agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Industriales Diputación de Valencia 2018

Especialidad: Ingenieros Industriales
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 11/01/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Industriales Diputación de Valencia 2018

Publicado en el BOE (11/01/2018) la convocatoria de 1 plaza de Ingeniero Industrial para la Diputación de Valencia.

Las bases y el temario de esta oposición están disponibles en el BOP de Valencia (15/06/2018)


TEMARIO GENERAL INGENIERO INDUSTRIAL
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals. Principis rectors de la política social i econòmica. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Tema 2. Organització territorial de l’Estat. Principis constitucionals. Les comunitats autònomes. L’Administració Local.

Tema 3. Els estatuts d’autonomia: el seu significat. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Competències de la Generalitat Valenciana.

Tema 4. L’autonomia financera i els recursos econòmics de les comunitats autònomes.

Tema 5. L’Administració Local en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Tema 6. El municipi. Conceptes i elements. Territori i població.

Tema 7. El govern i l’administració municipal. Competències municipals.

Tema 8. La província en el règim local. Les diputacions.

Tema 9. Competències de les diputacions. Fórmules associatives de municipis per a la prestació de serveis.

Tema 10. La potestat d’autoorganització de les entitats locals: contingut i límits.

Tema 11. La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglament orgànic i ordenances.

Tema 12. Els conceptes d’administració pública i de dret administratiu. La submissió de l’administració al dret. Principi de legalitat.

Tema 13. Control de l’eficiència en l’Administració Pública. Anàlisi d’eficiència. Origen i causa. Anàlisi cost-benefici i cost-efectivitat. Valoració de la gestió i el treball administratiu.

Tema 14. La direcció de les organitzacions públiques. Relacions entre política i administració pública. Direcció i gestió de projectes tècnics. Fases i models d’organització de projectes.

Tema 15. Intervenció dels ens locals en l’activitat privada: procediment de concessió de llicències.

Tema 16. Personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes d’empleats públics. Funcionaris de carrera. Funcionaris interins. Personal laboral. Personal eventual.

Tema 17. El codi de conducta. Principis ètics i principis de conducta. Obligacions. Responsabilitat per la gestió dels serveis. Responsabilitat patrimonial. Incorporació explícita de l’ètica al sistema normatiu.

Tema 18. Accions administratives per a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria d’educació, cultura, sanitat, esports, cooperació per al desenvolupament i contractes de les administracions públiques.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO INDUSTRIAL
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

(último temario publicado por la Diputación de Valencia)


BLOC I. AIGUA

Tema 19. El problema de l’aigua. Organismes administratius relacionats amb la gestió de l’aigua. Legislació aplicable de caràcter general i de caràcter sectorial. Competències municipals.

Tema 20. Abastiment d’aigua: captació d’aigües. Potabilització. Emmagatzematge d’aigua. Satisfacció del consum d’aigua.

Tema 21. Criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Tema 22. Potabilització: processos, etapes. Tractaments mitjançant membranes. Dessalatge. Desinfecció d’aigües: Cl2, O2Cl, MnO4K, U.V., O3: avantatges i inconvenients.

Tema 23. Contaminació de les aigües. Control sanitari de les aigües de consum humà: RD 140/2003 i la resta de normativa (1998/83/ CE). Legionel·la: normativa i mesures preventives i correctores.

Tema 24. Aigües residuals: Tipus i característiques. Anàlisi de les aigües residuals. Característiques físiques. Característiques químiques. Característiques biològiques.

Tema 25. Sistemes de depuració. Tractaments: primari, secundari (biològic) i terciari (eliminació de fòsfor, nitrogen, manganés, absorció canvi iònic, osmosi inversa, mitjans catalítics, electrodiàlisi, llacunatges).

Tema 26. Sistemes de depuració: filtres verds. Exemples pràctics de la província de València.

Tema 27. Definició del Domini Públic Hidràulic. Llei d’Aigües.

Tema 28. Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Autoritzacions d’abocament a domini públic hidràulic.

Tema 29. Marc legal de la depuració d’aigües a la Comunitat Valenciana. Competències.

Tema 30. Marc legal d’abastiment d’aigües a la Comunitat Valenciana.

Tema 31. Guia per a l’aplicació del RD 1620/2007 pel qual s’estableix el règim jurídic de reutilització d’aigües depurades.

