agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administraciones General Ayuntamiento Muro de Alcoy 2018

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 11/07/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administraciones General Ayuntamiento Muro de Alcoy 2018

Publicado en el BOE (11/07/2018) el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico de Administración General para el Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante).

Las bases y el temario de esta oposición se encuentran disponibles en el BOP de Alicante (05/07/2018)


TEMARIO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Muro de Alcoy)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La constitucionalització del principi d'estabilitat pressupostària. La reforma constitucional.

Tema 2. Els drets i deures fonamentals. La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La Corona. Atribucions segons la Constitució.

Tema 3. Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les Cambres: els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 4. El Govern en el sistema constitucional espanyol. El president del Govern. El control parlamentari del Govern. El Govern: composició, organització i funcions.

Tema 5. El Poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei Orgànica del Poder judicial. La Llei de Demarcació i de Planta Judicial. El Consell General del Poder judicial: designació, organització i funcions. L'organització de l'Administració de Justícia a Espanya: ordes jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seues funcions. Conflictes de jurisdicció i de competència.

Tema 6. El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la seua llei orgànica. Composició, designació i organització. Funcions del Tribunal Constitucional.

Tema 7. L'Administració pública en la Constitució. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l'article 149.1.18.ª de la Constitució. El desenrotllament legal dut a terme per les comunitats autònomes.

Tema 8. L'Administració General de l'Estat: disposicions legals i la normativa que la desplega. L'estructura departamental i els òrgans superiors. L'organització territorial de l’Administració General de l’Estat. Els Delegats i Subdelegats del Govern. Directors Insulars.

Tema 9. Les formes d'organització territorial de l'Estat. L'Estat Autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d'accés a l'autonomia en la Constitució Espanyola.

Tema 10. El procés estatuïxent: els Estatuts d'Autonomia. L'organització política i administrativa de les comunitats autònomes. La reforma dels Estatuts d'Autonomia. El sistema de la distribució de competències i les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes.

Tema 11. L'Administració local: entitats que la integren. Evolució de la normativa bàsica de règim local. El marc competencial de les entitats locals.

Tema 12. L'Administració instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Un altre tipus d'entitats públiques per a la gestió dels servicis públics.

Tema 13. L'ordenament juridicoadministratiu (I): el dret de la Unió Europea: tractats i dret derivat. La Constitució. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals. Els tractats internacionals.

Tema 14. L'ordenament juridicoadministratiu (II). El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 15. L'administrat versus ciutadà: concepte i classes. La capacitat dels ciutadans i les seues causes modificatives. L'estatut del ciutadà: drets subjectius i interessos legítims, diferències entre ambdós conceptes i obligacions.

Tema 16. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.

Tema 17. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l'eficàcia. L'executivitat dels actes administratius. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 18. La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema19. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes. Singularitats del procediment administratiu de les entitats locals.

Tema 20. Terminació del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 21. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 22. La Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seues competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.

Tema 23. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 24. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 25. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte, règim d'invalidesa, recurs especial en matèria de contractació.

Tema 26. Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l'empresari. Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació publica en les entitats locals.

Tema 27. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments d'adjudicació.

Tema 28. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració Pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

Tema 29. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries. Execució, modificació, compliment i resolució del contracte d'obres. El contracte de concessió d'obres. El contracte de concessió de servicis. El contracte de subministrament. El contracte de servicis. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 30. L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.

Tema 31. La responsabilitat de l'Administració pública: caràcters. Els pressupostos de la responsabilitat. Danys indemnitzables. L'acció de responsabilitat. Principi del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servici de les Administracions públiques.

Tema 32. El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El patrimoni privat de les Administracions públiques.

Tema 33. El règim local: significat i evolució històrica. L'Administració local en la Constitució. El principi d'autonomia local: significat, contingut i límits.

Tema 34. Les fonts del dret local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat reglamentària de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d'elaboració. El reglament orgànic. Els bans.

Tema 35. El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 36. L'organització municipal. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d'alcalde, ple i junta de govern local. Òrgans complementaris: comissions Informatives i altres òrgans. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres règims especials. Especialitats del règim organicofuncional en els municipis de gran població.

Tema 37. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. La sostenibilitat financera de la hisenda local com a pressupost de l'exercici de les competències. Els convenis sobre exercici de competències i servicis municipals. Els servicis mínims.

Tema 38. La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les comunitats autònomes i les diputacions provincials. Règims especials. Les illes: els consells i cabildos insulars. La coordinació en la prestació de determinats servicis per les diputacions provincials. Entitats locals d'àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes. Els consorcis: règim jurídic.

Tema 39. El sistema electoral local. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidors i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de diputacions provincials. Elecció de consellers i presidents de cabildos i consells insulars. La moció de censura i la qüestió de confiança en l'àmbit local. El recurs contenciós-electoral. L'estatut dels membres electius de les corporacions locals.

