agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento Torelló 2018

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Torelló 2018

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 13/07/2018
Plazas: 1
Grupo: A

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Torelló 2018

Publicado en el BOE (13/07/2018) el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto para el Ayuntamiento de Torelló (Barcelona).

Las bases y el temario están disponibles en el BOP de Barcelona (26/06/2018)


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE TORELLÓ

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Torrelló)


1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals.

2. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors. Garanties dels drets estatutaris.

3. El municipi: concepte i elements. El terme municipal i les alteracions del terme municipal. L’organització municipal. Òrgans necessaris: l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats locals.

4. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies i delegades. Serveis mínims.

5. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La publicació. La demora i la retroactivitat de l’eficàcia.

6. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d’anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu. La revisió d’actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L’acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

7. Disposicions generals sobre els Procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d’interessats en el Procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Terminis: Còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

8. Finalització del Procediment. La obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa. La finalització convencional. Falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment, i la renúncia. La caducitat.

9. La coacció administrativa: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: els mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

10. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

11. La responsabilitat de l’Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L’acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.

12. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

13. Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes privats. Contingut mínim, perfecció i forma del contracte. Les parts en els contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. L’empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classificació. Objecte, preu i quantia dels contractes del sector públic.

14. La preparació de contractes. L’expedient de contractació: classes. Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. La selecció del contractista i l’adjudicació dels contractes: Normes generals. Procediment obert, restringit i negociat. Diàleg competitiu.

15. Execució i modificació dels contractes. Prerrogatives de l’Administració. L’extinció dels contractes administratius. Compliment i resolució. La cessió dels contractes i la subcontractació.

16. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals.

17. L’activitat de foment en l’esfera local. Normativa reguladora. Subvencions, ajuts i transferències. El procediment de concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació: formes. El reintegrament. Les infraccions i sancion s

18. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. Règim jurídic i procediment d'atorgament. El condicionament de les llicències.

19. L’activitat de foment en l’esfera local. Normativa reguladora. Subvencions, ajuts i transferències. El procediment de concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació: formes. El reintegrament. Les infraccions i sancions.es

20. El pressupost de les entitats locals.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE TORELLÓ

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Torrelló)


21. La legislació urbanística a Catalunya.

22. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme.

23. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

24. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

25. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

26. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

28. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

29. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

30. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

31. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

32. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat.

33. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

34. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

35. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

36. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

37. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

38. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

39. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

40. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

41. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

42. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

43. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

44. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

45. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

46. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

47. Instruments de política de sòl i habitatge. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

48. Instruments de política de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificicar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

49. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

50. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

51. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

52. Valoració del sòl urbanitzat.

53. Valoració del sòl rural.

54. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

55. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

56. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

57. Comunicació prèvia i llicència de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament.

58. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

59. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

60. Comunicació prèvia i Declaració responsable de les activitats innòcues i baix risc regulades en la Llei 16/2.015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica..

61. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

62. El Decret d’ecoeficiència dels edificis. 63. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

64. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

65. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

66. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

67. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

68. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

69. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

70. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

71. Els Plecs de prescripcions tècniques en els procediments de contractació.

72. La modificació del contracte d’obres.

73. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

74. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

75. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

76. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació responsabilitats.

77. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

78. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

79. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar.

80. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

81. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable.

82. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

83. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

84. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

85. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló: Unitats d’actuació i Plans Especials .

86. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló : ordenació de les diferents zones en sòl urbà.

87. El Pla General d’ordenació urbanística de Torelló : ordenació de les diferents zones en sòl no urbanitzable.

88. Pla especial urbanístic del catàleg de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló.

89. Habilitats directives. Gestió d’equips

90. El rendiment de comptes: la memòria en una àrea de serveis territorials.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.