunya. Legislació vigent. Tipus de prestacions. Competències de les administracions p úbliques.

60.Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.