agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Roses 2018

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 17/07/2018
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Roses 2018

Publicado en el BOE (17/07/2018) el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Técnico de Administración General para el Ayuntamiento de Roses, Girona.

El temario y las bases se encuentran disponibles en BOP Girona (03/07/2018)


TEMARIO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ROSES

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Roses)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura.

Tema 2. Drets i deures fonamentals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Altres drets i deures dels ciutadans. Garanties i suspensió dels drets i llibertats.

Tema 3. La Corona. Les funcions constitucionals del cap de l’Estat. Successió i regència.

Tema 4. Òrgans constitucionals de control. El Tribunal de Comptes. El Defensor del Poble.

Tema 5. Les Corts Generals: composició i funcions.

Tema 6. El Govern: composició i funcions. Relacions amb altres poders. L’Administració de l’Estat central i perifèrica.

Tema 7. La Llei: classes de lleis. Els Decret-llei. La delegació legislativa.

Tema 8. Organització territorial de l’Estat: principis generals. Les comunitats autònomes: la seva organització i competències. Els estatuts d’autonomia.

Tema 9. El Poder Judicial i la seva regulació constitucional. El Consell General del Poder Judicial. Organització de Jutjats i Tribunals. Principals competències dels òrgans jurisdiccionals. El Ministeri Fiscal.

Tema 10. El Tribunal Constitucional: organització i atribucions. Recurs d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Conflictes constitucionals.

Tema 11. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat.

Tema 12. Organització i competències de la Generalitat de Catalunya. Òrgans consultius del govern.

Tema 13. Institucions de la Generalitat: El Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Tema 14. Potestat normativa de la Generalitat de Catalunya. Relació dels ordenaments jurídics estatal i autonòmic català.

Tema 15. Fonaments jurídics de l’administració electrònica.

Tema 16. Principis generals d’actuació de les administracions públiques.

Tema 17. Sistemes de signatura admesos per les administracions públiques. Ús de mitjans d’identificació i signatura en el procediment administratiu. L’actuació administrativa automatitzada.

Tema 18. Drets i obligacions de les persones versus l’administració pública. Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu. Assistència en l’ús dels mitjans electrònics als interessats.

Tema 19. El Registre electrònic general. El registre electrònic d’apoderaments. L’arxiu electrònic únic.

Tema 20. Potestat reglamentària dels ens locals. Planificació normativa i procediment d’aprovació de normes.

Tema 21. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Principis de la responsabilitat. Especialitat del procediment.

Tema 22. La potestat sancionadora dels ens locals. Principis.

Tema 23. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 24. La seu electrònica i el Portal d’Internet.

Tema 25. Els convenis en l’àmbit local: definició i tipus. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut, extinció i efectes.

Tema 26. L’encomana de gestió.

Tema 27. L’acte administratiu: producció, contingut, motivació i forma. Eficàcia dels actes administratius. El còmput de terminis.

Tema 28. La notificació. Condicions generals per a la pràctica de notificacions. Pràctica de la notificació.

Tema 29. La nul·litat i l’anul·labilitat dels actes administratius.

Tema 30. Fases del procediment administratiu. La tramitació simplificada.

Tema 31. L’executivitat dels actes administratius.

Tema 32. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d’ofici.

Tema 33. Els recursos administratius.

Tema 34. L’obligació de resoldre i la suspensió del termini màxim per a resoldre. Ampliació de terminis. Silenci administratiu.

Tema 35. Transparència i dret d’accés. Obligacions mínimes de publicitat activa. Comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública.

Tema 36. El Codi de conducta dels alts càrrecs.

Tema 37. Protecció de dades personals i administració pública. El delegat de protecció de dades.

Tema 38. La jurisdicció contenciosa-administrativa. Extensió i límits. Les parts en el procés.

Tema 39. El procediment ordinari i el procediment abreujat.

Tema 40. El recurs d’apel·lació de les sentències dels jutjats contenciosos administratius. El recurs de cassació.

Tema 41. L’execució de sentències en via contenciosa.

Tema 42. Règim jurídic dels contractes del sector públic: la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Principis de la contractació del sector públic. Àmbits d’aplicació de la Llei.

Tema 43. Els contractes del sector públic: tipus de contractes. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Tema 44. Procediments d’adjudicació. El procediment obert. Els procediments oberts simplificats en les seves dues varietats. El contracte menor.

