agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Ayuntamiento Vigo 2018

Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 26/07/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos Ayuntamiento Vigo 2018

Publicado en el BOE (26/07/2018) el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos para el Ayuntamiento de Vigo.

Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Pontevedra de 26/03/2018)


TEMARIO GENERAL INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


A) TEMARIO XERAL

Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros.

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma do contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Adminsitracións Públicas.

Tema 11. A Administración do Estado, a administración autonómica e a administración local. Administración institucional e corporativa. A relación xurídico-administrativa: os dereitos dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.

Tema 12. Eficacia dos actos administrativos. A obriga de resolver e silencio administrativo. Nulidade e anulabilidade dos actos administrativos. .

Tema 13. O recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso- administrativo.

Tema 14. O procedemento administrativo común: principios xerais e competencia. Os interesados: dereitos e obrigas.

Tema 15. Aspectos xerais sobre as formas de acción administrativa.

Tema 16. O servizo público. Análise xeral dos modos de xestión dos servizos públicos.

Tema 17. A función recaudatoria nas facendas locais.

Tema 18. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO CAMINOS CANALES Y PUERTOS
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. Planes de seguridade e saúde. Contido e documentación. A figura do coordinador de seguridade e saúde.

Tema 2. Seguridade e saúde en obras de construción: contaminantes químicos.

Tema 3. Seguridade e saúde en obras de construción: amianto e planificación do traballo.

Tema 4. Xestión de riscos. Conceptos. Plan de xestión de riscos.

Tema 5. Actividades na xestión de riscos en obras de construción.

Tema 6. Mantemento. Xestión do mantemento. Tipos e modelos de mantemento. plan de mantenemento. Elaboración e execución. Custos. Contratos de mantemento.

Tema 7. Planificación de obra. Plan de traballo.

Tema 8. O planeamento urbanístico: natureza e eficacia. Tipoloxía de plans: xerarquía. Determinacións xerais das diferentes figuras de planeamento.

Tema 9. Execución do planeamento urbanístico. Orzamento de execución, clases de sistemas de actuación: características xerais.

Tema 10. Dominio público: concepto e caracteres. Tipoloxías. Usos.

Tema 11. Factores físico-xeográficos con incidencia construtiva no municipio de Vigo.

Tema 12. O patrimonio arqueolóxico de Vigo. principais xacementos da cidade.

Tema 13. Orixe e formación da ría de Vigo. peculiaridades ambientais e xeográficas e influencia no territorio.

Tema 14. Inventario municipal de bens. Xeneralidades.

Tema 15. Descrición do rueiro do casco urbano de Vigo por relación ao deseño e firmes e sección tipo. Estado de conservación e necesidades futuras .

Tema 16. A rede viaria de Vigo. Descrición da estrutura e necesidades futuras.

Tema 17. As estradas da rede estatal, autonómica e provincial no concello de Vigo. Análise.

Tema 18. As infraestruturas do porto de Vigo e as súas características.

Tema 19. Plan de mobilidade urbana sostible do concello de Vigo.

Tema 20. Análise das problemáticas de mobilidade entre o fronte litoral e o casco histórico de Vigo.

Tema 21. Informes xeotécnicos. Datos previos, desenrolo e tipos de recoñecemento.

Tema 22. Elección do método para efectuar un levantamento topográfico. Organización e fases de realización do traballo.

Tema 23. Sistemas de información xeográfica. Sig. nocións básicas. Definición e compoñentes. aplicacións.

Tema 24. O sistema xeodésico de referencia etrs89. Definición e características.

Tema 25. Topografía urbana. Planos de poboación. Métodos para elaboración de cartografía urbana escala 1/1000

Tema 26. Drenaxes. Superficiais, de plataforma e profundos. Solucións.

Tema 27. Escavacións, explanacións e zanxas.

Tema 28. Descrición e análise da rede de saneamento de Vigo.

Tema 29. Nova estación depuradora de Vigo. Características e dimensionamento.

Tema 30. Necesidades futuras da rede de saneamento de Vigo.

Tema 31. Servizo de saneamento de augas. Criterios de clasificación de tuberías, tipos e características.

Tema 32. Redes de saneamento: tipos, trazado, elementos dos que consta. Caudais de cálculo. intensidade de choiva. Coeficiente de escorrentía. Determinación de caudais. Redes de saneamento municipais. Mantemento e explotación dunha rede de saneamento municipal. Aliviadoiros e tanques de tormenta.