Tema 40. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents. La utilització de mitjans telemàtics.

Tema 41. Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. El foment: estudi especial de les subvencions. L'activitat de policia: la intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les autoritzacions administratives: les seues classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

Tema 42. La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de servicis en favor de les entitats locals. El servici públic en les entitats locals. Concepte. Les formes de gestió dels servicis públics locals. Les formes de gestió directa i indirecta. Especial referència a la concessió de servicis públics.

Tema 43. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que ho conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L'inventari. Les muntanyes veïnals en mà comú.

Tema 44. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fins a el Text refós de 2015. El marc constitucional de l'urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

Tema 45. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d'execució del pressupost. L'elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

Tema 46. L'estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de gastos: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 47. L'execució del pressupost de gastos i d'ingressos: les seues fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Els gastos de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de gastos. Els projectes de gasto. Els gastos amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 48. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de gasto per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans economicofinancers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d'ajust i de sanejament financer. Subministrament d'informació financera de les entitats locals.

Tema 49. Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere en les Administracions públiques. Polítiques dirigides a l'atenció a persones amb discapacitat i/o dependents.

Tema 50. El personal al servici de les entitats locals: classes i règim jurídic. Els instruments d'organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l'oferta d'ocupació, els plans d'ocupació i altres sistemes de racionalització. L'accés a les ocupacions locals: sistemes de selecció i provisió.

Tema 51. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la carrera administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Els deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d'incompatibilitats.

Tema 52. Els principis de l'organització administrativa: la competència i les seues tècniques de translació. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte d'atribucions.

Tema 53. La potestat organitzatoria de l'Administració. Creació, modificació i supressió dels òrgans administratius. Classes d'òrgans. Especial referència a òrgans col·legiats.

Tema 54. Les relacions interadministratives. Principis. Col·laboració, cooperació i coordinació. La substitució i la dissolució de corporacions locals. Impugnació dels actes i acords locals i exercici d'accions.

Tema 55. Règim urbanístic de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, deures i càrregues. Criteris d'utilització del sòl en la normativa bàsica. Especial referència a la situació de sòl rural i urbanitzat: facultats i deures en cada tipus de sòl. Criteris de valoració.

Tema 56. Les actuacions de transformació urbanística i edificatòria: tipus i fonament. Deures vinculats a la promoció de les actuacions de transformació urbanístiques i de les actuacions edificatòries.

Tema 57. L'ordenació del territori. La Carta Europea d'Ordenació del Territori. L'Estratègia Territorial Europea. Ordenació del territori i urbanisme: problemes d'articulació. Els instruments d'ordenació territorial i la seua incidència urbanística. Actuacions d'interés regional autonòmiques i la planificació territorial autonòmica supramunicipal.

Tema 58. Instruments de planejament general a la llum de la normativa autonòmica: plans generals i normes subsidiàries i complementàries. Plans d'ordenació intermunicipal i plans de sectorització. Municipis sense ordenació: projectes de delimitació del sòl urbà i normes d'aplicació directa.

Tema 59. Planejament de desenrotllament a la llum de la normativa autonòmica. Plans parcials. Estudis de detall. Plans de reforma interior. El planejament especial. Les ordenances urbanístiques.

Tema 60. Elaboració i aprovació de plans a la llum de la normativa autonòmica. Competència i procediment. Efectes de l'aprovació. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans.

Tema 61. Execució del planejament. Pressupostos de l'execució. Els diversos sistemes d'actuació: elecció del sistema. El principi d'equidistribució i les seues tècniques: àrees de repartiment i unitat d'execució. Aprofitament mitjà i tipus. El programa d'actuació. El projecte d'urbanització.

Tema 62. El sistema de compensació i assimilats en la normativa autonòmica. Estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació. Sistema de cooperació. La reparcel·lació. Sistema d'expropiació. Altres sistemes d'execució urbanística. Obtenció de terrenys dotacionals.

Tema 63. Expropiacions urbanístiques. Supòsits expropiatoris. Procediments de taxació individual i conjunta. Supòsits indemnitzatoris. Les valoracions urbanístiques.

Tema 64. Instruments d'intervenció en el mercat del sòl. Els patrimonis públics de sòl: especial referència al règim jurídic del patrimoni municipal del sòl.

Tema 65. Les àrees de reserva. Drets de tanteig i retracte i de readquisició preferent. El dret de superfície. Els convenis urbanístics: modalitats i característiques.

Tema 66. Intervenció administrativa en l'edificació o ús del sòl. L'autorització administrativa prèvia a través de la llicència urbanística: règim jurídic amb especial referència al silenci administratiu. Altres tècniques autoritzatòries: la comunicació prèvia o la declaració responsable. Les ordes d'execució. Deures de conservació i règim de la declaració de ruïna.