Tema 32. La factura de l’aigua. Preu públic de l’aigua. Taxa de clavegueram. Anàlisi econòmica dels costos. Equilibri economicofinancer del servei. Establiment de l’estructura d’ingressos. Cànon de sanejament.

BLOC II. RESIDUS

Tema 33. Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat Valenciana (text consolidat). Disposicions generals. Organització i competències. Finalitats de l’actuació administrativa. Planificació.

Tema 34. Decret 81/2013, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

Tema 35. Característiques dels residus urbans. Evolució de la composició. Avaluació de la generació de residus urbans. Característiques físiques, químiques i biològiques.

Tema 36. Arreplega de residus urbans. Instal·lació en contenidors en superfície i subterrània. Vehicles de recol·lecció i compactació. Logística. Organització dels serveis d’arreplega. Freqüència. Horari de descàrrega. Recollida selectiva.

Tema 37. Estació de transferència dels residus urbans. Planta de transferència de residus urbans. Planta de valoració. Plantes de tractament segons la seua fracció. Lixiviats. Deixalles.

Tema 38. La taxa municipal de l’arreplega i transport dels residus urbans. Costos, equilibri economicofinancer de l’explotació i ingressos. Taxa de tractament dels residus urbans. Costos, equilibri economicofinancer de l’explotació i ingressos.

Tema 39. Neteja urbana. Concepte. El mobiliari urbà. Tractaments de neteja: agranat manual, agranat de repàs, agranat mecànic i neteja mixta. Neteja de calçades i voreres. Vehicles, maquinària i equipaments. Buidatge de papereres i neteja de zones verdes.

Tema 40. Serveis especials de neteja en l’entorn urbà. Retirada de pintades i cartells, neteja de solars en àrees degradades, neteja de caiguda de fulles i neteja d’excrements canins.

Tema 41. Tècniques empleades per a la eliminació de residus sòlids urbans. Abocadors controlats, el reciclatge. Costos. Avantatges i inconvenients. Contaminació.

Tema 42. Fabricació de compost. Costos. Avantatges i inconvenients. Recollida selectiva, el 4t contenidor. Projecte Mater.

Tema 43. Aprofitament integral dels residus sòlids urbans. Tendències, reducció, reutilització i reciclatge.

Tema 44. RD 1481/2001 sobre Instal·lacions d’Abocament de Residus. Desenvolupament tècnic d’aquest.

Tema 45. Marc legal de la gestió de residus a la Comunitat Valenciana, els consorcis, competències de les diputacions provincials.

Tema 46. Manteniment post clausura d’abocadors. Responsabilitat i obligacions.

Tema 47. Especial dels residus de construcció i demolició (RCD).

Tema 48. Pla Autonòmic de segellat i restauració ambiental d’antics abocadors.

Tema 49. Neteja de platges. Morfologia del sòl. Naturalesa del residu. Mobiliari urbà, vehicles i maquinària. Serveis especials de neteja en platges per a residus no urbans: algues, cadàvers marins, etc.

Tema 50. Neteja de platges: organització, horaris i destinacions dels residus. Logística per a l’explotació del servei.

BLOC III. ENERGIA

Tema 51. Energies renovables. La Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. El Pla d’Acció Nacional d’Energies Renovables (PANER). Règim econòmic. La política d’estalvi i eficiència energètica. La Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència energètica i la seua transposició.

Tema 52. Relacions energètiques internacionals d’Espanya: el context comunitari. L’Agència Internacional de l’Energia (AIE). L’Agència Internacional d’Energies Renovables (IRENA). El Mercat Ibèric de l’Electricitat (MIBEL).

Tema 53. Estratègies d’Eficiència Energètica a Espanya i els seus plans d’acció: objectius, mesures, línies d’actuació i finançament. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDEA): organització i funcions.

Tema 54. RD 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Tema 55. Normativa nacional i autonòmica sobre eficiència energètica. Estalvi i eficiència energètica. Empreses de serveis relacionades amb l’activitat. Codi tècnic de l’edificació. Certificació energètica d’edificis. Auditories energètiques. CTE: DB HE Estalvi Energètic.

Tema 56. El Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia, iniciativa de la Comissió Europea. Obligacions dels municipis. La Diputació de València com a coordinador territorial d’aquesta iniciativa.

Tema 57. Energia fotovoltaica i solar tèrmica, tecnologia i desenvolupament.

Tema 58. Aprofitament de la biomassa, mètodes de valoració.

