agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Berga 2018

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Berga 2018

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 14/09/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Berga 2018

Publicado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto para el Ayuntamiento de Berga (Barcelona) en el BOE (14/07/2018). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 28 de agosto de 2018


TEMARIO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE BERGA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Berga)


1) El Dret de la Unió Europea (I). Formació i característiques. Tractats i Dret derivat. Les Directives i els Reglaments comunitaris, les Decisions, Recomanacions i Dictàmens.

2) El Dret de la Unió Europea (II). Dret Europeu i Dret dels països membres. Relacions amb Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

3) L’Administració pública en la Constitució. L’organització territorial de l’Estat: comunitats autònomes, municipis i províncies.

4) El govern local en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Organització. Competències locals. Les finances dels governs locals. La Carta Europea d’Autonomia Local. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits. Fonts del dret local. Regulació bàsica de l’Estat i normativa catalana en matèria de règim local.

5) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

7) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local

8) La jurisdicció contenciosa administrativa (I). Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: capacitat processal, legitimació i representació i defensa. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos contra sentències. L’execució de la sentència.

 

9) El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals.

10) L’organització municipal. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. Les competències municipals. Competències pròpies i competències delegades. Assumpció de competències distintes de les pròpies i les delegades. Els serveis mínims obligatoris. La reserva de serveis.

11) La intervenció administrativa local en l’activitat privada: ordenances i bans, llicències i altres actes de control preventiu. Comunicacions prèvies i declaracions responsables, control posterior a l’inici d’activitats i ordres individuals. L’activitat de foment en l’esfera local.

12) La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals.

13) Les formes de gestió dels serveis públics locals i les diferents modalitats.

14) Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L’inventari.

15) Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. La imposició i l’ordenació de tributs i l’establiment de recursos no tributaris. Règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs.

16) El pressupost municipal. Definició, contingut, tramitació, modificació i liquidació.

17) La contractació del sector públic (I). Principis generals. Les parts dels contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. Contractes del sector públic. Classes d’expedients de contractació, La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d’adjudicació, Plec de prescripcions tècniques. Càlcul del cost de la vida en la contractació.

18) La contractació del sector públic (II.) Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Perfecció i forma del contracte. Prohibicions de contractar. Capacitat, solvència i classificació de les empreses.

19) La contractació del sector públic (III). Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’administració. La revisió de preus. L’extinció dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Tramitació ordinària, tramitació urgent i tramitació d’emergència.

20) La contractació del sector públic (IV). Contractes menors. Procediment negociat, amb i sense publicitat. Procediment obert.

21) La contractació del servei públic (V). El contracte de concessió d’obra pública, El contracte de subministraments. El contracte de serveis. El contracte de gestió de servei públic.

 22) La contractació del servei públic (VI). El contracte d’obres. Procediment i formes d’adjudicació. Direcció d’obra, recepció i liquidació del contracte d’obra. Actuacions preparatòries. Càlcul preu del pressupost i el preu estimat del contracte. La modificació del contracte d’obres.

23) La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme. La legislació urbanística a Catalunya.

24) El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

25) El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

26) Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27) Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

28) Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

29) Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

30) Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

31) Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

32) Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

33) Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

34) Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

35) L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

36) El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

37) El visat col·legial.

38) L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

39) Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

40) L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

41) El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

42) La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

43) El sistema d’expropiació. Concepte i procediments. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

44) Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

45) La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

46) El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

47) Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

48) Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edifici car i d’urbanitzar i conseqüències de l’ incompliment d’aquesta obligació.

49) El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

50) La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

51) Valoració del sòl urbanitzat. Valoració del sòl rural. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

52) Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

53) Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

54) Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament.

55) La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques. 56) Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

57) El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

58) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

59) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

60) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

61) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

62) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

63) El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

64) Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

65) El Decret d’eco eficiència dels edificis.

66) Mobilitat: planejament urbanístic i projectes d’obra.

67) Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

68) Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

69) Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

70) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

71) El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

72) El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

73) El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

74) Patrimoni municipal del sòl.

75) Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

76) La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

77) La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

78) El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

79) La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació responsabilitats.

80) Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

 81) La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

82) Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

83) Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.

84) Cobertes. Construcció, patologies, manteniment i conservació en un edifici historicoartístic.

85) Les humitats en un edifici historicoartístic. Diversos tipus de patologies. Humitats de capil·laritat, condensacions i filtracions.

86) Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació. Tipus d’aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.

87) Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

88) Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i els elements de construcció. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis per als serveis d’extinció.

89) Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

90) El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

91) Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Adaptació del manteniment a un edifici en ús.

92) Manteniment conductiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d’un edifici públic historicoartístic. Adaptació del servei i criteris. Gestió del manteniment.

93) Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte d’un edifici i catalogat com a historicoartístic. Organització de la seguretat en obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències.

94) Luminotècnia: conceptes bàsics en il·luminació; sistemes d’il·luminació i manteniment; aprofitament de la llum natural; sistemes constructius d’aprofitament i transport de la llum natural; estratègies per a l’augment de l’eficiència energètica en il·luminació; VEEI.

95) Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

96) L’avaluació ambiental urbanística: requisits, aplicabilitat i última doctrina jurisprudencial.

97) Principals característiques de l’ordenació urbanística de Berga

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.