agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Caminos Ayuntamiento Pobla de Vallbona 2018

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 06/09/2018
Plazas: 1 (int)
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Caminos Ayuntamiento Pobla de Vallbona 2018

Publicado en el BOE (06/09/2018) el anuncio de la convocatoria de 1 plaza (promoción interna) de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Pobla de Vallbona (Valencia). Las bases y el temario se encuentran disponibles en Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 28 de agosto de 2018


TEMARIO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AYUNTAMIENTO DE POBLA DE VALLBONA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vallbona)


Tema 1- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, LRJSP: les relacions interadministratives. Funcionament electrònic del sector públic. Dels òrgans de les Administracions Públiques.

Tema 2- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP: objecte i àmbit subjectiu d’aplicació. Dels interessats en el procediment: la capacitat d’obrar i el concepte d’interessat.

Tema 3- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP. L’acte administratiu: requisits i eficàcia, concepte, elements i classes. La forma dels actes administratius. La motivació, la notificació i la publicació. El silenci administratiu.

Tema 4- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, LPACAP. El procediment administratiu comú. Principis inspiradors. Fases. Tramitació simplificada.

Tema 5- Els béns de les entitats locals. Classes: Béns de domini públic i béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals. Els béns comunals. L’inventari de béns.

Tema 6- Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritza cions administratives: les seues classes. L’activitat de foment en l’esfera local.

Tema 7- Llei 19/2013, de 9 desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern: Dret d’accés a la informació pública. Sol·licitud d’accés a la informació. Exercici del dret d’accés. Bon Govern: Àmbit d’aplicació. Principis.

Tema 8- La Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Objecte. Igualtat en l’àmbit laboral. Igualtat i administració pública.

Tema 9- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Execució del contracte d’obres: Comprovació del replanteg. Execució de les obres i responsabilitat del contractista, Força major, Certificacions i abonaments a compte i Obres a tant alçat i obres amb preu tancat.

Tema 10- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: Modificació del contracte d’obres i Compliment del Contracte d’Obres.

Tema 11- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries. Execució, modificació, i resolució del contracte d’obres. Execució d’obres per la pròpia administració.

Tema 12- Llei d’Expropiació forçosa (LEF 1954). Concepte, naturalesa i elements. Procediments. Garantia jurisdiccional. Reversió.

Tema 13- El preu just expropiatori. Criteris d’expropiació. Jurado Provincial d’Expropiació. Pagament i Ocupació de béns. Inscripció registral.

Tema 14- L’adreça tècnica i facultativa de les obres, atribucions. Llibre d’ordres i assistències. Les certificacions d’obres. Certificació final de l’obra.

Tema 15- Seguretat i salut en projectes d’obres. Normativa. Elements que intervenen en la redacció del projecte. Pla de seguretat i salut.

Tema 16- Característiques generals de la xarxa viària de la Pobla de Vallbona. Carreteres, camins veïnals i rurals.

Tema 17- Ferms. Constitució i conceptes generals. Materials de ferms. Mescles *Bituminosas. Paviments de formigó. Normativa aplicable.

Tema 18- Els projectes municipals en relació amb els camins rurals: Eixample, afirmat, reparació i conservació dels mateixos.

Tema 19- Instal·lació de reductors de velocitat en els entorns urbans. Tipologies. Normativa.

Tema 20- Estructuració dels transports a la Pobla de Vallbona. Transport públic en el municipi.

Tema 21- Proveïment a poblacions. Prognòsi de la demanda de proveïment. Dotacions. Obres de proveïment. Captacions.

Tema 22- Tractaments de les aigües destinades al proveïment. Potabilització. Dessalació.

Tema 23- Proveïment d’aigua potable a la Pobla de Vallbona. Conduccions generals. Traçat i característiques.

Tema 24- Usos de l’aigua. Demandes i balanços. Avaluació de recursos existents i utilitzables. Els recursos en règim natural. Els recursos disponibles.

Tema 25- Estat de les masses d’aigua. Estat químic, estat ecològic i potencial ecològic. Indicadors. Requisits de qualitat per als diferents usos.

Tema 26- Canals. Traçats, seccions, problemes constructius i instal· lacions.

Tema 27- Xarxa de sanejament de la Pobla de Vallbona. Col·lectors generals. Traçat, elements i característiques.

Tema 28- Reutilització d’aigües residuals. Reial decret 1620/2007 de 7 de Desembre pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües.

Tema 29- Estaciones depuradores de la Pobla de Vallbona. Edar Camp de Turia I i II. Tractaments, Gestió i característiques del servei.

Tema 30- Senyalització, abalisament i sistemes de contenció. Conceptes, tipologies. Característiques. Criteris d’ocupació. Normativa aplicable.

Tema 31-Tipologia de les zones verdes i jardins a la Pobla de Vallbona. Característiques generals. Regs. Servei de manteniment de la jardineria a la Pobla de Vallbona.

Tema 32- Característiques generals de la xarxa ciclable a la Pobla de Vallbona. Tipologies. Ferms. Titularitats i usos.

Tema 33- Eines informàtiques per al desenvolupament de les funcions d’Enginyer de Camins. Autocad. Prest. DMElect. Abastwin. Epanet. Swmm.

Tema 34- Les directrius per a les obres públiques en el Pla General de la Pobla de Vallbona. Condicions particulars i obres d’urbanització de la Pobla de Vallbona. Criteris de qualitat. Continguts mínims i característiques dels serveis.

Tema 35- Producció i gestió de residus de construcció i demolició. Alternatives d’ús (RD 105/2008 d’1 de Febrer).

Tema 36- Utilització de residus en obra pública. Pneumàtics fora d’ús, escòries de incineradors urbans i materials de dragatge.

Tema 37- Eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador (RD 1481/2001, del 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant residu en abocador)

Tema 38- El marc jurídic de l’avaluació de l’Impacte Ambiental: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. La seua aplicació a les infraestructures del transport.

Tema 39- Ordre de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d’accessibilitat en el mitjà urbà. Generalitats. Itineraris per als vianants. Elements de la urbanització.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.