Tema 59. Noves tècniques d’aprofitament de la fracció orgànica dels RSU. Biorefineries de metanol, de bioetanol i de biocarbó. Processos de carbonització hidrotermal.

BLOC IV. MEDI AMBIENT 

Tema 60. Naturalesa i característiques del soroll. Magnituds característiques. Origen de la contaminació acústica. Efectes sobre la salut. Fonts emissores. La mesura del soroll, criteris d’avaluació. Equips de mesura. Factors que incideixen en la propagació del soroll. Sistemes d’amortiment. Aïllaments acústics d’elements constructius. Apantallament. Silenciadors.

Tema 61. Regulació comunitària i estatal en matèria d’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni. Principals aspectes tecnològics. Requisits dels emplaçaments. Situació i perspectiva d’aquesta tecnologia a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

Tema 62. La fractura hidràulica per a extraure gas natural (fracking). Explicació, processos, tecnologia i legislació.

Tema 63. Evolució del marc jurídic i la política mediambiental en la UE: Seté Programa d’Acció en Matèria de Medi Ambient (VII PMA): Programa d’Acció fins al 2020.

Tema 64. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

Tema 65. Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental Estratègica. Avaluació d’impacte ambiental de projectes.

Tema 66. Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana.

Tema 67. Camins naturals: anàlisi de la normativa i la legislació aplicable a Espanya a nivell comunitari, nacional i autonòmic. Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme.

Tema 68. Norma Tècnica d’Infraestructures en instal·lacions recreatives ubicades en muntanyes o terrenys forestals públics.

Tema 69. Llei 2/1989 d’Impacte Ambiental. Decret 162/1990, pel qual s’aprova el reglament per a execució de la Llei 2/1989. Decret 32/2006, pel qual es modifica el Decret 162/1990.

Tema 70. Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.

Tema 71. Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es facen en terreny forestal o en els seues voltants.

Tema 72. Auditories ambientals. Agenda 21.

Tema 73. La Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.

Tema 74. Projecte Urbanrec, iniciativa europea per a la valorització de residus voluminosos.

Tema 75. Projecte Europeu Life Recypack: gestió de residus del plàstic.

BLOC V. ENGINYERIA INDUSTRIAL

Tema 76. Antecedents de la liberalització del sector elèctric. La Llei 54/1997 del sector elèctric. La Llei 24/2013: principis generals, competències administratives, principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema, activitats regulades i liberalitzades, ingressos i costos, règim sancionador.

Tema 77. Tarifació de l’energia elèctrica: antecedents. Sistema de tarifes actual.

Tema 78. Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.

Tema 79. Reglamentació electrotècnica per a baixa tensió. RD 842/2002, contingut, abast, aspectes generals.

Tema 80. Reglamentació per a baixa tensió, aspectes generals. Instal·ladors autoritzats. Documentació per a posada en servei de les instal·lacions. Projecte. Verificacions i inspeccions.

Tema 81. Reglamentació per a baixa tensió. Instal·lacions d’enllaç: càrregues. Esquemes. Proteccions. Línies. Comptadors. Dispositius de comandament i protecció, ICP.

Tema 82. Reglament electrotècnic de baixa tensió, ITC-BT-40: instal·lacions generadores de baixa tensió.

Tema 83. Reglament electrotècnic de baixa tensió, ITC-BT-52: instal·lacions amb fins especials: infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

Tema 84. El vehicle elèctric. El cotxe elèctric. Tipus d’estacions de recàrrega. La figura del gestor de càrregues.

Tema 85. Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de Comunitat Valenciana. Els plans de mobilitat.

Tema 86. Fonts de llum. Magnituds lluminoses fonamentals. Tipus de fonts de llum, característiques fonamentals i camps d’aplicació. Enllumenat d’interiors. Enllumenat d’exteriors. Enllumenat públic.

Tema 87. RD 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries Ea-01 a EA-07.

Tema 88. Manteniment d’edificis: manteniment preventiu, predictiu, correctiu i tecnicolegal.

Tema 89. Transport i distribució d’aigua. Principis hidràulics de càlcul de canonades a pressió. Materials. Vàlvules. Col·locació de tubs a pressió. Xarxes de conducció d’aigües. Elevació de l’aigua.

Tema 90. Telecomandament en xarxes de distribució d’aigües. Mètodes de control de xarxa: sectorització i localització de fugues. Control de consums; comptadors intel·ligents.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.