Tema 45. El recurs especial en matèria de contractació: característiques i objecte. Legitimació. Termini d’interposició. Procediment. Òrgans competents per a la seva resolució.

Tema 46. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: normes específiques de contractació pública en les entitats locals. Òrgans competents en matèria de contractació.

Tema 47. El patrimoni dels ens locals. Béns de domini públic i béns patrimonials. Potestats administratives sobre els béns del seu patrimoni. Alteració de la qualificació jurídica dels béns.

Tema 48. Tràfic jurídic dels béns: adquisició, alienació i cessió.

Tema 49. Utilització dels béns de domini públic i dels béns patrimonials.

Tema 50. Potestats administratives sobres els béns locals.

Tema 51. Activitat local d’ordenació i intervenció administrativa.

Tema 52. La noció de servei públic local. Formes de gestió dels serveis públics locals.

Tema 53. L’activitat subvencional de les administracions públiques. Les bases reguladores de la concessió de subvencions. Els plans estratègics de subvencions.

Tema 54. El procediment de concessió de subvencions: la concessió en règim de concurrència competitiva i la concessió directa.

Tema 55. La justificació de les subvencions.

Tema 56. El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. La funció pública local: classes de funcionaris locals. Els instruments d’organització del personal. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta pública d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.

Tema 57. L’accés als llocs de treball locals: principis reguladors. Requisits. Sistemes de selecció. L’extinció de la condició d’empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Les situacions administratives dels funcionaris locals. La legislació laboral. El contracte de treball. Concepte, classes i modalitats. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

Tema 58. Drets i deures dels funcionaris locals. Especial referència a la carrera professional i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Drets col·lectius. Sindicació i representació. El dret de vaga. La negociació col·lectiva. Règim d’incompatibilitats.

Tema 59. El règim disciplinari del personal al servei de les entitats locals. Disposicions generals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.

Tema 60. El mandat i la constitució de les corporacions municipals. L’elecció de l’alcalde. La moció de censura.

Tema 61. Les eleccions locals. El districte electoral. Electors i elegibles.

Tema 62. El règim jurídic de les entitats locals.

Tema 63. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels termes municipals.

Tema 64. La població i el padró municipal.

Tema 65. Organització municipal. Òrgans i les seves funcions.

Tema 66. Funcionament dels òrgans col·legiats de l’administració local: el Ple i la Junta de Govern Local.

Tema 67. L’Estatut dels membres de les corporacions locals. Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de membre de la corporació. Drets i deures.

Tema 68. Els òrgans complementaris dels ens locals. Els regidors delegats, les comissions informatives, la comissió especial de comptes i els consells sectorials.

Tema 69. Les competències de les entitats locals.

Tema 70. La província: organització i competències.

Tema 71. Les comarques: creació i organització.

Tema 72. L’expropiació forçosa: principis generals. El Procediment general.

Tema 73. Procediments especials d’expropiació.

Tema 74. Reversió de béns expropiats. Garanties jurisdiccionals.

Tema 75. Els recursos de les hisendes locals. Ingressos de dret privat.

Tema 76. Ordenances fiscals. Contingut i règim d’impugnació.

Tema 77. Les taxes i les contribucions especials.

Tema 78. Els impostos locals: l’IBI, l’IAE, l’IVTM, l’IVTNU i l’ICIO.

Tema 79. El pressupost en les corporacions locals. Regulació pressupostària de les corporacions locals. La Llei general pressupostària: principis generals.

Tema 80. Estructura i formació del pressupost en les corporacions locals. Elaboració, tramitació i aprovació.

Tema 81. La Llei d’estabilitat pressupostària i la seva aplicació a l’Administració Local.

Tema 82. Règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril.

Tema 83. Les llicències urbanístiques i el règim de les comunicacions prèvies segons la normativa urbanística catalana.

Tema 84. La protecció a la legalitat urbanística segons la normativa urbanística catalana.

Tema 85. La gestió urbanística segons la normativa urbanística catalana.

Tema 86. El planejament urbanístic segons la normativa urbanística catalana.

Tema 87. El règim de la llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 6 de juliol, de regulació dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Tema 88. El règim general de les llicències i autoritzacions de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Tema 89. Intervenció administrativa en l’activitat econòmica. Principis d’actuació i règim general segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’activitat econòmica.

Tema 90. Instruments per facilitar l’activitat econòmica segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’activitat econòmica.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.