Tema 33. Rede de saneamento. Deseño. Sistemas. Trazados.

Tema 34. Operacións de xestión dos residuos sólidos urbanos.

Tema 35. Arquetas e pozos en redes de saneamento.

Tema 36. Drenaxe urbano sostenible. Drenaxe superficial en centro urbano

Tema 37. Edar`s instaladas no concello de Vigo. sistema de funcionamento das mesmas.

Tema 38. Descrición e análise da rede de abastecemento de Vigo.

Tema 39. Etap casal características actuais e necesidades futuras.

Tema 40. Necesidades futuras da rede de abastecemento de Vigo.

Tema 41. Servizo de abastecemento de auga, estimación do caudal necesarios, material e diámetros empregados.

Tema 42. Patoloxías en beirarrúas. Tipoloxías e reparacións.

Tema 43. Elementos de manobra e control en redes de abastecemento. Deseño e trazado de redes de abastecemento

Tema 44. Instalacións nun sistema de abastecemento.Tipos de redes de distribución. Xerarquía.

Tema 45. Proxecto de obras hidráulicas. Contidos.

Tema 46. Obras de instalación de servizos en viais urbanos do concello de Vigo.

Tema 47. Misturas bituminosas en quente máis xeneralizadas en viais urbanos.

Tema 48. Microaglomerados en viais urbanos.

Tema 49. Os materiais xeosintéticos nos pavimentos urbanos de calzada. clasificación e funcións

Tema 50. Reposición de pavimentos en viais urbanos do concello de Vigo.

Tema 51. Agretamentos en firmes de calzada urbana de estrutura flexible e semirríxida. tipoloxías e reparación.

Tema 52. Deformacións plásticas en firmes de calzada urbana de estrutura flexible e semirríxida. Tipoloxías e reparación

Tema 53. Agretamentos en firmes de calzada urbana de estrutura ríxida. Tipoloxías e reparación.

Tema 54. Patoloxías en elementos complementarios aos firmes de pavimentación de viais urbanos. Tipoloxías e reparacións.

Tema 55. Posta en obra formigón en tempo frío e caloroso. Problemas e precaucións.

Tema 56. Curado do formigón. Tipos.

Tema 57. Tipos de escollera en función do método de posta en obra. Principais avantaxes da escollera colocada para a construción de muros. Principais aspectos a considerar no proxecto dos elementos que compoñen a sección tipo do muro de escollera.

Tema 58. Variables e parámetros fundamentais do tráfico, relacións entre eles. Capacidade e nivel de servizo, intensidade de servizo. Características do fluxo do tráfico: variación, distribución e composición. Modelos para a previsión do futuro da mobilidade.

Tema 59. Regulación de tráfico en interseccións urbanas. Rotondas e/ou semáforos.

Tema 60. Bandas transversais de alerta en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación.

Tema 61. Redutores de velocidade prefabricados en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación. Redutores de velocidade non prefabricados sobreelevados en ámbito urbano. Criterios de deseño e instalación.

Tema 62. Iluminación viaria. Criterios de decisión. Selección da clase de alumeado. Área de referencia. Iluminación de soportes de gran altura. Cálculos luminotécnicos. Implantación dos sistemas de iluminación.

Tema 63. Ordenanza municipal reguladora das instalacións de alumeado público no termo municipal de Vigo.

Tema 64. Iluminación de túneles. Problemática visual dos túneles. Luminancia de velo e distancia de seguridade. sistemas de alumeado. clasificación de túneles. Iluminación das diferentes partes. Iluminación de emerxencia. Deseño xeral.

Tema 65. A contaminación acústica: o ruído. Medida do ruído. Fontes de ruído. Protección contra o ruído do tráfico. A ordenanza municipal de protección contra a contaminación acústica do concello de Vigo.

Tema 66. A supresión de barreiras arquitectónicas en viais urbanos.

Tema 67. Condicións de plantación de árbores en viais urbanos do concello de Vigo, deseño e emprazamento.

Tema 68. Clasificación de residuos segundo diferentes aspectos. Xerarquía no tratamento de residuos.

Tema 69. Técnicas de tratamento de chans contaminados.

Tema 70. Vertedoiros controlados de residuos. Orixe e tipo

Tema 71. Protección do chan e das augas fronte a contaminación en vertedeiros de residuos.

Tema 72. Mobiliario urbano. Criterios de implantación, deseño e emprazamentos, usos e tipoloxías no concello de Vigo.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.