agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Topógrafos » Topógrafos Ayuntamiento de Vigo 2018

Oposiciones de Topógrafos Ayuntamiento de Vigo 2018

Especialidad: Topógrafos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 26/07/2018
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Topógrafos Ayuntamiento de Vigo 2018

Publicado en el BOE (26/07/2018) el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero Técnico Topógrafo para el Ayuntamiento de Vigo.

Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Pontevedra (26/03/2018)


TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma de contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Administracións Públicas.

Tema 11. Os recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso administrativo.

Tema 12. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO TOPÓGRAFO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. A figura da Terra. Xeoide e Elipsoides de referencia. Sistemas de coordenadas. Desviación relativa da vertical.

Tema 2. Definición e breve explicación dos conceptos de cota dinámica e cota ortométrica. Deducir a corrección a aplicar ás cotas xeométricas para obter a altitude ortométrica.

Tema 3. Proxección Universal Transversa de Mercator (UTM). Definición e características. Fusos. Conversión de coordenadas xeográficas a rectangulares UTM e viceversa. Factor de escala.

Tema 4. O sistema xeodésico de referencia ETRS89. Definición e características.

Tema 5. Redes Xeodésicas. Obxecto e definicións. Observación de redes xeodésicas. Traballos de actualización e mantemento. Historia da Rede Xeodésica Española.

Tema 6. Topografía. Definición en Mapas, Planos e Cartas. Escala. Clasificación segundo a escala. Límite de percepción visual.

Tema 7. Elección do método para efectuar un levantamento topográfico. Organización e fases de realización do traballo.

Tema 8. Método topográfico de radiación y de poligonación. Práctica da observación. Cálculos a realizar. Erros de cerre. Tolerancias. Compensación.

Tema 9. Tipos de nivelación. Principio da nivelación xeométrica e trigonométrica. Corrección de esfericidade e refracción. Cálculos de desniveis por observacións recíprocas e simultáneas. Operacións características. Instrumentos. Precisión de resultados.

Tema 10. Redes de nivelación de alta precisión REDNAP. Aparatos a utilizar. Metodoloxía e persoal necesario para realizar a observación. Erros máximos admitidos.

Tema 11. Técnicas de medida con equipos GPS. Métodos estático e estático rápido. Métodos cinemático e en tempo real.

Tema 12. Topografía de obra. Aliñacións e rasantes. Curvas de acordo. Replanteo de curvas de acordo e circulares en planta e alzado. A Aclotoide: Elementos. Estudo matemática.

Tema 13. Traballos topográficos para a realización dun proxecto e execución de unha estrada de novo trazado. Parcelario. Métodos. Cubicacións. Caso particular de terreos moi accidentados. Desenrolo e representación de aliñacións. Perfís transversais e lonxitudinais. Cálculo de rasantes. Sección tipo

Tema 14. Levantamentos topográficos: rede básica e de detalle. Levantamentos topográficos con GPS. Métodos de medida. Transformación de coordenadas.

Tema 15. Os modelos dixitais de terreos (MDT). A súa utilización na topografía de obras.

Fonte de datos e selección dos mesmos. Produtos e aplicacións.

Tema 16. Redacción de anteproxectos e proxectos de obra. Pregos de Cláusulas Xerais e Particulares.

Tema 17. Lexislación estatal e autonómica sobre protección ambiental, avaliación do impacto ambiental e efectos ambientais. Grao de protección e autorización das actividades. Competencias administrativas sobre prevención e control da contaminación.

Tema 18. Fotogrametría aérea con dous fotogramas. Orientación relativa. Orientación absoluta. Instrumento de restitución. Precisións.

Tema 19. Deseño cartográfico. Introdución. Representación da planimetría e o relevo.

Tema 20. Análise territorial. Marco conceptual da ordenación do territorio. Marco legal. Estudio do medio físico.

Tema 21. A lexislación do solo en Galicia. Fins da actividade urbanística. Réxime das distintas clases e categorías de solo.

Tema 22. O planeamento urbanístico: natureza e eficacia. Tipoloxía de plans: xerarquía. Determinacións xerais das diferentes figuras de planeamento.

Tema 23. Execución do planeamento urbanístico. Presupostos da execución. Clases de sistemas de actuación: características xerais.

Tema 24. O Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo. Expediente de subsanación de deficiencias na adaptación do PXOU de Vigo de 1988 á LASGA (Lei 11/85, de 22 de agosto de adaptación do solo de Galicia). Estrutura, función e características xerais do PXOU de Vigo.

Tema 25. Réxime aplicable ás distintas clases de solo do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo. O concepto de soar na lexislación vixente.

Tema 26. As obras de urbanización: tipos e garantías. Contratación das obras de urbanización. A recepción das obras de urbanización. O protocolo para o seguimento e recepción das obras de urbanización no Concello de Vigo. Conservación das obras de urbanización.

Tema 27. Lexislación sectorial con incidencia no ámbito urbanístico: costas, estradas, portos, ferrocarrís, aeroportos, augas e patrimonio cultural.

Tema 28. Proxectos de urbanización: concepto e características. Contido substantivo e documental. Relación co planeamento urbanístico. Procedemento de aprobación dos proxectos de urbanización.

Tema 29. Topografía urbana. Planos de poboación. Métodos para elaboración de cartografía urbana escala 1/1000.

Tema 30. Cartografía Urbana. Novas tendencias. Sistemas de Información Xeográfica

Tema 31. Reprodución cartográfica: procedementos, planos. Serigrafía. Litografía offset. Eliografía. Electrografía. Sistema para obtención de probas en cor. Fundamentos e tipoloxía de máquinas.

Tema 32. Cartografía Temática. Definición y clasificación. Natureza dos fenómenos xeográficos e selección de símbolos temáticos.

Tema 33. Catastro topográfico parcelario. Definición dos elementos básicos do catastro: termo municipal, polígono, parcela e subparcela, referencia Catastral.

Tema 34. Catastro e rexistro da propiedade. Lexislación. A referencia catastral. Relación entre o catastro e o rexistro da propiedade.

Tema 35. A Facenda municipal. Idea xeral sobre os distintos ingresos e especial referencia aos impostos vinculados á propiedade inmobiliaria.

Tema 36. Orixe e formación da Ría de Vigo. Peculiaridades ambientais e xeográficas e influencia no territorio.

Tema 37. Inventario municipal de bens. Xeneralidades.

Tema 38. Liñas límites xurisdicionais de termos municipais. Actas de deslinde. Replanteo de mouteiras e das liñas de termo. Expediente de deslinde. Modificacións das liñas límite.

Tema 39. Dominio público: concepto e caracteres. Tipoloxía. Usos.

Tema 40. As infraestruturas do Porto de Vigo e as súas características

Tema 41. As Estradas da Rede Estatal, Autonómica e Provincial no Concello de Vigo. Análise

Tema 42. O Patrimonio arqueolóxico de Vigo. Principais xacementos da Cidade

Tema 43. Regulamento vixente de Abastecemento e Saneamento do Concello de Vigo. Deficiencias máis notables.

Tema 44. Plan de Seguridade e Saúde. Contido e documentación. A figura do coordinador de Seguridade e Saúde.

Tema 45. Principios básicos da prevención de riscos laborais. Marco normativo. Xestión da prevención de riscos.

Tema 46. A información urbanística. Normas comúns aos actos de información urbanística no Concello de Vigo. A acta de liña e rasante: características e tramitación.

Tema 47. A supresión de barreiras arquitectónicas en viais urbanos

Tema 48. O contrato de obras. Obxecto. O proxecto de obras. supervisión e replanteo do proxecto.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.