Tema 67. La inspecció urbanística. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense la preceptiva autorització administrativa o contràries a les seues condicions. Autoritzacions il·legals. La restauració de la legalitat urbanística. Infraccions i sancions urbanístiques.

Tema 68. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.

Tema 69. La inspecció dels tributs. Funcions i facultats. Actuacions inspectores. Infraccions i sancions tributàries. Procediment d'inspecció tributària. La inspecció dels recursos no tributaris.

Tema 70. El Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable: el valor cadastral. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral i gestió tributària.

Tema 71. L'impost sobre activitats econòmiques: règim jurídic. Especial referència a les exempcions. El recàrrec provincial. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres: règim jurídic.

Tema 72. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica: règim jurídic. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: règim jurídic.

Tema 73. El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i duració. Competència. Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. Operacions de crèdit a curt termini. La concessió d'avals per les entitats locals.

Tema 74. Activitat subvencional de les Administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 75. Les competències municipals en matèria de tràfic, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. La regulació municipal d'usos de les vies urbanes. El procediment sancionador en matèria de tràfic.

Tema 76. Seguretat ciutadana i policia Local. Els cossos de policies locals. Funcions. La coordinació de les policies locals. Protecció civil i les competències municipals en la legislació sectorial estatal. Els servicis de prevenció i extinció d'incendis.

Tema 77. Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà (I). Parcs i jardins públics. La protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. El control ambiental d'activitats en la normativa sectorial d'aplicació. Especial referència a la unitat de mercat en l'exercici d'activitats econòmiques. La inspecció municipal.

Tema 78. Les competències de les entitats locals en matèria de medi ambient urbà (II). La gestió dels residus urbans en la legislació sectorial d'aplicació. L'abastiment d'aigua i l'evacuació i tractament de les aigües residuals.

Tema 79. Protecció de la salubritat pública: les competències atribuïdes per la legislació de règim local. Les competències sanitàries de les entitats locals en la legislació sectorial estatal. Cementeris i activitats funeràries. Policia sanitària mortuòria.

Tema 80. Les fires i mercats. La venda ambulant. Intervenció municipal en espectacles públics, activitats recreatives i Establiments públics. Intervenció municipal en el comerç i determinats servicis en els termes de la legislació sectorial. Especial referència a la unitat de mercat en l'exercici d'activitats econòmiques.

Tema 81. Les competències municipals en matèria de servicis socials. Els instruments de cooperació i coordinació interadministrativa en matèria de servicis socials. Les polítiques municipals de joventut i igualtat de gènere.

Tema 82. Les competències en matèria de transport col·lectiu de viatgers. Els transports urbans. Les experiències de gestió coordinada del transport de viatgers en àmbits pramunicipals. Els consorcis de transports col·lectius de viatgers.

Tema 83. L'abast de les competències locals en matèria d'educació. Els consells escolars d'àmbit local. La cultura. Les obligacions de les entitats locals en matèria de protecció del patrimoni historicoartístic. L'esport. La representació de les entitats locals en els òrgans consultius de l'esport.

Tema 84. La participació de les entitats locals en la política d'habitatge. Les polítiques municipals del sòl i vivendes de protecció pública. Patrimoni municipal del sòl com a instrument de gestió en la promoció de vivendes de protecció pública. El pla de vivenda i els convenis interadministratius de col·laboració.

Tema 85. Competències de les entitats locals en matèria de turisme. Informació Butlletí Oficial de la Província d´Alacant edita excma. diputació provincial d´alacant i promoció de l'activitat turística d'interés local. Municipis turístics. Els mitjans de difusió de titularitat de les entitats locals: abast i competència.

Tema 86. Les societats mercantils públiques. La seua constitució. Control. Rendició de comptes. Diferenciació entre societats prestadores de servicis i en règim d'activitat econòmica. Les fundacions: règim jurídic.

Tema 87. El dret del treball. El contracte de treball: elements. Modificació, suspensió i extinció de la relació laboral. Drets i deures de treballadors i empresaris. El salari.

Tema 88. Modalitats de la contractació laboral. Mesures per a el foment de l'ocupació. Sindicació i representació. Els convenis col·lectius. Conflictes col·lectius. El dret de vaga i el seu exercici.

Tema 89. Règim urbanístic de la propietat del sòl. Contingut del dret de propietat del sòl: facultats, deures i càrregues. Criteris d'utilització del sòl en la normativa bàsica. Especial referència a la situació de sòl rural i urbanitzat: facultats i deures en cada tipus de sòl. Criteris de valoració.

Tema 90. El patrimoni municipal del sòl. Les àrees de reserva: drets de tanteig, de retracte i de readquisició preferent. El dret de superfície. Els convenis urbanístics.»

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.